Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Aktuality z pracovného práva (jeseň 2011)  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.01.2012JUDr. Andrej Poruban (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Európska únia

  Rada Európskej únie

  V dňoch 1. a 2 decembra 2011 zasadala Rada Európskej únie v zložení pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa. Dôležitými bodmi rokovania z oblasti pracovného práva boli diskusie o návrhu smernice o materskej dovolenke a smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu a ďalšie vykonávanie stratégie Európa 2020, ktorej kľúčovými prioritami sú zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Vo svetle tejto stratégie Európska komisia predstavila Ročný prieskum rastu (2012)[1] a Spoločnú správu o zamestnanosti[2] a Rada prijala závery kontroly plnenia v rámci prvého európskeho semestra a tematického dohľadu nad zamestnanosťou a sociálnymi politikami[3] a závery pokiaľ ide o problém starnutia ako príležitosti pre pracovný trh a rozvoj sociálnych služieb a činnosť spoločnosti[4]. Okrem toho Rada Európskej únie posúdila implementáciu Pekinskej akčnej platformy[5], ktorá je na úrovni Organizácie spojených národov iniciatívou (OSN), zameranou na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života pracovníčok ako podmienky ich rovnoprávnej účasti na trhu práce[6].

  Sociálna zodpovednosť podnikov 2011-2014

  Európska komisia dňa 25.10.2011 publikovala Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov pod názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011-2014[7], v ktorom Komisia na novo definuje pojem sociálnej zodpovednosti podnikov a prerokúva jej význam pre obchodné spoločnosti i širokú verejnosť. Koncept je vymedzený ako „zodpovednosť podnikov za svoje vplyvy na spoločnosť“, so zreteľom záväzné pravidlá v medzinárodne uznávaných zásadách a smerniciach, predovšetkým v nedávno aktualizovaných smerniciach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti, desiatich zásadách iniciatívy Organizácie spojených národov Global Compact, normách ISO 26000 o sociálnej zodpovednosti, tripartitnej deklarácii Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o zásadách týkajúcich sa nadnárodných spoločností a sociálnej politiky a v zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

  Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie

  Dňa 6.10.2011 bol v Bruseli predstavený návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie[8], ktorý je určený na podporu zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci Európskej únie na obdobie 2014-2020 a zakladá sa na troch už jestvujúcich nástrojoch: Progress (program v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity), sieť EURES (Európske služby zamestnanosti) a európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Podľa programu zapojenie politikov a ďalších zainteresovaných strán do procesu kolektívneho vzdelávania a do rozvoja a testovania nových prístupov môže viesť k výraznejšiemu prijatiu, osvojeniu si a záväzku k stratégii Európa 2020.

  Výber z pracovnoprávnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

  Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. novembra 2011 vo veci C-214/10 KHS AG proti Winfried Schulte[9]
  (Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času - Právo na platenú ročnú dovolenku - Zánik nároku na platenú ročnú dovolenku, ktorá nebola vyčerpaná z dôvodu choroby, po uplynutí lehoty stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou).

  Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. novembra 2011 vo veci C-435/10 J.C. van Ardennen proti Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen[10]
  (Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa - Dávka v prípade platobnej neschopnosti – Platba podliehajúca podmienke byť zaregistrovaný ako uchádzač o zamestnanie).

  Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. septembra 2011 vo veci C-447/09 Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach proti Deutsche Lufthansa AG[11]
  (Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní — Článok 2 ods. 5, článok 4 ods. 1 a článok 6 ods. 1 — Zákaz diskriminácie na základe veku — Dopravní piloti — Kolektívna zmluva — Ustanovenie o automatickom zániku pracovných zmlúv po dovŕšení veku 60 rokov).

  Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2011 v spojených veciach C-297/10 a C-298/10 Sabine Hennigs (C-297/10) proti Eisenbahn-Bundesamt a Land Berlin (C-298/10) proti Alexander Mai[12]
  (Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní - Články 21 a 28 Charty základných práv Európskej únie - Kolektívna zmluva upravujúca odmeňovanie zmluvných zamestnancov verejnej služby členského štátu - Mzda na základe veku - Kolektívna zmluva, ktorou sa ruší stanovenie mzdy na základe veku - Zachovanie nadobudnutých práv).

  Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2011 vo veci C-177/10 Francisco Javier Rosado Santana proti Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía[13]
  (Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Sociálna politika — Doložka 4 — Uplatňovanie rámcovej dohody na oblasť verejnej služby — Zásada nediskriminácie).

  Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2011 vo veci C-108/10 Ivana Scattolon proti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca[14]
  (Smernica Rady 77/187/EHS zo 14. februára 1977 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov — Sociálna politika — Pojmy podnik a prevod — Prevádzateľ a nadobúdateľ, ktorí sa spravujú verejným právom — Uplatnenie kolektívnej zmluvy platnej u nadobúdateľa v čase prevodu — Platové zaobchádzanie — Zohľadnenie počtu rokov odpracovaných u prevádzateľa).


  Rada Európy

  50. výročie Európskej sociálnej charty

  18.10.1961 bola v Turíne podpísaná Európska sociálna charta, ktorá nadobudla účinnosť vo februári 1965.

  Charta spolu s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv, slúži na ochranu a realizáciu základných práv a slobôd.

  Kým Dohovor sa venuje všeobecne občianskym a politickým právam, Európska sociálna charta je viac zameraná na základné sociálne práva, vrátane práva kolektívne vyjednávať (Čl. 6), ktoré má pre pracovné právo zásadný význam.


  Nové publikácie

  Acta Iuris Laboris

  Zborník Acta Iuris Laboris je iniciatívou mladých vedeckých pracovníkov z akademického prostredia, ktorí si za cieľ vytýčili zmapovať novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2011. Autori podrobili právnu úpravu de lege lata kritickej analýze, posúdili jej pozitívne i negatívne dopady na pracovný a súkromný život zamestnancov, resp. ich vzájomnú harmonizácie, a neopomenuli formulovať závery de lege ferenda, ktoré sa môžu stať prípadnou inšpiráciou pre ďalšie možné zmeny v národných legislatívach. Zborník je dostupný aj online[15].

  JUDr. Andrej Poruban
  Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
  Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
  aporuban@gmail.com

  Poznámky pod čiarou:
  1. Prepojenie na dokument: 
   http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_en.pdf ^
  2. Prepojenie na dokument:
   http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/2011/com2011_11_annex3_en.pdf ^
  3. Prepojenie na dokument: 
   http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/126486.pdf ^
  4. Prepojenie na dokument: 
   http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/126514.pdf ^
  5. Prepojenie na dokument: 
   http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/126515.pdf ^
  6. Prepojenie na dokument: 
   http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf ^
  7. Prepojenie na dokument: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:SK:PDF ^
  8. Prepojenie na text návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie:
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0609:FIN:SK:PDF ^
  9. Prepojenie na text rozsudku Súdneho dvora EÚ: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0214:SK:HTML ^
  10. Prepojenie na text rozsudku Súdneho dvora EÚ: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0435:SK:HTML ^
  11. Prepojenie na text rozsudku Súdneho dvora EÚ: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0447:SK:HTML ^
  12. Prepojenie na text rozsudku Súdneho dvora EÚ: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0297:SK:HTML ^
  13. Prepojenie na text rozsudku Súdneho dvora EÚ: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0177:SK:HTML ^
  14. Prepojenie na text rozsudku Súdneho dvora EÚ: 
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0108:SK:HTML ^
  15. Prepojenie na text zborníka Acta Iuris Laboris: 
   http://iuridica.truni.sk/images/files/katedry/pracovne_pravo/publikacie/acta_iuris_laboris.pdf ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti