Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DOHODA o spolupráci Prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a Prokuratúry Maďarskej republiky podpísaná 7.11.1991 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.07.2011 (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  DOHODA
  o spolupráci Prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a Prokuratúry Maďarskej republiky
  podpísaná 7.11.1991

  Generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a generálny prokurátor Maďarskej republiky vedení prianím ďalej upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu prokuratúr oboch štátov,

  v súlade so Zmluvou medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Maďarskou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, ktorá bola podpísaná v Bratislave dňa 28. marca 1989,

  so zreteľom na praktické skúsenosti doterajšej spolupráce, ako aj spoločné úsilie na posilnenie spolupráce potvrdené aj v Deklarácii prijatej na zasadnutí vedúcich predstaviteľov Maďarskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a Poľskej republiky, konanom dňa 15. februára 1991 vo Visegráde, uzavreli nasledovnú

  dohodu:

  Článok l

  Účelom Dohody je:

  a/ urýchlenie a zvýšenie účinnosti činnosti orgánov prokuratúry oboch štátov v trestných veciach vedených proti štátnym občanom a obyvateľom druhého štátu, ako aj zabezpečenie precíznosti konaných úkonov,

  b/ zabezpečenie práv a záujmov občanov jedného štátu v trestnom konaní vedenom na území druhého štátu, včetne uplatnených nárokov na náhradu škody,

  c/ rozvíjanie vzájomne výhodnej spolupráce prokuratúr oboch štátov aj v iných oblastiach.

  Článok 2 - Spolupráca v trestných veciach

  1. Účastníci dohody si vzájomne odovzdajú podľa ustanovenia článku 68 Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Maďarskou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych rodinných a trestných veciach, ktorá bola podpísaná v Bratislave dňa 28. marca 1989 každú trestnú vec, ktorá sa tyká trestnej činnosti občana alebo obyvateľa druhého štátu spáchanej na ich území, s výnimkou prípadov, ak od takéhoto postupu upustia z dôvodov uvedených v odseku 3, 4 a 5.

  2. Dožiadaná strana postupuje v prevzatých trestných veciach podľa vlastného právneho poriadku.

  3. Od odovzdania trestného stíhania je možné upustiť, ak:

  a/ je vedené pre podozrenie zo spáchania trestného činu proti republike, proti mieru, proti ľudskosti, alebo pre čin, ktorého trestnosť vyplýva z medzinárodnej zmluvy,

  b/ by to bolo v rozpore so štátnym alebo iným dôležitým záujmom,

  c/ by konanie pred súdom druhého štátu nebolo účelné vzhľadom na obtiaže pri vykonávaní dôkazov alebo z hľadiska procesnej ekonómie.

  4. Od odovzdania trestného stíhanie je tiež možné upustiť v prípade, ak sa nepredpokladá uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody a návrat stíhanej osoby do domovského štátu nie je potrebný.

  5. Od odovzdania trestného stíhania sa zásadne upustí, ak má stíhaná osoba v štáte, kde došlo k spáchaniu trestného činu, trvalé bydlisko.

  6. Návrh na podanie žiadosti na prevzatie trestného stíhania môže iniciovať aj prokuratúra príslušná podľa miesta bydliska stíhanej osoby.

  Článok 3 - Spôsob styku a používanie jazyka:

  1. V otázkach preberania a odovzdávania trestného stíhania rozhodujú do podania obžaloby generálne prokuratúry oboch štátov.

  2. Ostatné okruhy právnej pomoci sa vybavujú v priamom styku medzi krajskými prokuratúrami, ak si ho nevyhradia generálne prokuratúry. Priamym výkonom konkrétnych úkonov právnej pomoci, ktorá spadá do ich kompetencie, môžu krajské prokuratúry poveriť aj jednotlivé okresné prokuratúry.

  3. Prokuratúry používajú pri aplikácii tejto Dohody vlastný úradný jazyk.

  4. Pre uľahčenie konaných úkonov je možné používať dvojjazyčné tlačivá. Dožiadania a ich prílohy nie je potrebné ani v prípade nevyužitia dvoj jazyčných tlačív doplňovať prekladom. Ak by bol preklad potrebný, obstará ho dožiadaná strana.

  Článok 4 - Príprava odovzdania trestného stíhania

  1. Účastníci Dohody vykonajú na svojom území všetky potrebné opatrenia na všestranné a urýchlené zpracovaníe trestných vecí.

  2. Pri vyšetrovaní je potrebné zistiť čo najúplnejšie všetky skutkové okolnosti a obstarať všetky dostupné dôkazy a to už na území štátu, kde došlo k spáchaniu trestného činu.

  3. Účastníci Dohody si na žiadosť vzájomne povolia prítomnosť povereného zástupcu druhej strany pri vyšetrovacích úkonoch konaných na svojom území.

  4. Účastníci Dohody zabezpečia stíhanej osobe, aby mala možnosť spísať výpoveď alebo prehlásenie v materinskej reči. Ak stíhaná osoba nevyužije svojho práva spísať vlastnoručne výpoveď alebo prehlásenie, je túto skutočnosť potrebné poznamenať v protokole.

  5. Žiadosť o prevzatie trestného stíhania musí okrem plného mena stíhanej osoby a jej osobných dát obsahovať predovšetkým popis spáchaného trestného činu, jeho právnu kvalifikáciu, mená a adresy poškodených a pripadne aj údaje o nároku na náhradu škody.

  6. Písomnosti, ktoré nesúvisia s vyvodením trestnej zodpovednosti stíhanej osoby, nie je potrebné pripojiť k spisom odovzdávanej trestnej veci.

  7. Ak je trestný čin pre ktorý sa o prevzatie konania žiada stihateľný, podl'a právneho poriadku niektorej zo strán len na návrh, je potrebné takýto návrh pripojiť ku spisom. V prevzatom konaní je možné pokračovať aj bez takéhoto návrhu, je ho však treba zastaviť, ak strana, ktorá o prevzatie konania požiadala neučiní zadosť požiadavke dožiadanej strany na odstránenie chýbajúcej náležitosti.

  Článok 5 - Opatrenia na návrat väznených osôb do domovského štátu

  1. Ak je stíhaná osoba v čase podania žiadosti o prevzatie trestného stíhania vo väzbe, vykonajú sa, bezprostredne po obdržaní žiadosti a pripojených trestných spisov, opatrenia na upresnenie termínu, miesta a spôsobu jej odovzdania.

  2. Odovzdanie väznenej stíhanej osoby sa uskutoční medzi tými pohraničnými krajskými prpkuratúrami, u ktorých je prevzatie z hľadiska miesta spáchania činu alebo miesta výkonu väzby najúčelnejšie.

  3. Vo výnimočných prípadoch je možné upresnenie uvedené v odseku 1 vykonať aj pred obdržaním žiadosti o prevzatie trestného stíhania a trestných spisov.

  4. Pri odovzdávaní väznenej stíhanej osoby sa odovzdá aj opis žiadosti o prevzatie trestného stíhania. Dôkazné materiály je možné výnimočne zaslať aj neskôr.

  Článok 6 - Uplatnenie nároku na náhradu škody

  1. Ak v prevzatom trestnom konaní bol uplatnený nárok poškodeného na náhradu spôsobenej škody, prokurátor napomáha, v medziach oprávnení daných mu vlastným právnym poriadkom, v prípade, ak tým poôkodený nepoveril osobitného zástupcu alebo jeho záujmy nezastupuje konzul, uspokojeniu tohto nároku.

  2. Prlslušné prokuratúry poskytnú občanom druhého štátu pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody spôsobenej trestným činom pomoc za rovnakých podmienok, ako vlastným občanom.

  Článok 7 - Vzájomné informácie

  1. Účastníci Dohody sa vzájomne informujú o zmenách právnych predpisov významných z hľadiska ich spolupráce a podľa potreby si zasielajú aj príslušnú dokumentáciu. Ak o to niektorá strana požiada, môžu sa informácie týkať aj praxe orgánov činných v trestnom konaní.

  2. Účastníci Dohody sa vzájomne informujú o výsledku prevzatých trestných stíhaní, ako aj výsledku stíhaní vo veciach uvedených v článku 2 odsek 3 až 5. Informácie sa zasielajú na prislušnom tlačive. Odpi s konečného rozhodnutia sa zasiela len na výslovnú žiadosť.

  Článok 8 - Spolupráca v iných oblastiach

  1. Účastníci Dohody spolupracujú aj vo vedeckej, metodickej a administrativno-technickej oblasti vzťahujúcej sa na činnosť prokuratúry a vymieňajú si skúsenosti a poznatky, ktoré v tomto smere získali. Po predchádzajúcej konzultácii a upresnení časových dispozícií, umožnia jednotlivým pracovníkom prokuratúry, aby sa mohli po dlhšiu dobu, na mieste oboznámiť s činnosťou pracovníkov prokuratúry druhej strany, zaradených na obdobných úsekoch činnosti.

  2. Účastnici Dohody budú podporovať rozvoj spolupráce spoločenských organizácií pôsobiacich v rámci ich rezortov.

  3. Učastníci Dohody vyvíjajú úsilie na vytváranie spoločných stanovísk na medzinárodných poradách zaoberajúcich sa otázkami dotýkajúcimi sa prokurátorskej činnosti, prípadne v súvislosti s pripojením sa k dohodám alebo doporučeniam medzinárodných organizácií.

  Článok 9 - Konzultácie

  Účastníci Dohody alebo ich zmocnenci budú na spoločných poradách vyhodnocovať plnenie ustanovení tejto Dohody a riešiť prípadné problémy, ktoré by pri jej výklade vznikli.

  Článok 10 - Záverečné ustanovenia

  Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu a zostáva v platnosti do doby, než ju niektorý z účastníkov v trojmesačnej výpovednej lehote nevypovie.
  Pozmeňujúci a doplňujúci Protokol podpísaný v Prahe dňa .......................... je organickou súčasťou tejto Dohody podpísanej v Prahe dňa 24. mája 1978.

  Dané v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a maďarskom, pričom oba texty maju rovnakú platnosť.


  Generálna prokuratúra MR
  pánovi dr. A. Hlavathemu

  Pamätný záznam
  z rokovania generálneho prokurátora Slovenskej republiky v Maďarsku

  Na pozvanie generálneho prokurátora Maďarskej republiky Dr. Kálmána Gydrgyiho vykonal oficiálnu návštevu v Maďarsku JUDr. Vojtech Bacho, generálny prokurátor Slovenskej republiky a jeho doprovod, ktorého členmi boli: JUDr. Ľudovít Krúpa, námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky a JUDr. Roman Maťašovský, zástupca riaditeľa odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

  Obaja generálni prokurátori a ich spolupracovníci sa navzájom informovali o vývoji právnej problematiky v ich krajinách najmä o tom vývoji, ktorý je určujúci z hľadiska vzájomnej spolupráce, a to obzvlášť o ústavnom postavení orgánov prokuratúry oboch krajín, ako aj o tradičných a nových úlohách, ktoré majú riešiť.

  Zvláštnu pozornosť venovali právnemu rámcu vzájomnej spolupráce a ako výsledok rokovaní konštatovali nasledovné:

  •    Za základ priebehu právnej pomoci medzi prokuratúrami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky považujú Zmluvu o právne j pomoci a o úprave vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných, ktorá bola podpísaná medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou republikou 28. marca 1989 v Bratislave, ako aj Dohodu o spolupráci medzi prokuratúrami Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a Maďarskej republiky, ktorá bola podpísaná 7. novembra 1991.

  •    V tých častiach textu Zmluvy o právnej pomoci a Dohody o spolupráci, medzi prokuratúrami, kde je uvedené "Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky", resp. "Generálná:prokuratúra Českej a Slovenskej Federatívnej republiky", treba pod tým rozumieť Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

  •    Strany vyjadrujú svoj nezmenený záujem na plnení cieľov a metód uvedených v Zápisnici o spolupráci orgánov prokuratúry Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, ktorá bola nimi podpísaná 2. mája 1991 v Budapešti. Zároveň sa rozhodli, že Pracovná skupina prokurátorov Slovenska a Maďarska na jeseň roku 1993 uskutočni zasadnutie, na ktorom bude vypracovaný podrobný plán ďalšej spolupráce.

  V Györi 7. mája 1993.

  JUDr. Vojtech Bacho
  generálny prokurátor 
  Slovenskej republiky

  Dr. Györgyi Kálmán
  generálny prokurátor
  Maďarskej republiky

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti