Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ako ďalej s daňovými licenciami v trestnom konaní? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.12.2021JUDr. Ing. Timotej Baďo
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  What to do next with tax licenses in criminal proceedings?

  JUDr. Ing. Timotej Baďo
  prokurátor
  Okresná prokuratúra v Skalici
  email: timotej.bado@genpro.gov.sk

  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  Skrátenie dane, nezaplatenie dane, daňová licencia, daň, uznesenie o začatí trestného stíhania.

  KEY WORDS:
  Tax reduction, Avoidance of tax payments, tax license, tax, order to initiate criminal proceedings.

  ABSTRAKT:
  Nasledujúci príspevok sa zaoberá otázkou či je možné skutkovými podstatami trestných činov skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona alebo nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona sankcionovať konanie spočívajúce v nepriznaní daňovej licencie alebo v jej nezaplatení.

  ASTRACT/SUMMARY:
  The following article deals with the question of whether it is possible with the merit of Tax reduction and insurance payments reduction according to § 276 of the Criminal Code or with the merit Avoidance of tax payments and insurance payments according to § 278 of the Criminal Code to sanction conduct of a person consisting of tax reduction of a tax licence or in its avoidance to pay.

  Daňová licencia bol inštitút daňového práva s pomerne krátkou životnosťou, ktorý bol do právneho poriadku zavedený zákonom č. 463/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.01.2014. Išlo o nástroj, ktorý mal podľa predstavy zákonodarcu pomôcť bojovať s daňovými únikmi. Tento nástroj sa však v krátkom čase ukázal ako neefektívny a daňová licencia z právneho poriadku Slovenskej republiky vymizla s účinnosťou odo dňa 01.01.2018 zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Napriek zániku inštitútu daňovej licencie je aj v súčasnosti sa možné stretnúť s podávaním trestných oznámení, spravidla Kriminálnym úradom finančnej správy, pričom oznamovateľ v takýchto prípadoch oznamuje buď podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona, ak páchateľ daň zodpovedajúcu výške daňovej licencie nepriznal, alebo podozrenie zo spáchania trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona, ak páchateľ daň zodpovedajúcu daňovej licencie priznal, avšak nezaplatil.

  Otázne však ostáva, či možno normami trestného práva, prostredníctvom skutkovej podstaty trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona alebo prostredníctvom skutkovej podstaty trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona, sankcionovať nezaplatenie dane, ktorá bola za daň určená prostredníctvom inštitútu daňovej licencie.

  Som toho názoru, že viesť trestné stíhanie pre skutok, ktorý spočíva v skrátení dane z daňovej licencie alebo v nezaplatení daňových licencii nie je možné, nakoľko daňovú licenciu nemožno považovať za daň podľa Trestného zákona. K uvedenému dôvodím nasledovne:

  Daň je podľa tuzemskej legislatívy platbou, ktorá je zákonom určená, je pravidelne sa opakujúca a je vyberaná orgánmi štátu v prospech verejných rozpočtov.

  Riadne fungovanie daňového systému, ktorý bezprostredne súvisí s realizovaním fiškálnej politiky štátu, má celospoločenský význam. Prostredníctvom výberu a správy daní sa realizujú potreby štátu a všetkých jeho obyvateľov. Z týchto dôvodov Trestný zákon v určitých smeroch poskytuje daňovému systému ochranu. Takáto ochrana však nie je absolútna – trestné právo nechráni daňový systém v každom jednom mysliteľnom smere.

  Totiž, nie každé (akékoľvek) nezaplatenie dane je trestným činom. Naproti tomu, všetky daňové nároky štátu sú právne vymáhateľné a ich neplatenie je administratívnoprávne sankcionovateľné.

  Pokiaľ ide o daň vo všeobecnosti, táto je (resp. by mala byť) vyjadrením zákonného nároku štátu (alebo orgánu miestnej samosprávy), ktorý vzniká z nadobudnutia a vlastníctva majetkovej hodnoty (daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel a pod.) alebo z majetkového prírastku (napr. daň z príjmu).

  Pre existenciu dane sa ako nevyhnutná podmienka predpokladá existencia určitého aktíva, z ktorého možno určiť výšku dane, ktorá potom ako zákonný nárok pripadá štátu alebo orgánu miestnej samosprávy.

  Teda pri uvažovaní nad charakterom daní sa vychádza z predpokladu, že ak je daňový subjekt dostatočne bonitný na to, aby si obstaral určitú vec alebo majetkové právo, alebo je dostatočne ekonomicky výkonný, aby vytvoril majetkový prírastok, musí byť schopný splatiť aj zákonný nárok štátu - daň, ktorá sa určí pomerne k majetkovej hodnote alebo k jej prírastku.

  Som toho názoru, že zmyslom dotknutých skutkových podstát je chrániť práve len tie nároky štátu, ktoré z takýchto aktív a ich prípadných prírastkov vznikajú, a nie nároky štátu, ktoré vznikajú z abstraktných právnych konštrukcií, akou je napr. práve aj daňová licencia.

  Iba také konanie, keď daňový subjekt je tak ekonomicky silný, že je schopný nadobúdať majetok či generovať zisk, a teda aj splatiť daň, no napriek tomu príslušnú daň nezaplatí alebo túto neprizná, je možné považovať za dostatočne závažné, aby ho bolo možné postihovať normami trestného práva. Ako bolo vyššie spomenuté, trestné právo nechráni daňový systém pred každým protiprávnym zásahom, ale iba pred takými zásahmi, proti ktorým by ochrana mimotrestnými normami nebola dostatočná.

  Daňová licencia ako minimálna daň, ktorej výška je zákonom stanovená ako pevná suma (čo je pre daň tiež neobvyklé), vzniká bez ohľadu na existenciu aktív alebo majetkových prírastkov (výšku obratu podľa, ktorej sa výška daňovej licencie vypočíta nie je možné považovať ani za aktívum a ani za majetkový prírastok), a táto teda vzniká aj v prípade, ak daňový subjekt generuje stratu.

  Daňovú licenciu možno teda považovať (aj) za akúsi daň zo straty. Ide teda o zákonný nárok štátu, ktorý nemá pôvod v existencii majetkových hodnôt alebo v prírastku aktív.

  Celým zmyslom zdaňovania je, že každý sa môže slobodne rozhodnúť, či vykoná právny úkon, ktorým založí svoju daňovú povinnosť (kúpa majetku, vyplatenie dividend, kúpa tovaru, ktorý podlieha dani z pridanej hodnoty a pod.). Naproti tomu, negatívny výsledok z hospodárenia si neželá nikto, a tento nastáva z rôznych príčin, z ktorých niektoré môžu byť aj objektívneho charakteru (napr. prepad trhu, vstup nového konkurenta na trh, príčiny vis maior a pod.). Daňová licencia ako daň zo straty vzniká nezávisle od vôle daňového subjektu konštituovať predmet dane. Pri daňových licenciách je predmetom dane negatívny hospodársky výsledok, resp. hospodársky výsledok, ktorý je marginálne kladný.

  Pre odstránenie všetkých pochybností uvádzam, že daňová licencia sa platí ako daň aj v prípade, ak daňový subjekt vytvoril iba minimálny zisk, z ktorého daň z príjmu by bola menšia ako výška daňovej licencie. Nakoľko však daňová licencia, bez ohľadu na to, či je výsledok hospodárenia (marginálne) kladný alebo záporný, v celom rozsahu nahrádza daň z príjmu právnických osôb, nemožno uvažovať nad tým, aká by bola daňová povinnosť subjektu, ak by daňová licencia neexistovala. Charakter daňovej licencie ako abstraktného právneho konštruktu ostáva zachovaný bez ohľadu na to, či je výsledok daňového subjektu záporný alebo (marginálne) kladný.

  Na základe vyššie uvedeného mám za to, že daňovú licenciu nie je možné považovať za daň pre účely Trestného zákona, a preto ani nepoužíva ochranu normami trestného práva. Daňová licencia je skôr fikciou dane a svojím charakterom má bližšie k správnym poplatkom ako k dani. Zaradenie daňových licencií medzi dane z príjmu (a nie medzi majetkové dane, kde by ich zaradenie bolo viac pochopiteľné) len podtrhuje chápanie daňových licencií ako zákonnej fikcie – ilúzie existencie majetkového prírastku. Ilúziám, fikciám, domnienkam či obdobným právnym konštrukciám trestné právo neposkytuje ochranu.

  Na vyššie prezentovanom závere nemení nič ani tá skutočnosť, že zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovú licenciu považuje za daň. Povahu dane priznal daňovým licenciám aj Ústavný súd SR v Náleze zo dňa 04.11.2015 sp. zn. PL. ÚS 14/2014.

  Aj keď osobitný zákon síce považuje daňovú licenciu za daň, výklad trestnoprávneho pojmu nemusí byť nevyhnutne totožný s tým, ako je tento pojem zadefinovaný v inom právnom predpise.

  Ustálená aplikačná prax napríklad nepovažuje za daň úrok z omeškania, hoci v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa daňou rozumie aj úrok z omeškania.

  To, že pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti mimotrestná pojmológia nie je záväzná, vyplýva aj z uznesenia Najvyššieho súdu Čes¬kej re¬pub¬li¬ky zo dňa 08.09.2010 sp. zn. 5 Tdo 834/2010. Najvyšší súd Českej republiky uvádza, že pokiaľ mimotrestná definícia určitého pojmu sa nezhoduje s tým, čo by si pod týmto pojmom spravidla predstavila priemerne intelektuálne disponovaná osoba, takúto (rozširujúcu) definíciu pojmu pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti nie je možné aplikovať.

  Ako ďalší príklad možno uviesť ustanovenie § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý pod pojmom „týranie“ rozumie o. i. každé nedovolené (aj keď bezbolestné) usmrtenie zvieraťa. Pri aplikovaní skutkovej podstaty týrania zvierat podľa § 305a Trestného zákona by opísané konanie nepochybne nepostačovalo na naplnenie objektívnej stránky citovaného trestného činu, nakoľko pre jej naplnenie sa vyžaduje konanie, ktorým sa zvieraťu spôsobuje bolesť.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri aplikovaní noriem trestného práva sa pri výklade mimotrestného normatívneho znaku možno odkloniť od jeho zákonnej mimotrestnej definície, ak pre to existujú silnejšie argumenty.

  Trestné právo má svoj jednoznačný a nespochybniteľný účel. Ochraňuje tie právne vzťahy, ktoré sú, či už z hľadiska spoločnosti alebo aj jednotlivca, mimoriadne významné. Trestné právo nie je samoúčelným nástrojom trestnej represie, a preto nemôže postihovať tie spoločenské vzťahy, u ktorých sa táto mimoriadna ochrana nevyžaduje.

  Nie je vyžadované, aby trestné právo postihovalo neúspech v podnikaní. Ak podnikateľský subjekt pri svojom podnikaní dosiahol daňovú stratu, nie je možné ho za to trestnoprávne sankcionovať.

  Na základe vyššie uvedeného možno sumarizovať, že daňová licencia nie je daňou pre účely trestného práva - nepožíva trestnoprávnu ochranu - a preto pre skutok, ktorý spočíva v skrátení dane z daňovej licencie, resp. v nezaplatení daňových licencií nie je možné ani začať trestné stíhanie.

  Samotné nároky štátu, ktoré vznikli z daňových licencií, sú však naďalej právne vymáhateľné nástrojmi stojacimi mimo trestnej politiky štátu.

  ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

  1. ŠAMKO, P., Daňové podvodné konania a ich dokazovanie, Bratislava. Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-8168-262-9
  2. Nález Ústavného súdu SR zo dňa 04.11.2015 sp. zn. PL. ÚS 14/2014
  3. Uznesenie Najvyššieho súdu Čes¬kej re¬pub¬li¬ky zo dňa 08.09.2010 sp. zn. 5 Tdo 834/2010
  ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV, KTORÝCH SA PRÍSPEVOK TÝKA:
  1. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  2. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
  3. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  4. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  5. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti