Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Dohovor o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov (dojednaný 18. marca 1965 vo Washingtone) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.06.2014UčPS tím (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Federálneho ministerstva zahraničných vecí

   

  č. 420/1992 Zb.

  Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 18. marca 1965 bol vo Washingtone dojednaný Dohovor o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov.

  V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol Dohovor podpísaný vo Washingtone 12. mája 1991.

  S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, u depozitára Dohovoru, 9. marca 1992.

  Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 68 odseku 2 dňom 14. októbra 1966 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe toho istého článku a odseku dňom 8. apríla 1992.

  Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.1)


  DOHOVOR

  o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov

  Preambula

  Zmluvné štáty

  Posudzujúc potrebu medzinárodnej spolupráce pre ekonomický rozvoj a úlohu súkromných medzinárodných investícií v tomto ohľade;

  Majúc na pamäti možnosť, že z času na čas môžu vzniknúť spory v súvislosti s takými investíciami medzi zmluvnými štátmi a občanmi druhých zmluvných štátov;

  Uznávajúc, že zatiaľ čo také spory by obvykle boli predmetom národných právnych postupov, môžu byť v určitých prípadoch vhodné medzinárodné metódy riešenia;

  Prikladajúc osobitný význam dostupnosti prostriedkov uľahčujúcich medzinárodné zmierovacie alebo rozhodcovské konanie, ktorému, pokiaľ si tak prajú, môžu zmluvné štáty a občania druhých zmluvných štátov predložiť také spory;

  Prajúc si vytvoriť také prostriedky pod záštitou Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj;

  Uznávajúc, že vzájomný súhlas strán podrobiť také spory zmierovaciemu alebo rozhodcovskému konaniu pri využití týchto prostriedkov vytvára záväznú dohodu, ktorá obzvlášť vyžaduje, aby sa riadne posúdilo akékoľvek odporúčanie zmierovacích sudcov a splnilo akékoľvek rozhodcovské rozhodnutie; a

  Vyhlasujúc, že žiadny zmluvný štát nebude bez svojho súhlasu a iba na základe ratifikácie, prijatia alebo schválenia tohto Dohovoru, žiadnym spôsobom povinný predkladať akýkoľvek osobitný spor na zmierovacie alebo rozhodcovské konanie,

  dohodli sa takto:

  KAPITOLA 1

  MEDZINÁRODNÉ STREDISKO PRE RIEŠENIE SPOROV Z INVESTÍCIÍ

  Oddiel 1

  Zriadenie a organizácia

  Čl. 1

  (1) Týmto sa zriaďuje Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ďalej len"Stredisko").

  (2) Účelom Strediska bude uľahčovať zmierovacie alebo rozhodcovské riešenie sporov z investícií medzi zmluvnými štátmi a občanmi druhých zmluvných štátov v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru.

  Čl. 2

  Sídlo Strediska bude v hlavnej úradovni Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len "Banka"). Sídlo môže byť prenesené na iné miesto na základe rozhodnutia Správnej rady prijatého dvojtretinovou väčšinou jej členov.

  Čl. 3

  Stredisko bude mať Správnu radu a Sekretariát a bude viesť zoznam zmierovacích sudcov a zoznam rozhodcov.

  Oddiel 2

  Správna rada

  Čl. 4

  (1) Správnu radu bude tvoriť jeden predstaviteľ z každého zmluvného štátu. V prípade neprítomnosti predstaviteľa na rokovaní alebo jeho nespôsobilosti na rokovanie môže za neho konať zástupca.

  (2) Pokiaľ nie je ustanovené inak, bude každý guvernér a zástupca guvernéra Banky vymenovaný zmluvným štátom ex officio (z titulu svojej funkcie) jej predstaviteľom, prípadne zástupcom predstaviteľa.

  Čl. 5

  Prezident Banky bude ex officio predsedom Správnej rady (ďalej len Predseda), ale nebude mať právo hlasovať. V čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti konať a počas akéhokoľvek uvoľnenia úradu prezidenta Banky bude konať ako predseda Správnej rady osoba, ktorá je dočasne vo funkcii prezidenta.

  Čl. 6

  (1) Nehľadiac sa právomoci a funkcie, ktoré Správna rada vykonáva podľa iných ustanovení tohto Dohovoru, Správna rada:

  (a) prijíma administratívne a finančné pravidlá Strediska,

  (b) prijíma rokovací poriadok pre zmierovacie a rozhodcovské konanie,

  (c) prijíma rokovací poriadok pre zmierovacie a rozhodcovské konanie (ďalej len Pravidlá zmierovacieho a Pravidlá rozhodcovského konania),

  (d) schvaľuje dohody s Bankou týkajúce sa uľahčenia správnych postupov a služieb Banky,

  (e) ustanoví podmienky pre prácu generálneho tajomníka a všetkých zástupcov generálneho tajomníka,

  (f) prijíma ročný rozpočet príjmov a výdavkov Strediska,

  (g) schvaľuje ročnú správu o činnosti Strediska.

  Rozhodnutia uvedené pod písmenami (a), (b), (c) a (f) sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou členov Správnej rady.

  (2) Správna rada môže vymenovať také výbory, ktoré uzná za nevyhnutné.

  (3) Správna rada bude takisto vykonávať také ďalšie právomoci a zastávať také ďalšie funkcie, ktoré uzná za nevyhnutné pre plnenie ustanovení tohto Dohovoru.

  Čl. 7

  (1) Správna rada bude organizovať každoročné zasadania a také ďalšie zasadania, o ktorých môže rozhodnúť Rada, alebo ich zvolať predseda alebo generálny tajomník na žiadosť najmenej piatich členov Rady.

  (2) Každý člen Správnej rady bude mať jeden hlas a všetky záležitosti predkladané Rade sa budú rozhodovať väčšinou odovzdaných hlasov, pokiaľ nie je v tomto ohľade ustanovené inak.

  (3) Kvórum pre akékoľvek zasadanie Správnej rady bude väčšina jej členov.

  (4) Správna rada môže ustanoviť dvojtretinovou väčšinou svojich členov postup, pomocou ktorého môže predseda požiadať o hlasovanie Rady bez zvolávania zasadania Rady. Hlasovanie sa bude považovať za platné, iba pokiaľ väčšina členov Rady odovzdá svoje hlasy v rámci časového limitu ustanoveného spomenutým postupom.

  Čl. 8

  Členovia Správnej rady ani predseda nepoberajú žiadnu odmenu z prostriedkov Strediska.

  Oddiel 3

  Sekretariát

  Čl. 9

  Sekretariát sa skladá z generálneho tajomníka, jedného alebo viacerých zástupcov generálneho tajomníka a pracovníkov Sekretariátu.

  Čl. 10

  (1) Generálny tajomník a ktorýkoľvek zástupca generálneho tajomníka budú volení Správnou radou, dvojtretinovou väčšinou jej členov na základe návrhu predsedu na služobné obdobie nepresahujúce šesť rokov a bude ich možno znova zvoliť na ďalšie obdobie. Po konzultácii s členmi správnej rady navrhne predseda jedného alebo viacerých kandidátov pre každú z týchto funkcií.

  (2) Funkcia generálneho tajomníka a zástupcu generálneho tajomníka budú nezlučiteľné s výkonom akejkoľvek politickej funkcie. Ani generálny tajomník, ani zástupca generálneho tajomníka nesmú vykonávať žiadne iné zamestnanie alebo povolanie, pokiaľ to neschváli Správna rada.

  (3) V čase neprítomnosti generálneho tajomníka alebo jeho nespôsobilosti konať a v čase akéhokoľvek uvoľnenia funkcie generálneho tajomníka, bude konať jeho zástupca ako generálny tajomník. Pokiaľ bude viac ako jeden zástupca generálneho tajomníka, Správna rada vopred určí poradie, v ktorom budú konať ako generálny tajomník.

  Čl. 11

  Generálny tajomník bude zákonným predstaviteľom a vedúcim Strediska a bude zodpovedať za jeho správu včítane vymenovania pracovníkov v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru a pravidlami prijatými Správnou radou. Bude vykonávať funkciu registrátora a bude mať právomoc overovať správnosť rozhodcovských rozhodnutí prijatých podľa tohto Dohovoru a overovať ich kópie.

  Oddiel 4

  Zoznamy

  Čl. 12

  Zoznam zmierovacích sudcov a Zoznam rozhodcov sa bude každý skladať z kvalifikovaných osôb vymenovaných tak, ako je ustanovené ďalej, ktoré sú ochotné túto funkciu zastávať.

  Čl. 13

  (1) Každý zmluvný štát môže vymenovať do každého zoznamu štyri osoby, ktoré môžu, ale nemusia byť jeho občanmi.

  (2) Predseda môže vymenovať do každého zoznamu desať osôb. Osoby takto vymenované do zoznamu majú mať každá inú národnosť.

  Čl. 14

  (1) Osoby vymenované do zoznamov budú osobami s vysokými morálnymi kvalitami a uznávanou odbornosťou v oblastiach práva, obchodu, priemyslu alebo financií, na ktoré je spoľahnutie, že budú vydávať nezávislé rozhodnutia. Odbornosť v oblasti práva má u osôb zapásaných do zoznamu rozhodcov osobitný význam.

  (2) Pri vymenovaní osôb do zoznamov bude predseda venovať náležitú pozornosť tomu, aby boli v zoznamoch zastúpené hlavné právne systémy sveta a hlavné formy hospodárskej činnosti.

  Čl. 15

  (1) Členovia uvedení v zozname budú činní na obnoviteľné obdobie šiestich rokov.

  (2) V prípade smrti alebo rezignácie člena na zozname, má orgán, ktorý člena vymenoval, právo vymenovať inú osobu do tejto funkcie na zvyšok funkčného obdobia tohto člena.

  (3) Členovia na zozname budú naďalej plniť svoju funkciu, dokiaľ nebudú vymenovaní ich nástupcovia.

  Čl. 16

  (1) Jedna osoba môže byť zapísaná do oboch zoznamov.

  (2) Pokiaľ bola do rovnakého zoznamu vymenovaná osoba viac ako jedným zmluvným štátom alebo jedným alebo viacerými zmluvnými štátmi a predsedom, považuje sa za osobu vymenovanú orgánom, ktorý ju vymenoval ako prvý, alebo, pokiaľ je jedným z týchto orgánov štát, ktorého ja táto osoba občanom, za vymenovanú týmto štátom.

  (3) Všetky vymenovania sa oznámia generálnemu tajomníkovi a nadobudnú platnosť dňom, ku ktorému je oznámenie prijaté.

  Oddiel 5

  Financovanie Strediska

  Čl. 17

  Ak výdavky Strediska nemožno pokryť z poplatkov za použitie jeho služieb alebo z iných príjmov, budú rozdiel uhrádzať zmluvné štáty, ktoré sú členmi Banky, úmerne k ich podielom na kapitále Banky, a zmluvné štáty, ktoré nie sú členmi Banky, v súlade s pravidlami prijatými Správnou radou.

  Oddiel 6

  Štatus, imunity a privilégiá

  Čl. 18

  Stredisko bude mať plnú medzinárodnú subjektivitu. Právna spôsobilosť Strediska bude zahŕňať oprávnenia:

  a) uzavierať zmluvy;

  b) nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať s ním;

  c) uskutočňovať právne konanie.

  Čl. 19

  Stredisko bude používať na území každého zmluvného štátu imunity a privilégiá ustanovené v tomto oddiele, aby mohlo plniť svoje funkcie.

  Čl. 20

  Stredisko, jeho majetok a aktíva budú požívať plnú súdnu imunitu s výnimkou prípadu, keď sa Stredisko tejto imunity vzdá.

  Čl. 21

  Predseda, členovia Správnej rady, osoby vo funkcii zmierovacích sudcov alebo rozhodcov alebo členovia výboru vymenovaného podľa článku 52 odseku (3) a úradníci a zamestnanci Sekretariátu

  a) budú požívať súdnu imunitu s ohľadom na úkony, ktoré uskutočňujú pri výkone svojich funkcií, s výnimkou prípadu, keď sa Stredisko tejto imunity vzdá,

  b) pokiaľ nie sú miestnymi občanmi, budú požívať rovnaké imunity od prisťahovaleckých obmedzení, požiadaviek cudzineckej registrácie a povinností národnej služby, rovnaké výhody týkajúce sa obmedzenia výmeny a rovnakého zaobchádzania so zreteľom na cestovné úľavy poskytované zmluvnými štátmi predstaviteľom, funkcionárom a zamestnancom porovnateľnej hodnosti ostatných zmluvných štátov.

  Čl. 22

  Ustanovenia článku 21 sa budú vzťahovať na osoby vystupujúce na rokovaní podľa tohto Dohovoru ako strany, zástupcovia, právni poradcovia, advokáti, svedkovia alebo znalci, to platí za predpokladu, že písmeno (b) sa použije iba v súvislosti s ich cestou do miesta a z miesta, kde sa uskutočňuje konanie, a s ich pobytom na tomto mieste.

  Čl. 23

  (1) Archívy Strediska budú nedotknuteľné, nech sú kdekoľvek.

  (2) Pokiaľ ide o styk s úradmi, bude každý zmluvný štát poskytovať Stredisku zaobchádzanie nie menej priaznivé, než poskytuje ostatným medzinárodným organizáciám.

  Čl. 24

  (1) Stredisko, jeho aktíva, majetok a príjmy, ako aj jeho činnosť a transakcie, na ktoré je oprávnené podľa tohto Dohovoru, budú oslobodené od všetkých daní a colných poplatkov. Stredisko bude takisto oslobodené od povinnosti vyberať alebo platiť akékoľvek dane alebo colné poplatky.

  (2) S výnimkou miestnych občanov nebude sa ukladať žiadna daň z príspevkov na výdavky platené Strediskom predsedovi alebo členom Správnej rady alebo vo vzťahu k nim, alebo zo mzdy, príspevkov na výdavky alebo ostatné príjmy platené Strediskom funkcionárom alebo zamestnancom Sekretariátu alebo vo vzťahu k nim.

  (3) Žiadna daň sa nebude ukladať z poplatkov alebo príspevkov na výdavky alebo vo vzťahu k nim osobám vo funkcií zmierovacích sudcov alebo rozhodcov alebo členov výboru vymenovaného podľa článku 52 odsek 3 pri právnych konaniach podľa tohto Dohovoru, pokiaľ jediným právnym základom pre takú daň je sídlo Strediska alebo miesto, kde sú také poplatky alebo príspevky platené.

  KAPITOLA II

  SÚDNA PRÁVOMOC STREDISKA

  Čl. 25

  (1) Súdna právomoc Strediska sa vzťahuje na každý právny spor vznikajúci priamo z investície medzi zmluvným štátom (alebo orgánom alebo zastúpením zmluvného štátu určeným Stredisku týmto štátom) a občanom iného zmluvného štátu, o ktorom strany v spore písomne súhlasia, že sa predloží Stredisku. Pokiaľ strany vyslovili súhlas, nemôže žiadna z nich jednostranne svoj súhlas odvolať.

  (2) "Občanom iného zmluvného štátu" sa rozumie:

  a) akákoľvek fyzická osoba, ktorá mala občianstvo iného zmluvného štátu, než je strana štátu v spore v deň, keď sa strany dohodli predložiť taký spor zmierovaciemu alebo rozhodcovskému súdu, ako aj k dátumu, ku ktorému bola žiadosť registrovaná podľa článku 28 odseku (3) alebo článku 36 odseku (3), ale nezahŕňa žiadnu osobu majúcu k obom dátumom tiež občianstvo zmluvného štátu strany v spore; a

  b) akákoľvek právnická osoba, ktorá mala príslušnosť iného zmluvného štátu, než je štát zmluvnej strany v spore, v deň, keď sa strany dohodli predložiť taký spor na zmierovacie alebo rozhodcovské konanie, a akákoľvek právnická osoba, ktorá mala príslušnosť strany zmluvného štátu v spore k tomuto dátumu a ktorá na základe zahraničnej kontroly, na ktorej sa strany dohodli, by sa mala na účely tohto Dohovoru považovať za subjekt iného zmluvného štátu.

  (3) Súhlas príslušného orgánu alebo zastúpenia zmluvného štátu bude vyžadovať schválenie tohto štátu, pokiaľ štát neoznámi Stredisku, že také schválenie nevyžaduje.

  (4) Ktorýkoľvek zmluvný štát môže v čase ratifikácie, prijatia alebo schválenia tohto Dohovoru alebo v ktorúkoľvek neskoršiu dobu oznámiť Stredisku druh alebo druhy sporov, ktoré by podľa jeho názoru mali alebo nemali byť podriadené súdnej právomoci Strediska. Generálny tajomník bez meškania postúpi toto oznámenie všetkým zmluvným štátom. Také oznámenie sa nebude považovať za súhlas požadovaný odsekom 1.

  Čl. 26

  Súhlas strán s rozhodcovským konaním podľa tohto Dohovoru sa bude považovať, pokiaľ nie je ustanovené inak, za súhlas s takým rozhodcovským konaním s vylúčením akéhokoľvek iného prostriedku. Zmluvný štát môže vyžadovať vyčerpanie miestnych správnych alebo súdnych postupov ako podmienku svojho súhlasu s rozhodcovským konaním podľa tohto Dohovoru.

  Čl. 27

  (1) Žiadny zmluvný štát neposkytne diplomatickú ochranu a neuplatní medzinárodný nárok so zreteľom na spor, o ktorom jeden z jeho občanov a iný zmluvný štát sa dohodli súhlasiť, aby sa predložil alebo predložili na rozhodcovské konanie podľa tohto Dohovoru, s výnimkou prípadu, že taký iný zmluvný štát nedodržal a nevykonal rozhodnutie urobené v tomto spore.

  (2) Diplomatická ochrana na účely odseku 1 nebude zahŕňať neformálne diplomatické výmeny iba na účel uľahčenia riešenia sporu.

  KAPITOLA III

  ZMIEROVACIE KONANIE

  Oddiel 1

  Žiadosť o zmierovacie konanie

  Čl. 28

  (1) Ktorýkoľvek zmluvný štát alebo občan zmluvného štátu, ktorý si bude priať začať zmierovacie konanie, zašle za týmto účelom písomne žiadosť generálnemu tajomníkovi, ktorý zašle kópiu žiadosti druhej strane.

  (2) Žiadosť bude obsahovať informácie týkajúce sa predmetu sporu, označenie strán a ich súhlas so zmierovacím konaním v súlade s procesnými pravidlami pre začatie zmierovacieho a rozhodcovského konania.

  (3) Generálny tajomník zaregistruje žiadosť, pokiaľ nezistí, na základe informácií obsiahnutých v žiadosti, že spor sa jednoznačne netýka súdnej právomoci Strediska. Registráciu alebo zamietnutie registrácie oznámi bez meškania stranám.

  Oddiel 2

  Vytvorenie zmierovacej komisie

  Čl. 29

  (1) Zmierovacia komisia (ďalej len "Komisia") bude vytvorená čo možno najskôr po registrácii žiadosti podľa článku 28.

  (2)

  (a) Komisia sa bude skladať z jedného zmierovacieho sudcu alebo akéhokoľvek nepárneho počtu zmierovacích sudcov vymenovaných podľa dohody strán.

  (b) V prípade, že sa strany nedohodnú na počte zmierovacích sudcov a na spôsobe ich vymenovania, bude sa Komisia skladať z troch zmierovacích sudcov, z ktorých jeden zmierovací sudca bude vymenovaný každou stranou a tretí, ktorý bude predsedom Komisie, bude vymenovaný po dohode strán.

  Čl. 30

  Pokiaľ sa Komisia nevytvorí do 90 dní po tom, čo sa generálnemu tajomníkovi odoslala správa o registrácií žiadosti v súlade s článkom 28 odsek 3, alebo v inej lehote, na ktorej sa strany môžu dohodnúť, vymenuje predseda na žiadosť ktorejkoľvek strany a pokiaľ možno po konzultácií s oboma stranami zmierovacieho sudcu alebo zmierovacích sudcov, ktorí neboli dosiaľ vymenovaní.

  Čl. 31

  (1) Zmierovacích sudcov možno vymenovať aj mimo zoznamu zmierovacích sudcov s výnimkou prípadov vymenovania predsedom podľa článku 30.

  (2) Zmierovací sudcovia vymenovaní mimo zoznamu zmierovacích sudcov musia mať predpoklady uvedené v článku 14 ods.1.

  Oddiel 3

  Zmierovacie konanie

  Čl. 32

  (1) Komisia bude súdom s vlastnou právomocou.

  (2) Akúkoľvek námietku vznesenú stranou v spore, že tento spor nespadá do súdnej právomoci Strediska alebo z iných dôvodov nespadá do právomoci Komisie, posúdi táto Komisia, ktorá určí, či sa ňou bude zaoberať ako s predbežnou otázkou alebo či ju priradí ku skutkovej podstate sporu.

  Čl. 33

  Každé zmierovacie konanie sa bude viesť v súlade s ustanoveniami tohto oddielu a s výnimkou prípadov, keď sa strany dohodnú inak, v súlade s Pravidlami zmierovacieho konania platnými ku dňu, ku ktorému sa strany dohodli na zmierovacom konaní. Pokiaľ sa objaví akákoľvek procesná otázka, ktorá nie je upravená týmto oddielom alebo Pravidlami zmierovacieho konania alebo inými pravidlami dohodnutými stranami, rozhodne túto otázku Komisia.

  Čl. 34

  (1) Povinnosťou Komisie bude objasňovať sporné záležitosti medzi stranami a usilovať sa o dosiahnutie dohody medzi nimi na základe vzájomne prijateľných podmienok. Za týmto účelom môže Komisia v ktorejkoľvek fáze konania a z času na čas odporučiť podmienky riešenia stranám. Strany budú dobromyseľne spolupracovať s Komisiou, aby Komisii umožnili výkon jej funkcií a posúdia čo najvážnejšie jej odporúčania.

  (2) Ak strany dosiahnu dohodu, Komisia vypracuje správu s uvedením sporných záležitostí a s konštatovaním, že strany dosiahli dohodu. Pokiaľ sa bude Komisia v akejkoľvek fáze konania domnievať, že dohoda medzi stranami nie je pravdepodobná, uzavrie konanie a vypracuje správu o tom, že spor bol prejednávaný a že sa stranám nepodarilo dosiahnuť dohodu. Pokiaľ sa jedna zo strán nedostaví alebo sa na konaní nezúčastní, Komisia konanie uzavrie a vypracuje správu o tom, že sa strana nedostavila alebo nezúčastnila.

  Čl. 35

  Pokiaľ sa strany v spore nedohodnú inak, nebude žiadna zo strán zmierovacieho konania oprávnená v ďalšom konaní uplatňovať, či pred rozhodcovským súdom alebo na súdnom dvore alebo inde, vyjadrené názory alebo tvrdenia, priznania alebo ponuky na riešenie urobené druhou stranou v zmierovacom konaní alebo na správu alebo akékoľvek odporúčania urobené Komisiou ani sa na ne odvolávať.

  KAPITOLA IV

  ROZHODCOVSKÉ KONANIE

  Oddiel 1

  Žiadosť o rozhodcovské konanie

  Čl. 36

  (1) Ktorýkoľvek zmluvný štát alebo ktorýkoľvek občan zmluvného štátu, ktorý si praje začať rozhodcovské konanie, sa za tým účelom písomne obráti na generálneho tajomníka, ktorý kópiu žiadosti zašle druhej strane.

  (2) Žiadosť bude obsahovať informácie týkajúce sa sporných záležitostí, označenie strán a ich súhlas s rozhodcovským konaním, v súlade s rokovacím poriadkom pre zmierovacie a rozhodcovské konanie.

  (3) Generálny tajomník zaregistruje žiadosť, pokiaľ na základe informácií obsiahnutých v žiadosti nezistí, že spor sa jednoznačne netýka súdnej právomoci Strediska. Registráciu alebo zamietnutie registrácie oznámi bez meškania stranám.

  Oddiel 2

  Vytvorenie Rozhodcovského súdu

  Čl. 37

  (1) Rozhodcovský súd (ďalej len "Súd") sa vytvorí čo možno najskôr po registrácii žiadosti podľa článku 36.

  (2)

  (a) Súd sa bude skladať z jedného rozhodcu alebo akéhokoľvek nepárneho počtu rozhodcov vymenovaných podľa dohody strán.

  (b) V prípade, že sa strany nedohodnú na počte rozhodcov a spôsobe ich vymenovania, bude sa Súd skladať z troch rozhodcov, z ktorých jeden rozhodca bude vymenovaný každou stranou a tretí, ktorý bude predsedom Súdu, bude vymenovaný po dohode strán.

  Čl. 38

  Pokiaľ nebude Súd vytvorený do 90 dní po tom, čo generálny tajomník doručil správu o registráciu žiadosti v súlade s článkom 36 odsek 3 alebo v inej ďalšej lehote, na ktorej sa strany môžu dohodnúť, vymenuje predseda na žiadosť ktorejkoľvek strany a pokiaľ možno po dôkladnej porade s oboma stranami jedného alebo viacerých rozhodcov, ktorí dosiaľ neboli vymenovaní. Rozhodcovia vymenovaní predsedom podľa tohto článku nebudú občanmi zmluvného štátu, ktorý je stranou v spore, alebo zmluvného štátu,ktorého občan je stranou v spore.

  Čl. 39

  Väčšina rozhodcov bude občanmi iných štátov, než je zmluvný štát, ktorý je stranou v spore, a zmluvný štát, ktorého občan je stranou v spore; ale platí, že uvedené ustanovenia tohto článku sa nebudú vzťahovať na prípad, keď jeden rozhodca alebo každý jednotlivý člen Súdu bol vymenovaný dohodou strán.

  Čl. 40

  (1) Rozhodcov možno vymenovať aj mimo zoznamu rozhodcov s výnimkou prípadov vymenovania predsedom podľa článku 38.

  (2) Rozhodcovia vymenovaní mimo zoznamu rozhodcov musia mať predpoklady uvedené v článku 14 odsek 1.

  Oddiel 3

  Právomoc a funkcie Rozhodcovského súdu

  Čl. 41

  (1) Súd bude súdom s vlastnou právomocou.

  (2) Akúkoľvek námietku vznesenú stranou v spore, že tento spor nespadá do súdnej právomoci alebo z iných dôvodov nespadá do právomoci Súdu, posúdi tento Súd, ktorý určí, či sa ňou bude zaoberať ako s predbežnou otázkou, alebo či ju priradí ku skutkovej podstate sporu.

  Čl. 42

  (1) Súd rozhodne spor v súlade s takými právnymi pravidlami, na ktorých sa strany dohodnú. Ak takej dohody niet, použije súd právo zmluvného štátu, ktorý je stranou v spore (včítane jeho noriem kolíznych) a také predpisy medzinárodného práva, ktoré možno použiť.

  (2) Súd nesmie vyniesť výrok podľa zásady non liquet na základe nedostatku alebo nejasnosti práva.

  (3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemôžu brániť Súdu rozhodovať spor podľa zásady ex aequo et bono, pokiaľ sa na tom strany dohodnú.

  Čl. 43

  Súd môže v akejkoľvek fáze konania, pokiaľ to považuje za nevyhnutné a s výnimkou prípadov, keď sa strany dohodnú inak

  a) vyzvať strany, aby predložili doklady alebo iné dôkazy a

  b) navštíviť miesto spojené so sporom a viesť tu také vyšetrovania, ktoré uzná za vhodné.

  Čl. 44

  Každé rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s ustanoveniami tohto oddielu a s výnimkou, keď sa strany dohodnú inak, v súlade s Pravidlami rozhodcovského konania platnými ku dňu, ku ktorému sa strany dohodli na rozhodcovskom konaní. Pokiaľ sa objaví akákoľvek procesná otázka, ktorá nie je upravená týmto oddielom alebo Pravidlami rozhodcovského konania alebo inými pravidlami dohodnutými stranami, rozhodne túto otázku Súd.

  Čl. 45

  (1) Pokiaľ sa strana nedostaví alebo nepredloží svoje stanovisko, nebude to znamenať súhlas s tvrdením druhej strany.

  (2) Pokiaľ sa v akejkoľvek fáze konania strana nedostaví alebo nepredloží svoje stanovisko, môže druhá strana požiadať Súd, aby sa zaoberal otázkami, ktoré sa mu predložili a vyniesol rozhodnutie. Pred vynesením rozhodnutia sa Súd obráti na stranu, ktorá sa nedostavila alebo nepredložila svoje stanovisko, a udelí jej na to potrebný čas, ibaže by sa uspokojil s tým, že táto strana nemá v úmysle tak urobiť.

  Čl. 46

  S výnimkou prípadov, keď sa strany dohodnú inak, bude Súd riešiť, pokiaľ ho o to strana požiada, každý ďalší alebo dodatočný nárok alebo protinárok vyplývajúci priamo z predmetu sporu za predpokladu, že je to v súlade s dohodou strán a inak spadá do súdnej právomoci Strediska.

  Čl. 47

  S výnimkou prípadov, keď sa strany dohodnú inak, môže Súd odporučiť, pokiaľ sa domnieva, že to okolnosti vyžadujú, akékoľvek dočasné opatrenia, ktoré by sa mali prijať na zachovanie príslušných práv každej zo strán.

  Oddiel 4

  Rozhodcovský nález

  Čl. 48

  (1) Súd rozhoduje spory väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

  (2) Rozhodcovský nález sa vydá písomne a podpíšu ho členovia Súdu, ktorí o ňom hlasovali.

  (3) Rozhodcovský nález sa bude zaoberať každou otázkou predloženou Súdu a uvedie dôvody, na ktorých je založený.

  (4) Každý člen Súdu môže pripojiť svoj vlastný názor na rozhodcovský nález, či nesúhlasí s väčšinou alebo s ňou súhlasí, alebo vyjadrenie svojho nesúhlasu.

  (5) Stredisko nebude uverejňovať rozhodnutie bez súhlasu strán.

  Čl. 49

  (1) Generálny tajomník zašle bez meškania overené odpisy rozhodcovského nálezu stranám. Rozhodcovský nález sa bude považovať za vydaný ku dňu, ku ktorému sa overené odpisy odoslali.

  (2) Na žiadosť strany urobenú do 45 dní po dni, ku ktorému bol vydaný rozhodcovský nález, môže Súd po oznámení druhej strane rozhodnúť akúkoľvek otázku, ktorú v náleze opomenul rozhodnúť, a opraví akékoľvek pisárske, počtové alebo podobné chyby v náleze. Jeho rozhodnutie sa stane súčasťou rozhodcovského nálezu a oznámi sa stranám rovnakým spôsobom ako rozhodcovský nález. Lehoty uvedené v článku 51 odsek 2 a článku 52 odsek 2 začnú plynúť odo dňa, ku ktorému sa rozhodnutie vydalo.

  Oddiel 5

  Výklad, preskúmanie a zrušenie rozhodcovského nálezu

  Čl. 50

  (1) Ak sa medzi stranami vyskytne akýkoľvek spor o výklad alebo rozsah rozhodcovského nálezu, môže každá strana požiadať o jeho výklad písomnou žiadosťou adresovanou generálnemu tajomníkovi.

  (2) Pokiaľ možno, bude žiadosť predložená Súdu, ktorý vydal rozhodcovský nález. Ak to nebude možné, vytvorí sa nový Súd podľa oddielu 2 tejto kapitoly. Súd môže, pokiaľ sa domnieva, že to okolnosti vyžadujú, prerušiť výkon rozhodcovského nálezu až do svojho rozhodnutia.

  Čl. 51

  (1) Každá strana môže požiadať o preskúmanie rozhodcovského nálezu písomnou žiadosťou adresovanou generálnemu tajomníkovi na základe zistenia nejakej skutočnosti takej povahy, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje rozhodcovský nález, za predpokladu, že v čase vydania rozhodcovského nálezu nebola táto skutočnosť Súdu ani žiadateľovi známa a žiadateľova neznalosť tejto skutočnosti nebola spôsobená nedbanlivosťou.

  (2) Žiadosť sa uplatní do 90 dní po zistení tejto skutočnosti a v každom prípade do troch rokov odo dňa, ku ktorému bol rozhodcovský nález vydaný.

  (3) Žiadosť bude, pokiaľ možno predložená Súdu, ktorý vydal rozhodcovský nález. Ak to nebude možné, vytvorí sa nový Súd podľa oddielu 2 tejto kapitoly.

  (4) Súd môže, pokiaľ sa domnieva, že to okolnosti vyžadujú, prerušiť výkon rozhodcovského nálezu až do svojho rozhodnutia. Pokiaľ žiadateľ požaduje prerušenie výkonu rozhodcovského nálezu, bude výkon dočasne prerušený, dokiaľ Súd nerozhodne o tejto žiadosti.

  Čl. 52

  (1) Každá strana môže požiadať o zrušenie rozhodcovského nálezu písomnou žiadosťou adresovanou generálnemu tajomníkovi z jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov:

  a) Súd nebol riadne vytvorený;

  b) Súd zjavne prekročil svoju právomoc;

  c) na strane člena Súdu sa vyskytla korupcia;

  d) došlo k závažnému porušeniu základných procesných pravidiel; alebo

  e) v rozhodcovskom náleze sa neuviedli dôvody, na ktorých je založený.

  (2) Žiadosť sa uplatní do 120 dní odo dňa, ku ktorému bol vynesený rozhodcovský nález, okrem prípadov, keď sa zrušenie požaduje z dôvodu korupcie; taká žiadosť sa uplatní do 120 dní od zistenia korupcie a v každom prípade do troch rokov odo dňa, ku ktorému bol rozhodcovský nález vydaný.

  (3) Po prijatí žiadosti predseda bez meškania určí zo zoznamu rozhodcov trojčlenný Výbor ad hoc. Žiadny člen Výboru nebude z členov Súdu, ktorý vyniesol rozhodcovský nález, nebude rovnakej národnosti ako ktorýkoľvek z týchto členov, nebude občanom štátu, ktorý je stranou v spore, alebo štátu, ktorého občan je stranou v spore, nebol vymenovaný do zoznamu rozhodcov žiadnym z týchto štátov a nekonal ako zmierovací sudca v rovnakom spore. Výbor bude mať právomoc zrušiť rozhodcovský nález alebo ktorúkoľvek jeho časť z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odseku 1.

  (4) Ustanovenia článkov 41 až 45, 48, 49, 53 a 54 a kapitol VI a VII sa budú obdobne používať aj na konanie pred Výborom.

  (5) Výbor môže, pokiaľ sa domnieva, že to okolnosti vyžadujú, prerušiť výkon rozhodcovského nálezu až do svojho rozhodnutia. Pokiaľ žiadateľ požaduje prerušenie výkonu rozhodcovského nálezu, výkon sa dočasne preruší, dokiaľ Výbor o tejto žiadosti nerozhodne.

  (6) Ak bude rozhodcovský nález zrušený, predloží sa spor na žiadosť ktorejkoľvek strany novému Súdu vytvorenému podľa odseku 2 tejto kapitoly.

  Oddiel 6

  Uznanie a výkon rozhodcovského nálezu

  Čl. 53

  (1) Rozhodcovský nález bude pre strany záväzný a nebude predmetom odvolania alebo akéhokoľvek iného opravného prostriedku, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tomto Dohovore. Každá strana bude dodržiavať a plniť podmienky rozhodcovského nálezu s výnimkou prerušenia tohto plnenia podľa príslušných ustanovení tohto Dohovoru.

  (2) Na účely tohto oddielu bude "rozhodcovský nález" zahŕňať akékoľvek rozhodnutie vykladajúce, preskúmavajúce alebo zrušujúce tento nález podľa článkov 50, 51 alebo 52.

  Čl. 54

  (1) Každý zmluvný štát uzná rozhodcovský nález vydaný podľa tohto Dohovoru ako záväzný a bude na svojom území vymáhať plnenie peňažných záväzkov uložených v rozhodcovskom náleze, akoby to bolo konečné rozhodnutie súdu v tomto štáte. Zmluvný štát s federálnym usporiadaním môže vymáhať takéto rozhodnutie na svojich federálnych súdoch alebo ich prostredníctvom a môže určiť, že tieto súdy budú nakladať s rozhodcovským nálezom, akoby išlo o konečné rozhodnutie súdov vlastného štátu.

  (2) Strana žiadajúca o uznanie alebo výkon rozhodnutia na území zmluvného štátu zašle príslušnému súdu alebo inému orgánu, ktorý tento štát na tento účel určil, odpis rozhodcovského nálezu overený generálnym tajomníkom. Každý zmluvný štát oznámi generálnemu tajomníkovi určenie príslušného súdu alebo iného orgánu na tento účel a akúkoľvek následnú zmenu v tomto určení.

  (3) Výkon rozhodcovského nálezu sa bude spravovať zákonmi týkajúcimi sa výkonu súdnych rozhodnutí platných v štáte, na ktorého území sa takýto výkon žiada.

  Čl. 55

  Ustanovenie článku 54 sa nebude vykladať ako vylúčenie práva platného v ktoromkoľvek zmluvnom štáte vzťahujúceho sa na imunitu tohto štátu alebo ako vylúčenie ktoréhokoľvek cudzieho štátu z výkonu rozhodnutia.

  KAPITOLA V

  NÁHRADA A ODVOLANIE ZMIEROVACÍCH SUDCOV A ROZHODCOV

  Čl. 56

  (1) Po tom, čo bola vytvorená Komisia alebo Súd a začalo sa konanie, nebude sa ich zloženie meniť. Ale v prípade, že by zmierovací sudca alebo rozhodca zomrel, stal sa nespôsobilým alebo sa funkcie vzdal, bude miesto, ktoré sa v dôsledku toho uvoľní, obsadené v súlade s ustanoveniami kapitoly III odsek 2 alebo kapitoly IV odsek 2.

  (2) Člen Komisie alebo Súdu bude naďalej pracovať v tejto funkcii bez ohľadu na to, že prestal byť členom uvedeným v Zozname.

  (3) Pokiaľ sa zmierovací sudca alebo rozhodca vymenovaný stranou vzdá svojej funkcie bez súhlasu Komisie alebo Súdu, ktorých bol členom, vymenuje predseda z príslušného zoznamu osobu na obsadenie uvoľneného miesta.

  Čl. 57

  Strana môže navrhnúť Komisii alebo Súdu vyradenie ktoréhokoľvek svojho člena z dôvodu akejkoľvek skutočnosti svedčiacej o zjavnom nedostatku vlastností vyžadovaných v článku 14 odsek 1. Strana zúčastňujúca sa na rozhodcovskom konaní môže takisto navrhnúť vyradenie rozhodcu z dôvodu nedostatočnej spôsobilosti pre vymenovanie do Súdu podľa kapitoly IV odseku 2.

  Čl. 58

  Rozhodnutie o akomkoľvek návrhu na vyradenie zmierovacieho sudcu alebo rozhodcu prijmú ostatní členovia Komisie alebo Súdu z prípadu na prípad za predpokladu, že predseda prijme toto rozhodnutie tam, kde sú títo členovia rovnomerne rozdelení, alebo v prípade návrhu na vyradenie iba jedného zmierovacieho sudcu alebo rozhodcu alebo väčšiny zmierovacích sudcov alebo rozhodcov. Ak je rozhodnuté, že je návrh oprávnený, bude zmierovací sudca alebo rozhodca, na ktorého sa rozhodnutie vzťahuje, nahradený v súlade s ustanoveniami kapitoly III odsek 2 alebo kapitoly IV odsek 2.

  KAPITOLA VI

  TROVY KONANIA

  Čl. 59

  Poplatky platené stranami za používanie služieb Strediska určí generálny tajomník v súlade s predpismi prijatými Správnou radou.

  Čl. 60

  (1) Každá Komisia a každý Súd určí poplatky a výdavky svojich členov v rámci limitov určovaných z času na čas Správnou radou a po porade s generálnym tajomníkom.

  (2) Ustanovenie odseku 1 tohto článku nebude vylučovať, aby sa strany vopred dohodli s príslušnou Komisiou alebo Súdom na poplatkoch a výdavkoch svojich členov.

  Čl. 61

  (1) V prípade zmierovacieho konania budú poplatky a výdavky členov Komisie, ako aj poplatky za užívanie služieb Strediska uhrádzať strany rovným dielom. Každá strana bude uhrádzať akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré jej vzniknú v súvislosti s konaním.

  (2) V prípade rozhodcovského konania určí Súd s výnimkou prípadov, keď sa strany dohodnú inak, výdavky vzniknuté stranám v súvislosti s konaním a rozhodne, akým spôsobom a kto bude tieto výdavky, poplatky, výdavky členov Súdu a poplatky za použitie služieb Strediska platiť. Toto rozhodnutie bude tvoriť súčasť rozhodcovského nálezu.

  KAPITOLA VII

  MIESTO USKUTOČŇOVANIA KONANIA

  Čl. 62

  Zmierovacie a rozhodcovské konania sa budú uskutočňovať v sídle Strediska s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené ďalej.

  Čl. 63

  Zmierovacie a arbitrážne konania sa môžu, pokiaľ sa tak strany dohodnú, uskutočňovať

  a) v sídle Stáleho rozhodcovského súdu alebo inej ďalšej vhodnej inštitúcie, či súkromnej alebo verejnej, s ktorou Stredisko môže za týmto účelom uzavrieť dohodu,alebo

  b) na akomkoľvek ďalšom mieste schválenom Komisiou alebo Súdom po konzultácii s generálnym tajomníkom.

  KAPITOLA VIII

  SPORY MEDZI ZMLUVNÝMI ŠTÁTMI

  Čl. 64

  Akýkoľvek spor, ktorý vznikol medzi zmluvnými štátmi a týka sa výkladu alebo použitia tohto Dohovoru, ktorý sa nevyrieši rokovaním, predloží sa Medzinárodnému súdnemu dvoru na žiadosť ktorejkoľvek strany v tomto spore, pokiaľ sa spomenuté štáty nedohodnú na inom riešení.

  KAPITOLA IX

  DODATOK

  Čl. 65

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže navrhnúť dodatok tohto Dohovoru. Text navrhnutého dodatku sa oznámi generálnemu tajomníkovi najneskôr do 90 dní pred zasadaním Správnej rady, na ktorom sa má tento dodatok posúdiť, a generálny tajomník ho postúpi bez meškania členom Správnej rady.

  Čl. 66

  (1) Pokiaľ tak Správna rada rozhodne dvojtretinovou väčšinou svojich členov, zašle sa navrhnutý dodatok všetkým zmluvným štátom na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie. Každý dodatok nadobudne platnosť 30 dní po tom, čo depozitár tohto Dohovoru zašle všetkým zmluvným štátom oznámenie, že všetky zmluvné štáty ratifikovali, prijali alebo schválili tento dodatok.

  (2) Žiadny dodatok sa nesmie dotknúť práv a záväzkov ktoréhokoľvek zmluvného štátu, daných týmto Dohovorom alebo ktoréhokoľvek jeho orgánu alebo inštitúcie alebo ktoréhokoľvek občana tohto štátu a vyplývajúcich zo súhlasu s právomocou Strediska daného pred nadobudnutím platnosti tohto dodatku.

  KAPITOLA X

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Čl. 67

  Tento Dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Banky. Bude takisto otvorený na podpis ktorémukoľvek ďalšiemu štátu, ktorý je účastníkom Štatútu Medzinárodného súdneho dvora a ktorý Správna rada vyzvala hlasom dvoch tretín svojich členov na podpis tohto Dohovoru.

  Čl. 68

  (1) Tento dohovor bude podliehať ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

  (2) Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsať dní odo dňa uloženia dvadsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení. Nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý následne uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení 3O dní od dátumu takého uloženia.

  Čl. 69

  Každý zmluvný štát prijme také právne alebo iné opatrenia, ktoré budú nevyhnutné na to, aby ustanovenia tohto Dohovoru boli účinné na jeho území.

  Čl. 70

  Tento Dohovor sa bude vzťahovať na všetky územia, za ktorých medzinárodné vzťahy je zmluvný štát zodpovedný s výnimkou tých, ktoré sú týmto štátom vylúčené písomným oznámením depozitárovi tohto Dohovoru buď v čase ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo dodatočne.

  Čl. 71

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže tento Dohovor vypovedať písomným oznámením depozitárovi tohto Dohovoru. Vypovedanie nadobudne platnosť šesť mesiacov po prijatí takého oznámenia.

  Čl. 72

  Oznámenie zmluvného štátu podľa článku 70 alebo 71 nebude mať vplyv na práva alebo záväzky tohto štátu alebo jeho orgánov alebo inštitúcií alebo ktoréhokoľvek občana tohto štátu, dané týmto Dohovorom a vyplývajúce z jeho súhlasu s právomocou Strediska pred tým, než toto oznámenie prijal depozitár.

  Čl. 73

  Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení tohto Dohovoru a jeho dodatkov budú uložené v Banke, ktorá bude zastávať funkciu depozitátora tohto Dohovoru. Depozitár postúpi overené kópie tohto Dohovoru členským štátom Banky a ktorémukoľvek ďalšiemu štátu, ktorý bol vyzvaný na podpis tohto Dohovoru.

  Depozitár bude registrovať tento Dohovor na Sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov a pravidlami, ktoré prijalo na jej základe Valné zhromaždenie.

  Čl. 74

  Depozitár oznámi všetkým signatárskym štátom:

  a) podpisy podľa článku 67;

  b) uloženie ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení podľa článku 73;

  c) dátum, ktorým tento Dohovor nadobúda platnosť podľa článku 68;

  d) výnimky z územnej pôsobnosti podľa článku 70;

  e) dátum, ktorým nadobúda platnosť dodatok k tomuto Dohovoru podľa článku 66; a

  f) vypovedanie podľa článku 71.

  Dané vo Washingtone v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré zostane v archíve Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá vyjadrila svojím podpisom dohody súhlas, že bude plniť funkcie, ktorými je týmto Dohovorom poverená.

  ____________________

  1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti