Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DOHOVOR RADY EURÓPY K MANIPULÁCIÍ ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ, ODPORÚČANIA PRE PRAX V SR NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.06.2015Mgr. Peter Dedík, PhD., Mgr. Ladislav Mravec, MSc. (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE MANIPULATION OF SPORTS COMPETITIONS,
  RECOMMENDATIONS FOR PRACTICE IN SLOVAKIA

  MGR. PETER DEDÍK, PHD.
  INTEGRITY OFFICER
  SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
  E-MAIL: PETER.DEDIK@FUTBALSFZ.SK

  MGR. LADISLAV MRAVEC, MSC.
  ŠTÁTNY RADCA
  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR, SEKCIA ŠTÁTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŠPORT A MLÁDEŽ
  E-MAIL: LADISLAV.MRAVEC@MINEDU.SK


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  športové stávkovanie, ovplyvňovanie športových súťaží, zákon o športe, športový podvod, trestný zákon, zákon o hazardných hrách

  KEY WORDS:
  sports betting, manipulation of sports competitions, Act on Sport, sports fraud, Criminal Code, Act on Gambling Games

  ABSTRAKT:
  Dohovor Rady Európy (ďalej aj „RE“) k manipulácií športových súťaží bol otvorený k podpisu dňa 18. septembra 2014 v Magglingene/Macoline vo Švajčiarsku na stretnutí ministrov zodpovedných za šport RE. Dohovor bol na stretnutí podpísaný 15 krajinami, z toho 7 členskými štátmi EÚ (Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Litva a Holandsko) a dňa 2. októbra 2014 dohovor podpísalo Francúzsko. Do platnosti vstúpi 1. januára 2015. Účelom tohto dohovoru je predchádzať, odhaľovať, trestať a zbaviť sa ovplyvňovania športových súťaží, rovnako ako zlepšiť výmenu informácií a spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni medzi dotknutými orgánmi verejnej správy, športovými organizáciami a prevádzkovateľmi športového stávkovania. Dohovor vyzýva vlády členských krajín RE, aby prijali opatrenia, vrátane právnych predpisov, najmä aby zabránili konfliktu záujmov prevádzkovateľov športového stávkovania a športových organizácií, aby podporovali regulačné orgány športového stávkovania v boji proti podvodom, v prípade potreby obmedzením ponuky športových stávok alebo pozastavením prijímania stávok a bojovali proti nelegálnemu športovému stávkovaniu prostredníctvom zrušenia alebo obmedzenia prístupu k dotknutým prevádzkovateľom a zablokovaním finančných tokov medzi nimi a spotrebiteľmi. Športové organizácie, vrátane organizátorov súťaží, ktorí sú tiež povinní prijať a zaviesť prísnejšie pravidlá pre boj proti korupcii v športe, tvrdšie sankcie a primerané disciplinárne a odradzujúce opatrenia v prípade trestných činov, rovnako ako princípy dobrej správy. Dohovor iniciuje aj poskytnutie ochrany pre informátorov a svedkov. Otázkou dnes nie je, či Slovenská republika dohovor podpíše, ale kedy. Dohovor tak bude v blízkej dobe predstavovať veľmi dôležitý legálny nástroj toho, ako upraviť legislatívu v problematike ovplyvňovania športových súťaží v Slovenskej republike, ktorú však je potrebné upraviť aj bez ohľadu na existenciu dohovoru.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions was opened for signature on September 18th, 2014 in Magglingen/Macoline in Switzerland at the meeting of Ministers responsible for Sport of the Council of Europe. The Convention was signed at the meeting by 15 countries, including seven European Union Member States (Bulgaria, Denmark, Finland, Germany, Greece, Lithuania and Netherlands) and also by France on October 2nd. The Convention will enter into force on January 1st 2015. The purpose of this Convention is to prevent, detect, punish and discipline the manipulation of sports competitions, as well as enhance the exchange of information and both national and international cooperation between the public authorities concerned, sports organisations and sports betting operators. The Convention calls on governments of Council of Europe Member States to adopt measures, including the legislation, in order to prevent conflicts of interest within sports betting operators and sports organisations; to encourage the sports betting regulatory authorities to fight against fraud, if necessary by limiting the offer of sports bets or even cancellation of bets; and to fight against illegal sports betting by allowing to close or restrict the access to the services of operators concerned and block financial operations between them and customers. Sports organisations including organisers of sports competitions are also required to adopt and implement more strict rules to combat sports corruption, heavier sanctions and appropriate disciplinary and dissuasive measures in the event of offence, as well as good governance principles. The Convention also initiates the provision of safeguards to the informants and witnesses. It isn’t a question at the moment if Slovak Republic will sign the convention, but when. The Convention will soon become a very important legal instrument, how to revise legislation on issues of affecting sports competitions in the Slovak Republic, which is necessary to adjust regardless of the existence of the convention.


  ÚVOD

  Trh so stávkovaním, najmä na športové súťaže, je v poslednom čase jedným z najdynamickejšie rastúcich odvetví. Tým priťahuje aj záujem organizovaných zločineckých skupín, ktoré predstavujú hrozbu pre šport ako taký. V oblasti ovplyvňovania športových súťaží od roku 2010 sa každoročne vyšetruje po celom svete od 300 do 700 prípadov. Toto číslo však vzhľadom na neobmedzené finančné zdroje, ako aj neregulovaný stávkový trh najmä v Ázii, exponenciálne rastie. Šport sa stáva útočiskom pre kriminálne živly, ktoré hľadajú nové zdroje príjmov, prípadne chcú zlegalizovať svoje príjmy z inej trestnej činnosti. V porovnaní s inými nelegálnymi zdrojmi príjmov ako je drogový priemysel, kde sa jedná o predaj a distribúciu hmotných vecí, v športe je veľmi ťažké dokázať ovplyvnenie športovej súťaže. Športový podvod – korupciu je veľmi ťažko vystopovať, pričom právna úprava tohto fenoménu je v každej krajine odlišná. To umožňuje organizovaným skupinám pôsobiť globálne.

  Objem peňazí na trhu so športovým stávkovaním kolíše odhadom medzi 200-500 mld. EUR ročne. Jedným z dôvodov je vysoké percento vyplatenia výhier z vložených peňazí. Kým toto percento bolo v roku 1980 približne na úrovni 50% (údaje Totocalcio – talianskeho poskytovateľa stávok), v roku 2012 je už na úrovni 95,6% (údaje Bet 365 – britského poskytovateľa stávok). Podľa odhadov sa tak približne až 100 mld. EUR ročne môže očistiť prostredníctvom športového stávkovania.

  Aj počet medzinárodných športových podujatí sa pravidelne zvyšuje. Kým v roku 1987 bolo zorganizovaných cca 660 medzinárodných športových podujatí, v roku 2005 už okolo 1000. Odhliadnuc od rastu počtu športových podujatí, ešte väčšmi rastie v ostatnom období (i v dôsledku rozmachu internetu a informačných technológií) ponuka stávkových príležitostí, a to nielen čo do počtu športových súťaží a podujatí, na ktoré sa prijímajú stávky, ale aj čo do rozsahu stávkovej ponuky na jednu športovú súťaž.[1]

  V posledných troch rokoch bolo oficiálne ohlásených okolo 67 prípadov ovplyvňovania športových podujatí a to podľa výskytu najčastejšie v Európe (37), v Ázii (17), v Amerike (5), v Afrike (4) a v Oceánii (4).[2] V súčasnosti je celosvetovo okolo 8000 prevádzkovateľov stávkových kancelárií, z toho cca 80% z nich má sídlo v takzvaných daňových rajoch.

  Stávkovanie nepozná hranice štátov. Stávkujúci zo Slovenska preto môže uzavrieť napríklad stávku na zápas v Ázii, využívajúc pritom služby stávkovej kancelárie z Gibraltáru alebo Malty. Odhaduje sa, že približne 80% všetkých športových stávok je nelegálnych. Z pohľadu nového dohovoru k ovplyvňovaniu športových súťaží alebo širšej definície nelegálneho stávkovania sa za takéto nelegálne športové stávkovanie považuje akékoľvek športové stávkovanie, ktorého druh alebo poskytovateľ nie je oprávnený poskytovať tieto služby podľa platného práva na území, kde sa nachádza spotrebiteľ. Táto definícia však naráža na odpor daňových rajov vo vybraných krajinách EÚ, ktoré sa odvolávajú na jednu zo štyroch základných slobôd jednotného trhu EÚ a to na slobodné poskytovanie služieb, ktorej rešpektovanie by znamenalo zúženie definície nelegálneho stávkovania.

  Medzi športovými odvetviami v globálnom meradle, ktoré sú najviac postihnuté fenoménom ovplyvňovania športových výsledkov sú okrem futbalu aj kriket, tenis, snooker, basketbal, volejbal, wrestling, motoristické športy, box, bedminton a hádzaná. V slovenských podmienkach sa to týka z kolektívnych športov najmä futbalu, ľadového hokeja a basketbalu (teoreticky aj volejbalu a hádzanej) a z individuálnych športov tenisu. Sú to teda najmä tie športy, ktoré majú stávkové kancelárie vo svojej ponuke.

  Je preukázaná viac ako 90%-ná návratnosť vložených peňazí do športového stávkovania a aj to nabáda k praniu peňazí a ovplyvňovaniu výsledkov športových súťaží. Vo svete dnes už existujú aj reštriktívne praktiky v súvislosti s obmedzením stávkovania, v niektorých krajinách je zavedený prísny režim prideľovania licencií prevádzkovateľom športového stávkovania (najmä prostredníctvom internetu), v ďalších ako napr. vo Francúzsku, Turecku, Austrálii, či na Novom Zélande je zavedená daň zo stávkovania, ktorú platia prevádzkovatelia športového stávkovania organizátorom športových podujatí a národným federáciám organizujúcim športové podujatia, ktoré sú v ponuke prevádzkovateľov športových stávok. Časť týchto príjmov by mala byť použitá na zriadenie, financovanie a ochranu intergrity súťaží organizátorov a národných federácií. Na Slovensku je pomerne vysoký zákonom stanovený odvod prevádzkovateľov športového stávkovania z každej prijatej stávky. Toto opatrenie však pri neregulovanom internetovom stávkovom trhu u nás znamená nižšiu konkurencieschopnosť riadne licencovaných slovenských prevádzkovateľov športového stávkovania.

  Základným princípom športu ako takého je od nepamäti jeho nepredvídateľnosť. Športová súťaž preto musí spĺňať podmienku neistoty výsledku. Ak však odstránime neistotu výsledku, čím sa odlišuje od divadelného predstavenia, ktoré ide podľa scenára? Je to iba športové predstavenie s jasne danou predlohou. V praxi môže dôjsť k ovplyvneniu výsledku (pričom „najľahšie“ je zariadiť prehru), počtu strelených gólov, odohraných setov, prípadne zisku žltých, alebo červených kariet (napr. vo futbale). Ovplyvniť priebeh súťaže a jej výsledok môžu najmä športovci alebo rozhodcovia ako priami účastníci športovej súťaže, nepriamo však aj majitelia športových klubov, rôzne organizované zločinecké skupiny, či nelegálny prevádzkovatelia športového stávkovania.

  V článku Mariána Szücsa a Pavla Spála z denníka SME s názvom „Liga prehráva. Na futbal chodí najmenej divákov v histórii“ sa v diskusii objavil takýto názor. S tou korupciou to pôjde veľmi ťažko, keď v nej lietajú všetci. V podstate to nie je ani korupcia, funguje to skôr ako niečo na spôsob poistných podvodov, s tým, že poisťovňami sú stávkové kancelárie, kluby sú autoservisy a hráči sú poistenci. Niekedy to človeku pripadá tak, že samotné autoservisy tlačia na čo najviac poistných podvodov, lebo bez nich neprežijú, t. j. kluby podporujú predávanie zápasov, lebo zo vstupného a reklamy nevedia prežiť.[3] Skutočnosť, že hľadiská futbalových štadiónov zívajú pri ligových stretnutiach prázdnotou je výsledkom súboru viacerých faktorov (infraštruktúra, služby, divácke násilie, ovplyvňovanie výsledkov). Ovplyvňovanie výsledkov, či už za účelom stávkovania, alebo za športovým účelom však zohráva dôležitú rolu. Určite nikto z divákov sa nechce pozerať na dopredu zinscenované divadlo a slabý výkon hráčov, alebo rozhodcu, ktorí už dopredu vedia, ako by sa zápas mal skončiť. Treba však uviesť, že o dohodnutom výsledku spravidla nevedia všetci hráči, inak by bola veľká pravdepodobnosť, že plán nevyjde. Dohodnutý zápas stojí väčšinou na jednotlivcoch (brankár, obranca, kapitán). Ak však aktéri nie sú zohratí so zvyškom družstva (čím by hrozilo odhalenie celého podvodu), výkon celého družstva je veľmi zlý, keďže v porovnaní s hercami v divadlách nemajú čas na nácvik.

  Problematiku istoty príjmov klubov a hráčov by mal riešiť nový zákon o športe, kde budú upravené pracovno-právne vzťahy športovcov, ktorí nebudú z existenčných problémov nútení „predávať“ zápasy, ako sa to v súčasnosti občas deje nielen vo futbale, ale aj v ľadovom hokeji a basketbale[4]. Snaha o ovplyvnenie športových súťaží sa spravidla vyskytuje v rozvojových krajinách, kde je vidina finančného zisku veľkým lákadlom a finančné odmeny športovcov sú nízke, často meškajúce, či dokonca vôbec nevyplatené. V kolektívnych športoch sú považované za rizikové aj nižšie národné súťaže vo vyspelých krajinách, ktoré nie sú tak medializované a športovci zarábajú menej.

  Čo sa týka prevádzkovateľov stávkových kancelárií, stojí za zmienku, že jedna z oficiálnych stávkových kancelárií na Slovensku je Fortuna Entertainment Group. Toto zoskupenie je sponzorom najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku a nachádza sa v portfóliu Penta Investments, pôsobiacej v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku, má 3230 zamestnancov a v roku 2013 mala tržby vo výške 567 mil. Eur. Aj toto je jeden z príkladov, že stávkový biznis je veľmi zaujímavá oblasť podnikania, v ktorej šport je iba prostriedkom k finančnému zisku.

  1. DOHOVOR RADY EURÓPY K MANIPULÁCIÍ ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ

  Jednou z aktivít, ako bojovať proti nekalej súťaži je Dohovor Rady Európy k ovplyvňovaniu športových súťaží, ktorý vznikol ako prvý medzinárodný právny dokument, upravujúci túto oblasť. Na samom začiatku vznikla v októbri 2012 pracovná skupina za asistencie EPAS (Rozšírená čiastková dohoda o športe), ktorá pripravovala medzinárodný dohovor proti manipulácii športových súťaží a dokončila jeho text na svojom 6. plenárnom zasadnutí v dňoch 21. a 22. januára 2014. Skupina sa skladala z 51 delegácií (vrátane národných expertov zo športu, regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní) a radila sa so zástupcami športového hnutia prevádzkovateľmi športového stávkovania a lotérií. Parlamentné zhromaždenie vydalo stanovisko k Dohovoru prostredníctvom správy Výboru ministrov na jar 2014. Výbor skupiny ministerských spravodajcov (GR-C) sa stretol ohľadom schválenia dohovoru začiatkom leta 2014. Zástupcovia ministrov prijali dohovor pred letnými prázdninami 2014. Dohovor bol otvorený na podpis na 13. konferencii ministrov zodpovedných za šport RE v Magglingene vo Švajčiarsku 18. septembra 2014.

  Účelom tohto dohovoru je predchádzať, odhaľovať, trestať a zbaviť sa ovplyvňovania športových súťaží, rovnako ako zlepšiť výmenu informácií a spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni medzi dotknutými orgánmi verejnej správy, športovými organizáciami a prevádzkovateľmi športového stávkovania. Dohovor po podpise zaväzuje všetky signatárske štáty, aby dodržiavali jednotlivé ustanovenia tohto dohovoru. Slovenská republika ako aj niektoré zvyšné členské štáty Európskej Únie a RE zatiaľ nepristúpili k podpísaniu dohovoru.

  2. OBLASTI INTERVENCIE DOHOVORU A ICH LEGISLATÍVNE OPATRENIA V SR

  Dohovor sa skladá z 9 kapitol a 41 článkov. V súvislosti s ovplyvňovaním športových súťaží sú v slovenskej judikatúre účinné dva zákony, tretí je v príprave. Ak by sme články dohovoru premietli do slovenskej právnej úpravy, čo je naším zámerom, jedná sa najmä o tieto ustanovenia:

  A) NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA SR

  Pri trestných činoch týkajúcich sa ovplyvňovania športových súťaží by mali byť v novele zákona uvedené trestné sankcie za spáchanie takýchto činov, či už sa jedná o donucovacie, korupčné alebo podvodné praktiky.

  Ideálnym riešením sa javí definovanie samostatnej skutkovej podstaty trestného činu „športový podvod“ alebo „športová korupcia“ priamo v trestnom zákone za účelom lepšieho vymedzenia tejto veľmi špecifickej trestnej činnosti, napr. z pohľadu organizovanej trestnej činnosti alebo z pohľadu nepriameho korupčného správania.

  Pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti týkajúcich sa ovplyvňovania športových súťaží by každá zmluvná strana mala prijať také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zavedenie trestných činov vo svojom vnútroštátnom práve ako je uvedené v Dohovore RE o praní, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo v Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Dohovore Organizácie Spojených národov proti korupcii, za podmienok v ňom uvedených, keď trestným činom vznikol zisk na základe vydierania, korupcie alebo podvodu.

  V súvislosti s napomáhaním by každá zmluvná strana mala prijať také legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zavedenie trestných činov vo svojom vnútroštátnom práve, ak sú spáchané úmyselne, napomáhaním a navádzaním niekoho na spáchanie trestného činu.

  Jedným z podporných príkladov je aj nedávna kauza manipulácie výsledkov futbalových stretnutí v Českej republike a na Slovensku, ktorá zasiahla aj našu najvyššiu futbalovú súťaž. Aktuálne platná legislatíva spôsobila orgánom činným v trestnom konaní množstvo komplikácií.

  B) NOVELA ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH

  V novele zákona by mali byť definované postupy a mechanizmy pri odhaľovaní korupcie, vrátane vymedzenia zodpovedných orgánov nasledovne:

  Regulačný orgán stávkovania (Ministerstvo financií SR)

  • výmena informácií s ostatnými príslušnými orgánmi alebo vytvorenie národnej platformy pre nezákonné, nepravidelné alebo podozrivé športové stávkovanie
  • obmedzenie možností športového stávkovania najmä vylúčením športových súťaží, ktoré sú určené pre mladších ako 18 rokov a po konzultácii s národnými športovými zväzmi a prevádzkovateľmi športového stávkovania i tam, kde nie sú zabezpečené dostatočné organizačné podmienky a stávky zo športového hľadiska
  • poskytnutie predbežných informácií o typoch a objektoch produktov športového stávkovania organizátorom súťaže
  • systematické využitie dohľadania platobných prostriedkov a finančných tokov nad konkrétnu hranicu definovanú každou stranou, najmä informácie o odosielateľovi, príjemcovi a sume
  • mechanizmy v spolupráci so športovými organizáciami, prípadne aj s prevádzkovateľmi športového stávkovania ako zabrániť zúčastneným stranám stávkovať na športové súťaže, ktoré sú v rozpore s príslušnými športovými pravidlami a platnými právnymi predpismi
  • pozastavenie stávkovania podľa vnútroštátneho práva na súťaže, na ktoré bolo vydané upozornenie
  Prevádzkovatelia športového stávkovania (stávkové kancelárie)
  • zabránenie možnému konfliktu záujmov a zneužitiu dôverných informácií zo strany fyzických alebo právnických osôb poskytujúcich produkty športového stávkovania, najmä prostredníctvom obmedzenia:
   1. fyzickým alebo právnickým osobám podieľajúcim sa na poskytovaní produktov športového stávkovania stávkovať na svoje vlastné produkty
   2. zneužitia postavenia sponzora alebo spoluvlastníka športovej organizácie s cieľom uľahčiť manipuláciu športovej súťaže alebo zneužitia internej informácie
   3. zúčastneným stranám súťaže zapojiť sa na zostavovaní stávkových kurzov pre súťaže, v ktorých sú zapojené
   4. každému prevádzkovateľovi športového stávkovania, ktorý kontroluje organizátora súťaže alebo zúčastnenú stranu, ako aj akémukoľvek prevádzkovateľovi športového stávkovania, ktorý je kontrolovaný organizátorom súťaže alebo zúčastnenou stranou, ponúkať stávky na súťaže, v ktorých je zapojený organizátor súťaže alebo zúčastnená strana
  • podpora národných prevádzkovateľov športového stávkovania za účelom zvýšiť povedomie ich majiteľov a zamestnancov o dôsledkoch a boji proti manipulácii športových súťaží prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a šírenia informácií
  • ohlasovanie prevádzkovateľov športového stávkovania nepravidelných alebo podozrivých stávok regulačnému orgánu, inému zodpovednému orgánu alebo prostredníctvom národnej platformy (okrem MF SR aj MV SR)
  Boj proti nelegálnemu športovému stávkovaniu
  • zrušenie alebo priame a nepriame obmedzenie prístupu k nezákonným vzdialeným prevádzkovateľom športového stávkovania a zrušenie nelegálnych prevádzkovateľov športového stávkovania sídliacich v krajine
  • blokovanie finančných tokov medzi nelegálnymi prevádzkovateľmi športového stávkovania a spotrebiteľmi
  • zákaz reklamy nelegálnych prevádzkovateľov športového stávkovania
  • zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o rizikách spojených s nelegálnym športovým stávkovaním

  V SR by to v praxi znamenalo predovšetkým rozšírenie regulácie trhu so športovým stávkovaním (tzv. „kurzových stávok“), ktorý je dnes vymedzený podmienkami získania licencie na prevádzkovanie športového stávkovania na území SR, aj na internetový trh so športovým stávkovaním, ktorý je dnes de facto absolútne otvorený.

  Druhotný efekt opatrení v boji proti nelegálnemu stávkovaniu
  Efektívne nastavená „regulácia“ internetového trhu so športovým stávkovaním na území SR by zároveň mohla do značnej miery ovplyvniť príjmy do štátneho rozpočtu z odvodov zahraničných prevádzkovateľov športového stávkovania, ktorí by požiadali o licenciu, alebo druhotne z odvodov domácich prevádzkovateľov, ktorým by stúpol obrat stávok pri zamedzení pôsobenia zahraničných prevádzkovateľov športového stávkovania bez licencie na území SR.

  C) ZÁKON O ŠPORTE

  Nový zákon o športe by mal definovať pre túto oblasť najmä:

  • zákaz zúčastneným stranám súťaže stávkovať na športovú súťaž, v ktorej sú zainteresovaní
  • požiadavka, aby zúčastnené strany súťaže okamžite oznámili akúkoľvek podozrivú činnosť, udalosť, motív alebo krok, ktorý by mohol byť považovaný ako porušenie pravidiel proti ovplyvňovaniu športových súťaží
  • opatrenia oznámiť bez odkladu prípady podozrivej činnosti relevantným štátnym orgánom vo vzťahu k ovplyvňovaniu športových súťaží
  • primeraná transparentnosť s ohľadom na financovanie športových organizácií z verejných zdrojov
  • podpora športových organizácií v boji proti ovplyvňovaniu športových súťaží vrátane financovania primeraných mechanizmov (opatrení) – ako v boji proti dopingu
  • pozastavenie, prípadne odopretie finančnej podpory z verejných zdrojov, ak športová organizácia neefektívne, alebo nedostatočne napĺňala predpisy v boji proti ovplyvňovaniu športových súťaží

  Vytvorenie národnej platformy
  Aby boj proti ovplyvňovaniu športových súťaží bol efektívny, je potrebné vytvoriť na národnej úrovni platformu, ktorá by:

  • slúžila na výmenu, zber a šírenie informácií, ktoré sú podstatné v boji proti ovplyvňovaniu športových súťaží relevantným organizáciám a štátnym orgánom
  • koordinovala aktivity v boji proti ovplyvňovaniu športových súťaží
  • prijímala, zhromažďovala a analyzovala informácie nepravidelných alebo podozrivých stávok na športové súťaže
  • odovzdávala informácie o porušení právnych predpisov alebo športových pravidiel uvedených v dohovore verejným orgánom, športovým organizáciám a prevádzkovateľom športového stávkovania.

  Je to otázkou dohody, ktoré ministerstvo by malo mať zriadenie takejto platformy vo svojej réžii, prípadne či je politická vôľa na vytvorenie nového subjektu. Ako najhorúcejší kandidát prichádza do úvahy Ministerstvo financií, ktoré je gestorom Zákona o hazardných hrách, Ministerstvo spravodlivosti či vnútra, ktoré majú na starosti legislatívu a vyšetrovanie prípadov korupcie, alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré je gestorom Zákona o športe a Zákona o organizovaní verejných športových podujatí.

  ZÁVER

  Určite sa všetci zhodneme na tom, že ovplyvňovanie športových podujatí ukázalo svoju silu a je potrebné ho odlíšiť od bežnej korupcie. Dôvodov je určite niekoľko, jeden pre všetkých je ochrana integrity športu. Partikulárne pre športové zväzy, aby ich športové súťaže neboli iba predstavením podľa vopred dohodnutého scenára, pre štátne inštitúcie ako aj orgány činné v trestnom konaní, aby daňoví poplatníci nefinancovali svojimi vkladmi aktérov ovplyvňovania súťaží ako aj pre športovcov, aby neboli iba hercami športového predstavenia, ale aby hrali podľa pravidiel fair-play. Je iba otázkou času, kedy Slovenská republika bude podpisovať dohovor. Dôležité bude dohodnúť sa na úrovni vlády SR, ktoré ministerstvo bude mať dohovor vo svojej réžii, aby následne došlo k čo najrýchlejšiemu premietnutiu jeho ustanovení do právneho poriadku SR na prospech celého slovenského športu.

  ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV, KTORÝCH SA PRÍSPEVOK DOTÝKA:

  1. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.
  2. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pripravovaný návrh zákona o športe

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY:

  1. International Centre for Sport Security: Protecting the Integrity of Sport Competition, dostupné na: http://www.theicss.org/wp-content/themes/icss-corp/pdf/SIF14/Sorbonne-ICSS%20Report%20Executive%20Summary_WEB.pdf
  2. Council of Europe: Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions, dostupné na: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/215.htm
  3. Babs v SME, dostupné na: http://sport.sme.sk/c/7485136/liga-prehrava-na-futbal-chodi-najmenej-divakov-v-historii.html
  4. http://www.sbnation.com/longform/2013/5/16/4334292/to-slovakia-a-first-hand-account-of-basketball-and-chaos-in-europe#comments
  5. DEDÍK, P.: Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky, MagOff, dostupné na: http://www.ucps.sk/SVETLA_A_ODVRATENA_TVAR_STAVKOVANIA_NA_SPORTOVE_VYSLEDKY

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti