Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Dobrovoľníctvo - služba so srdcom NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.07.2015Ing. Elena Bohdalová a Mgr. Veronika Plavá (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Úvod

  Zväz poskytovateľov sociálnych služieb zastupuje najmä verejných poskytovateľov sociálnych služieb. V týchto zariadeniach je dobrovoľnícka práca trvalo zakotvená. Napriek tomu, že legislatíva upravuje status dobrovoľníka až od roku 2011, dobrovoľníctvo sa traduje v zariadeniach sociálnych služieb vo všetkých kultúrach i krajinách.

  Sociálna práca a dobrovoľníctvo sú priamo i nepriamo späté historicky, kultúrne, ale i civilizačne. Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť. Podmienkou výkonu dobrovolníctva je, že túto činnosť vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu a nevykonáva ju pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom, vykonáva ju mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Od roku 2011 bolo tiež legislatívne upravené, že dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.

  Dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje za neplatenú, uvedomelú činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých ľudí. Urobiť niečo pre iného, čo nevyplýva z povinností či zákona, bolo a vždy bude aktom dobrovoľným, ktorým prejavuje slobodnú vôľu slobodný človek. Sociálne problémy nie je možné riešiť komplexne a efektívne, bez pomoci dobrovoľníckych organizácií. Samotný pojem dobrovoľníctva sa často zamieňa alebo prekrýva s pojmom členstva v týchto organizáciách. Vo všeobecnosti dobrovoľníkom je človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

  Dobrovoľnícka práca na Slovensku sa stále neteší takému spoločenskému uznaniu ako v ostatných vyspelých krajinách aj keď záujem o dobrovoľníkov je veľký. Ľudia zapojení do dobrovoľníctva sú motivovaní svojimi náboženskými či morálnymi zásadami a pocitom spoločenskej potreby pomoci a každý zaangažovaný dobrovoľník sa stáva zdrojom nových skúseností, zážitkov a príležitostí pre osobný rast. Venujú svoj čas a energiu v prospech ľudí, ktorí si nedokážu pomôcť, komunity, spoločnosti, životného prostredia a ochotne vychádzajú v ústrety aj nad rámec svojich pracovných povinností, aby naplnili svoju potrebu byť na tomto svete užitočný.

  Kto môže byť dobrovoľníkom? Odpoveď je jednoduchá! Každý človek, ktorý má určité danosti a schopnosti, ktorými je jedinečný a ktoré môže pre spoločnosť ponúknuť, ale aj človek, ktorý disponuje vysokou dávkou empatie a porozumenia.

  Dobrovoľníkov nájdeme v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, detských domovoch, chránených dielňach, všade tam, kde sa ľudia nachádzajú a potrebujú len vľúdne slovo, ktoré im pomôže aspoň na chvíľu zabudnúť na svoje trápenie, pocit menejcennosti a zbytočnosti. Dobrovoľníci pomáhajú prekovávať všetky negatívne emócie ako aj izolácie ľudí so zdravotným znevýhodnením od okolitého sveta. Môžeme povedať, že dobrovoľnícka práca je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja spoločnosti a prispieva k príležitosti pomôcť človeku a tým ho urobiť nekonečne šťastným, čo je jednou z ciest k humanizmu.

  Dobrovoľníctvo je legislatívne upravené v zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom je bližšie vyšpecifikované kto je dobrovoľníkom, na aké oblasti sa zameriava dobrovoľnícka činnosť a povinnosti vysielajúcej organizácie, ktorá pripravuje a vysiela dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti.

  Sociálne dobrovoľníctvo

  Osobitne ľudí pracujúcich v sociálnych službách zaujíma sociálne dobrovoľníctvo, teda dobrovoľníctvo v sociálnych službách. V tejto oblasti sa totiž kultúra solidarity, ako pravá podstata a cieľ dobrovoľníctva, realizuje priamo, a zároveň najvýraznejšie.

  Pojmy akými sú pomoc, spolupatričnosť vzájomná závislosť, je vo svojej vlastnej podstate kultúrou aktívneho a nezištného záujmu o človeka v núdzi. Konkrétnym prejavom tejto kultúry je predovšetkým vnímavosť na núdzu a teda i chudobu v tom najširšom zmysle tohto slova. Túto vnímavosť charakterizuje z jednej strany záujem o človeka, ktorý je ochudobnený o najdôležitejšie atribúty ľudskosti a dôstojnosti, a z druhej strany zachovanie a rešpektovanie tejto jeho dôstojnosti. Sociálna služba má byť teda motivovaná nielen solidaritou (ktorá nás vedie k tomu, aby sme pomohli), ale aj subsidiaritou (ktorá nás vedie k tomu, aby sme pri tom rešpektovali osobu toho, komu pomáhame, a svoju pomoc realizovali.

  V takto ponímaných sociálnych službách má dobrovoľníctvo svoje osobitné postavenie. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách prináša predovšetkým mentalitu solidarity, ktorá napomáha sociálnym službám, motivuje jednotlivca i spoločenstvo k tomu aby sa – každý na svojom poli spolupodieľal na reálnej pomoci človeku v núdzi. Dôležitú úlohu zohráva spolupráca medzi profesionálnymi sociálnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi pri poskytovaní sociálnych služieb a to v oblasti tvorby realizácie tejto služby. Dobrovoľníctvo sa takto stáva prínosom pre sociálnu prácu, prínosom pre jednotlivca, rozširuje možnosti jej pôsobenia a podčiarkuje jej význam, teda službu pre človeka, prijímateľa sociálnych služieb, prípadne človeka, ktorý sociálnu službu potrebuje, ale ju ešte nevyužíva. Takáto forma dobrovoľníckej práce je prospešná i pre celú spoločnosť.

  V súčasnosti sa dobrovoľníctvo stáva výzvou pre sociálnu prácu vo všetkých rovinách jej ponímania. Handy a Hustinx (2009, s. 549) uvádzajú, že sociálna práca vníma dobrovoľníctvo ako súčasť každodenného života. V tomto zmysle je možné dobrovoľníctvo považovať za jeden z nástrojov napĺňania poslania sociálnej práce. Ako uvádza Matulayová (2011, s. 10-11), „podpora rozvoja dobrovoľníctva u obyvateľov sa ukazuje ako jedna z možností riešenia sociálnych problémov súčasnosti“.

  Na skutočnosť, že dobrovoľníctvo je v oblasti sociálnej práce výskumnou témou, poukázali odborníci a odborníčky na vedeckej konferencii v Prešove v decembri 2011 „Dobrovoľníctvo ako výskumná téma sociálnej práce a sociológie“.

  Formálne dobrovoľníctvo

  Do vykonávania dobrovoľníckych aktivít v prospech alebo prostredníctvom nejakej organizácie sa v roku 2011 zapojilo 27,5 % ľudí. Tento údaj zaraďuje Slovenskú republiku, podľa poslednej správy o dobrovoľníctve v Európskej únii1, medzi krajiny so strednou mierou participácie ľudí v dobrovoľníckych aktivitách (20 – 29 % dospelej populácie). Aj keď hovorí len o formálnom dobrovoľníctve. Je vyšší ako priemer populácie EÚ nad 15 rokov, ktorý tvorí podľa uvádzanej správy 22 – 23 % občanov EÚ.

  Z celkového počtu respondentov sa do formálneho dobrovoľníctva, pred obdobím, ktoré sme sledovali, zapojilo 4,4 % a 63,9 % vo formálnom dobrovoľníctve nikdy nepracovalo. Z dlhodobejšieho hľadiska sa do formálneho dobrovoľníctva na Slovensku zapája približne tretina populácie nad 15 rokov a približne dve tretiny sú v tejto oblasti neaktívne. Medzi formálnymi dobrovoľníkmi prevažujú tí, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú dlhodobo (88,4 % formálnych) dobrovoľníkov pracuje dobrovoľnícky viac ako 1 rok). Menej ako jeden rok pôsobí v dobrovoľníctve 11,6 % formálnych dobrovoľníkov. Medzi dlhodobými dobrovoľníkmi tvoria najväčšiu skupinu tí, ktorí v dobrovoľníctve pôsobia viac ako 5 rokov, z celkového počtu formálnych dobrovoľníkov tvoria takmer tretinu. Takéto angažovanie sa v dobrovoľníctve je už možné považovať za akúsi súčasť životného štýlu.

  Z hľadiska frekvencie prevažujú pravidelní dobrovoľníci (71,3 % formálnych dobrovoľníkov), t. j. tí, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú raz za mesiac a častejšie. Až 64 % formálnych dobrovoľníkov sa angažuje dlhodobo a pravidelne. Krátkodobý a príležitostný štýl dobrovoľníctva sa týka len nízkeho percenta formálnych dobrovoľníkov (4,5 %).

  Priemerný čas odpracovaný vo formálnom dobrovoľníctve za posledné 4 týždne je 18 hodín. Priemerný čas je však u jednotlivých dobrovoľníkov veľmi rôzny. Menej ako 18 hodín pracovalo v posledných 4 týždňoch 73,7 % a viac ako 18 hodín 26,3 % dobrovoľníkov, ktorí uviedli čas strávený v dobrovoľníctve. V porovnaní s výskumami realizovanými v zahraničí je

  údaj o počte odpracovaných hodín v poslednom mesiaci vyšší, ale ak porovnávame v poradí strednú hodnotu – medián, je

  Neformálne dobrovoľníctvo

  Do neformálneho dobrovoľníctva, t. j. do priamej pomoci mimo rodiny a domácnosti dobrovoľníka, sa v roku 2011 zapojilo 47,1 % ľudí. Z celkového počtu respondentov sa 5,8 % zapojilo do neformálneho dobrovoľníctva pred obdobím 12 mesiacov a 37,4 % sa do neformálneho dobrovoľníctva nezapojilo nikdy. Z dlhodobejšieho hľadiska sa do neformálnych dobrovoľníckych aktivít zapája približne polovica občanov SR nad 15 rokov približne rovnaký a pohybuje sa od 8 do 10 hodín. Podobne ako pri formálnom, aj v neformálnom dobrovoľníctve prevažujú dlhodobí a pravidelní dobrovoľníci.

  Neformálnemu dobrovoľníctvu sa 79,4 % dobrovoľníkov venuje dlhodobo, t. j. dlhšie ako 1 rok. Z nich najväčšiu skupinu tvoria tí, ktorí pomáhajú viac ako 5 rokov a 2 až 3 roky. Aspoň raz za mesiac, t. j. pravidelne, sa zapojilo do priamej pomoci 73,5 % z celkového počtu neformálnych dobrovoľníkov a približne štvrtina pomáha nepravidelne. Priemerný čas odpracovaný v neformálnom dobrovoľníctve za posledné 4 týždne je 13,95 hodiny. Rovných 14 a menej ako 14 hodín za posledné štyri týždne odpracovalo 71,1 % neformálnych dobrovoľníkov pracujúcich posledné 4 týždne a približne tretina z nich pracovala viac ako 14 hodín. Stredná hodnota je rovnaká ako v prípade formálneho dobrovoľníctva.

  Príklady dobrej praxe v CSS TAU

  Dobrovoľníctvo sa stalo prirodzenou súčasťou života nášho zariadenia CSS TAU Turie. Tešíme sa každej spolupráci s ľuďmi dobrovoľníkmi s pozitívnym prístupom k zdravotne a sociálne znevýhodneným ženám, pre ktorých je nezištná pomoc uspokojením, a neustále sa snažíme ich rady rozširovať. Za účelom zvyšovania kvality života našich obyvateliek a v spolupráci s dobrovoľníkmi, s ľuďmi s dobrým srdcom, pre ne organizujeme rôzne akcie a podujatia. Udržiavame tak ich duševný a telesný potenciál, a napĺňame ich životy radosťou a spokojnosťou. Našou snahou je osloviť pritom čo najširšiu verejnosť, vtiahnuť ju do sveta ľudí vytrhnutých z rodinného prostredia a umiestnených v zariadení sociálnych služieb, ktorí sú navyše veľakrát aj zdravotne znevýhodnení, a prehĺbiť tak ich sociálnu integráciu.

  Otvoriť dvere dobrovoľníckej práci sa podarilo aj v Centre sociálnych služieb v Turí, ktoré poskytuje sociálne služby ženám s mentálnym, psychickým, telesným a kombinovaným znevýhodnením v Domove sociálnych služieb, Špecializovanom zariadení a v Zariadení podporovaného bývania. Dobrovoľníci pomáhajú pri kultúrnych, športových a spoločenských akciách, ktoré sa organizujú v rámci zariadenia a sú neoddeliteľnou súčasťou profesionálneho tímu, ktorí pracuje v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb. Nezištnou pomocou prispievajú k zlepšovaniu integrácie našich žien do spoločnosti a svojim blízkym vzťahom sa navzájom obohacujú. Sme zapojení do aktivít dobrovoľníctva v SR, kde sa aktívne zúčastňujeme aktivít, napr. Dňa dobrovoľníctva. Boli sme morálne ocenení za našu prácu 4. decembra 2012, kde nám bolo udelené poďakovanie za projekt „Zachovávanie ľudových tradícií v Rajeckom regióne obyvateľkami DSS TAU“. Pri tejto príležitosti, bolo v mene občianskeho združenia C. A. R. D. O. a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR udelené poďakovanie Ing. Elene Bohdalovej, riaditeľke CSS TAU Turie za nezištnú pomoc, venovanie času a schopnosti v prospech iných ľudí a svojej komunity, ktoré jej osobne odovzdal JUDr. Roman Bužek, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci a Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia C. A. R. D. O.

  Dobrovoľníkov nikdy nie je dosť a preto ponúkame priestor aj ostatným, ktorí by chceli pomôcť 97. ťažko zdravotne postihnutým ženám a venovali by im svoj čas, odovzdali by im svoje zručnosti a schopnosti. Uplatniť sa môžete v rôznych oblastiach ako je sprievod na vychádzku, kultúrne podujatie, knižnice, pomoc pri arteterapii, pomoc pri vyplnení voľného času, pomoc pri zapájaní sa do fyzickej aktivity - športové aktivít, účasť na pripravovaných akciách ako aktívni animátori, nacvičovanie zumby, country tancov, prípadne iných pohybových aktivít, záhradnícke práce a iné činnosti. Pri tom nepôjde len o pomoc, ale súčasne aj o motiváciu našich žien k zodpovednosti za svoj život so snahou prejsť od pasívneho prijímania pomoci k aktívnej svojpomoci, ale i pomoci iným.

  Byť dobrovoľníkom pre každého znamená niečo iné a predsa všetci majú jedno spoločné. Chcú svoj voľný čas venovať iným, či sa snažia o zlepšovanie stavu spoločnosti a neočakávajú za to žiadnu finančnú odmenu. Odmenou pre dobrovoľníka môže byť samotný dobrý pocit z pomoci iným, nadobudnutie nových zručností, priestor pre sebarealizáciu, trávenie voľného času zmysluplnou činnosťou, využitie svojho potenciálu, objavovanie skrytých možností či veľké množstvo nových ľudí, ktoré dobrovoľníctvo do života prinesie. Rastúce množstvo dobrovoľníkov je jasným dôkazom, že aj toto je cesta, ako spraviť život niekoho iného ale aj svoj plnohodnotnejším.

  Naše OZ DSS Turie sa snaží prostredníctvom podávania projektov v spolupráci s dobrovoľníkmi hľadať finančnú podporu a nové formy pomoci zdravotne znevýhodneným tak, aby sa čo najviac kvalita ich života priblížila ku kvalite života zdravých občanov spoločnosti.

  Dobrovoľníci sa zapájajú do rôznorodých činností v našom zariadení. Veľké možnosti na spoluprácu sa ponúkajú v tvorivých dielňach, ktorých zriadenie bolo podporené rôznymi projektami.

  Vďaka Nadácií Orange bol podporený náš projekt - Zriadenie tvorivých dielní, prostredníctvom ktorého sme zakúpili materiál na prácu v dielňach, zabezpečili sme školenie dobrovoľníkov a pripravili priestory na realizáciu dielní. V dielňach pracovali dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnil kurzu a pracovali ako odborný dohľad nad prácou s jednotlivými technikami. Pri realizácií projektu boli aktívne aj deti z obce Turie, ktoré sa zároveň viedli k úcte k zdravotne znevýhodneným a prelomovali sa tým bariéry medzi generáciami.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti