Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.04.2012Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

  publ. pod č. 327/1999 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. septembra 1998 bol v New Yorku podpísaný Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach.

  Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Druhým opčným protokolom súhlas uznesením č. 286 z 12. mája 1999 a predseda vlády Slovenskej republiky poverený výkonom niektorých právomocí prezidenta Slovenskej republiky ho ratifikoval 4. júna 1999.

  V súlade s článkom 8 Druhý opčný protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 22. septembra 1999.


  DRUHÝ OPČNÝ PROTOKOL K MEDZINÁRODNÉMU PAKTU
  O OBČIANSKYCH A POLITICKÝCH PRÁVACH

   

  prijatý a otvorený na podpis, ratifikáciu a prijatie rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov  č. 44/128 z 15. decembra 1989

  Účastnícke štáty tohto Protokolu,

  presvedčené, že zrušenie trestu smrti prispieva k podpore ľudskej dôstojnosti a progresívnemu rozvoju ľudských práv,

  pripomínajúc článok 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej 10. decembra 1948 a článok 6 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach prijatého 16. decembra 1966,

  uvádzajúc, že článok 6 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach sa odvoláva na zrušenie trestu smrti v kategóriách, ktoré silne naznačujú, že zrušenie je žiaduce,

  presvedčené, že všetky opatrenia prijaté vo vzťahu k zrušeniu trestu smrti sa považujú za pokrok pri užívaní práva na život,

  želajúc si prijať týmto Protokolom medzinárodný záväzok zrušenia trestu smrti,

  dohodli sa takto:

  Čl.1

  1. Žiadna osoba podliehajúca jurisdikcii štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto Protokolu, nesmie byť popravená.

  2. Každý účastnícky štát tohto Protokolu prijme v rámci svojej jurisdikcie všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zrušiť trest smrti.

  Čl.2

  1. Nepripúšťa sa žiadna výhrada k tomuto Protokolu okrem výhrady uplatnenej pri ratifikácii alebo pristúpení, ktorá umožňuje vykonávanie trestu smrti v čase vojny, v dôsledku odsúdenia za obzvlášť nebezpečný trestný čin vojenského charakteru spáchaný počas vojny.

  2. Účastnícky štát, uplatňujúc takúto výhradu pri ratifikácii alebo pristúpení, oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov relevantné ustanovenia vnútroštátnej legislatívy aplikovateľné počas vojny.

  3. Účastnícky štát, ktorý uplatnil takúto výhradu, oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov vyhlásenie alebo ukončenie vojnového stavu na svojom území.

  Čl.3

  Účastnícke štáty tohto Protokolu uvedú v správach predkladaných Výboru pre ľudské práva podľa článku 40 Paktu informácie o opatreniach prijatých na vykonávanie tohto Protokolu.

  Čl.4

  Vo vzťahu k účastníckym štátom, ktoré vykonali vyhlásenie podľa článku 41, sa príslušnosť Výboru pre ľudské práva prijímať a posudzovať oznámenia, keď jeden účastnícky štát namieta, že druhý účastnícky štát neplní svoje záväzky, bude vzťahovať na ustanovenia tohto Protokolu, pokiaľ účastnícky štát, ktorého sa vec týka, v čase ratifikácie alebo prístupu nevyhlási opak.

  Čl.5

  Vo vzťahu k účastníckym štátom Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach prijatému 16. decembra 1966 sa príslušnosť Výboru pre ľudské práva prijímať a posudzovať oznámenia od jednotlivcov pod ich jurisdikciou bude vzťahovať na ustanovenia tohto Protokolu, pokiaľ účastnícky štát, ktorého sa vec týka, v čase ratifikácie alebo prístupu nevyhlási opak.

  Čl.6

  1. Ustanovenia tohto Protokolu sa uplatňujú ako dodatkové ustanovenia Paktu.

  2. Bez ujmy na možnosti uplatnenia výhrady podľa článku 2 tohto Protokolu právo zaručené v článku 1 ods. 1 tohto Protokolu nemôže byť predmetom žiadneho obmedzenia podľa článku 4 Paktu.

  Čl.7

  1. Tento Protokol je otvorený na podpis ktorémukoľvek štátu, ktorý podpísal Pakt.

  2. Tento Protokol podlieha ratifikácii ktorýmkoľvek štátom, ktorý ratifikoval Pakt alebo k nemu pristúpil. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

  3. Tento Protokol je otvorený na pristúpenie ktorémukoľvek štátu, ktorý ratifikoval Pakt alebo k nemu pristúpil.

  4. Prístup sa vykoná uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

  5. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty, ktoré podpísali tento Protokol alebo k nemu pristúpili, o uložení každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

  Čl.8

  1. Tento Protokol nadobudne platnosť tri mesiace odo dňa uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

  2. Pre každý štát, ktorý ratifikoval tento Protokol alebo k nemu pristúpil po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne Protokol platnosť tri mesiace odo dňa uloženia jeho vlastnej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

  Čl.9

  Ustanovenia tohto Paktu sa vzťahujú na všetky časti federálneho štátu bez akýchkoľvek obmedzení alebo výnimiek.

  Čl.10

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty uvedené v článku 48 ods. 1 Paktu o

  a) výhradách, informáciách a oznámeniach podľa článku 2 tohto Protokolu,

  b) vyhláseniach podľa článkov 4 a 5 tohto Protokolu,

  c) podpisoch, ratifikáciách a prístupoch podľa článku 7 tohto Protokolu,

  d) dni, keď tento Protokol nadobudne platnosť podľa svojho článku 8.

  Čl.11

  1. Tento Protokol, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.

  2. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overený výtlačok tohto Protokolu všetkým štátom uvedeným v článku 48 Paktu.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti