Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Budú normatívy pre stredné športové školy motivujúce ? Alebo sa z nich stanú neatraktívne školy pre študentov i pedagógov/trénerov ...  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.12.2018 UčPS tím (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

  V návrhu nariadenia vlády sa okrem iného navrhuje upraviť normatív (príspevok pre školu na jedného študenta) pre stredné športové školy

  Legislatívny materiál je dostupný na SLOV-LEXe TU:

  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-792


  V novelizačnom bode č. 9 je uvedená príloha č. 2, ktorá upravuje Kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie”.


  Pre stredné športové školy sa navrhujú ustanoviť tieto hodnoty koeficientov:


  Stredné športové školy – športové gymnázium

  Počet žiakov na pedagogického zamestnanca 5,1

  Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca 0,24

  Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka 0,1961

  Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka 0,0471

  Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca 0,0314

  Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca 0,2275

  Koeficient personálnej náročnosti (KPN) 2,344

  Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (KENVP 1,672

  Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN) 3,000


  Stredné športové školy – športový manažment

  Počet žiakov na pedagogického zamestnanca 4,9

  Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca 0,24

  Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka 0,2041

  Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka 0,0490

  Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca 0,0327

  Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca 0,2367

  Koeficient personálnej náročnosti (KPN) 2,440

  Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (KENVP 1,720

  Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN) 3,000


  V novelizačnom bode č. 11 je uvedená príloha č. 13, v ktorej sa navrhujú Skupiny žiakov v strednej športovej škole podľa športov pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti”, ktorý je dôležitý pre výpočet normatívu na stredných športových školách na jedného študenta/športovca podľa športu, ktorý vykonáva.

  Do skupiny č. 1 boli navrhnuté tieto športy:

  1. behy na krátke vzdialenosti,
  2. behy na stredné a dlhé vzdialenosti,
  3. viacboje,
  4. skokanské disciplíny,
  5. vrhačské disciplíny,
  6. športová chôdza,
  7. basketbal,
  8. bedminton,
  9. futbal,
  10. hádzaná,
  11. hokej ľadový,
  12. hokej pozemný,
  13. džudo,
  14. karate,
  15. stolný tenis,
  16. tenis,
  17. vodné pólo,
  18. volejbal,
  19. zápasenie.

  Pre študentov/športovcov v 1. skupine je navrhovaný koeficient personálnej náročnosti 1,000 rovnako pre strednú športovú školu – športové gymnázium ako aj pre strednú športovú školu – športový manažment.

  Do skupiny č. 2 boli navrhnuté tieto športy:

  1. cyklistika,
  2. kanoistika,
  3. krasokorčuľovanie,
  4. lyžovanie zjazd,
  5. lyžovanie behy,
  6. lyžovanie skoky,
  7. plávanie,
  8. športová gymnastika,
  9. športová streľba,
  10. športový aerobik,
  11. vzpieranie.

  V 2. skupine je koeficient 1,604 pre strednú športovú školu – športové gymnázium, resp. 1,575 pre strednú športovú školu – športový manažment.


  V 3. skupine (všeobecná telesná príprava a ostatné športy okrem športov uvedených v 1. skupine a 2. skupine) je koeficient 0,783 pre strednú športovú školu – športové gymnázium, resp. 0,792 pre strednú športovú školu – športový manažment.


  V dôvodovej správe je k novelizačnému bodu č. 11, v ktorom je uvedená príloha č. 13 je uvedené:

  “Pôvodná príloha č. 13 sa zrušuje z dôvodu zmeny uvedenej v bode 6 súvisiacej s vypustením odseku 17 z ustanovenia § 4. Zároveň sa zavádza nová príloha č. 13, ktorá súvisí so zmenou financovania stredných športových škôl. Podrobnosti sú uvedené v odôvodnení k bodom 5 a 9. Nová príloha obsahuje klasifikáciu žiakov so športovou prípravou v strednej športovej škole podľa športov pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti. Ide o koeficienty pre kategórie „stredná športová škola – športové gymnázium“ a „stredná športová škola – športový manažment“.”.


  V dôvodovej správe je k novelizačnému bodu č. 5, ktorým sa upravuje výpočet normatívu na žiaka strednej športovej školy, ktorý sa vzdeláva v dennej forme štúdia, je uvedené:

  “Pri financovaní nákladov na žiakov stredných športových škôl sa navrhuje zohľadňovať personálna náročnosť vzdelávania žiakov v rámci športovej prípravy, čo sa v súčasnosti nezohľadňuje. Okrem toho sa v prílohe č. 2 vypúšťa kategória športové gymnázium a zavádzajú sa 2 nové kategórie strednej športovej školy s ohľadom na rôznu nákladovosť rôznych športov.”.


  V dôvodovej správe je k novelizačnému bodu č. 9, v ktorom je uvedená príloha č. 2, ktorá upravuje Kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie”, je uvedené:

  “V prílohe č. 2 sa vypúšťajú kategórie „športové gymnázium“ a „stredisko praktického vyučovania“ a zavádzajú sa 2 nové kategórie, a to v súvislosti s novým druhom školy, ktorou je stredná športová škola.

  Ide o tieto kategórie „stredná športová škola – športové gymnázium“ a „stredná športová škola – športový manažment“. Vznik strednej športovej školy súvisí so zákonom o športe. Podľa § 42a ods. 6 školského zákona bude poskytovať len stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie, teda už nie v osemročnom vzdelávacom programe. Stredná športová škola bude poskytovať všetkým žiakom športovú prípravu.

  Mení sa aj základná kategória školy s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces s hodnotou koeficientu personálnej náročnosti vzdelávania 1, ktorou je v roku 2018 stredisko praktického vyučovania na kategóriu základná škola. Ostatné hodnoty koeficientov personálnej náročnosti vzdelávania žiakov jednotlivých kategórií škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces sa prepočítajú.”.


  Medzirezortné pripomienkové konanie sa končí v pondelok 3.12.2018.

  Ak má byť nový koncept strednej športovej školy úspešný a ponúkať mladým talentovaným športovcom a ich rodičom zaujímavú duálnu kariéru, tak by malo byť jeho financovanie postavené na znalostnom základe a primerane zdôvodnené v dôvodovej správe.

  Z dôvodovej správy predloženej do pripominekového kopnania nie je zrejmé ako boli určené jednotlivé parametre tabuliek pre stredné športové školy a ako je nastavené financovanie stredných športových škôl.

  Rovnako nie je dostatočne zdôvodnené, na akom základe boli športy rozdelené do 3 skupín tak, ako sú uvedené v návrhu. V tej súvislosti je potrebné uviesť, že infraštruktúru školy tak študijnú, ako aj športovú budú zdieľať a využívať všetci študenti/športovci, bez ohľadu na to, či vykonávajú individuálny šport alebo kolektívny šport.

  Všetky populárne kolektívne športy snáď okrem florbalu a futsalu (tie sú až medzi “ostatnými športmi” v 3. skupine) sú zaradené do 1. skupiny. Je na zváženie, či by napríklad vodné pólo, ktoré je v 1. skupine nemalo byť zaradené do 2. skupiny tak, ako je plávanie, ktoré je základom aj pre vodné pólo. Je rovnako legitímna úvaha či ľadový hokej alebo tenis, vzhľadom na ich nákladnosť i náročnosť (aj "personálnu"), by nemali byť tiež v 2 skupine.

  Nevieme však podla akých kritérií na posúdenie "personálnej náročnosti" boli športy rozdelené tak, ako to bolo navrhnuté. To by sa žiadalo v dôvodovej správe vysvetlit, kedze ide o zavedenie noveho normativu do noveho typu strednej skoly.

  V tej súvislosti je potrebné uviesť, že na Slovensku máme vyše 60 uznaných športov a ich národných športových zväzov, v ktorých existuje ponuka vyše 200 športových odvetví, ktoré sa zase členia na športové disciplíny. Zaradením konkrétneho športu, športového odvetvia alebo športovej disciplíny do 2. skupiny, ktorá ma výrazne najvyšší koeficient. pre nich vytvárame nadštandardnú podporu v rámci duálnej kariéry športovcov.

  Ide preto o strategické rozhodnutie/určenie, ktoré športy, športové odvetvia alebo športové disciplíny budú zaradené do 2. skupiny, ktoré je potrebné dobre premyslieť a primerane zdôvodniť.

  Bolo by vhodné vediet, kto a na základe akej metodiky rozdelil “športy” do 3 skupín prave tak, ako sú uvedené v návrhu nariadenia. Koeficient sa síce označuje ako "koeficient personálnej náročnosti", ale viac o metodike rozdelenia športov do skupín sa z dôvodovej spravy nedozvieme, pritom z hľadiska podpory duálnej kariéry športovcov ide o zásadne rozdelenie a s tým spojenú podporu konkrétnych športov. Vyšší koeficient bude prirodzene determinovať športy, o ktorých športovcov budú mať záujem stredné športové školy.

  Tu by sa zástupcovia jednotlivých športov zrejme mali spoločne pokúsiť presunúť do 2. skupiny čo najviac slovenských úspešných a populárnych športov (aj kolektivnych), nech môžu mať v stredných športových školách nielen talentovani sportovci, ale aj ich pedagógovia a tréneri vytvorené veľmi dobré podmienky a aby tieto školy boli obľúbené a vyhľadavané, a aby ich počet v budúcnosti narastal.

  Stredné športové školy poskytnú kvalitnú duálnu kariéru talentovaným športovcom a pre slovenskú spoločnosť  okrem niekoľkých top športovcov či reprezentantov Slovenska, ktorí sa budú určitý čas živiť ako profesionálni športovci, vychovajú a pripravia každoročne niekoľko sto absolventov s vlastnosťami, ktoré v nich vypestuje a upevní šport ako je zodpovednosť, vytrvalosť, pracovitosť, húževnatosť, plánovitosť, tímovosť, sebavedomie, hrdosť či schopnosť rešpektovať autority, Títo mladí ľudia, aj keď nebudú profesionálnymi športovcami, budú dobre pripravení do ich ďalšieho ekonomického života ako veľmi žiadaná skupina potenciálnych zamestnancov či manažérov nielen v oblasti v športu.

  Stojí za zváženie či by metodika stanovenia normatívu nemala byť nastavená tak, že bude rozdelená na dve časti a to na časť študijnú (porovnateľné parametre s inými strednými školami) a časť určenú na športovú prípravu, ktorá by zohľadňovala náklady na trénerov a osobitné potreby/požiadavky na športovú infraštruktúru a športové pomôcky, či iné špeciálne vybavenie na tréningový proces, testovanie výkonnosti alebo aj diagnostiku zdravotného stavu talentovaných športovcov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti