Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vydávaní (otvorený na podpis v Štrasburgu; 17.3.1978, publ. pod č. 11/1997 Z. z.) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.08.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 11/1997 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. marca 1978 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 549/1992 Zb.).

  V mene Slovenskej republiky bol druhý dodatkový protokol podpísaný 14. februára 1996 v Štrasburgu.

  S druhým dodatkovým protokolom vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 358 z 24. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26. júna 1996. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 23. septembra 1996.

  Druhý dodatkový protokol nadobudol platnosť 5. júna 1983 na základe článku 6 ods. 2. Vo vzťahu k Slovenskej republike nadobudol platnosť 22. decembra 1996 na základe článku 6 ods. 3.


  DRUHÝ DODATKOVÝ PROTOKOL
  k Európskemu dohovoru o vydávaní

  Členské štáty Rady Európy, signatári tohto protokolu,
  vedené želaním uľahčiť používanie Európskeho dohovoru o vydávaní otvoreného na podpis v Paríži 13. decembra 1957 (ďalej len "dohovor") v oblasti trestných činov fiškálnych,
  považujúc tiež za žiadúce doplniť dohovor v určitých ďalších otázkach,
  dohodli sa takto:

  I. HLAVA

  Článok 1

  Článok 2 ods. 2 dohovoru sa dopĺňa týmto ustanovením:
  "Toto právo sa vzťahuje aj na činy, pre ktoré sa ukladajú iba finančné sankcie."

  II. HLAVA

  Článok 2

  Článok 5 dohovoru sa dopĺňa týmito ustanoveniami:
  "Trestné činy fiškálne
  1. Vydanie pre trestné činy, ktoré sa vzťahujú na dane, dávky, clá a devízové predpisy, sa medzi zmluvnými stranami uskutoční v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru, ak právny poriadok dožiadanej strany pozná trestný čin podobnej povahy.
  2. Vydanie sa nemôže odmietnuť iba z dôvodu, že právny poriadok dožiadanej strany neukladá rovnaký druh dane ani dávky alebo neobsahuje daňový, dávkový, colný ani devízový inštitút rovnakého druhu ako právny poriadok dožadujúcej strany."

  III. HLAVA

  Článok 3

  Dohovor sa dopĺňa týmito ustanoveniami:
  "Rozsudky vydané v neprítomnosti
  1. Ak jedna zmluvná strana požiada inú zmluvnú stranu o vydanie osoby na účel výkonu trestu alebo ochranného opatrenia uloženého tejto osobe rozhodnutím vydaným v neprítomnosti, dožiadaná strana môže odmietnuť vydať túto osobu na tento účel, ak sa domnieva, že konanie, ktoré predchádzalo vydaniu rozsudku, dostatočne nerešpektovalo základné práva obhajoby priznané každému, kto je obvinený z trestného činu. Vydanie sa však povolí, ak dožadujúca strana poskytne ubezpečenie, ktoré sa považuje za dostatočné na to, aby osobe, ktorej vydanie sa žiada, zaručilo právo na nové konanie so zaistením práv obhajoby. Toto rozhodnutie dá dožadujúcej strane právo buď vykonať predmetný rozsudok, ak odsúdená osoba nenamieta, alebo ak namieta, viesť proti vydanej osobe trestné konanie.
  2. Ak dožiadaná strana informuje osobu, o ktorej vydanie sa žiada, o existencii rozsudku vydaného proti nej v neprítomnosti, dožadujúca strana nebude považovať túto informáciu za formálne oznámenie na účely trestného konania v tom štáte."

  IV. HLAVA

  Článok 4

  Dohovor sa dopĺňa týmto ustanovením:
  "Amnestia
  Vydanie sa nepovolí pre trestný čin, na ktorý bola vyhlásená amnestia v dožiadanom štáte a ktorý mal tento štát právo podľa svojich trestných zákonov stíhať."

  V. HLAVA

  Článok 5

  Článok 12 ods. 1 dohovoru sa nahrádza týmto ustanovením:
  "Žiadosť sa podáva písomne a odosiela ju ministerstvo spravodlivosti dožadujúcej zmluvnej strany ministerstvu spravodlivosti dožiadanej zmluvnej strany; odoslanie žiadosti diplomatickou cestou sa nevylučuje. Iné spôsoby vzájomného styku sa môžu dojednať dohodou medzi dvoma alebo medzi viacerými stranami."

  VI. HLAVA

  Článok 6

  1. Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré podpísali dohovor. Je predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
  2. Protokol nadobudne platnosť 90 dní po dni uloženia tretej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení.
  3. Vo vzťahu k signatárskemu štátu, ktorý ho ratifikuje, prijme alebo schváli neskôr, nadobudne protokol platnosť po uplynutí 90 dní po dni uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení.
  4. Členský štát Rady Európy nesmie ratifikovať, prijať alebo schváliť tento protokol bez toho, aby súčasne alebo predtým neratifikoval dohovor.

  Článok 7

  1. Každý štát, ktorý pristúpil k dohovoru, môže pristúpiť k tomuto protokolu potom, ako protokol nadobudol platnosť.
  2. Pristúpenie sa vykoná uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy a nadobudne účinnosť 90 dní po dni jej uloženia.

  Článok 8

  1. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení určiť územie alebo územia, na ktoré sa tento protokol použije.
  2. Každý štát môže pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení alebo kedykoľvek neskôr tento protokol rozšíriť vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy na ďalšie územie alebo územia uvedené vo vyhlásení, za ktorých medzinárodné vzťahy je zodpovedný alebo v ktorých mene je oprávnený konať.
  3. Každé vyhlásenie urobené podľa predchádzajúceho odseku možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému vo vyhlásení odvolať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni doručenia oznámenia generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  Článok 9

  1. Výhrady, ktoré urobil štát k ustanoveniu dohovoru, sa použijú aj vo vzťahu k tomuto protokolu, iba ak štát nevyhlási niečo iné pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení.
  2. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení vyhlásiť, že si vyhradzuje právo
  a) neprijať I. hlavu,
  b) neprijať II. hlavu alebo prijať ju iba vo vzťahu k niektorým trestným činom alebo k určitej kategórii trestných činov uvedených v článku 2,
  c) neprijať III. hlavu alebo prijať iba článok 3 ods. 1,
  d) neprijať IV. hlavu,
  e) neprijať V. hlavu.
  3. Každá zmluvná strana môže odvolať výhradu, ktorú urobila podľa predchádzajúceho odseku, vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkov Rady Európy, ktoré nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia.
  4. Zmluvná strana, ktorá uplatnila k tomuto protokolu výhradu vo vzťahu k niektorých ustanoveniam dohovoru alebo urobila výhradu k niektorému ustanoveniu tohto protokolu, nemôže žiadať použitie toho ustanovenia zo strany inej zmluvnej strany, ak jej výhrada je čiastočná alebo podmienečná, môže však žiadať použitie toho ustanovenia v rozsahu, v akom ho sama prijala.
  5. Iné výhrady k ustanoveniam tohto protokolu nie sú prípustné.

  Článok 10

  Európsky výbor pre problémy zločinnosti pri Rade Európy bude priebežne informovaný o používaní tohto protokolu a prijme všetky potrebné opatrenia na umožnenie zmierlivého riešenia ťažkostí, ktoré môžu pri jeho používaní vzniknúť.

  Článok 11

  1. Každá zmluvná strana môže v rozsahu, v akom sa jej týka, vypovedať tento protokol oznámením generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
  2. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni doručenia oznámenia generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
  3. Výpoveď dohovoru znamená súčasne výpoveď tohto protokolu.

  Článok 12

  Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady Európy a každý štát, ktorý pristúpil k dohovoru, o
  a) každom podpise tohto protokolu,
  b) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení,
  c) každom dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa jeho článkov 6 a 7,
  d) každom vyhlásení prijatom podľa ustanovení článku 8 ods. 2 a 3,
  e) každom vyhlásení prijatom podľa ustanovenia článku 9 ods. 1,
  f) každej výhrade urobenej podľa ustanovenia článku 9 ods. 2,
  g) odvolaní každej výhrady vykonanej podľa ustanovenia článku 9 ods. 3,
  h) každom oznámení prijatom podľa ustanovenia článku 11 a o dátume, keď výpoveď nadobudne účinnosť.
  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.
  Dané v Štrasburgu 17. marca 1978 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré zostáva uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému štátu, ktorý protokol podpísal alebo k nemu pristúpil.

  PRÍL.
  (Text DRUHÉHO DODATKOVÉHO PROTOKOLU k Európskemu dohovoru o vydávaní v anglickom jazyku)
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti