Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

EFEKTÍVNE METÓDY PRE TELESNÚ VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.05.2017Alan Craig (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Effective methods for physical education in schools 
  in the United states
  Alan Craig
  Obchodný konzultant a poradca
  Business consultant and advisor
  E-mail: communication4ace@gmail.com

  Mgr. Michael Válek – preklad
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  E-mail: michaelvalek@gmail.com


  Kľúčové slová:
  šport na školách, športová kultúra, význam športu, systém vzdelávania v Spojených štátoch

  Key words:
  sport in schools, sports culture, the importance of sport, the education system in the United States

  Abstrakt:
  Rozsah tohto článku je obmedzený na poskytnutie základných informácií o účinných programoch telesnej výchovy v Spojených štátoch amerických. Tento článok nebude súdiť alebo pripomienkovať systémy športového vzdelávania v iných krajinách.

  Abstract/Summary:
  The scope of this article is limited to providing basic information about effective physical education programs in the United States of America. This article will not judge or make comments on sports education systems in other countries.


  ÚVOD

  Programy telesnej výchovy a športu na školách zlepšujú fyzické zdravie obyvateľstva akéhokoľvek štátu a úspešné programy sa vyvíjajú lepšie v spoločnosti, v ktorej je podpora športu obľúbená a rozšírená.

  Kľúčovým faktorom, ktorý pomohol Amerike mať úspešné programy telesnej výchovy a športu na školách je v kultúre spoločnosti vžitá láska a podpora športu. Začlenením športu do programov telesnej výchovy, ktorými sa mládeži vytvára pozitívna skúsenosť, vláda vytvorila cyklus podpory, investícií a aktívnej účasti, ktoré v budúcnosti zabezpečia úspešnosť týchto programov.

  Tento článok je určený ako prehľad amerického prístupu k telesnej výchove a športovým programom na školách pre predstaviteľov krajín, ktorí vyhodnocujú nové možnosti zlepšenia ich systému vzdelávania. Niektoré z metód, ktoré sa používajú v Spojených štátoch, môžu fungovať v iných krajinách, niektoré nemusia byť vhodné, a je na čitateľovi, aby sa rozhodol, ktoré z nich môžu byť prospešné. 

  TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT: ČELIŤ VÝZVAM PRE VEREJNÉ ZDRAVIE A PRODUKTIVITU

  Je to pre nás ťažké si predstaviť budúcnosť, v ktorej nebudú žiadne národné športové hviezdy, kedy olympiáda bude bezvýznamná, a keď spoločnosť bude do značnej miery tvoriť neaktívna, letargická populácia s nadváhou. Je znepokojujúce premýšľať o budúcnosti, v ktorej nezdravá populácia vyvoláva vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť a zníženú produktivitu práce. Takáto budúcnosť prinesie nižšiu kvalitu života vo všetkých smeroch, v každej krajine, pre každého občana. Takáto dystopická budúcnosť je možná, ale tiež sa jej dá vyhnúť, a telesná výchova ponúka jedno z riešení.

  Potreba telesnej výchovy a športu pre verejné zdravie sa stáva čoraz dôležitejšou. V tejto modernej dobe existuje mnoho výziev pre zdravý životný štýl – pohybové aktivity sú nahradené sedavým aktivitami, ako je pozeranie televízie a sedenie pri počítači.

  Spojené štáty ako bohatá, vyspelá krajina čelia mnohým náročným problémom súvisiacich s pohybovou inaktivitou populácie a jej obezitou. Telesná výchova, športová výchova a rozvoj kultúry lásky k športu sú spôsoby, ktorými sa USA snaží tieto problémy riešiť. Ťažko si možno predstaviť, aké zlé by v USA mohli byť problémy s pohybovou inaktivitou a obezitou, keby neexistoval pozitívny vplyv telesnej výchovy a športu v propagácií aktívneho a zdravšieho životného štýlu.

  Predstavitelia pre vzdelávanie v Spojených štátoch si uvedomili, že na dosiahnutie úspechu v budúcnosti, programy vzdelávania musia utvárať hodnoty budúcej generácie ešte pokiaľ je táto generácia v škole, čím zdravý životný štýl pre ňu ostane navždy prioritou. Požiadavka telesnej výchovy a športu na školách a aktívnej podpory a financovania týchto programov sú spôsoby, ako sa Amerika vysporiadala s výzvami pre verejné zdravie a produktivitu.

  PRÍSTUP K TELESNEJ VÝCHOVE A ŠPORTU V AMERICKOM SYSTÉME VZDELÁVANIA

  Telesná výchova v štátnych školách a univerzitách v Spojených štátoch bola účinnou pri vytváraní zdravšej populácie prostredníctvom propagácie športu a aktívneho života. Americký systém vzdelávania nie je dokonalý, ale dosiahol významný úspech v boji proti nezdravým účinkom moderného životného štýlu. Jedným z najlepších výsledkov v Spojených štátoch bolo vyvinutie kultúry športového nadšenia v spoločnosti.

  Americké programy telesnej výchovy, do ktorých patrí aj šport, sú založené na tradičných kultúrnych hodnotách úspechu, súťaže, víťazstva, dodržiavania pravidiel a vodcovstva. Na rozdiel od mnohých krajín, v ktorých sa šport poskytuje v rámci školských resp. športových klubov, systém vzdelávania Spojených štátoch inkorporuje športy a súťaž priamo do predmetu telesnej výchovy a školské regionálne tímy pravidelne medzi sebou súťažia. Americké programy telesnej výchovy sa taktiež pokúšajú rozvíjať porozumenie pre celoživotnú fyzickú aktivitu ako kultúrnu hodnotu pre zlepšenie zdravia všetkých Američanov.

  Hodiny telesnej výchovy pomáhajú spoločnosti rozvíjať kultúru zdravia a uznania športu tým, že sa začínajú už u mladých študentov, ktorí predstavujú novú generáciu občanov. Rastúca láska k športu a telesnej výchove v americkej populácie vytvára pozitívny stúpajúci cyklus, ktorý napomáha ďalšej podpore programov telesnej výchovy na školách a aktívneho a zdravšieho životného štýlu.

  V dôsledku zdravšej populácie vláda môže očakávať nižšie budúce náklady na lekársku starostlivosť a produktívnejšiu pracovnú silu. Navyše, prioritou vládnych predstaviteľov je národná hrdosť vo víťazení v medzinárodných športových súťažiach. Tieto výhody sú motiváciou pre americkú vládu naďalej rozvíjať a dotovať na školách telesnú výchovu a šport.

  STRUČNÁ HISTÓRIA TELESNEJ VÝCHOVY V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH

  Vývoj telesnej výchovy ako programu na školách má v americkej histórií len nedávny počiatok. Integrácia telesnej výchovy do škôl sa vyvinula najmä v devätnástom storočí. Odkedy vláda Eisenhowera v roku 1950 stanovila telesnú výchovu za národnú prioritu, kultúrna hodnota športu sa každým desaťročím exponenciálne zvyšuje.

  Telesná výchova sa v amerických školách začala ujímať koncom devätnásteho storočia, ale prevažne bola vyvinutá v druhej polovici dvadsiateho storočia. Národná pozornosť na nespôsobilé obyvateľstvo prišla počas druhej svetovej vojny, kedy viac ako jeden milión mužov neprešlo základným vyšetrením zdravotného stavu a telesnej zdatnosti potrebným na to, aby sa stali vojakmi.

  Po druhej svetovej vojne bol uskutočnený celoštátny test kondície americkej mládeže a výsledky preukázali nespôsobilú populáciu detí. V reakcii na to, prezident Eisenhower v roku 1956 vytvoril Radu prezidenta pre oblasť kondície mládeže, ktorej poslanie bolo zlepšiť zdravie mládeže, čiastočne podporovaním telesnej výchovy na všetkých školách a prostredníctvom financovania národných reklamných kampaní podporujúcich zdravie. Cieľom bolo urobiť zdravý životný štýl, telesnú zdatnosť a fyzickú kondíciu trvalou súčasťou americkej kultúry. Od tej doby táto rada prezidenta (vlády) bola úspešná pri presadzovaní telesnej výchovy na školách, rovnako ako športu a zdravej fyzickej kondície v americkej kultúre.

  Federálna vláda poskytuje finančné granty miestnym a štátnym vládam ako stimuly podpory telesnej výchovy a športu, ale iba v prípade, že školy spĺňajú určité pravidlá a podmienky. Tento motivačný prístup umožňuje federálnej vláde USA presadzovať federálne ciele pre vzdelávacie programy v miestnych školách a verejných vysokých škôl, a to bez toho, aby tieto školy úplne riadila.

  Často sa nesprávne tvrdí, že federálna vláda USA riadi a financuje školy, pretože to nie je pravda.

  ORGANIZÁCIA AMERICKÉHO SYSTÉMU VZDELÁVANIA

  Požiadavky a priority v telesnej výchove sú väčšinou určené a riadené v školách na miestnej úrovni – od materskej školy po dvanástu triedu (maturitu na strednej škole). V Spojených štátoch sú zvyčajne tri rôzne úrovne škôl pre túto fázu vzdelávania: materské a základné školy do piatej triedy, základné školy od šiestej do ôsmej triedy a stredné školy od deviatej do záverečnej dvanástej triedy.

  Regionálne panely úradníkov, tzv. školské komisie riadia vzdelávaciu politiku a výdavky na školy nachádzajúce sa v ich okrese. Každá z nich je zložená z približne dvanástich osôb, ktorí sú volení voličmi v ich obvode. Táto komisia vyberie jednu osobu- tzv. superintendanta. ktorý riadi školy v okrese.

  Hodiny telesnej výchovy sú vyžadované vo väčšine škôl od prvej do dvanástej triedy a počet hodín týždenne spolu s vyžadovanými aktivitami a športmi sa značne líši v každom z viac ako 13.500 školských okresov v Amerike. Učitelia telesnej výchovy zvyčajne musia mať vysokoškolské vzdelanie v danom odbore. Trénerov športových tímov niekedy hradia školy, ale v mnohých okresoch športové tímy trénujú dobrovoľníci, ktorí v danom športe majú skúsenosti. Vzhľadom ku spoločenskej popularite športov, je bežné že kvalifikovaní tréneri dobrovoľne venujú svoj čas na pomoc športovým tímom.

  Školské okresy majú zvyčajne svoje vlastné športové tímy, ktoré proti sebe súťažia. Najčastejšie tímy sú v športoch ako baseball, americký futbal, futbal, atletika a basketbal. Hokej, plávanie, zápasenie a mnohé iné ďalšie športy sú taktiež bežné.

  Štátne univerzity sú riadené správcami, ktorých menuje guvernér z každého z 50 štátov. Každá miestna a štátna vláda disponuje autonómiou vo výbere svojich vlastných programov. Bakalársky titul vyžaduje štyri roky vzdelávania a väčšina účastníkov športových tímov sú študenti. Telesná výchova je vyžadovaná iba pri niektorých stupňoch, ale účasť študentov v univerzitných športových tímoch je populárna. Vysoké školy platia profesionálnych trénerov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danom športe.

  Federálna vláda Spojených štátov stanovuje len základné pravidlá a poskytuje finančnú podporu a finančné stimuly na dosiahnutie národných cieľov v telesnej výchove na školách a univerzitách. Väčšina škôl a univerzít prevyšuje základné požiadavky vlády. Školy a univerzity nie sú prevádzkované resp. nie sú pod kontrolou federálnej vlády USA.

  Štátne školy v Spojených štátoch sú tiež silne ovplyvnené a podporované súkromným sektorom. Sponzoring športových programov zo strany súkromných spoločností je populárny najmä na univerzitnej úrovni. Navyše, mnoho súkromných organizácií poskytuje informácie, výskum, nápady a finančnú podporu pre všetky úrovne vzdelávania.

  FINANCOVANIE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU V USA

  Peniaze na financovanie vládnych škôl pochádzajú z mnohých zdrojov, ale predovšetkým z daní. Na miestnej úrovni je hlavným zdrojom príjmov daň z nehnuteľností / majetku, ktorá je každoročne hradená rezidentmi. Dodatočné príjmy pochádzajú z predaja vstupeniek na športové podujatia a zo sponzoringu športových tímov. Výdavkové priority pre rozpočty škôl sú určené školskou komisiou.

  Menej ako 10% finančných prostriedkov školy pochádza od federálnej vlády a veľa z týchto prostriedkov prichádza v podobe grantov, nie v podobe každoročnej podpory. Keďže väčšina príjmov pochádza od miestnych občanov aje kontrolovaných miestnymi volenými predstaviteľmi, podpora týchto programov komunitou je zásadná. Rastúca popularita športu v kultúre pomohla miestnym školám zachovať si podporu pre výdavky na telesnú výchovu na školách.

  Financovanie športových programov v štátnych vysokých školách pochádza zo štátnych daní z príjmu a ďalších daní, školného od študentov, predaja vstupeniek na športové zápasy a z obchodného sponzorstva športových tímov. Väčšina športových tímov na štátnych univerzitách je mimoriadne populárna a obchodné spoločnosti používajú športový sponzoring a reklamu na zápasoch ako efektívnu súčasť svojich marketingových stratégií.

  ZÁVER

  Podpora športu a telesnej výchovy zo strany vlády prispela k americkej kultúre športového nadšenia a svojím niekoľko ročným zameraním na mládež v školách podpora týchto programov rastie s každou ďalšou generáciou Američanov.

  Kultúra športového nadšenia sa vyvinula až v posledných 75 rokoch, ale tento rast bol exponenciálny. Sláva a bohatstvo profesionálneho športovca v nedávnej dobe v Amerike motivuje mládež a v budúcnosti bude viesť k ešte väčšej podpore telesnej výchovy a športových programov na školách.

  Krajiny uvažujúce o americkom modeli športu a telesnej výchovy na školách nesmú očakávať výsledky zo dňa na deň. Mali by sa sústrediť na budúcnosť vytvorením kultúry nadšenia pre šport u detí. Rozvoj kvalitných programov telesnej výchovy a infraštruktúry môže nejaký čas trvať, ale budúce generácie priaznivcov budú deti, ktoré sú v súčasnosti v škole. Všetko čo by malo byť uskutočnené na vytvorenie pozitívnej skúsenosti pre šport a telesnú výchovu v školách, by malo byť uskutočnené čo najskôr.

  S úspešnou kultúrou športu a telesnej výchovy na školách môžu vlády vytvoriť kultúru športu a kompenzovať negatívne a nákladné dôsledky nezdravého obyvateľstva.


  INTRODUCTION

  Physical education programs and sports in schools improve the physical health of the population of any country, and successful programs develop better when there is popular support for sports in society.

  A key factor which has helped America to have successful physical education programs in schools is the cultural love and support for sports. By incorporating sports into physical education programs and by making these a positive experience for youth, government leaders have created a cycle of support, investment and active participation which ensures successful programs in the future.

  This article is meant as an overview of the American approach to physical education and school sports programs for leaders in other countries who are evaluating new ways to improve their education systems. Some of the methods which are used in the United States may work in other countries, but some may not be appropriate, and it is left to the reader to decide which may be beneficial.

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: MEETING THE CHALLENGES FOR PUBLIC HEALTH AND PRODUCTIVITY

  It is difficult for us to imagine a future where there will be no national sports stars, when the Olympics will be unimportant, and when the society is largely populated with an overweight, inactive, and lethargic population. It is troubling to think about a future where an unhealthy population will cause high healthcare costs and reduced business productivity. Such a future would bring a lower quality of life in every way, in every country, for every citizen. Such a dystopian future is possible, but also avoidable, and physical education offers one solution.

  The need for physical education and sports for public health has become increasingly important. There are many challenges to healthy living in these modern times, as physical activities are replaced with sedentary activities like television and sitting at the computer.

  The U.S., as a wealthy advanced country, has many challenging problems related to obesity and inactivity in the population. Physical education, sports education and the development of a cultural love of sports are ways the USA has tried to address these challenges. One cannot imagine how bad the problems of obesity and inactivity could be in the USA were it not for the positive influence of physical education and sports in promoting an active, healthier lifestyle.

  Education leaders in the United States have realized that to achieve success in the future, education programs must shape the values of the next generation while they are in school, so that healthy lifestyles will always be a priority. The requirement of physical education and sports in schools, and the active support and funding of such programs, are ways America has dealt with the challenges to public health and productivity.

  THE APPROACH TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE AMERICAN EDUCATION SYSTEM

  Physical education programs in government schools and universities in the United States have been effective in creating a healthier population through the promotion of sports and an active life. The American education system is not perfect, but it has achieved significant success against the unhealthy effects of modern lifestyles. One of the best achievements in the U.S. has been to develop a culture of sports enthusiasm in society.

  American physical education programs, which include sports, are based upon the traditional cultural values of achievement, competition, winning, following rules, and leadership. Unlike many countries, where sports are provided by school clubs, the U.S. education system incorporates sports and competition directly into physical education classes and there are regular sports games played between the school teams of regions. American physical education programs also try to develop an appreciation for lifelong physical activity as a cultural value for the improved health of all Americans.

  Physical education classes help develop a culture of health and sports appreciation among the population by beginning with young students, who represent the next generation of citizens. A growing love of sports and physical activity in the American population creates a positive upward cycle, which encourages continued support for physical education programs in schools and an active, healthier lifestyle.

  As a result of a healthier population, the government can anticipate lower future medical care costs and a more productive workforce. In addition, the national pride of winning in international sports competitions is a priority for government leaders. These benefits are a motivation for the American government to continue to develop and fund programs physical education and sports in schools.

  A BRIEF HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE UNITES STATES

  The development of physical education programs in public schools occurred only recently in American history. Integration of physical education into schools developed mostly in the nineteenth century. Since the Eisenhower presidential administration made physical education a national priority in the 1950s, the cultural value of sports has increased exponentially with each decade.

  Physical education in American schools began to take root late in the nineteenth century, but largely developed in the second half of the twentieth century. National attention to an unfit population came during World War II, when over one million men failed the basic to physical tests to become soldiers.

  After World War II a national test of America’s youth fitness was conducted and the results showed an unfit population of children. In response to this, President Eisenhower created the President's Council on Youth Fitness in 1956, with a mission to improve the health of youth, in part by promoting physical education in all schools and through funding national advertising campaigns encouraging fitness. The goal was to make fitness a permanent part of American culture. Since that time, this government council has been successful in advancing physical education programs in schools as well as sports and fitness in American culture.

  The federal government provides financial grants to the local and state governments as incentives of support for physical education and sports programs, but only if the schools meet certain guidelines and conditions. This incentive approach allows the U.S. federal government to promote federal objectives for education programs in local schools and state universities without completely controlling the schools.

  A common misunderstanding is that the U.S. federal government controls and finances schools, but this is incorrect.

  ORGANIZATION OF THE AMERICAN EDUCATION SYSTEM

  The physical education requirements and priorities are mostly determined and managed at the local level in schools from kindergarten through twelfth grade. There are typically three different school levels for this phase of education: Elementary schools for kindergarten through grade five, Middle Schools for grades six through eight, and high schools for grades nine through the final twelfth year.

  A regional panel of officials, called school boards, control educational policies and spending for the schools in their district. Each school board includes approximately twelve individuals who are elected by the voters in their district. This board selects a superintendant who manages the schools in the district.

  Physical education classes are required by most schools from first grade through twelfth grade and the number of hours per week and the required activities and sports widely vary among the over 13,500 school districts in America. Physical education teachers are typically required to have a degree in that subject. Coaches of sports teams are sometimes paid by the schools, but in many districts sports teams are coached by volunteers who have experience in the sport. Due to the cultural popularity of sports, it is common to have qualified coaches who volunteer their time to help team sports.

  School districts usually have their own sports teams and they compete against each other. The most common teams are baseball, American football, soccer, track and field and basketball. Hockey, swimming, wrestling and many other sports are common as well.

  Government universities are managed by appointed administrators by the governor of each of the 50 states. Each local government and state has autonomy to choose their own programs. A Bachelors degree requires four years of education, and most of sports team participation is by these students. Physical education is only required for some degrees but sports team participation is popular. Universities have paid professional coaches and trainers who have extensive experience in their sport.

  The United States federal government only sets basic guidelines and gives financial support and financial incentives to achieve national goals in physical education for schools and universities. Most schools and universities exceed the basic government requirements. Schools and universities are not operated or controlled by the United States federal government.

  Government schools in the United States are also strongly influenced and supported by the private sector of business and organizations. Business sponsorship of sports programs is especially popular at the university level. In addition, many private organizations provide information, research, ideas and financial support for all levels of education.

  FUNDING FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE U.S.

  Money for funding government schools comes from many sources, but mainly from tax revenue. At the local level the main source of revenue is a tax on real estate/property, which is paid yearly by residents. Additional revenue comes from ticket sales to sporting events and from business sponsorships of sports teams. Spending priorities for the school budgets are determined by the school boards.

  Less than 10 percent of school funding comes from the federal government and much of this money comes in the form of grants, not in yearly subsidies. Because most revenue is collected from local citizens, but controlled by local elected officials, community support for programs is essential. The increasing popularity of sports in the culture has helped local schools to maintain support for spending on physical education in schools.

  The funding for sports programs in state universities comes from state income taxes and other taxes, tuition fees from students, sports game ticket sales and from business sponsorship of sports teams. Most state university sports teams are extremely popular and businesses use sports sponsorships and advertising at games as an effective part of their marketing strategies.

  CONCLUSION

  Government support for sports and physical education has contributed to an American culture of sports enthusiasm. By focusing on youth in schools for many years, support for these programs grows with each generation of Americans.

  The culture of sports enthusiasm has developed only in the past 75 years but this growth has been exponential. The fame and riches of professional sportsman in recent times in America motivates youth and will lead to even more support for physical education and sports programs in schools in the future.

  Countries considering the American model of sports and physical education in schools must not expect results overnight. They should concentrate on the future by creating a cultural enthusiasm for sports in children. Developing quality physical education programs and infrastructure can take time, but the future generation of supporters will be the children who are in school now. Everything should be done to create the positive experience for sports and physical education in schools as early as possible.

  With a successful culture of sports and physical education in schools, governments can create a culture of sports and offset the negative, costly consequences of an unhealthy population.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia