Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Disciplinárny poriadok SFZ (úplné znenie platné od 15.6.2016) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.07.2016 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  DISCIPLINÁRNY PORIADOK
  Slovenského futbalového zväzu
  z 5. novembra 2013

  Zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 11. júla 2014)

  Zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 30. júna 2015)

  Zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 24. mája 2016)

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil tento disciplinárny poriadok:


  PRVÁ ČASŤ - Všeobecná časť

  Prvá hlava - Úvodné ustanovenia

  Článok 1 - Základné ustanovenia

  1. Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz je na základe § 52 ods. 1 a 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”) oprávnený prostredníctvom disciplinárnych orgánov SFZ[1] a disciplinárnych orgánov členov SFZ rozhodovať o porušení pravidiel futbalu, futsalu a plážového futbalu, o porušení antidopingových pravidiel, pravidiel vyplývajúcich zo Stanov a ostatných predpisov SFZ (ďalej len “predpisy SFZ”) a predpisov členov SFZ, rozhodnutí orgánov SFZ a orgánov členov SFZ a ukladať disciplinárne sankcie za ich porušenie a určovať ochranné opatrenia.
  2. Orgány SFZ a orgány jeho členov vedú všetky subjekty pôsobiace vo futbalovom hnutí k tomu, aby dodržiavali právny poriadok SR a Európskej únie (ďalej len “právny poriadok”), predpisy SFZ a predpisy jeho členov, rozhodnutia orgánov SFZ a orgánov jeho členov a rešpektovali práva a oprávnené záujmy členov SFZ.

  Článok 2 - Predmet disciplinárneho poriadku

  1. Disciplinárny poriadok upravuje druhy disciplinárnych sankcií a základné zásady ich ukladania, ochranné opatrenia, skutkové podstaty disciplinárnych previnení, disciplinárne konanie vrátane odvolacieho konania a evidenciu disciplinárnych sankcií a ochranných opatrení.
  2. V pravidlách súťaže[2] organizovanej SFZ alebo členom SFZ na území Slovenskej republiky bez medzinárodnej účasti nesmú byť ustanovenia upravujúce postih za porušenie pravidiel súťaže odlišné od disciplinárneho poriadku, pokiaľ ich neschválil riadiaci orgán príslušný podľa druhu a miesta konania súťaže, inak sa uplatnia ustanovenia disciplinárneho poriadku.
  3. Osobitosti disciplinárnych previnení, disciplinárnych sankcií a opatrení a disciplinárneho konania vo futsale a plážovom futbale môžu byť upravené v osobitnom predpise príslušného riadiaceho orgánu futsalu a plážového futbalu.
  4. Disciplinárny poriadok sa nevzťahuje na konanie zamestnanca, funkcionára alebo inej osoby pôsobiacej v klube,[3] ktorým boli porušené vnútorné predpisy klubu, ak toto konanie nie je súčasne disciplinárnym previnením podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 3 - Výklad pojmov

  1. Na účely disciplinárneho poriadku sa rozumie pod pojmom
   1. člen klubu - fyzická osoba, ktorá má ku klubu členský, pracovnoprávny, dobrovoľnícky alebo iný obdobný vzťah, fyzická osoba, ktorá sa priamo alebo prostredníctvom právnickej osoby podieľa nariadení klubu alebo na financovaní nákladov klubu a iná osoba s klubovou príslušnosťou,[4]
   2. delegovaná osoba - rozhodca, delegát zväzu, delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov a iná osoba delegovaná na konkrétne podujatie príslušným športovým zväzom alebo riadiacim orgánom súťaže,
   3. divák - pasívny účastník súťaže alebo iného podujatia z radov verejnosti, ktorý sa v čase konania súťaže alebo iného podujatia nachádza v areáli štadiónu alebo na mieste konania iného podujatia, v priestoroch vyhradených pre verejnosť, bez ohľadu na to, či je vstup na súťaž alebo iné podujatie voľný alebo je podmienený obstaraním vstupenky,
   4. majstrovské stretnutie - stretnutie majstrovskej súťaže,[5]
   5. podujatie - súťaž alebo iné podujatie organizované FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členmi,
   6. pohárové stretnutie - stretnutie pohárovej súťaže,[6]
   7. postihnutý - previnilec, ktorému bola právoplatne uložená disciplinárna sankcia,
   8. priestupok - porušenie pravidiel futbalu, futsalu alebo plážového futbalu,
   9. previnilec - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa dopustila disciplinárneho previnenia, alebo na základe predpisov SFZ za toto disciplinárne previnenie zodpovedá,
   10. realizačný tím - tréner, asistent trénera, lekár, masér, fyzioterapeut, kustód, vedúci družstva a iná osoba, ktorá je uvedená v nominácii na podujatie alebo v zápise o stretnutí za družstvo, okrem hráčov a ich náhradníkov,
   11. súťažné stretnutie - majstrovské stretnutie alebo pohárové stretnutie,
   12. štadión - stavebne, oplotením alebo inak ohraničený priestor štadiónu alebo ihriska, ktorý je prístupný pre divákov spravidla na základe vstupenky; pri neohradených ihriskách sa za štadión považuje priestor do dvoch metrov od postranných čiar a do štyroch metrov od bránkových čiar.
  2. Ak sa v disciplinárnom poriadku používa pojem, ktorý nie je definovaný v Stanovách disciplinárnom poriadku ani inom predpise SFZ, takýto pojem sa vykladá v súlade s jeho obvyklým použitím a významom.

  Článok 4 - Disciplinárne previnenie

  1. Za disciplinárne previnenie sa považuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, záväzného predpisu FIFA, UEFA, SFZ alebo člena SFZ alebo záväzného rozhodnutia orgánu FIFA, UEFA, SFZ alebo člena SFZ, ktorým bol porušený alebo ohrozený záujem SFZ alebo člena SFZ, vrátane pokusu.
  2. Znaky disciplinárnych previnení sú uvedené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku alebo aj v inom predpise SFZ.
  3. Za závažné disciplinárne previnenie sa považuje
   1. disciplinárne previnenie podľa článku 51, 52, 54 a 56,
   2. disciplinárne previnenie, za ktoré disciplinárny orgán uložil disciplinárnu sankciu na časové obdobie najmenej 12 mesiacov, pokutu najmenej v sume 7 000,- eur alebo vylúčenie zo SFZ,
   3. porušenie takej povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ, ktorej porušenie sa podľa predpisu SFZ považuje za závažné.
  4. Pokiaľ tak ustanovuje tento disciplinárny poriadok alebo iný predpis SFZ za disciplinárne previnenie člena klubu zodpovedá aj klub, ktorý je povinný pôsobiť na svojich členov tak, aby dodržiavali právny poriadok, predpisy a rozhodnutia FIFA, UEFA, SFZ a jeho členov.

  Článok 5 - Zavinenie

  1. Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.
  2. Pri posudzovaní zavinenia hráčov kategórie mládeže, najmä kategórie prípravky a žiakov, sa zváži, či previnilec vzhľadom k jeho postaveniu v družstve mal alebo mohol vedieť o nesprávnosti konania, ktoré je podstatou disciplinárneho previnenia.

  Druhá hlava - Pôsobnosť disciplinárneho poriadku (článok 6 - 8)

  Článok 6 - Časová pôsobnosť

  1. Disciplinárne previnenie sa posudzuje a disciplinárna sankcia sa ukladá podľa disciplinárneho poriadku účinného v čase, keď sa previnilec disciplinárneho previnenia dopustil. Ak v čase medzi disciplinárnym previnením a rozhodnutím disciplinárneho orgánu nadobudne účinnosť zmena disciplinárneho poriadku, disciplinárne previnenie sa posudzuje a disciplinárna sankcia sa ukladá podľa disciplinárneho poriadku, ktorý je pre previnilca priaznivejší.
  2. Previnilcovi možno uložiť taký druh disciplinárnej sankcie, ktorý dovoľuje uložiť disciplinárny poriadok účinný v čase, keď sa o disciplinárnom previnení rozhoduje, ak je to pre previnilca priaznivejšie.

  Článok 7 - Územná pôsobnosť

  Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ku ktorým došlo

  1. na území SR v súvislosti s činnosťou vykonávanou v rámci slovenského futbalového hnutia,
  2. mimo územia SR, ktorého sa dopustil reprezentant SR v prípade porušenia povinností súvisiacich s reprezentovaním SR, ktoré sú uvedené v Stanovách a v štatúte reprezentanta,
  3. mimo územia SR v rámci medzinárodného styku, ak sa ich dopustili členovia SFZ alebo iné subjekty uvedené v článku 8, pokiaľ k prerokovaniu disciplinárneho previnenia nie je príslušný iný disciplinárny orgán.

  Článok 8 - Osobná pôsobnosť

  1. Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ktorých sa v rámci svojej činnosti v slovenskom futbalovom hnutí dopustili
   1. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú riadnymi členmi SFZ, pridruženými členmi SFZ, individuálnymi členmi SFZ alebo čestnými členmi SFZ vrátane reprezentantov SR (ďalej len „členovia SFZ“), alebo nimi v čase disciplinárneho previnenia boli,
   2. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré riadne podali písomnú prihlášku za člena SFZ a príslušný orgán SFZ o nej ešte nerozhodol,
   3. fyzické osoby, ktoré sa ako účastníci podujatia (diváci) zúčastňujú súťaže alebo iného podujatia organizovaného SFZ alebo členom SFZ, pokiaľ podliehajú disciplinárnej právomoci SFZ alebo člena SFZ,
   4. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú alebo na základe poverenia SFZ alebo člena SFZ sa podieľajú na organizácii alebo priebehu súťaže alebo iného podujatia organizovaného SFZ alebo členom SFZ, pokiaľ podliehajú disciplinárnej právomoci SFZ alebo člena SFZ,
   5. fyzické osoby, ktoré v rámci futbalového hnutia vykonávajú činnosť ako športoví odborníci,[7]
   6. iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa na základe licencie, osvedčenia alebo preukazu vydaných SFZ podieľajú na činnosti v rámci futbalového hnutia,
   7. kontrolór SFZ,
   8. družstvá zúčastnené v súťažiach organizovaných SFZ alebo jeho členmi,
   9. iné osoby s príslušnosťou k SFZ.[8]
  2. Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú aj disciplinárne previnenia funkcionárov[9] a členov realizačných tímov družstiev klubu, ktorých sa dopustili mimo súťaže alebo podujatia, na ktoré boli pozvaní, nominovaní alebo delegovaní, pokiaľ sa disciplinárneho previnenia dopustili v súvislosti so súťažou alebo podujatím organizovaným SFZ alebo jeho členmi.

  Tretia hlava - Disciplinárne sankcie (článok 9 - 33)

  Článok 9 - Druhy disciplinárnych sankcií

  1. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu i právnickú osobu, sú
   1. upozornenie,
   2. pokarhanie,
   3. pokuta,
   4. odobratie ceny alebo ocenenia.
  2. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu, sú
   1. vylúčenie
    1. zo SFZ,
    2. z reprezentácie,
   2. pozastavenie výkonu
    1. funkcie,
    2. športu,
    3. športovej činnosti,
   3. zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna,
   4. zákaz vstupu na štadión,
   5. zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom,
   6. verejnoprospešná činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ.
  3. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní právnickú osobu, sú
   1. krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA alebo UEFA,
   2. zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávnou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja,
   3. zákaz transferov hráčov,
   4. odohranie stretnutia bez divákov,
   5. odohranie stretnutia na neutrálnej pôde,
   6. zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne,
   7. zrušenie výsledku stretnutia,
   8. vylúčenie zo súťaže,
   9. kontumácia,
   10. odobratie bodov,
   11. preradenie do nižšej súťaže.
  4. Disciplinárne sankcie uvedené v odseku 3 písm. d) až k) sa ukladajú konkrétnemu družstvu postihnutého klubu. Ak je v osobitnej časti disciplinárneho poriadku uvedené, že sa disciplinárna sankcia ukladá klubu, uloží sa príslušnému družstvu tohto klubu, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak.

  Článok 10 - Upozornenie

  1. Disciplinárna sankcia upozornenie spočíva v tom, že previnilec sa upozorní na nesprávnosť jeho konania alebo na porušenie povinnosti a na možné dôsledky, ak sa bude podobný nedostatok opakovať.
  2. Upozornenie sa ukladá spravidla za nedbanlivostné disciplinárne previnenie s presným označením disciplinárneho previnenia a s výstrahou uloženia prísnejšej disciplinárnej sankcie pre prípad opätovného disciplinárneho previnenia.
  3. Upozornenie nemožno uložiť spolu s pokutou.

  Článok 11 - Pokarhanie

  1. Disciplinárna sankcia pokarhanie spočíva v tom, že previnilcovi sa dôrazne vytkne porušenie povinnosti a bude upozornený na možné dôsledky, ak sa bude podobný nedostatok opakovať.
  2. Pokarhanie sa ukladá spravidla za menej závažné úmyselné disciplinárne previnenie.
  3. Pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka.
  4. Pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.

  Článok 12 - Pokuta

  1. Disciplinárna sankcia pokuta spočíva v tom, že previnilcovi sa uloží peňažná pokuta za disciplinárne previnenie podľa disciplinárneho poriadku, ktorú je previnilec povinný uhradiť na účet SFZ prevodom na základe mesačnej zbernej faktúry alebo iným spôsobom (vklad na účet SFZ, prevod z účtu platiteľa alebo prostredníctvom inej platobnej služby), ak previnilcovi nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra.
  2. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, pôsobiacim v slovenskom futbalovom hnutí na základe pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, na základe zmluvného občianskoprávneho vzťahu alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu podľa všeobecných právnych predpisov, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 5.000,- eur.
  3. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, a ktoré nespadajú do odseku 2, ktorým sú v súvislosti s pôsobením v slovenskom futbalovom hnutí vyplácané finančné odmeny, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 3.000,- eur.
  4. Ostatným fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, a ktoré nespadajú do odsekov 2 a 3, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 2.000,- eur.
  5. Osobe mladšej ako 18 rokov môže byť uložená pokuta až do výšky 1.000,- eur, ak je zárobkovo činná.
  6. Právnickým osobám za jej disciplinárne previnenia, ako aj za disciplinárne previnenia členov klubu a družstiev, za ktoré právnická osoba zodpovedá podľa ich vnútorného vzťahu a disciplinárneho poriadku, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 50.000,- eur.
  7. Disciplinárny orgán, ktorý pokutu uložil, zároveň rozhodne o lehote jej splatnosti a o spôsobe jej úhrady. Ak bude pokuta zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry, lehota splatnosti pokuty sa riadi lehotou splatnosti príslušnej mesačnej zbernej faktúry. V ostatných prípadoch disciplinárny orgán určí splatnosť 14 kalendárnych dní od oznámenia disciplinárneho rozhodnutia.
  8. Ak postihnutá právnická osoba, ktorej je vystavovaná mesačná zberná faktúra, neuhradí v určenej lehote splatnosti mesačnú zbernú faktúru, ktorej súčasťou je pokuta uložená disciplinárnym orgánom, uplatnia sa voči nej v súlade s článkom 16 ods. 4 Stanov športovo-technické dôsledky podľa Súťažného poriadku futbalu.
  9. Uloženú pokutu je previnilec povinný uhradiť aj v prípade, ak proti rozhodnutiu o uložení pokuty podá odvolanie. O jej vrátení môže rozhodnúť odvolacia komisia v prípade, ak zruší alebo zmení rozhodnutie napadnuté odvolaním.
  10. Postihnutý klub alebo iná právnická osoba, ktorá je členom SFZ, a ktorej bola uložená pokuta alebo jej vznikli náklady v súvislosti s disciplinárnym konaním, je oprávnená uhradenú pokutu alebo vzniknuté náklady si regresne uplatniť u osoby, ktorá sa dopustila konania alebo je právne zodpovedná za konanie, za ktoré jej bola uložená disciplinárna sankcia alebo určené ochranné opatrenie.
  11. Po uhradení pokuty uloženej za disciplinárne previnenie porušenie povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže podľa článku 57 a za disciplinárne previnenie hrubé nešportové správanie priaznivcov podľa článku 58 bude polovica sumy pokuty prevedená na prevádzkový účet informačného systému o bezpečnosti na verejných športových podujatiach zriadený podľa zákona.[10]

  Článok 13 - Odobratie ceny alebo ocenenia

  1. Disciplinárna sankcia odobratie ceny alebo ocenenia spočíva v tom, že previnilcovi sa odoberie jedno alebo viac ocenení, ktoré mu boli udelené vo forme peňažnej odmeny, pohára, diplomu, vyznamenania alebo iného materiálneho alebo nemateriálneho ocenenia od SFZ alebo jeho členov za dosiahnuté výsledky, za vykonanú činnosť alebo za zásluhy, alebo ktoré mu boli udelené ako ocenenie podľa Zákona o športe.[11]
  2. Odobratie ceny a ocenenia možno uložiť, ak ide o cenu alebo ocenenie, ktoré previnilec obdržal za činnosť, v rámci ktorej alebo v priamej súvislosti s ňou došlo k disciplinárnemu previneniu alebo ku konaniu, ktoré hrubo poškodzuje meno SFZ.
  3. Previnilec, ktorému je táto disciplinárna sankcia uložená, je povinný v určenej lehote všetky získané ceny a ocenenia, na ktoré sa disciplinárna sankcia vzťahuje, vrátiť príslušnému orgánu, ktorý mu ich udelil a upovedomiť o tom disciplinárnu komisiu.

  Článok 14 - Vylúčenie zo SFZ

  1. Disciplinárna sankcia vylúčenie zo SFZ spočíva v tom, že previnilec sa vylúči zo SFZ, v dôsledku čoho nemôže vykonávať žiadnu činnosť, ktorej podmienkou je členstvo v SFZ.
  2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť individuálneho člena SFZ zo SFZ za závažné disciplinárne previnenie, v prípadoch uvedených v článku 27 ods. 1 Stanov alebo v prípade iného úmyselného závažného porušenia predpisu SFZ, ktoré je nezlučiteľné s ďalším členstvom v SFZ.
  3. Disciplinárna sankcia sa vykoná tak, že matrika SFZ na základe oznámenia rozhodnutia o vylúčení zo SFZ vyznačí vylúčenie previnilca zo SFZ v informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”).
  4. Vylúčený člen SFZ môže požiadať o členstvo v SFZ najskôr po uplynutí 5 rokov od vylúčenia, ak počas tejto doby viedol riadny život, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak. Overovacou autoritou[12] je príslušný futbalový zväz.
  5. Ak došlo k vylúčeniu individuálneho člena SFZ zo SFZ za disciplinárne previnenie podľa článku 52, postup podľa odseku 4 nie je možný.

  Článok 15 - Vylúčenie z reprezentácie

  1. Disciplinárna sankcia vylúčenie z reprezentácie spočíva v tom, že previnilec sa počas doby, na ktorú bolo túto disciplinárnu sankciu uložené, vylúči z účasti na podujatiach reprezentácie SR.
  2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť reprezentanta z reprezentácie najviac na 24 mesiacov v prípade porušenia jeho povinností súvisiacich s reprezentovaním SR, ktoré sú uvedené v Stanovách a v štatúte reprezentanta.
  3. Disciplinárna sankcia sa vykoná tak, že matrika SFZ na základe oznámenia rozhodnutia o vylúčení z reprezentácie vyznačí vylúčenie z reprezentácie v ISSF.

  Článok 16 - Pozastavenie výkonu funkcie

  1. Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu funkcie spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určitý počet súťažných stretnutí alebo na časové obdobie vykonávať funkcia, v súvislosti s výkonom ktorej došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Pozastaviť výkon funkcie možno hráčovi a funkcionárovi na časové obdobie ustanovené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku. Vo výroku o uložení tejto disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí, výkonu ktorých konkrétnych funkcií sa táto disciplinárna sankcia týka.
  3. Ak bol člen realizačného tímu alebo funkcionár, ktorý sa počas stretnutia zdržiaval v technickej zóne, vykázaný počas stretnutia rozhodcom mimo hraciu plochu a ohraničeného priestoru ihriska, výkon tejto disciplinárnej sankcie sa začína vykázaním a trvá až do právoplatného rozhodnutia disciplinárneho orgánu.
  4. Osoba vykázaná podľa odseku 3 je povinná odísť do hľadiska, prípadne do iného priestoru, ktorý určí organizátor tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo napadnutiu vykázanej osoby. Vykázaná osoba má počas zostávajúcej časti stretnutia zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s hráčmi a ostatnými členmi realizačného tímu v technickej zóne.
  5. Pozastaviť výkon funkcie nemožno funkcionárom vykonávajúcim funkciu na základe voľby alebo ustanovenia alebo na základe pracovného pomeru. Disciplinárny orgán však môže týmto fyzickým osobám uložiť disciplinárnu sankciu zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna alebo disciplinárnu sankciu zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom.
  6. V prípade závažných previnení disciplinárny orgán môže predložiť príslušnému orgánu podnet na prerokovanie odvolania previnilca z funkcie, do ktorej bol týmto orgánom zvolený alebo ustanovený.
  7. Ak výkon disciplinárnej sankcie pozastavenie výkonu funkcie uloženého na časové obdobie, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, zasahuje do súťažnej prestávky (letnej, zimnej alebo reprezentačnej), môže disciplinárny orgán rozhodnúť, že počas súťažnej prestávky bude výkon tejto disciplinárnej sankcie prerušený a určí obdobie prerušenia výkonu disciplinárnej sankcie.

  Článok 17 - Pozastavenie výkonu športu

  1. Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu spočíva v tom, že hráčovi sa zakáže hrať v súťaži podľa určenia disciplinárneho orgánu v závislosti od druhu a závažnosti disciplinárneho previnenia.
  2. Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu sa nevzťahuje na tréningový proces hráča.
  3. Pozastaviť výkon športu možno hráčovi len v tej súťaži, v ktorej sa disciplinárne previnil; to neplatí v prípade pozastavenia výkonu športu na časové obdobie.
  4. Pozastaviť výkon športu možno hráčovi na určité časové obdobie alebo na určitý počet súťažných stretnutí.
  5. Pozastaviť výkon športu na určité časové obdobie možno hráčovi najviac na časové obdobie ustanovené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku.
  6. Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športu na určité časové obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že táto disciplinárna sankcia sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.
  7. Disciplinárny orgán môže určiť, že disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu uložená na časové obdobie sa vzťahuje aj na reprezentačné stretnutia, ktoré má reprezentácia SR v tomto časovom období odohrať.
  8. Ak výkon disciplinárnej sankcie pozastavenia výkonu športu uloženej na určité časové obdobie, ktorá nie je dlhšia ako šesť mesiacov, zasahuje do súťažnej prestávky (letnej, zimnej alebo reprezentačnej), môže disciplinárny orgán rozhodnúť, že počas súťažnej prestávky bude výkon tejto disciplinárnej sankcie prerušený a určí obdobie prerušenia výkonu disciplinárnej sankcie.
  9. Pozastaviť výkon športu na určitý počet súťažných stretnutí možno hráčovi len v priebehu súťažného ročníka a najviac na počet súťažných stretnutí ustanovený v osobitnej časti disciplinárneho poriadku.
  10. Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športu na určitý počet súťažných stretnutí, nemôže nastúpiť ani byť ako hráč uvedený v zápise o stretnutí v majstrovských stretnutiach za disciplinárne previnenie spáchané v majstrovskej súťaži alebo pohárových stretnutiach za disciplinárne previnenie spáchané v pohárovej súťaži.
  11. Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárnej sankcie uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárna sankcia uložená, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.
  12. Ak uložená disciplinárna sankcia nemôže byť vykonaná v súťaži, v ktorej bola uložená, previnilec vykoná disciplinárnu sankciu v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť, a to z dôvodu transferu do klubu v inej súťaži alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie alebo z dôvodu postupu alebo zostupu jeho klubu, ak disciplinárny orgán na základe žiadosti previnilca alebo klubu, v ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárnej sankcie.
  13. Ak sa hráč počas výkonu disciplinárnej sankcie podľa tohto článku dopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré mu disciplinárny orgán uloží ďalšiu disciplinárnu sankciu podľa tohto článku, ďalšia disciplinárna sankcia sa vykoná až po vykonaní pôvodne uloženej disciplinárnej sankcie.

  Článok 18 - Pozastavenie výkonu športovej činnosti

  1. Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určené časové obdobie vykonávať v rámci SFZ činnosť, ktorá nie je športovou činnosťou, v súvislosti s ktorou došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Za závažné disciplinárne previnenie možno pozastaviť výkon inej ako športovej činnosti až na 10 rokov.
  3. Vo výroku o uložení disciplinárnej sankcie pozastavenia výkonu športovej činnosti disciplinárny orgán určí, ktorej konkrétnej činnosti sa táto disciplinárna sankcia týka.

  Článok 19 - Zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna

  1. Disciplinárna sankcia zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určené časové obdobie vstup do tej časti uvedených priestorov, ktoré sú určené v rozhodnutí disciplinárneho orgánu.
  2. Disciplinárnu sankciu podľa odseku 1 možno uložiť previnilcovi až na časové obdobie 24 mesiacov.

  Článok 20 - Zákaz vstupu na štadión

  1. Disciplinárna sankcia zákaz vstupu na štadión spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určené časové obdobie vstup na konkrétny štadión.
  2. Zákaz vstupu na štadión možno previnilcovi uložiť až na časové obdobie 24 mesiacov. Vo výroku o uložení tejto disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí, na ktorý štadión sa zákaz vstupu vzťahuje.
  3. Disciplinárny orgán môže určiť, že zákaz vstupu na štadión sa vzťahuje na viacero konkrétne určených štadiónov alebo na akýkoľvek štadión.

  Článok 21 - Zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom

  1. Disciplinárna sankcia zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom spočíva v tom, že sa na určité časové obdobie previnilcovi zakáže zúčastňovať sa na všetkých aktivitách spojených s futbalom.
  2. Disciplinárna sankcia zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom možno previnilcovi uložiť až na časové obdobie 24 mesiacov, ak ďalej nie je uvedené inak.
  3. Disciplinárna sankcia zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom za previnenie podľa článku 52 ods. 4 možno previnilcovi uložiť až na doživotie.
  4. Pri uložení disciplinárnej sankcie zákazu účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na doživotie disciplinárny orgán uloží aj vylúčenie zo SFZ podľa článku 14 a zákaz vstupu na akýkoľvek štadión podľa článku 20.

  Článok 22 - Verejnoprospešná činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ

  1. Disciplinárna sankcia verejnoprospešná činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ spočíva v tom, že previnilcovi sa s jeho súhlasom uloží povinnosť vykonať verejnoprospešnú činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ.
  2. Verejnoprospešnú činnosti pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ možno uložiť v časovom rozsahu až 300 hodín alebo určením úlohy, ktorú má previnilec svojou činnosťou splniť.
  3. Disciplinárny orgán, ktorý rozhodol o uložení povinnosti vykonať verejnoprospešnú činnosť, zároveň určí druh a rozsah verejnoprospešnej činnosti a subjekt, v prospech ktorého je previnilec povinný túto povinnosť splniť.
  4. Disciplinárny orgán rozhodne spravidla o vykonaní verejnoprospešnej činnosti v prospech toho subjektu, ktorý bol disciplinárnym previnením poškodený; to nemá vplyv na oprávnenie poškodeného uplatniť si nárok na náhradu škody, prípadne aj nemajetkovej ujmy.
  5. Verejnoprospešnú činnosť je previnilec povinný vykonať vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.
  6. Ak previnilec nedá súhlas na uloženie verejnoprospešnej činnosti, disciplinárny orgán uloží previnilcovi pokutu alebo inú disciplinárnu sankciu podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 23 - Krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA alebo UEFA

  1. Disciplinárna sankcia krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA alebo UEFA spočíva v tom, že sa previnilcovi kráti dotácia alebo refundácia už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie, ktorá mu už bola schválená alebo poskytnutá.
  2. Disciplinárnu sankciu podľa odseku 1 možno uložiť v prípade, ak sa previnilec alebo osoba, s ktorou je v právnom vzťahu dopustí závažného disciplinárneho previnenia v priamej súvislosti s poskytnutím akejkoľvek dotácie zo SFZ alebo uplatnením refundácie už uhradených výdavkov/nákladov previnilca z poskytnutej dotácie zo SFZ.
  3. Disciplinárny orgán zároveň určí výšku, v akej bude previnilcovi krátená dotácia alebo refundácia už uhradených výdavkov alebo uhradených nákladov previnilca, najviac však vo výške 75 % sumy dotácie alebo sumy refundácie.

  Článok 24 - Zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja

  1. Disciplinárna sankcia zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja spočíva v tom, že sa previnilcovi na určenú dobu zakáže uchádzať o dotácie alebo využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie.
  2. Disciplinárnu sankciu podľa odseku 1 možno uložiť v prípade, ak sa previnilec alebo osoba, s ktorou je v právnom vzťahu, dopustila závažného disciplinárneho previnenia v priamej súvislosti s využitím dotácie poskytnutej SFZ alebo uskutočnením akejkoľvek refundácie z dotácie poskytnutej SFZ, alebo ak sa previnilec opätovne dopustil disciplinárneho previnenia v priamej súvislosti s poskytnutím akejkoľvek dotácie poskytnutej SFZ alebo uskutočnením akejkoľvek refundácie z dotácie poskytnutej SFZ na už uhradené výdavky alebo uhradené náklady previnilca.
  3. Disciplinárna sankcia podľa odseku 1 je možné uložiť až na 10 rokov. Vo výroku o uložení tejto disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí druh dotácií, na ktoré sa uložený zákaz vzťahuje.

  Článok 25 - Zákaz transferov hráčov

  Disciplinárna sankcia zákaz transferov hráčov možno uložiť klubu až na dve prestupové obdobia. Počas výkonu tejto disciplinárnej sankcie príslušná matrika neschváli žiadosti postihnutého klubu o prestupy a hosťovania hráčov do klubu, ktorý je previnilcom, alebo ktorý za disciplinárne previnenie zodpovedá.

  Článok 26 - Odohranie stretnutia bez divákov

  1. Disciplinárna sankcia odohranie stretnutia bez divákov spočíva v povinnosti postihnutého klubu strpieť, aby sa súťažné stretnutie na jeho štadióne odohralo bez prítomnosti divákov alebo bez prítomnosti divákov len vo vymedzenej časti alebo sektore štadióna.
  2. Disciplinárna sankcia odohranie stretnutia bez divákov na domácom štadióne možno uložiť až na 6 súťažných stretnutí tomu klubu, v stretnutí ktorého došlo k disciplinárnemu previneniu.
  3. Disciplinárny orgán v rozhodnutí určí počet a zloženie osôb, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na stretnutí, na ktoré sa vzťahuje disciplinárna sankcia odohranie stretnutia bez divákov.
  4. Disciplinárny orgán v rozhodnutí vymedzí aj konkrétnu časť alebo sektor štadióna, v ktorom počas stretnutia nebudú prítomní diváci, ak sa disciplinárna sankcia vzťahuje na povinnosť odohrať stretnutie bez prítomnosti divákov len v časti alebo sektore štadióna.
  5. Stretnutia, ktoré sa odohráva bez prítomnosti všetkých divákov sa môžu zúčastniť len hráči, členovia realizačných tímov, delegované osoby a funkcionári klubov uvedení na mennom zozname odovzdanom pred stretnutím delegátovi stretnutia, členovia usporiadateľskej služby, osoby s preukazom ZŤP a pracovníci masmédií, ktorí sa vopred akreditujú a nahlásia organizátorovi.
  6. Výkon tejto disciplinárnej sankcie kontroluje delegát príslušného stretnutia alebo iná osoba určená riadiacim orgánom súťaže.

  Článok 27 - Odohranie stretnutia na neutrálnej pôde

  1. Disciplinárna sankcia odohranie stretnutia na neutrálnej pôde spočíva v tom, že družstvu, ktoré sa previnilo sa uloží odohrať určený počet stretnutí na inom ako domácom štadióne tohto družstva.
  2. Disciplinárna sankcia odohranie stretnutia na neutrálnej pôde možno uložiť družstvu až na 6 súťažných stretnutí.
  3. Vo výroku o uložení disciplinárnej sankcie podľa odseku 1 disciplinárny orgán určí, na ktorom štadióne možno stretnutie odohrať, a to po predchádzajúcom prerokovaní s vlastníkom alebo oprávneným užívateľom určeného štadióna.

  Článok 28 - Zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne

  1. Disciplinárna sankcia zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne možno uložiť až na 6 súťažných stretnutí tomu družstvu, v súvislosti so stretnutím ktorého došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Pri uložení tejto disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí konkrétny štadión alebo vymedzí územný obvod, kde družstvo nesmie odohrať svoje domáce stretnutia, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa odseku 1.

  Článok 29 - Zrušenie výsledku stretnutia

  1. Disciplinárna sankcia zrušenie výsledku stretnutia možno uložiť, pokiaľ bol tento výsledok stretnutia dosiahnutý v priamej súvislosti s disciplinárnym previnením, alebo v súvislosti s výsledkom stretnutia došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Po zrušení výsledku stretnutia príslušný riadiaci orgán súťaže rozhodne o ďalšom postupe v súlade so Súťažným poriadkom futbalu.

  Článok 30 - Vylúčenie zo súťaže

  1. Disciplinárna sankcia vylúčenie družstva zo súťaže možno uložiť za závažné disciplinárne previnenie družstva, jeho hráča, člena realizačného tímu alebo inej osoby v prospech družstva, ktoré je spôsobilé ohroziť regulárnosť a integritu súťaže.
  2. Disciplinárny orgán zároveň určí súťaž, z ktorej je družstvo vylúčené a dobu, na ktorú družstvo vylúči zo súťaže.
  3. Ak bolo družstvo vylúčené z majstrovskej súťaže disciplinárny orgán zároveň v súlade s ustanoveniami Súťažného poriadku futbalu a s prihliadnutím na druh a závažnosť disciplinárneho previnenia rozhodne, do ktorej majstrovskej súťaže bude vylúčené družstvo po uplynutí určenej doby vylúčenia zaradené.

  Článok 31 - Kontumácia

  1. Disciplinárny orgán môže stretnutie medzi dvoma družstvami kontumovať, a to tak, že v rozhodnutí určí výsledok tohto stretnutia pomerom 3:0 v prospech konkrétne určeného družstva.
  2. Ak výsledok stretnutia, ktoré disciplinárny orgán kontumuje skončil vyšším gólovým rozdielom ako 3:0 v prospech družstva, v prospech ktorého disciplinárny orgán toto stretnutie kontumuje, môže zároveň disciplinárny orgán rozhodnúť, že ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý počas stretnutia.
  3. V prípade kontumácie stretnutia sa napomenutia a vylúčenia udelené v stretnutí zarátavajú do evidencie napomenutí a vylúčení.

  Článok 32 - Odobratie bodov

  1. Disciplinárna sankcia odobratie bodov možno uložiť družstvu v rozsahu 3, 6, 9, 12, 15 alebo 18 bodov.
  2. Disciplinárna sankcia odobratia bodov sa vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z príslušnej tabuľky súťaže po skončení súťažného ročníka, v ktorom disciplinárny orgán rozhodol.
  3. Ak nemožno odobrať body v rámci súťažného ročníka, v ktorom disciplinárny orgán rozhodol, disciplinárny orgán určí, že družstvu sa odoberú body z tabuľky družstiev v nasledujúcom súťažnom ročníku.

  Článok 33 - Preradenie do nižšej súťaže

  1. Disciplinárna sankcia preradenia družstva do nižšej súťaže možno uložiť len vo výnimočných prípadoch za závažné previnenie ohrozujúce regulárnosť a integritu súťaže alebo iné závažné disciplinárne previnenie klubu, družstva alebo členov klubu.
  2. Disciplinárny orgán zároveň rozhodne s prihliadnutím na druh a závažnosť disciplinárneho previnenia, do ktorej nižšej súťaže bude družstvo od nasledujúceho súťažného ročníka zaradené v súlade s ustanoveniami Súťažného poriadku futbalu.

  Štvrtá hlava - Ukladanie a výkon disciplinárnych sankcií (článok 34 - 42)

  Článok 34 - Základné zásady ukladania disciplinárnych sankcií

  1. Disciplinárny orgán pri ukladaní disciplinárnych sankcií rešpektuje zásady spravodlivého procesu za súčasnej aplikácie všeobecných princípov uvedených v článku 5 ods. 2 Stanov.
  2. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne sankcie plnili nielen sankčnú, ale aj výchovnú a preventívnu funkciu.
  3. Pri ukladaní disciplinárnych sankcií hráčom súťažiach mládeže je prvoradým účelom prevýchova previnilca a výchovné pôsobenie na družstvo, v ktorom previnilec pôsobí.
  4. Disciplinárne sankcie možno uložiť samostatne alebo spolu s inými disciplinárnymi sankciami, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
  5. Pri ukladaní disciplinárnej sankcie a jej výšky sa prihliadne na závažnosť disciplinárneho previnenia, najmä na spôsob previnenia sa a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých došlo k disciplinárnemu previneniu, na mieru zavinenia, pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a na osobu previnilca.
  6. Za pokus sa uloží disciplinárna sankcia podľa sadzby za príslušné disciplinárne previnenie s ohľadom na skutočnosť, že k následkom disciplinárneho previnenia nedošlo.
  7. Pri ukladaní disciplinárnych sankcií vo výmere, ktorá presahuje posledné kolo jesennej alebo jarnej časti majstrovskej súťaže, disciplinárny orgán zohľadní časové obdobie, počas ktorého neprebieha žiadna majstrovská súťaž (“zimná prestávka alebo letná prestávka”). Ak obdobie trvania prestávky predstavuje podstatnú časť trvania výkonu disciplinárnej sankcie, disciplinárny orgán rozhodne o prerušení výkonu disciplinárnej sankcie počas trvania príslušnej prestávky tak, že vymedzí začiatok a koniec obdobia prerušenia výkonu disciplinárnej sankcie.
  8. Za viac disciplinárnych previnení toho istého previnilca prerokovávaných v jednom disciplinárnom konaní sa uloží disciplinárna sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliadne ako na priťažujúcu okolnosť.
  9. Ak sa previnilcovi uložila za disciplinárne previnenie príslušným disciplinárnym orgánom disciplinárna sankcia, nemožno za ten istý skutok voči tomu istému previnilcovi viesť ďalšie disciplinárne konanie.
  10. Ak sa previnilcovi - fyzickej osobe uložila za disciplinárne previnenie príslušným disciplinárnym orgánom disciplinárna sankcia, nevylučuje to, aby disciplinárny orgán uložil za toto disciplinárne previnenie disciplinárne sankciu aj družstvu alebo aj klubu.
  11. Ak sa disciplinárneho previnenia dopustilo družstvo, má sa za to, že sa disciplinárneho previnenia dopustil klub, za ktorý toto družstvo súťaží. Disciplinárna sankcia môže postihnúť tento klub, vrátane práva klubu zúčastniť sa súťaže prostredníctvom družstva, ktoré sa previnilo. Ak už toto družstvo nesúťaží, postihne sa A-družstvo dospelých tohto klubu, a ak klub nemá A-družstvo dospelých, postihne sa družstvo klubu súťažiace v najvyššej vekovej kategórii.
  12. Disciplinárne sankcie uložené podľa disciplinárneho poriadku sú platné pre všetky stretnutia v slovenskom futbalovom hnutí organizovanom SFZ alebo jeho členmi.
  13. Disciplinárna sankcia za previnenie sa v súťažiach organizovaných MOV, SOV, FIFA alebo UEFA uložené ich príslušnými disciplinárnymi orgánmi, disciplinárna komisia príslušná podľa disciplinárneho poriadku vezme bez uloženia ďalšej disciplinárnej sankcie na vedomie, ak z uloženej disciplinárnej sankcie nevyplýva niečo iné.
  14. Za evidenciu napomenutí zodpovedá príslušný hráč a klub, za ktorý hráč súťaží.
  15. Ak je v osobitnej časti disciplinárneho poriadku uvedené, že za disciplinárne previnenie možno uložiť “ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku”, druh disciplinárnej sankcie závisí od rozhodnutia disciplinárnej komisie za dodržania zásad uvedených v odseku 4 a 5. Inak disciplinárna komisia môže uložiť len disciplinárnu sankciu uvedenú v príslušnom ustanovení osobitnej časti.

  Článok 35 - Základné zásady výkonu disciplinárnych sankcií[13]

  1. Za vykonanie disciplinárnej sankcie uloženej disciplinárnym orgánom zodpovedá ten, komu bola uložená, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
  2. Klub spoluzodpovedá za vykonanie disciplinárnej sankcie, ktorá bola uložená jeho družstvu.
  3. Ak je to účelné, kontrola výkonu disciplinárnych sankcií uložených družstvu alebo klubu sa vykonáva v súčinnosti s na stretnutie delegovanými osobami, na ktorom sa má disciplinárna sankcia vykonať. Kontrolu úhrady uložených pokút vykonáva ekonomický útvar aparátu SFZ.
  4. Pokuta uložená klubu, ktorému sa vystavujú mesačné zberné faktúry alebo jeho členovi sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry vystavenej tomuto klubu. Uvedené platí rovnako aj pre iné právnické osoby, ktoré sú členmi SFZ, ak sa im vystavujú mesačné zberné faktúry.
  5. Subjekt, ktorý v rámci úhrady mesačnej zbernej faktúry uhradil pokutu za fyzickú osobu podľa odseku 4, je oprávnený uplatniť si uhradenú pokutu regresne od previnilca.
  6. Disciplinárne opatrenie uložené fyzickej osobe (hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi) na časové obdobie sa vzťahuje na futbal, futsal a plážový futbal.
  7. Disciplinárny orgán rozhodne o vykonaní disciplinárnej sankcie uloženej v inej národnej futbalovej asociácii alebo jej zvyšku, ak príslušný orgán FIFA alebo UEFA rozhodol o rozšírení účinnosti uloženej disciplinárnej sankcie na územie Slovenskej republiky.
  8. Disciplinárny orgán môže požiadať FIFA alebo UEFA, aby rozhodol o rozšírení účinnosti disciplinárnej sankcie uloženej podľa disciplinárneho poriadku celosvetovo alebo na územie konkrétneho štátu, v ktorom postihnutý pôsobí.
  9. Disciplinárna sankcia uložená hráčovi počas jeho pôsobenia v súťaži inej národnej futbalovej asociácie v rozsahu na nie viac ako 4 stretnutia alebo na časové obdobie v trvaní do 3 mesiacov, ktorá pred transferom hráča do klubu, ktorý je členom SFZ, nebola úplne alebo sčasti vykonaná, sa vykoná podľa disciplinárneho poriadku. Disciplinárna komisia rozhodne o spôsobe vykonania takejto disciplinárnej sankcie alebo jej zostávajúcej časti na základe informácie získanej matrikou SFZ pri registrácii transferu hráča do klubu, ktorý je členom SFZ.
  10. V prípade transferu hráča, ktorému bola uložená disciplinárna sankcia v rozsahu alebo trvaní podľa odseku 10 zo SFZ do klubu, ktorý je členom inej národnej futbalovej asociácie, matrika SFZ informuje o uloženej disciplinárnej sankcii príslušnú národnú futbalovú asociáciu pri vydaní medzinárodného prestupového certifikátu.
  11. Disciplinárna sankcia uložená hráčovi počas jeho pôsobenia v súťaži inej národnej futbalovej asociácie v rozsahu na viac ako 4 stretnutia alebo na časové obdobie v trvaní viac ako 3 mesiace, ktorá pred transferom alebo hosťovaním hráča do klubu, ktorý je členom SFZ, nebola úplne alebo sčasti vykonaná, sa vykoná podľa disciplinárneho poriadku v rámci SFZ len ak FIFA rozhodla o celosvetovej účinnosti uloženej disciplinárnej sankcie.

  Článok 36 - Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti

  1. Poľahčujúcou okolnosťou je najmä to, že
   1. previnilec účinne napomáhal pri objasňovaní svojho disciplinárneho previnenia,
   2. previnilec nebol v predchádzajúcom súťažnom ročníku disciplinárne postihnutý,
   3. previnilec sám oznámil disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil,
   4. previnilec svoj čin úprimne oľutoval,
   5. previnilec dobrovoľne nahradil škodu, ktorú svojim previnením spôsobil,
   6. previnilec spôsobil škodlivý následok z nedbanlivosti,
   7. previnilec bol k disciplinárnemu previneniu vyprovokovaný,
   8. ku vzniku disciplinárneho previnenia došlo aj v dôsledku porušenia povinnosti zo strany poškodeného alebo iného subjektu.
  2. Priťažujúcou okolnosťou je najmä to, že previnilec
   1. sa disciplinárne previnil napriek tomu, že bol už v posledných dvoch súťažných ročníkoch disciplinárne postihnutý; k disciplinárnym sankciám za napomenutia sa neprihliada,
   2. sa disciplinárne previnil ľstivo, surovo alebo hrubo nešportovo,
   3. sa dopustil dvoch alebo viacerých disciplinárnych previnení v priebehu piatich po sebe idúcich dní,
   4. naviedol k disciplinárnemu previneniu iného,
   5. sa disciplinárne previnil v medzinárodnom stretnutí,
   6. svojim konaním ovplyvnil regulárnosť a integritu súťaže,
   7. sa disciplinárne previnil ako hráč, pričom vo futbalovom hnutí pôsobí aj ako funkcionár,
   8. sa disciplinárne previnil ako funkcionár,
   9. sa disciplinárne previnil spôsobom hrubo porušujúcim základné športové princípy /článok 5 ods. 2 písm. a) a b) Stanov/.
  3. Disciplinárny orgán pri ukladaní disciplinárnej sankcie prihliada na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností.
  4. Ak prevyšujú poľahčujúce okolnosti, disciplinárna sankcia sa ukladá pri dolnej hranici ustanovenej sadzby disciplinárnej sankcie. V menej závažných alebo výnimočných prípadoch disciplinárny orgán môže rozhodnúť aj o upustení od uloženia disciplinárnej sankcie.
  5. Ak prevyšujú priťažujúce okolnosti, disciplinárnu sankciu nie je možné uložiť pri dolnej hranici ustanovenej sadzby disciplinárnej sankcie.
  6. Ak je priťažujúca okolnosť základným znakom skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia uvedeného v osobitnej časti disciplinárneho poriadku, pri posudzovaní pomeru poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností sa k tejto okolnosti neprihliada.

  Článok 37 - Spoločné ustanovenia o napomínaní a vylučovaní hráčov

  1. Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží. Pri transfere hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu v tej istej úrovni súťaže sa dovtedy udelený počet napomenutí prenáša. Disciplinárna sankcia za napomenutie je samostatná, pri podmienečne uložených disciplinárnych sankciách sa k nej neprihliada.
  2. Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná červená karta ruší napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú,
  3. Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol inak napomenutý, uloží sa mu bez prerokovania disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie.
  4. Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol vylúčený i bez predchádzajúceho napomenutia, uloží sa mu disciplinárna sankcia podľa osobitnej časti disciplinárneho poriadku za disciplinárne previnenie, za ktoré bol vylúčený. Napomenutie sa v takom prípade do evidencie napomenutí zarátava. V prípade naplnenia počtu napomenutí podľa odseku 5 sa hráčovi uloží disciplinárna sankcia za napomenutia i za vylúčenie. Disciplinárna sankcia za napomenutia sa ukladá ako prvá.
  5. V majstrovskej súťaži sa disciplinárna sankcia za napomenutie hráčov ukladá bez prerokovania
   1. po 5. napomenutí pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie,
   2. po 9. napomenutí pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie,
   3. po 12. napomenutí a po každých ďalších 3 napomenutiach pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie.
  6. Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športu podľa odseku 5, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.
  7. V pohárovej súťaži sa napomenutia evidujú a postihujú samostatne.
  8. Za napomenutie hráča v pohárovej súťaži sa po každom 3. napomenutí v hráčovi uloží bez prerokovania disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie.
  9. Do nového ročníka pohárovej súťaže sa napomenutia ani disciplinárne sankcie za napomenutia neprenášajú. Disciplinárna komisia môže určiť, že previnilec si disciplinárnu sankciu na počet súťažných stretnutí uloženú mu po poslednom pohárovom stretnutí jeho klubu v pohárovej súťaži vykoná v majstrovských stretnutiach súťažného ročníka. Uvedené platí rovnako aj pre iné súťaže organizované SFZ a jeho členmi (turnaje).
  10. Proti rozhodnutiu podľa odsekov 3, 5 a 8 odvolanie nie je prípustné. Disciplinárna komisia uloží inú disciplinárnu sankciu alebo postupuje podľa článku 38 iba v prípade, ak je na základe dostupných dôkazov jednoznačné, že niektoré napomenutie bolo nesprávne alebo sa niektoré z disciplinárnych previnení nestalo.
  11. Ak došlo k omylu v osobe hráča disciplinárna komisia na základe námietky podanej podľa Súťažného poriadku futbalu do 48 hodín po stretnutí prerokuje napomenutie hráča alebo vylúčenie hráča v prípade, keď sa disciplinárna sankcia ukladá bez prerokovania. Ak bola námietka uznaná ako dôvodná disciplinárna komisia disciplinárne konanie zastaví a zruší účinky napomenutia alebo vylúčenie a jeho účinky a zároveň môže rozhodnúť o začatí disciplinárneho konania proti inému hráčovi.
  12. Kluby sú informované o počte napomenutí a o pozastavení výkonu športu prostredníctvom úradnej správy SFZ alebo priebežne pomocou príslušnej správy generovanej z uzatvorených zápisov o stretnutí v ISSF.
  13. Ak je hráč zároveň aj členom realizačného tímu, a je v súťažnom stretnutí vylúčený, má automaticky pozastavený aj výkon inej ako športu alebo výkon funkcie v rámci realizačného tímu.
  14. Ak súťažné stretnutie bolo
   1. po jeho začatí ukončené z viny niektorého družstva, pričom následne bolo toto súťažné stretnutie kontumované, disciplinárna sankcia na počet súťažných stretnutí a disciplinárna sankcia za napomenutia bola v tomto súťažnom stretnutí vykonaná,
   2. prerušené a nedohraná časť súťažného stretnutia sa bude dohrávať v novom termíne, hráč, ktorý bol v prerušenom súťažnom stretnutí napomínaný, za ktoré sa ukladá disciplinárna sankcia bez prerokovania podľa odseku 5, hráč má pozastavený výkon športu podľa odseku 5; hráč je však oprávnený v dohrávanej časti súťažného stretnutia nastúpiť,
   3. prerušené a nedohraná časť súťažného stretnutia sa bude dohrávať v novom termíne, hráč, ktorý bol v prerušenom súťažnom stretnutí vylúčený, hráč má okamžite pozastavený výkon športu až do rozhodnutia disciplinárnej komisie; hráč nie je ani oprávnený v dohrávanej časti súťažného stretnutia nastúpiť,
   4. prerušené a hráč bol v dohrávanej časti súťažného stretnutia napomínaný, napomenutie sa eviduje. Hráč, ktorý bol v dohrávanom súťažnom stretnutí napomínaný, za ktoré sa ukladá disciplinárna sankcia bez prerokovania podľa odseku 5, hráč má pozastavený výkon športu podľa odseku 5,
   5. prerušené a hráč bol v dohrávanej časti súťažného stretnutia vylúčený, hráč má okamžite pozastavený výkon športu až do rozhodnutia disciplinárnej komisie.
  15. Ak súťažné stretnutie nebolo odohrané bez viny obidvoch družstiev, pričom sa súťažné stretnutie bude opakovať v novom termíne, alebo súťažné stretnutie nebolo odohrané z viny niektorého družstva, pričom následne bolo toto súťažné stretnutie kontumované, disciplinárna sankcia na počet súťažných stretnutí a disciplinárna sankcia za napomenutia nebola v tomto súťažnom stretnutí vykonaná.

  Článok 38 - Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie

  1. Od uloženia disciplinárnej sankcie fyzickej osobe možno v rozhodnutí o disciplinárnom previnení upustiť, ak vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia a osobu previnilca možno dôvodne predpokladať, že k jeho náprave postačí samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania a určenie primeraných ochranných opatrení, ak je ich určenie dôvodné.
  2. Od uloženia disciplinárnej sankcie družstvu alebo klubu možno upustiť, ak vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia a mieru ich zavinenia možno dôvodne predpokladať, že k náprave postačí samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania a určenie primeraných ochranných opatrení, ak je ich určenie dôvodné.
  3. Na postup podľa odseku 2 je previnilec povinný preukázať, že vykonal všetko, čo bolo primerané od neho požadovať, aby predišiel alebo zabránil porušeniu povinnosti, ktoré je predmetom disciplinárneho konania.
  4. Od uloženia disciplinárnej sankcie nie je možné upustiť, ak ide o závažné disciplinárne previnenie.

  Článok 39 - Mimoriadne zníženie alebo zvýšenie disciplinárnej sankcie

  1. Mimoriadne zníženie disciplinárnej sankcie je možné len pri disciplinárnych previneniach previnilcov v súťažiach mládeže, ak je možné účel disciplinárneho konania dosiahnuť uložením disciplinárnej sankcie aj pri mimoriadnom znížení.
  2. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bolo uloženie disciplinárnej sankcie podľa sadzby uvedenej v osobitnej časti disciplinárneho poriadku pre previnilca neprimerane prísne, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárnu sankciu pod ustanovenú sadzbu disciplinárnej sankcie.
  3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak si to vyžaduje mimoriadna závažnosť disciplinárneho previnenia, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárnu sankciu nad ustanovenú sadzbu disciplinárnej sankcie.

  Článok 40 - Podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie

  1. Disciplinárny orgán môže podmienečne odložiť výkon disciplinárnej sankcie s výnimkou pozastavenie výkonu športu podľa článku 37 ods. 3 a 5, ak vzhľadom na povahu disciplinárnej sankcie a osobu previnilca a s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa disciplinárne previnil, má dôvodne za to, že na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania postačí už hrozba disciplinárnou sankciou a výkon disciplinárnej sankcie nie je nevyhnutný.
  2. Ak disciplinárny orgán povolí podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie, zároveň určí skúšobnú dobu na 3 mesiace až 24 mesiacov, podľa závažnosti disciplinárneho previnenia.
  3. Ak sa previnilec v skúšobnej dobe podmienečne odloženého výkonu disciplinárnej sankcie znovu disciplinárne previní, disciplinárny orgán uloží za toto disciplinárne previnenie disciplinárnu sankciu a zároveň rozhodne, že sa vykoná aj disciplinárna sankcia, ktorej výkon bol podmienečne odložený.
  4. Disciplinárny orgán pri podmienečnom odložení výkonu disciplinárnej sankcie môže zároveň za účelom prevencie a nápravy škodlivého následku určiť previnilcovi primerané ochranné opatrenia podľa článku 43.
  5. Podmienečný odklad výkonu disciplinárnej sankcie uloženej za disciplinárne previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu inej disciplinárnej sankcie, nie je možný.

  Článok 41 - Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie

  1. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak správanie postihnutého dostatočne odôvodňuje záver, že disciplinárna sankcia splnila účel, môže disciplinárny orgán na základe písomnej žiadosti postihnutého po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie pozastavenia výkonu funkcie, pozastavenia výkonu športu, pozastavenia výkonu športovej činnosti, odohrania stretnutia bez divákov, odohrania stretnutia na neutrálnej pôde a zákazu uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne, podmienečne upustiť od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie.
  2. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa odseku 1, disciplinárny orgán zároveň určí skúšobnú dobu na 3 mesiace až 24 mesiacov.
  3. O podmienečnom upustení od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie rozhoduje disciplinárny orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou.
  4. Ak sa postihnutý, u ktorého bolo podmienečne upustené od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie v skúšobnej dobe určenej podľa odseku 2 znovu disciplinárne previní, disciplinárny orgán uloží za toto disciplinárne previnenie disciplinárnu sankciu a zároveň rozhodne, že zostávajúcu časť disciplinárnej sankcie, od výkonu ktorej bolo podmienečne upustené, vykoná.
  5. Upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie za disciplinárne previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu inej disciplinárnej sankcie, nie je možné.

  Článok 42 - Zánik zodpovednosti za disciplinárne previnenie

  1. Disciplinárne previnenie nemožno prerokovať, ak od konania zakladajúceho podozrenie z disciplinárneho previnenia uplynula premlčacia doba dva roky.
  2. Disciplinárne previnenie spočívajúce v použití dopingu nemožno prerokovať, ak od previnenia uplynula premlčacia doba 8 rokov.
  3. Zodpovednosť za disciplinárne previnenia narušenia regulárnosti a integrity súťaže a športovej korupcie sa nepremlčujú.
  4. Premlčacia doba začína plynúť od ukončenia konania previnilca.
  5. Premlčacia doba sa prerušuje:
   1. začatím disciplinárneho konania pre disciplinárne previnenie, o ktorého premlčanie sa jedná,
   2. ak previnilec spácha počas plynutia premlčacej doby ďalšie disciplinárne previnenie alebo
   3. začatím trestného stíhania pre skutok, ktorý sa podľa disciplinárneho poriadku posudzuje ako disciplinárne previnenie.
  6. Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú bolo disciplinárne konanie prerušené a ani doba, počas ktorej bolo disciplinárne konanie vedené.

  Piata hlava - Ochranné opatrenia (článok 43)

  Článok 43 - Účel a druhy ochranných opatrení

  1. Disciplinárny orgán môže popri uložených disciplinárnych opatreniach alebo aj samostatne určiť previnilcovi, a ak je to dôvodné aj inému subjektu v pôsobnosti disciplinárneho poriadku, primerané ochranné opatrenia spočívajúce v uložení konkrétnej povinnosti alebo obmedzenia podľa odseku 2, ktorých účelom je preventívne pôsobenie a náprava škodlivého následku disciplinárneho previnenia.
  2. Ochranné opatrenia môžu spočívať najmä v
   1. zákaze alebo obmedzení výkonu činnosti alebo funkcie,
   2. zákaze alebo obmedzení transferov do príslušného klubu,
   3. zákaze, aby si klub objednal na stretnutie u súpera vstupenky na určené stretnutia,
   4. zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek do určených sektorov,
   5. zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek v deň konania určených stretnutí,
   6. zákaze alebo obmedzení predaja alkoholických nápojov na štadióne v čase určených stretnutí,
   7. zákaze vstupu určenej fyzickej osoby do vymedzených priestorov na štadióne,
   8. zákaze pokračovať v konaní, ktoré bolo dôvodom disciplinárneho previnenia,
   9. príkaze, aby klub odohral určené stretnutia bez divákov,
   10. príkaze, aby klub zabezpečil usporiadateľskú službu na určené stretnutia v sektore alebo priestore hostí, v ktorých je hosťujúcim klubom,
   11. príkaze, aby klub koordinoval organizovaný presun svojich priaznivcov so zakúpenou vstupenkou na miesto konania stretnutia, vrátane ich návratu a aby prostredníctvom usporiadateľskej služby zabezpečil ich sprevádzanie,
   12. príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby (počet usporiadateľov alebo aj počet členov bezpečnostnej služby) na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na určených domácich stretnutiach,
   13. príkaze zvýšiť počet operátorov kamerového systému,
   14. príkaze osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému,
   15. príkaze nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením,
   16. príkaze odstrániť protiprávny stav vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia,
   17. príkaze, aby klub v záujme prevencie a prevýchovy prerokoval podstatu disciplinárneho previnenia s previnilcom, ktorý je jeho hráčom, členom alebo funkcionárom, pred družstvom alebo iným určeným spôsobom,
   18. príkaze zverejniť rozhodnutie disciplinárneho orgánu aj s jeho odôvodnením na webovom sídle SFZ alebo aj príslušného člena SFZ.
  3. Pri určení ochranného opatrenia sa primerane použijú zásady pre ukladanie disciplinárnych sankcií.
  4. Ochranné opatrenie podľa odseku 2 je možné určiť aj pred konečným rozhodnutím vo veci ako predbežné opatrenie, ktorého účelom je dočasná úprava povinností previnilca do rozhodnutia o disciplinárnom previnení.
  5. Družstvu klubu, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa článku 64 ods. 2, možno určiť predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti. Družstvo, ktorému bolo toto predbežné opatrenie určené, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub v lehote určenej disciplinárnou komisiou nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7).
  6. Určenie primeraného ochranného opatrenia v súvislosti s konkrétnym disciplinárnym previnením nevylučuje možnosť uloženia disciplinárnej sankcie za toto previnenie.

  DRUHÁ ČASŤ - Osobitná časť (článok 44 - 65)

  Článok 44 - Ohlasovacia povinnosť klubu

  Klub je povinný na základe informácie disciplinárnej komisie o začatí disciplinárneho konania bezodkladne oznámiť riadiacemu orgánu mená a adresy previnilcov v prípade disciplinárneho previnenia podľa článku 51, 52, 54 a 56.

  Článok 45 - Zakázaná hra

  1. Zakázaná hra v súboji o loptu je disciplinárnym previnením vtedy, keď sa hráč dopustí porušenia pravidla 12 Pravidiel futbalu v neprerušenej hre a priestupok je vykonaný nadmernou silou.
  2. Hráčovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, ktorým
   1. nedošlo ku zraneniu hráča, ktoré by malo za následok jeho odstúpenie z hry, sa uloží pozastavenie výkonu športu na 1 až 6 súťažných stretnutí, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. došlo ku zraneniu hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry, najmä ak došlo v jeho dôsledku k práceneschopnosti napadnutého alebo k jeho neschopnosti zúčastňovať sa športu, sa uloží pozastavenie výkonu športu na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 46 - Hrubé nešportové správanie na hracej ploche

  1. Hrubého nešportového správania na hracej ploche sa dopustí hráč, ktorý svojim konaním narušuje riadny priebeh hry, najmä tým, že
   1. zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára vo vlastnom pokutovom území),
   2. demonštratívne počas priebehu hry opustí hraciu plochu a pod.,
  2. Hráčovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu športu na 1 až 4 súťažné stretnutia, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 47 - Hrubé nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby a divákovi na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna

  1. Hrubého nešportového správania voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby alebo divákovi sa dopustí ten, kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna
   1. voči nemu používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce posunky, gestá alebo pľuje,
   2. voči nemu používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce výroky, hrubé urážky, vyhrážanie alebo ho opľuje.
   3. úmyselne zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou jeho vec alebo iný majetok, ktorý táto osoba vlastní alebo spravuje.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a), sa uloží pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 4 súťažné stretnutia, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b), sa uloží pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne až 3 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
   3. odseku 1 písm. c), sa uloží pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň až 2 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku a povinnosť nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením /článok 43 ods. 2 písm. o)/.
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa môže podľa závažnosti previnenia uložiť pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 48 - Hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna

  1. Hrubého nešportového správania voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi sa dopustí ten, kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna
   1. neuposlúchne príkaz, ku ktorému sú oprávnení, kritizuje ich a nadáva im,
   2. voči nim používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce posunky, gestá alebo pľuje,
   3. voči nim používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce výroky, hrubé urážky, vyhrážanie alebo ich opľuje.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a) a b), sa uloží disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 4 súťažné stretnutia, pokuta, alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku
   2. odseku 1 písm. c), sa uloží disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne až 4 mesiace a pokuta, alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. b) a c), sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. b) a c), sa môže podľa závažnosti previnenia uložiť pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 49 - Telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch

  1. Telesného napadnutia na hracej ploche a v určených priestoroch, mimo súboja o loptu alebo v prerušenej hre sa dopustí ten, kto použije fyzické násilie proti súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby, divákovi alebo delegovanej osobe. Telesným napadnutím je najmä:
   1. podrazenie, skočenie, vrazenie, sotenie, držanie, udretie loptou alebo iný podobný spôsob konania vykonaný nadmernou silou, ktorým nedošlo k zraneniu napadnutého,
   2. kopnutie, udretie, uhryznutie, podrazenie mimo hry alebo iný podobný spôsob konania, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého,
   3. násilná činnosť, ktorej znaky sú uvedené v písm. a) a b), ktorou došlo ku zraneniu napadnutého, najmä ak malo za následok jeho práceneschopnosť alebo znemožnenie aktívnej účasti na športu,
   4. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára vykonané intenzitou alebo spôsobom, ktorý nie je považovaný za násilie, okrem činnosti, ktorej znaky sú uvedené v písm. f),
   5. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára násilným vrazením, násilným mykaním alebo násilným vyrazením píšťalky z úst alebo karty, pera alebo iného predmetu z rúk,
   6. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára udretím, kopnutím, úmyselným podrazením, úmyselným prudkým udretím loptou, udretím kameňom, iným predmetom.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a) voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 8 súťažných stretnutí, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b) voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne až 6 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 1 písm. c) voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 60 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   4. odseku 1 písm. d) sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   5. odseku 1 písm. e) sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 24 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   6. odseku 1 písm. f) sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 60 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a) sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b) a c), sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 6 až 24 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia odseku 1 písm. e) a f) voči delegovanej osobe, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  5. Družstvu, ktorého hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. e) a f. voči delegovanej osobe, sa uloží kontumácia, odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  6. Ak sa disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. e) a f. voči delegovanej osobe dopustí najmenej 5 osôb (hráči, členovia realizačného tímu alebo funkcionári), príslušnému družstvu sa uloží odobratie bodov, vylúčenie zo súťaže alebo preradenie do nižšej súťaže.

  Článok 50 - Telesné napadnutie v areáli štadióna

  1. Telesného napadnutia v areáli štadióna (mimo hracej plochy a určených priestorov) sa dopustí ten, kto použije fyzické násilie proti súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby, divákovi, delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu. Telesným napadnutím je najmä
   1. sotenie, mykanie, vrazenie, udretie loptou alebo iný podobný spôsob konania, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého,
   2. kopnutie, udretie, uhryznutie vrátane pokusu o kopnutie, udretie alebo uhryznutie, podrazenie alebo iný podobný spôsob konania, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého,
   3. násilná činnosť, ktorej znaky sú uvedené v písm. a. a b. alebo akákoľvek iná násilná činnosť, ktorou došlo ku zraneniu napadnutého, najmä ak malo za následok jeho práceneschopnosť alebo znemožnenie aktívnej účasti na športovej činnosti,
   4. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu vyrazením píšťalky z úst alebo karty, pera alebo iného predmetu z rúk alebo iné telesné napadnutie intenzitou, ktorá nie je považovaná za násilie,
   5. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu násilným vrazením, násilným mykaním alebo násilným vyrazením píšťalky z úst alebo karty, pera alebo iného predmetu z rúk,
   6. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu udretím, kopnutím, úmyselným prudkým udretím loptou, udretím kameňom, fľašou alebo iným predmetom.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a. a b. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. c. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu, sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 60 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 1 písm. d. sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   4. odseku 1 písm. e. sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 24 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   5. odseku 1 písm. f. sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 60 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a. a b., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 24 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. c., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 6 až 60 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. a. až c. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  5. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. d. až f. voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu, sa uloží odobratie bodov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  6. Družstvu, ktorého hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. e. a f. voči delegovanej osobe, sa uloží odobratie bodov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 51 - Športová korupcia

  1. Kto sám alebo prostredníctvom iného, ak nejde o konanie uvedené v článku 52, vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby ponúkne, sľúbi alebo poskytne neoprávnenú výhodu riadiacemu orgánu súťaže, funkcionárovi, hráčovi alebo inej osobe pôsobiacej vo FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členoch s úmyslom naviesť ho k porušeniu ich predpisov alebo záväzného rozhodnutia, alebo kto bol odsúdený za trestný čin športovej korupcie[14], uloží sa mu pokuta, zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom najmenej na 2 roky alebo zákaz vstupu na štadión.
  2. Kto sám alebo prostredníctvom iného, ak nejde o konanie uvedené v článku 52, požiada, dá si sľúbiť alebo prijme neoprávnenú výhodu vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, aby porušil futbalové predpisy, uložia sa mu rovnaké disciplinárne sankcie ako v odseku 1.
  3. Kto sa dopustí disciplinárneho previnenia uvedeného v odseku 1 a 2 závažným spôsobom alebo opakovane, uloží sa mu vylúčenie zo SFZ alebo zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na doživotie.

  Článok 52 - Narušenie regulárnosti a integrity súťaže

  1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí alebo by mohol spôsobiť narušenie regulárnosti a integrity súťaže.
  2. Regulárnosť a integrita súťaže je narušená, ak hráč, člen realizačného tímu, funkcionár klubu, delegovaná osoba, hráčsky agent, člen orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ alebo iný člen SFZ
   1. nezákonne alebo nedovolene ovplyvní priebeh alebo výsledok súťaže s cieľom získať neoprávnene výhodu pre seba alebo iného,
   2. sa podieľa priamo alebo nepriamo na stávkovaní alebo podobnom konaní súvisiacom so súťažou alebo ak má ktokoľvek neoprávnene priamy alebo nepriamy finančný prospech z takéhoto konania,
   3. využije alebo poskytne inému informáciu, ktorá nie je verejne dostupná, ktorú získal v súvislosti so svojim postavením/pozíciou vo futbale, a ktorá poškodí alebo môže poškodiť regulárnosť a integritu súťaže,
   4. neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu príslušnej súťaže alebo SFZ, že bol oslovený v súvislosti s konaním smerujúcim k nezákonnému alebo nedovolenému ovplyvňovaniu priebehu a výsledku súťaže,
   5. neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu súťaže alebo SFZ akékoľvek iné správanie, narušujúce regulárnosť a integritu súťaže.
  3. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 2 písm. a) bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia, sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 2 písm. a) za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 2 písm. b) až e) sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 písm. b) alebo c) vo viacerých prípadoch, opakovane alebo závažným spôsobom, sa uloží zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom podľa článku 21 ods. 3 alebo vylúčenie zo SFZ.
  5. Družstvu, ktorého hráč alebo člen realizačného tímu sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží zrušenie výsledku stretnutia, vylúčenie zo súťaže, kontumácia, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže; to platí aj vtedy, ak sa v prospech družstva dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2 funkcionár klubu, za ktorý družstvo súťaží.
  6. Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 53 - Neoprávnený štart

  1. Neoprávnene nastúpi na stretnutie hráč, ktorý svojím konaním naplní podmienky neoprávneného štartu podľa Súťažného poriadku futbalu.
  2. Hráčovi, ktorý sa vedome dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 v inom ako súťažnom stretnutí, sa uloží disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 2 až 6 súťažných stretnutí, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 v súťažnom stretnutí, sa uloží disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 až 3 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Vedúcemu družstva, trénerovi a kapitánovi družstva, ktorý umožní neoprávnený štart hráča podľa
   1. odseku 1 v inom ako súťažnom stretnutí, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne až 3 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 v súťažnom stretnutí, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. V prípade neoprávneného štartu hráča v súťažiach mládeže, najmä vo vekovej kategórii žiakov, sa pri posudzovaní zavinenia zváži, či previnilec, vzhľadom k svojmu postaveniu v klube, mohol alebo mal vedieť o neoprávnenosti svojho nastúpenia a či bol schopný takúto nesprávnosť vzhľadom na svoju rozumovú a vôľovú vyspelosť zodpovedajúcu jeho veku posúdiť a adekvátne na ňu reagovať.

  Článok 54 - Doping

  1. Doping je porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v § 88 ods 3 Zákona o športe. Doping sa zakazuje.
  2. Hráč, funkcionár alebo iné osoby podieľajúce sa akoukoľvek formou na organizovanom športe v rámci súťaží národného športového zväzu alebo jeho členov sú zodpovedné za to, že vedia, čo predstavuje porušenie antidopingových pravidiel a poznajú látky a metódy obsiahnuté v Zozname zakázaných látok a metód[15] Svetového antidopingového kódexu.
  3. Hráčovi, funkcionárovi alebo inej osobe podieľajúcej sa akoukoľvek formou na organizovanom športe v rámci súťaží národného športového zväzu alebo jeho členov, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu funkcie alebo pozastavenie športovej činnosti podľa článku 10 Svetového antidopingového kódexu[16].
  4. Okrem disciplinárnej sankcie podľa odseku 3 disciplinárny orgán môže previnilcovi uložiť aj pokutu alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  5. Klubu, ktorého hráč, funkcionár, alebo iná osoba podieľajúca sa akoukoľvek formou na organizovanom športe v rámci súťaží FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členov, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 55 - Neúčasť na reprezentačnom zraze a na stretnutiach súvisiacich s reprezentáciou

  1. Neúčasti na reprezentačnom zraze a na stretnutiach súvisiacich s reprezentáciou sa dopustí hráč, ktorý sa aj napriek riadnemu nominovaniu alebo pozvaniu bez dostatočného ospravedlnenia nezúčastní reprezentačného zrazu alebo stretnutia súvisiaceho s reprezentáciou.
  2. Hráčovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží vylúčenie z reprezentácie, pozastavenie výkonu športu na 2 týždne až 3 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa podieľal na disciplinárnom previnení hráča podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorý sa podieľal na previnení hráča podľa odseku 1 sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  5. V prípade neúčasti hráča mládeže, sa disciplinárna sankcia ukladá len vtedy, ak na neúčasti hráča nemal podiel žiadny funkcionár uvedený v odseku 3. V prípade neúčasti hráča vekovej kategórie prípravka a žiaci sa disciplinárna sankcia neukladá.

  Článok 56 - Diskriminácia

  1. Diskriminácie sa dopustí ten, kto verejne hanobí, diskriminuje alebo poníži iného z dôvodu rasy, farby pleti, jazyka, národnosti, sexuálnej orientácie, vierovyznania alebo etnického pôvodu alebo sa dopustí iného obdobného konania proti ľudskej dôstojnosti.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 4 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Členovi SFZ, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 voči inému členovi SFZ alebo v súvislosti s konaním stretnutia alebo súťaže aj voči akejkoľvek inej osobe, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 prvý krát, sa uloží pokuta a odohranie stretnutia bez divákov s podmienečným odkladom výkonu tohto disciplinárneho sankcie podľa článku 40,
   2. odseku 1 druhý krát, sa uloží pokuta a odohranie stretnutia bez divákov,
   3. odseku 1 tretí krát, sa uloží pokuta v hornej polovici sadzby uvedenej v článku 12 ods. 6, odohranie stretnutia bez divákov, odobratie bodov, vylúčenie zo súťaže alebo preradenie do nižšej súťaže.
  5. Ak uloženie disciplinárnej sankcie odohrania stretnutia bez divákov, vzhľadom na miestne podmienky a vybavenie štadiónu, nie je účelné, klubu sa uloží disciplinárna sankcia odohranie stretnutia na neutrálnej pôde.

  Článok 57 - Porušenie povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže

  1. Porušenia povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže sa dopustí klub, ktorý ako organizátor stretnutia alebo inej súťaže
   1. neprijme opatrenia na zabránenie nešportového správania jednotlivcov a skupín, urážlivého pokrikovania alebo pľutia na delegovanú osobu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára, SFZ alebo člena SFZ, na iného diváka na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom a po jeho ukončení,
   2. umožní, aby do priestorov štadiónu vstúpili osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo osoby vnášajúce strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo inej súťaže,
   3. nezabezpečí počas konania stretnutia alebo inej súťaže, pred ich začiatkom a po ich ukončení, zákaz vstupu osôb nezúčastnených na hre na hraciu plochu a do určených priestorov a do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby vrátane chodieb, všetkým osobám okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 50 písm. c) Súťažného poriadku futbalu,
   4. nevykoná alebo nezabezpečí bezpečnostné opatrenia potrebné k tomu, aby na štadióne počas konania stretnutia alebo inej súťaže, pred ich začiatkom a po ich ukončení, nedochádzalo k masovým výtržnostiam účastníkov podujatia, poškodzovaniu športového zariadenia štadiónu, bitkám, fyzickým napadnutiam alebo pokusom o napadnutie osôb,
   5. nezabezpečí, aby nedošlo k hromadnému vniknutiu divákov na hraciu plochu,
   6. dopustí, aby došlo k inzultácii alebo fyzickému napadnutiu delegovanej osoby, fyzickému napadnutiu funkcionára riadiaceho orgánu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára ktoréhokoľvek družstva alebo člena usporiadateľskej služby divákom,
   7. neprijme opatrenia na zabránenie hrubých urážlivých prejavov verbálnej povahy alebo iných prejavov hanobiacich príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, z dôvodu viery alebo etnického pôvodu.
  2. Klubu sa za disciplinárne previnenia podľa odseku 1 písm. a) až g) uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Družstvu sa za disciplinárne previnenie klubu, ktoré má charakter skupinových alebo masových prejavov podľa
   1. odseku 1 písm. a) až c), môže podľa závažnosti previnenia uložiť odohranie stretnutia bez divákov na 1 až 3 súťažné stretnutia, zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne alebo odohranie stretnutia na neutrálnej pôde,
   2. odseku 1 písm. d) až g), môže podľa závažnosti previnenia uložiť odohranie stretnutia bez divákov na 1 až 4 súťažné stretnutia, zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne alebo odohranie stretnutia na neutrálnej pôde.

  Článok 58 - Hrubé nešportové správanie priaznivcov

  1. Ak je možné v hľadisku s miestami na sedenie identifikovať sektor alebo priestor, v ktorom sa nachádzajú na základe predaných vstupeniek priaznivci hosťujúceho družstva (sektor alebo priestor hostí), alebo ak na základe znakov alebo správania možno identifikovať príslušnosť k hosťujúcemu klubu a ak sa klub hosťujúceho družstva na takejto účasti podieľal, za hrubé nešportové správanie sa považuje, ak sa priaznivci hosťujúceho družstva nachádzajúci sa v tomto sektore alebo priestore
   1. dopustia urážlivého pokrikovania alebo pľutia na delegovanú osobu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára, SFZ alebo člena SFZ, na iného diváka na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom a po jeho ukončení,
   2. vnesú do sektoru alebo priestoru hostí alebo použijú strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo iného podujatia,
   3. dopustia na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom alebo po jeho ukončení masových výtržností, poškodzovania športového zariadenia štadióna, vyprovokujú alebo sa zúčastnia bitky, dopustia sa fyzického napadnutia alebo pokusu o napadnutie iných osôb,
   4. vniknú na hraciu plochu,
   5. dopustia inzultácie alebo fyzického napadnutia delegovanej osoby, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára alebo člena usporiadateľskej služby,
   6. hádžu na hraciu plochu akékoľvek predmety,
   7. dopustia hrubých urážlivých prejavov verbálnej povahy alebo iných prejavov hanobiacich príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, z dôvodu viery alebo etnického pôvodu.
  2. Ak je možné v hľadisku s miestami na sedenie identifikovať sektor alebo priestor, v ktorom sa nachádzajú na základe predaných vstupeniek priaznivci domáceho družstva (sektor alebo priestor domácich) alebo ak na základe znakov alebo správania možno identifikovať príslušnosť k domácemu klubu, za hrubé nešportové správanie sa považuje, ak sa priaznivci domáceho družstva nachádzajúci sa v tomto sektore alebo priestore
   1. dopustia urážlivého pokrikovania alebo pľutia na delegovanú osobu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára, SFZ alebo člena SFZ, na iného diváka na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom a po jeho ukončení,
   2. vnesú do sektoru alebo priestoru domácich alebo použijú strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo iného podujatia,
   3. dopustia na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom alebo po jeho ukončení masových výtržností, poškodzovania športového zariadenia štadióna, vyprovokujú alebo sa zúčastnia bitky, dopustia sa fyzického napadnutia alebo pokusu o napadnutie iných osôb,
   4. vniknú na hraciu plochu,
   5. dopustia inzultácie alebo fyzického napadnutia delegovanej osoby, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára alebo člena usporiadateľskej služby,
   6. hádžu na hraciu plochu akékoľvek predmety,
   7. dopustia sa hrubých urážlivých prejavov verbálnej povahy alebo iných prejavov hanobiacich príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, z dôvodu viery alebo etnického pôvodu.
  3. Klubu, ktorého priaznivci sa dopustia disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.
  4. Priaznivcovi alebo inému členovi SFZ, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku. Disciplinárne previnenie člena SFZ sa zaznamená v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

  Článok 59 - Nenastúpenie družstva na stretnutie

  Klubu, ktorého družstvo nenastúpi na súťažné stretnutie alebo nastúpi na stretnutie po uplynutí čakacej doby, ak neexistujú osobitné závažné dôvody, ktoré by nenastúpenie družstva na súťažné stretnutie alebo prekročenie čakacej doby ospravedlnili, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku, najmä ak porušenie povinnosti zavinil niektorý z hráčov, členov družstva alebo funkcionárov tohto klubu.

  Článok 60 - Svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hre alebo záverečného pozdravu

  Klubu, ktorého družstvo pred stretnutím alebo počas stretnutia svojvoľne opustí hraciu plochu, odmietne pokračovať v hre alebo odmietne záverečný pozdrav, sa uloží pokarhanie alebo pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 61 - Neoprávnené riadenie stretnutia rozhodcom

  1. Neoprávnene riadi stretnutie rozhodca, ktorý
   1. prevezme riadenie stretnutia, na ktoré sa nedostavil delegovaný rozhodca pred uplynutím čakacej doby alebo sa riadenia stretnutia ujme svojvoľne,
   2. pokračuje v riadení stretnutia, ktoré bolo rozhodcom predčasne ukončené alebo sa ujme riadenia stretnutia na ihrisku, ktorého hracia plocha bola vyhlásená za nespôsobilú na hru, alebo sa dopustí iných podobných činov.
  2. Rozhodcovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a., sa uloží pozastavanie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b., sa uloží pozastavanie výkonu funkcie na 2 až 24 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 62 - Nedostavenie sa alebo oneskorenie sa delegovanej osoby na stretnutie

  Delegovanej osobe, ktorá bola riadne delegovaná na stretnutie, ktorá sa nedostaví na stretnutie bez ospravedlnenia alebo sa dostaví na stretnutie oneskorene alebo v stave, ktorý vylučuje spôsobilosť rozhodovať stretnutie alebo plniť si svoje povinnosti, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 63 - Administratívne pochybenie delegovanej osoby

  1. Administratívnym pochybením je neuvedenie údajov alebo nesprávne uvedenie údajov, ktoré sú podstatné pre konanie pred riadiacim orgánom súťaže alebo pre disciplinárne konanie, a sú v jeho kompetencii, a to najmä
   1. neuvedenie výsledku stretnutia, skutočného začiatku stretnutia, nepodpísanie zápisu o stretnutí vedúcim družstva, kapitánom družstva alebo rozhodcom, ak sa podpis vyžaduje, oneskorené odoslanie zápisu o stretnutí, oneskorené odoslanie oznámenia o zistených závažných nedostatkoch v stretnutí, oneskorené uzatvorenie elektronického zápisu o stretnutí či správy a iné podobné nedostatky,
   2. neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča alebo vykázaného člena realizačného tímu, nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča, resp. jeho neuvedenie, neuvedenie závažných nedostatkov v stretnutí v oznámení, resp. ich nesprávny popis a iné podobné nedostatky,
   3. vedomé zamlčanie inzultácie, fyzického napadnutia a iných závažných disciplinárnych previnení, vedomé neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča, vedomé pripustenie hráča do hry bez platného registračného preukazu alebo jeho overenia v ISSF podľa Súťažného poriadku futbalu, vedomé uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred riadiacimi orgánmi, a iné závažné porušenie predpisov SFZ a jeho členov.
  2. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a), sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 4 týždne, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b), sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 1 písm. c, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 24 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  Článok 64 - Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ

  1. Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ sa dopustí ten, kto
   1. poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ,
   2. poruší povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ, ktoré je pre neho záväzné,
   3. nesplní alebo neplní určené ochranné opatrenie,
   4. s cieľom neoprávnene získať priaznivejšie rozhodnutie orgánu SFZ alebo člena SFZ alebo získať inú neoprávnenú výhodu sfalšuje doklad, uvedie v ňom nepravdivý údaj alebo zatají skutočnosť dôležitú pre konanie orgánu SFZ alebo člena SFZ, uvedie ho do omylu nepravdivou výpoveďou, krivým svedectvom alebo iným obdobným konaním, alebo sa ho pokúsi ovplyvniť spôsobom odporujúcim princípu fair-play a pravidlám morálky,
   5. neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo členom SFZ alebo zadá do ISSF alebo evidencie nepravdivý údaj,
   6. poruší predpis SFZ pri uzatvorení alebo ukončení zmluvy s profesionálnym hráčom, amatérskym hráčom, talentovaným hráčom alebo inej obdobnej zmluvy, povinnosť uvedenú v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ alebo povinnosť súvisiacu s agendou členstva v SFZ,
   7. aj bez konania uvedeného v písmene a) až e), využije ich následok vo svoj prospech alebo v prospech iného.
  2. Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ sa dopustí aj ten, kto neuspokojí riadne a včas peňažnú pohľadávku oprávnenej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, hoci mu táto povinnosť vyplýva z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu SFZ (Rozhodcovský súd SFZ, Komora SFZ pre riešenie sporov), UEFA, FIFA, alebo Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”, ďalej len “CAS”), alebo nesplní inú povinnosť uloženú právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu SFZ, UEFA, FIFA, rozhodcovského súdu SFZ alebo CAS.
  3. Hráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi alebo kontrolórovi SFZ, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne až 12 mesiacov, pokuta, alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku, ak iný predpis SFZ, ktorý bol konaním previnilca porušený, neustanovuje inak.
  4. Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, môže podľa závažnosti previnenia uložiť pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku, ak iný predpis SFZ, ktorý bol konaním previnilca porušený, neustanovuje inak.
  5. Členovi SFZ, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku, ak iný predpis SFZ, ktorý bol konaním previnilca porušený, neustanovuje inak.
  6. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží disciplinárne sankcie pokuta a disciplinárny orgán zároveň určí lehotu na splnenie uloženej peňažnej alebo nepeňažnej povinnosti.
  7. Klubu, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží upozornenie s písomným oznámením, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v lehote určenej podľa odseku 6, sa uloží disciplinárna sankcia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže.

  Článok 65 - Poškodenie dobrého mena futbalu

  1. Poškodenia dobrého mena futbalu sa dopustí ten, kto svojím konaním, nekonaním alebo svojimi vyjadreniami v akejkoľvek podobe alebo spôsobom najmä v masovokomunikačných prostriedkoch, na internete, verejne alebo pred národnými a medzinárodnými futbalovými orgánmi spôsobí alebo môže spôsobiť poškodenie dobrého mena SFZ alebo člena SFZ alebo poruší princípy a ustanovenia Stanov alebo Kódexu futbalovej etiky.
  2. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 možno uložiť pokutu, pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu funkcie alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

  TRETIA ČASŤ - Konanie o disciplinárnych previneniach (článok 66 - 89)

  Článok 66 - Predmet a účel disciplinárneho konania

  1. Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických a právnických osôb vrátane družstiev, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu.
  2. Disciplinárna komisia postupuje v konaní v súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, nie však nad rámec účelu sledovaného disciplinárnym konaním.
  3. Disciplinárna komisia sa svedomito a zodpovedne zaoberá každou vecou, ktorá je predmetom konania a použije najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Disciplinárna komisia dbá na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb a aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
  4. Účelom disciplinárneho konania je
   1. prerokovať disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti disciplinárnych orgánov tak, aby priebeh disciplinárneho konania a jeho výsledok prispeli k prevýchove previnilca a náprave škodlivého následku disciplinárneho previnenia a aby výchovne pôsobili aj na ostatných členov futbalového hnutia,
   2. pri závažnejších alebo opakovaných disciplinárnych previneniach aj odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych previnení, a
   3. pri najzávažnejších disciplinárnych previneniach aj úplné vylúčenie previnilca z vykonávania činnosti v rámci SFZ a jeho členov.
  5. Ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak, konanie o disciplinárnych previneniach upravuje jednotne pre SFZ a všetkých členov tento disciplinárny poriadok a Stanovy.

  Prvá Hlava - Disciplinárna komisia (článok 67 - 70)

  Článok 67 - Právomoc disciplinárnej komisie

  Disciplinárna komisia prerokúva v prvom stupni všetky disciplinárne previnenia vo futbale, za ktoré je oprávnená ukladať disciplinárne sankcie a určovať ochranné opatrenia podľa disciplinárneho poriadku. Iné orgány SFZ disciplinárne sankcie ukladať nemôžu, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak.

  Článok 68 - Vecná príslušnosť

  1. Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne previnenia fyzických a právnických osôb v jej pôsobnosti ako orgán prvého stupňa.
  2. Disciplinárne komisie ustanovené príslušnými orgánmi členov SFZ riadiacimi súťaže prerokúvajú disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v súťažiach riadených týmito orgánmi podľa disciplinárneho poriadku.
  3. Ak je fyzická osoba (hráč, člen realizačného tímu, delegovaná osoba alebo iný funkcionár) oprávnená pôsobiť v súťažiach riadených rôznymi futbalovými orgánmi, disciplinárne previnenie prerokuje tá disciplinárna komisia, ktorá je príslušná pre vyššiu úroveň súťaže. Príslušnosť disciplinárnej komisie sa posudzuje na základe zaradenia previnilca na súpisku družstva, na listinu rozhodcov, delegátov zväzu, delegátov stretnutia, pozorovateľov rozhodcov alebo podobným rozhodnutím príslušného riadiaceho orgánu alebo ustanovením predpisu SFZ alebo člena SFZ.
  4. Pri disciplinárnych previneniach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach porušenia antidpopingových pravidiel je príslušná na konanie disciplinárna komisia vykonávajúca pôsobnosť pre celé územie SR.
  5. Pri disciplinárnych previneniach fyzických osôb a právnických osôb v prestupovom konaní je príslušná na konanie disciplinárna komisia na rovnakom stupni ako orgán, ktorý rozhodoval o transfere hráča.
  6. Pre posúdenie príslušnosti jednotlivých disciplinárnych komisií je rozhodujúcim začiatok súťažného ročníka a určenie súťaží riadených jednotlivými zväzmi alebo inými členmi SFZ v danom súťažnom ročníku.
  7. Ak dôjde v medzinárodnom stretnutí konanom na území SR k disciplinárnemu previneniu hráča zahraničného družstva, príslušná disciplinárna komisia bezodkladne odstúpi vec disciplinárnej komisii SFZ, ktorá oznámi disciplinárne previnenie hráča zahraničného družstva príslušnej národnej futbalovej asociácii, ak nejde o previnenie, ktoré je v pôsobnosti disciplinárnej komisie UEFA alebo FIFA.

  Článok 69 - Miestna príslušnosť

  1. Disciplinárne konanie vykonáva disciplinárna komisia príslušná pre územný obvod riadiaceho zväzu.
  2. Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc aj vo vzťahu k disciplinárnym previneniam, ktorých sa dopustil na území iného štátu člen športovej reprezentácie alebo iná osoba s príslušnosťou k SFZ, ak pravidlá a predpisy medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je členom, neustanovujú inak.
  3. Disciplinárna komisia môže rozhodnúť, že z dôvodu účelnosti konania postúpi prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby inej disciplinárnej komisii. Spory o príslušnosť rieši odvolacia komisia SFZ.
  4. Ak v tej istej veci (o tom istom disciplinárnom previnení) konajú dve disciplinárne komisie, rozhodnutie vo veci jednej z konajúcich disciplinárnych komisií vytvára pre konanie druhej disciplinárnej komisie prekážku rozhodnutej veci, ktorá v tej istej veci nemôže ďalej konať a konanie zastaví.
  5. Ak dôjde k disciplinárnemu previneniu v medzinárodnom stretnutí, ktoré sa hrá na území SR zo strany zahraničného účastníka, príslušná disciplinárna komisia bezodkladne postúpi podklady disciplinárnej komisii SFZ, ktorá to oznámi príslušnému zahraničnému futbalovému riadiacemu orgánu. 

  Článok 70 - Zloženie a spôsob rozhodovania disciplinárnej komisie

  1. Disciplinárnu komisiu tvorí predseda a ďalší členovia komisie. Za činnosť disciplinárnej komisie zodpovedá predseda komisie konferencii SFZ.
  2. Disciplinárna komisia v súlade s článkom 58 ods. 4 stanov SFZ rozhoduje jedným členom, v trojčlenných senátoch alebo v pléne.
  3. Rozhodnutia disciplinárnej komisie v jednoduchých veciach môže vydávať člen disciplinárnej komisie určený predsedom disciplinárnej komisie.
  4. Za jednoduché veci sa považujú:
   1. veci, v ktorých je uložené upozornenie alebo pokarhanie,
   2. veci, v ktorých je uložená pokuta
    1. pri fyzických osobách podľa článku 12 ods. 2 do 500,- eur,
    2. pri fyzických osobách podľa článku 12 ods. 3 do 200,- eur,
    3. pri fyzických osobách podľa článku 12 ods. 4 do 200,- eur,
    4. pri právnických osobách podľa článku 12 ods. 5 do 1.000,- eur,
   3. veci, v ktorých je uložené pozastavenie výkonu športovej činnosti
    1. do 2 súťažných stretnutí,
    2. do 2 týždňov.
  5. V najzávažnejších veciach môže predseda disciplinárnej komisie rozhodnúť, že rozhodnutie bude prijaté po prerokovaní a hlasovaní v pléne tvorenom všetkými členmi disciplinárnej komisie.
  6. Zloženie a spôsob kreovania disciplinárnej komisie člena SFZ upravuje predpis príslušného riadiaceho zväzu v súlade s článkom 9 ods. 6 stanov SFZ.

  Druhá hlava - Disciplinárne konanie na orgáne prvého stupňa (článok 71 - 79)

  Článok 71 - Začatie disciplinárneho konania 

  1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vtedy, ak sa hodnoverným spôsobom dozvie o konaní fyzickej alebo právnickej osoby podliehajúcej právomoci disciplinárnych orgánov SFZ, ktorého okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie z disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku.
  2. Disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania do siedmich dní od obdržania podnetu na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutie oznámi v úradnej správe a v ISSF.
  3. Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä
   1. zápis o stretnutí,
   2. správa delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia,
   3. oznámenie pozorovateľa rozhodcov,
   4. vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie,
   5. správa člena riadiaceho orgánu alebo odbornej komisie,
   6. oznámenie člena orgánu SFZ,
   7. oznámenie klubu alebo iného člena SFZ,
   8. správa vedúceho výpravy,
   9. oficiálny podnet od FIFA alebo UEFA,
   10. oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo
   11. oznámenie alebo správa Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky o porušení antidopingových pravidiel.
  4. Ak disciplinárna komisia zistí, že prerokovanie disciplinárneho previnenia je v pôsobnosti inej disciplinárnej komisii, bezodkladne jej postúpi všetky podklady a postúpenie veci oznámi všetkým dotknutým subjektom.
  5. Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa odseku 1 vybaví disciplinárna komisia bezodkladne tak, že
   1. začne disciplinárne konanie, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k disciplinárnemu previneniu,
   2. podnet vezme na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania,
   3. podnet odloží, ak by, vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu, bolo disciplinárne konanie neefektívne alebo neúčelné, alebo
   4. podnet odstúpi príslušnému orgánu SFZ alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že nie je príslušná vo veci konať a rozhodovať.
  6. Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu nie sú dostatočným podkladom pre disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 4, disciplinárna komisia si môže vyžiadať doplnenie podnetu a predloženie súvisiacich podkladov.
  7. Disciplinárna komisia môže pred rozhodnutím o previnení určiť primerané ochranné opatrenie podľa článku 43.
  8. Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa odseku 4 písomný záznam, ktorý uverejní v úradnej správe.
  9. Voči postupu disciplinárnej komisie podľa odseku 5 písm. a) nie je možné podať odvolanie.
  10. Postup disciplinárnej komisie podľa odseku 5 písm. b) alebo c) nebráni ďalšiemu konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu a dôkazy, ktoré budú odôvodňovať vykonanie disciplinárneho konania.

  Článok 72 - Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním

  1. Ak disciplinárny orgán dospeje k záveru, že disciplinárnym previnením mohla byť súčasne naplnená skutková podstata trestného činu podľa Trestného zákona,[17] bezodkladne odovzdá všetky svoje poznatky orgánom činným v trestnom konaní.
  2. Disciplinárny orgán v disciplinárnom konaní vždy využije dôkazy, podklady a závery prijaté orgánmi činnými v trestnom konaní, ak sú tieto počas disciplinárneho konania k dispozícii.
  3. V prípade súbehu disciplinárneho konania a trestného konania môže disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú prípravným konaním podľa Trestného poriadku,[18] ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné.
  4. Ak na člena SFZ bola podaná obžaloba pre trestný čin športovej korupcie podľa § 336b Trestného zákona, disciplinárna komisia pozastaví jeho výkon športu, výkon funkcie alebo výkon športovej činnosti až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.[19]
  5. V prípade oficiálneho podnetu od FIFA alebo UEFA, týkajúceho sa podozrenia zo športovej korupcie a narušenia regulárnosti a integrity súťaže (články 51 a 52), je disciplinárny orgán oprávnený vykonávať všetky úkony smerujúce k objasneniu tohto disciplinárneho previnenia nezávisle od prebiehajúceho konania orgánov činných v trestnom konaní.
  6. V prípade preukázania disciplinárneho previnenia podľa článku 51 alebo článku 52 uloží disciplinárny orgán disciplinárnu sankciu podľa osobitnej časti disciplinárneho poriadku a zároveň upovedomí orgány činné v trestnom konaní.
  7. V prípade súbehu disciplinárneho konania a konania pred iným orgánom alebo odbornou komisiou, môže disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú príslušným konaním, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné.

  Článok 73 - Priebeh disciplinárneho konania

  1. Disciplinárny orgán postupuje v disciplinárnom konaní aktívne tak, aby disciplinárne previnenia boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich dopustili, aby boli podľa disciplinárneho poriadku spravodlivo postihnutí pri rešpektovaní základných práv a slobôd fyzických osôb a práv a oprávnených záujmov právnických osôb.
  2. Disciplinárne konanie je neverejné. Prítomnosť verejnosti na prerokovaní disciplinárneho previnenia môže povoliť predseda disciplinárnej komisie, najmä ak je to vhodné za účelom preventívneho pôsobenia disciplinárneho konania alebo ak o to požiada previnilec.
  3. Na zasadnutí disciplinárneho orgánu sa môže okrem jeho členov zúčastniť aj účastník disciplinárneho konania, jeho právny zástupca, splnomocnenec, osoby prizvané podľa odseku 5 a na základe súhlasu disciplinárneho orgánu aj dôverník alebo aj ďalšie osoby.
  4. Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje.
  5. Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je disciplinárna komisia oprávnená prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazové materiály, alebo si vyžiadať stanovisko iného orgánu alebo odbornej komisie.
  6. V prípadoch hodných osobitného zreteľa prizná disciplinárny orgán čiastočnú alebo úplnú náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s poskytnutím požadovanej súčinnosti v disciplinárnom konaní, v ostatných prípadoch subjekty poskytujú súčinnosť bez nároku na náhradu vynaložených nákladov.

  Článok 74 - Účasť previnilca a ďalších osôb na prerokovaní veci

  1. Previnilec je oprávnený zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo zaslať disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie k veci.
  2. Ak bol previnilec disciplinárnym orgánom predvolaný na prerokovanie disciplinárneho previnenia, je povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej pokuty.
  3. Ak sa previnilec napriek riadnemu predvolaniu nedostavil na prerokovanie disciplinárneho previnenia ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie, v ktorom by požiadal o prejednanie disciplinárneho previnenia v jeho prítomnosti, disciplinárny orgán je oprávnený disciplinárne previnenie prerokovať aj v jeho neprítomnosti.
  4. Klub, zväz alebo iný subjekt (člen SFZ), v ktorom previnilec pôsobí, umožní previnilcovi účasť na disciplinárnom konaní a poskytne k tomu primeranú súčinnosť.
  5. Na prerokovaní disciplinárneho previnenia sa môže za previnilca alebo spoločne s previnilcom zúčastniť oprávnený zástupca previnilca podľa článku 73 ods.3, zástupca z klubu, zväzu alebo iného subjektu (člena SFZ), v ktorom previnilec pôsobí.
  6. Právnická osoba, v ktorej previnilec pôsobí alebo je jej členom, môže na disciplinárny orgán zaslať svoje stanovisko k disciplinárnemu previneniu a návrh disciplinárnej sankcie.
  7. Ak to vyžaduje povaha disciplinárneho previnenia, predvolá disciplinárny orgán na jeho prerokovanie zodpovedných funkcionárov alebo hráčov. Klub k tomu poskytne primeranú súčinnosť a umožní funkcionárom a hráčom účasť na rokovaní disciplinárneho orgánu.
  8. Disciplinárny orgán predvoláva členov SFZ na osobné prerokovanie disciplinárneho previnenia prostredníctvom oznamu v úradnej správe. Spôsob predvolania iných osôb a úhradu nákladov ich účasti na disciplinárnom konaní určí disciplinárny orgán na základe konkrétnych okolností prípadu a dostupných kontaktných údajov predvolávanej osoby.
  9. Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa odseku 1, 5 a 7 znášajú tieto osoby, ak ďalej nie je uvedené inak.
  10. Ak nemôže disciplinárny orgán disciplinárne previnenie prerokovať z dôvodov na strane disciplinárneho orgánu, cestovné výdavky predvolaným účastníkom, ktorí sa dostavili pred disciplinárny orgán, uhradí príslušný riadiaci zväz, pri ktorom disciplinárny orgán pôsobí.
  11. Na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel pred disciplinárnym orgánom má právo byť prítomný zástupca Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky,[20] pričom disciplinárny orgán je povinný Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky oznámiť termín a miesto prerokovania veci. 

  Článok 75 - Poriadková pokuta

  1. Členovi SFZ, ktorý napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší priebeh disciplinárneho konania alebo ktorý sa voči disciplinárnej komisii alebo jej členom správa urážlivo, alebo ktorý bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, nevyhovie výzve alebo sa nedostaví na predvolanie podľa disciplinárneho poriadku, môže disciplinárna komisia uložiť poriadkovú pokutu; ak ide o fyzickú osobu až do 1.000,- eur; ak ide o právnickú osobu až do 3.000,- eur.
  2. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musí byť dotknutá osoba vopred upozornená.
  3. Proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84, ktoré nemá odkladný účinok.

  Článok 76 - Pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie v priebehu disciplinárneho konania

  1. Ak bol hráč vylúčený, alebo bol delegátom uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa dopustil previnenia, za ktoré rozhodca vylučuje pred stretnutím alebo po stretnutí do uzatvorenia zápisu o stretnutí rozhodcom, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí alebo ju kapitán družstva dotknutého hráča zobral túto skutočnosť svojim podpisom na vedomie, hráč má po stretnutí pozastavený výkon športu až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.
  2. Ak bol vykázaný rozhodcom z ohraničených priestorov ihriska člen realizačného tímu alebo iná osoba nezúčastnená na hre, alebo ak bola delegátom niektorá z týchto osôb označená, že mala byť vykázaná, ak sa táto osoba dopustila previnenia, za ktoré rozhodca vykazuje pred stretnutím alebo po stretnutí do uzatvorenia zápisu o stretnutí rozhodcom, keď kapitán družstva dotknutej osoby zobral túto skutočnosť svojim podpisom na vedomie, má táto osoba po stretnutí pozastavený výkon funkcie alebo výkon športovej činnosti až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.
  3. Ak osoba uvedená v odseku 2 bola vykázaná alebo bola označená, že mala byť vykázaná, je súčasne evidovaná aj ako hráč, táto osoba má po stretnutí súčasne pozastavený aj výkon športu až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.
  4. Osoba vykázaná podľa odseku 2 je povinná odísť do hľadiska, prípadne do iného priestoru, ktorý určí organizátor tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo napadnutiu vykázanej osoby. Vykázaná osoba má počas zostávajúcej časti stretnutia zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s hráčmi a ostatnými členmi realizačného tímu v technickej zóne.
  5. Pozastavenie výkonu činnosti osoby vylúčenej alebo vykázanej podľa odsekov 1 až 3 sa započítava do uloženého disciplinárnej sankcie, ak je započítanie možné.
  6. Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa odsekov 1 až 3 podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
  7. Po podaní odvolania podľa odseku 6 môže disciplinárny orgán rozhodnúť o ukončení pozastavenia výkonu príslušnej činnosti, najmä v prípade, ak by ďalšie trvanie pozastavenia príslušnej činnosti bolo neprimerané vo vzťahu k predpokladanej dĺžke odvolacieho konania a predpokladanému druhu a výmere disciplinárnej sankcie, ktorého uloženie vylúčenej alebo vykázanej osobe hrozí.
  8. Okamžité pozastavenie výkonu športu sa neuplatňuje, ak bol hráč vylúčený v medzinárodnom stretnutí.
  9. Okamžité pozastavenie výkonu športu sa nevzťahuje na štart hráča v medzinárodnom stretnutí vrátane súťaží riadených FIFA a UEFA.
  10. Hráč, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na reprezentačný zraz a na stretnutie súvisiace s reprezentáciou, má automaticky pozastavený výkon športu v reprezentácii až do rozhodnutia disciplinárnej komisie. 

  Článok 77 - Rozhodnutie o ochrannom opatrení 

  1. Disciplinárna komisia môže kedykoľvek v priebehu disciplinárneho konania rozhodnúť o určení primeraných ochranných opatrení, ak je to v záujme dosiahnutia účelu disciplinárneho konania.
  2. Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84, ktoré nemá odkladný účinok.

  Článok 78 - Rozhodnutie o veci

  1. Ak disciplinárna komisia po objasnení všetkých podstatných okolností disciplinárneho previnenia rozhodne,že k disciplinárnemu previneniu došlo, zároveň rozhodne o uložení disciplinárnej sankcie podľa osobitnej časti disciplinárneho poriadku.
  2. Disciplinárna komisia môže od uloženia disciplinárnej sankcie aj upustiť, ak vzhľadom na charakter disciplinárneho previnenia a osobu previnilca považuje samotné prerokovanie veci disciplinárnou komisiou za postačujúce na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania.
  3. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárnej sankcie obsahuje
   1. označenie previnilca, ktorému sa ukladá disciplinárna sankcia,
   2. označenie uloženej disciplinárnej sankcie a jednoznačný časový údaj o jeho trvaní so stanovením dňa, hodiny a minúty jeho začiatku a dňa, hodiny a minúty jeho ukončenia, alebo lehotu na vykonanie disciplinárnej sankcie,
   3. odkaz/označenie porušeného článku osobitnej časti disciplinárneho poriadku a prípadne aj iného porušeného ustanovenia iného predpisu,
   4. stručný popis disciplinárneho previnenia, za ktoré sa disciplinárna sankcia ukladá s uvedením miesta, času a spôsobu disciplinárneho previnenia; ak k disciplinárnemu previneniu došlo počas stretnutia je potrebné uviesť presný čas kedy k disciplinárnemu previneniu došlo, pri nešportovom správaní divákov je potrebné presne označiť čas, miesto a spôsob nešportového správania divákov,
   5. ochranné opatrenie, ak bolo v priebehu disciplinárneho konania určené, s presným vymedzením druhu a doby jeho platnosti,
   6. odôvodnenie v prípade závažných disciplinárnych previnení; v ostatných prípadoch, ak o jeho písomné vypracovanie požiadala do piatich dní od oznámenia rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie, prezident SFZ alebo generálny sekretár SFZ alebo ak písomné vypracovanie odôvodnenia nariadil predseda disciplinárnej komisie,
   7. poučenie o možnosti podať odvolanie, ktoré sa podáva disciplinárnej komisii, ktorá o disciplinárnom previnení rozhodla, a ktorá ho predkladá odvolacej komisii,
   8. poučenie o výške poplatku za odvolanie.
   9. dátum vydania rozhodnutia.
  4. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárnej sankcie vo veci porušenia antidopingových pravidiel obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 3 aj pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.[21]
  5. Disciplinárna komisia rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k záveru, že
   1. k disciplinárnemu previneniu nedošlo,
   2. podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané
   3. skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému orgánu SFZ, alebo orgánu verejnej správy, alebo
   4. rozhodnutie o vine nie je možné z iného dôvodu.
  6. Disciplinárna komisia oznamuje rozhodnutie podľa odsekov 3 až 5
   1. vyhlásením rozhodnutia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia,
   2. oznámením výroku rozhodnutia v najbližšej úradnej správe po vydaní rozhodnutia, ak nebolo rozhodnuté, že sa v úradnej správe a v ISSF zverejní celé rozhodnutie;[22] v záujme preventívneho a výchovného pôsobenia môže disciplinárna komisia rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia v úradnej správe v plnom znení,
   3. doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia alebo
   4. zapísaním rozhodnutia v plnom znení do ISSF.
  7. Písomné odôvodnenie rozhodnutia podľa odsekov 3 a 5 vyhotoví disciplinárna komisia za podmienok uvedených v odseku 3 písm. f) až po predložení dokladu o úhrade poplatku za vypracovanie odôvodnenia, ak je žiadateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, v lehote určenej disciplinárnou komisiou nie kratšej ako sedem dní, inak žiadosti o vypracovanie odôvodnenia nevyhovie; orgány SFZ sú od poplatku oslobodené.
  8. V konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel je disciplinárny orgán povinný doručiť bezprostredne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 kópiu spisu prejednávanej veci Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky.[23]

  Článok 79 - Účinnosť uložených disciplinárnych sankcií

  1. Uložená disciplinárna sankcia nadobúda účinnosť dňom jej oznámenia, ak v rozhodnutí nie je uvedený iný deň nadobudnutia účinnosti.
  2. Ak má hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár predbežným opatrením pozastavený výkon športu, výkon športovej činnosti alebo výkon funkcie už pred začatím disciplinárneho konania (článok 76 ods. 1 až 3), začína sa účinnosť disciplinárnej sankcie dňom predbežného pozastavenia výkonu športu, výkonu športovej činnosti alebo výkonu funkcie.
  3. Účinnosť disciplinárnej sankcie pozastavenia športu podľa článku 76 ods. 9 sa začína automaticky nasledujúcim dňom po skončení reprezentačného zrazu alebo stretnutia súvisiaceho s reprezentáciou, na ktoré bol hráč riadne a včas vopred nominovaný.
  4. Disciplinárne sankcie za disciplinárne previnenie v prestupovom konaní sa ukladajú s účinnosťou od dátumu začiatku prestupového konania.

  Tretia hlava - Odvolacie konanie (článok 80 - 85)

  Článok 80 - Odvolacia komisia

  1. O odvolaniach proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie rozhoduje odvolacia komisia (článok 60 ods. 7 Stanov) ako orgán druhého stupňa, ak je odvolanie prípustné.
  2. Odvolacia komisia je orgánom na riešenie sporov, ktorý sa zodpovedá konferencii SFZ alebo príslušného riadiaceho zväzu.
  3. Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaní v senátoch. Odvolacia komisia ma všeobecný senát a dopingový senát , ktorého zloženie musí byť v súlade s právnym poriadkom.[24]
  4. Všeobecný senát odvolacej komisie má piatich členov a rozhoduje o odvolaniach vo všetkých veciach, okrem porušenia antidopingových pravidiel. Dopingový senát odvolacej komisie má troch členov a rozhoduje výlučne vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.
  5. Všeobecný senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu. Dopingový senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní všetci členovia senátu. Osobné rokovanie senátu odvolacej komisie je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie (článok 36 ods. 11 Stanov).
  6. Na schválenie rozhodnutia senátu odvolacej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov senátu. 

  Článok 81 - Odvolanie

  1. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je odvolanie, okrem prípadu keď je ustanovené, že podanie odvolania nie je prípustné.
  2. Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených týmto disciplinárnym poriadkom alebo iným predpisom SFZ.
  3. Predseda odvolacej komisie môže na základe odôvodnenej žiadosti osoby oprávnenej na podanie odvolania rozhodnúť o odkladnom účinku riadne a včas podaného odvolania.
  4. Zrušenia alebo zmeny rozhodnutia disciplinárnej komisie sa je možné z dôvodu procesného pochybenia domáhať iba, ak existuje odôvodnený predpoklad, že pri správnom procesnom postupe by disciplinárna komisia rozhodla inak. 

  Článok 82 - Oprávnené osoby

  1. Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (ďalej len “odvolateľ”) sú:
   1. fyzická osoba, ktorej bola disciplinárna sankcia uložená alebo ňou na tento účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba,
   2. právnická osoba, ktorej bola uložená disciplinárna sankcia alebo určené ochranné opatrenie alebo ňou splnomocnená osoba,
   3. klub, ktorého členovi alebo družstvu bola disciplinárna sankcia uložená, alebo klubom na tento účel splnomocnená osoba,
   4. kontrolór SFZ, ktorej disciplinárna komisia rozhodla vo veci
   5. iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený právny záujem na rozhodnutí vo veci.
  2. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie vo veci porušenia antidopingových pravidiel môže okrem osôb uvedených v odseku 1 podať odvolanie aj Antidopingová agentúra Slovenskej republiky.[25]
  3. Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia disciplinárnej komisie ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba.

  Článok 83 - Náležitosti odvolania

  1. Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti
   1. označenie, ktorému orgánu je určené,
   2. označenie subjektu, ktorý ho podáva, a to uvedením mena a adresy fyzickej osoby alebo označením názvu a sídla právnickej osoby,
   3. označenie rozhodnutia disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje,
   4. dôvody odvolania,
   5. označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní použité,
   6. uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha,
   7. podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom ISSF a
   8. doklad o úhrade poplatku za odvolanie, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
  2. Odvolanie podané prostredníctvom ISSF obsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a. až f.
  3. Ak odvolanie nespĺňa náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2, predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby nedostatok odstránila v primeranej lehote, ktorú zároveň určí.
  4. Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa odseku 3 nebol odstránený, disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastaví.
  5. Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie.

  Článok 84 - Lehota a miesto podania odvolania

  1. Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva na disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni.
  2. Odvolanie sa podáva v lehote do siedmich kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie, ak nejde o vec podľa odseku 3. Ak osoba, ktorá je oprávnená podať proti rozhodnutiu odvolanie, požiadala o vypracovanie písomného odôvodnenia rozhodnutia disciplinárnej komisie, lehota na podanie odvolania začína plynúť tejto osobe až od doručenia písomného vyhotovenia odôvodnenia rozhodnutia prostredníctvom ISSF, poštou alebo iným preukázateľným spôsobom.
  3. Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci porušenia antidopingových pravidiel sa podáva na disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.[26]
  4. Predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do siedmich dní od doručenia odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie so stanoviskom disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie veci”) odvolacej komisii, ak disciplinárna komisia v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu sama nevyhovie. Ak vec neznesie odklad, predseda disciplinárnej komisie predloží vec predsedovi odvolacej komisie najneskôr do 3 kalendárnych dní od riadneho doručenia odvolania.
  5. Stanovisko disciplinárnej komisie podľa odseku 4 sa zároveň považuje za odôvodnenie napadnutého rozhodnutia a doručí sa aj odvolateľovi.[27]
  6. Ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, predseda disciplinárnej komisie predloží vec odvolacej komisii až po doručení dokladu o úhrade poplatku za odvolanie; to neplatí ak ide o vec, ktorá neznesie odklad.
  7. Ak disciplinárna komisia v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama (autoremedúra), vec sa odvolacej komisii nepredkladá a poplatok za odvolanie sa vráti v plnom rozsahu subjektu, ktorý ho uhradil.
  8. Ak disciplinárna komisia riadne doručenému odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, predloží vec bezodkladne, spravidla prostredníctvom ISSF, na rozhodnutie odvolacej komisii a súčasne o tom upovedomí odvolateľa.
  9. O odvolaní je odvolacia komisia povinná rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od riadneho predloženia veci. Ak vec neznesie odklad odvolacia komisia rozhodne do 14 kalendárnych dní od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacej komisie.

  Článok 85 - Rozhodnutie o odvolaní

  1. Pri rozhodovaní o odvolaní postupuje odvolacia komisia v zmysle článku 60 Stanov.
  2. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:
   1. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako neúčelné,
   2. odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie bolo vydané v súlade s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,
   3. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade s predpismi a rozhodnutiami SFZ, FIFA alebo UEFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ, alebo
   4. zruší napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie a vráti vec so záväzným stanoviskom disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.
  3. Rozhodnutie odvolacej komisie je pre členov SFZ, ktorých sa týka, záväzné (článok 10 ods. 1 Stanov).
  4. Rozhodnutie odvolacej komisie musí byť odôvodnené.[28]
  5. Ak odvolacia komisia za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodla vo svojom skoršom rozhodnutí v inej veci, v záujme zjednotenia vlastnej rozhodovacej činnosti uvedie dôvody, na základe ktorých sa odchýlila od svojho skoršieho rozhodnutia. Ak nesúlad v rozhodovacej činnosti odvolacej komisie bude zistený až po vydaní dvoch nesúladných rozhodnutí, odvolacia komisia na základe podnetu člena SFZ alebo aj bez takého podnetu vydá zjednocovacie stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým nebude zrušené neskorším stanoviskom alebo sa stane neaktuálne v dôsledku zmeny predpisov.
  6. V odôvodnených prípadoch môže odvolacia komisia podať výkladové stanovisko, ktoré je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a toto je všeobecne záväzným pravidlom.

  Štvrtá hlava - Spoločné ustanovenia (článok 86 - 89)

  Článok 86 - Rozhodovanie a rokovanie disciplinárnych orgánov

  1. Disciplinárne orgány prijímajú rozhodnutia vo forme uznesenia.
  2. Rozhodnutia disciplinárneho orgánu v menej závažných veciach je možné schváliť aj hlasovaním s využitím elektronickej komunikácie, ktorého pravidlá sú upravené v osobitnom predpise SFZ.[29]
  3. Ak to povaha veci nevylučuje, osobné rokovanie disciplinárneho orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie členov disciplinárneho orgánu vrátane rozhodnutia vo veci.
  4. Vo veciach zásadného právneho významu môžu disciplinárne orgány pred rozhodnutím vo veci požiadať o výklad predpisov kontrolóra SFZ alebo iný orgán určený Stanovami.
  5. Ak skutočnosť alebo údaj, ktorý je potrebné zistiť alebo overiť ako podklad k rozhodnutiu disciplinárneho orgánu, je vedený v ISSF alebo je verejne prístupný v informačnom systéme športu alebo inom verejnom registri a je možné overiť ho bezodplatne vzdialeným prístupom (prostredníctvom internetu), disciplinárny orgán si zistenie alebo overenie takej skutočnosti alebo údaju zabezpečí vo vlastnej pôsobnosti.

  Článok 87 - Dokumentácia disciplinárneho konania

  1. Z rokovaní disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky podstatné údaje o začatí, priebehu a záveroch rokovania. Zápisnicu podpisuje predseda disciplinárneho orgánu alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu a tajomník, ak bol prítomný na rokovaní.
  2. Všetky rozhodnutia disciplinárnych orgánov prijaté v rámci disciplinárneho konania sa evidujú elektronicky v ISSF vo forme uznesení a evidujú sa v archíve úradných správ elektronicky alebo v tlačenej forme a v ISSF. Ak riadiaci orgán súťaže nerozhodol o používaní ISSF na účely disciplinárneho konania, všetky rozhodnutia a podklady sa evidujú v tlačenej podobe.
  3. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o závažnom disciplinárnom previnení a rozhodnutie odvolacej komisie sa vždy zverejňuje v úplnom znení na webovom sídle SFZ, regionálneho zväzu alebo oblastného zväzu, ak z vážnych dôvodov nerozhodne disciplinárna alebo odvolacia komisia inak.

  Článok 88 - Evidencia disciplinárnych sankcií a ochranných opatrení

  1. Záznamy o uložených disciplinárnych sankciách a určených ochranných opatreniach fyzickým osobám a právnickým osobám v pôsobnosti disciplinárnej komisie vedie disciplinárna komisia v evidencii uznesení vedenej v ISSF a zverejňujú sa na športovom portáli.[30]
  2. Údaje do evidencie podľa odseku 1 zapisuje tajomník, predseda disciplinárneho orgánu , ktorý rozhodnutie vydal alebo ním poverená osoba, ak predpisy SFZ neustanovujú inak.
  3. Disciplinárne sankcie a ochranné patrenia uložené subjektom vedeným v ISSF sa zapisujú do evidencie na kartu postihnutého.

  Článok 89 - Poplatky za prerokovanie disciplinárneho previnenia

  1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa uhrádza poplatok za disciplinárne konanie prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry alebo ho previnilec, ktorému nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra, uhrádza na účet príslušného riadiaceho zväzu.
  2. Výška poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby je uvedená v rozpise súťaží na príslušný súťažný ročník, inak platí naposledy stanovená výška poplatku.
  3. Výšku poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súťažiach riadených členmi SFZ ustanoví predpis príslušného riadiaceho zväzu.
  4. Ak disciplinárny orgán rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo a konanie zastaví, poplatok sa vráti späť tomu, kto ho uhradil spravidla rovnakým spôsobom ako bol poplatok uhradený.
  5. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu najneskôr na zasadnutí, na ktorom sa má disciplinárne previnenie prerokovať. Doklad o úhrade nie je potrebné predložiť, ak sa poplatok uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

  ŠTVRTÁ ČASŤ - Prechodné a záverečné ustanovenia (článok 90 - 92)

  Článok 90 - Prechodné ustanovenia

  1. Disciplinárne sankcie uložené a ochranné opatrenia určené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku ostávajú platné a účinné.
  2. V disciplinárnom konaní začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku sa pokračuje podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Disciplinárne konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku a úkony v ňom vykonané majú rovnaké účinky ako disciplinárne konanie začaté a úkony vykonané podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 91 - Zrušovacie ustanovenie

  Zrušuje sa Disciplinárny poriadok SFZ schválený výkonným výborom SFZ dňa 5. novembra 2013.

  Článok 92 - Účinnosť

  Tento disciplinárny poriadok bol schválený výkonným výborom dňa 24. mája 2016 a nadobúda účinnosť 15. júna 2016.

  Poznámky pod čiarou:
  1. článok 12 ods. 2 Stanov. ^
  2. § 3 písm. g) Zákona o športe. ^
  3. Pojem klub je vymedzený v článku 2 písm. b) Stanov. ^
  4. § 3 písm. k) Zákona o športe. ^
  5. článok 16 ods. 2 Stanov; článok 24 Súťažného poriadku futbalu. ^
  6. článok 9 ods. 4 a článok 25 Súťažného poriadku futbalu. ^
  7. § 6 ods. 1 Zákona o športe. ^
  8. § 3 písm. k) Zákona o športe. ^
  9. Pojem funkcionár je vymedzený v článku 2 písm. c) Stanov. ^
  10. § 23 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ^
  11. § 16 ods. 2 písm. j) Zákona o športe. ^
  12. Článok 30 ods. 8 Stanov. ^
  13. Do článku 35 ods. 6, 7 a 9 sú transponované ustanovenia článku 12 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. ^
  14. § 336b Trestného zákona. ^
  15. Zoznam zakázaných látok a metód dostupný na: http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=%3E-zoznam-zakazanych-latok&ada=199 ^
  16. Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe publ. pod č. 347/2007 Z. z. dostupný na: http://www.ucps.sk/Medzinarodny_dohovor_proti_dopingu_v_sporte
   Dodatok 1 uvedeného medzinárodného dohovoru je Svetový antidopingový kódex (vydanie 2009) dostupný na stránke Antidopingovej agentúry SR: http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=::-kodex-a-jeho-normy&ada=206 ^
  17. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. ^
  18. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. ^
  19. § 94 ods. 6 Zákona o športe. ^
  20. § 92 ods. 6 Zákona o športe. ^
  21. § 93 ods. 4 Zákona o športe. ^
  22. článok 12 ods. 6 Stanov. ^
  23. § 93 ods. 7 Zákona o športe. ^
  24. § 92 ods. 2 až 4 Zákona o športe. ^
  25. § 93 ods. 5 Zákona o športe. ^
  26. § 93 ods. 5 Zákona o športe. ^
  27. § 54 ods. 3 Zákona o športe. ^
  28. § 54 ods. 3 Zákona o športe. ^
  29. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam: vzor https://goo.gl/2QTiYq^
  30. § 82 ods. 2 písm. f) Zákona o športe. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti