Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

EDITORIAL NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.11.2011doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD. (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI, MILÉ KOLEGYNE, MILÍ KOLEGOVIA,

  dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Magister Officiorum (MagOff), ktorý ako prvý v podmienkach Slovenskej republiky má ambíciu stať sa postupne odborným časopisom multidisciplinárneho charakteru, a to nielen v podobne tlačenej, ale aj v elektronickej/internetovej forme (www.magisterofficiorum.sk, www.ucps.sk). Takýto “dvojaký” prístup k vydávaniu časopisu môže, podľa nášho názoru, nemalou mierou prispieť k tomu, aby sa odborné a vedecké výstupy stali priestorom na realizáciu aktuálnych odborných diskusií vo virtuálnom prostredí.

  Dnes už asi neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že vedecké časopisy sú bežným elementom akademického, ale aj praktického života odborníkov z rôznych vedných a študijných odborov. Paradoxne však vecná „vyhranenosť“ väčšiny odborných periodík pôsobí neraz izolujúco. Čitateľovi totiž často umožňujú hlbšie preniknutie do konkrétnej problematiky, avšak nie vždy mu umožňujú vnímať príslušné atribúty v rovine „spojených nádob“.

  Časopis Magister Officiorum sa síce zaraďuje medzi odborné časopisy právnického zamerania, avšak predmetom našej činnosti bude aj poukázanie na väzby, ktoré pozitívne právo má napr. na politológiu a verejnú politiku. Tieto determinanty sa budú skúmať v oboch smeroch pôsobenia, t.j. od práva k politológii, ako aj od politológii k právu. Uvedomujeme si, že ide o územie zatiaľ podrobne neprebádané. Veríme však, že naša snaha, ktorá má tak trocha novátorský rozmer, nebude na úkor vysokej odbornej a vedeckej hodnoty jednotlivých príspevkov, ktoré budú v časopise Magister Officiorum uverejňované.

  Čitateľa môžeme ubezpečiť, že Magister Officiorum je a vždy bude apolitickým odborným časopisom. Magister Officiorum nebude skúmať činnosť politických strán, ich zástupcov a pod., ale poskytne priestor na to, aby právnici a politológovia našli spoločnú akademickú, resp. vedeckú platformu. Časopis poskytuje priestor na to, aby ich výstupy neboli vnímane ako separované a navzájom nesúvisiace, ale práve naopak, aby sa jednoduchšie a „hlasnejšie“ dali pomenovať styčné plochy medzi oboma disciplínami a poukázať tak na ich silné, ako aj slabé zložky. Kombinované vnímanie dvoch disciplín by totiž v ideálnom prípade mohlo mať charakter pozitívneho odborného stimulu na ďalšie spoločenské dianie v krajine, a to tak v rovine politickej, ako aj v rovine právnej, normotvornej a pod.

  Snahu časopisu nájsť túto strednú cestu naznačuje už aj jeho názov, ktorý má symbolický charakter. Magister Officiorum bol významným funkcionárom Rímskej ríše majúci vplyv na verejnú politiku a správu ríše, ktorý plnil aj úlohy justičného charakteru.

  Sme presvedčení o tom, že prepojenie práva s politológiou, resp. verejnou politikou, poskytne priestor na to, aby to, čo bolo doteraz viac-menej skúmané oddelene, začalo nadobúdať iný rozmer; aby to, čo bolo dlhodobo vnímané ako doména jednej disciplíny, začalo byť vnímané ako obohatenie tej druhej.

  Časopis Magister Officiorum – ako ani jeho zakladateľ: Učená právnická spoločnosť – sa neviaže na žiadnu ideológiu, ani učenie. Na strane druhej však podporujú pluralitu názorov, uznávajú hodnoty vlastné európskej kultúre a spoločenstvám, hlásia sa k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.

  Nemáme žiadne pochybnosti o tom, že to „klasické“ latinské „Ius est ars boni est aequi“ je potrebné vnímať v širších súvislostiach ako len pozitívnoprávnych - a je preto potrebné niekedy prekračovať hranice zaužívaných prístupov.

  Odborný časopis, ktorý držíte v rukách je jedným z takýchto pokusov o prekročenie hraníc všedných prístupov... či je to pokus vydarený, ukáže čas.


  Bratislava, október 2011                  

  Redakčná rada 
  časopisu Magister Officiorum

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti