Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Európsky úrad pre boj proti podvodom vydal výročnú správu za rok 2012 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.08.2013 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OLAF reorganizoval a vylepšil svoju štruktúru nasledujúcimi faktormi:

  • zjednodušené a stručné pokyny pre zamestnancov o vyšetrovacích postupoch, ktoré boli vydané na zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel, za plného rešpektovania procesných práv osôb, ktorých sa vyšetrovanie OLAF týka a koordinačné prípady a rešpekt k dôvernosti a totožnosti informátorov;
  • bola založená špeciálna jednotka s cieľom zlepšiť účinnosť a súdržnosť pri výbere prípadov;
  • zavedenie právneho posúdenia prípadov pri začatí vyšetrovania, ako aj pre významné míľniky v priebehu vyšetrovania alebo koordinačnú fázu;
  • odporúčanie vydáva generálny riaditeľ pre konkrétne opatrenia, ktoré majú byť prijaté vnútroštátnymi orgánmi a / alebo orgánmi EÚ;
  • v súlade s odporúčaniami, sú výsledky prijatých opatrení každoročne monitorované;
  • nová organizácia poskytuje jasnejšie prideľovanie zodpovedností (vyšetrovanie, vyšetrovacia podpora, taktika a zdroje);
  • efektívnejšie prideľovanie zamestnancov umožnilo zvýšenie počtu zamestnancov venovaného na vyšetrovanie a stratégiu.

  Prichádzajúce informácie

  Kancelária OLAF-u pokračuje s dôsledným vyšetrovaním každej informácie, ktorá by mohla viesť k hlbšiemu vyšetrovaniu. Zmena nastala v obsahu zachádzania s informáciou – s informáciou sa zachádza účinnejšie, rýchlejšie a v konzistencii pri výbere prípadov.

  OLAF obdržal 1264 prípadov, čo je oproti roku 2011 nárast , zo súkromnej (z ktorej počet prípadov tvorí 70% a OLAF zaznamenal zvýšenie anonymných ohlásení) aj verejnej sféry (v ktorej sa počet hlásení zvýšil oproti 2011 o 37%), o 21%. Tento nárast je spôsobený:

  • väčšie zviditeľnenie OLAF ako nezávislého vyšetrovacieho úradu
  • rastúce povedomie o potrebe chrániť finančné záujmy EÚ;
  • zlepšenie transparetnosti a vynaloženosti zdrojov v zachádzaní s prichádzajúcimi informáciami, po vykonaní reorganizácie úradu OLAF;
  • lepšia spolupráca s ostatnými útvarmi Komisie v dôsledku pokračujúcej implementácie Proti-podvodovej stratégie;

  Čo sa týka hlásení z verejnej sféry členských štátov, počet hlásení z ich strany sa zvýšil o 113%, ale so silným rozdielom medzi členskými štátmi navzájom – na jednej strane hlásenia z Talianska a Nemecka tvoria tvoria skoro polovicu všetkých hlásení, na druhej strane desať štátov podávali len jedno hlásenie, a päť členských štátov žiadne. V niektorých členských štátov, ktorým Európska únia poskytla fondy vo vysokej čiastke, nemali hlásenia z verejnej sféry, ale zo súkromnej.

  Tretie krajiny

  Počet hlásení z tretích strán je nízky – 10 z tretích krajín a 5 z medzinárodných organizácií. OLAF sa bude sústrediť na rozvoj spolupráce s tretími stranami.

  Africký sudca vyšetrujúci priemysel zaoberajúci sa kávou a kakaom nahlásil podozrenie zo sprenevery peňazí z Európskeho rozvojového fondu. OLAF spolu s delegáciou Európskej únie v Afrike zistil, že peniaze neboli schválené Európskou úniou a boli používané mimo sféry zámeru, na ktoré mali byť použité.

  Investigatívne aktivity

  Hlavným zlepšením oproti roku 2011 bolo zvýšenie efektívnosti a kvality vyšetrovania a súčasne zníženie jeho trvania, ktoré sa znížilo o 80%, čo znamená, že trvanie vyšetrovania sa skrátilo na 1,4 mesiaca.

  Najdôležitejšou zmenou bola výmena posudzovacej fázy fázou výberovou, spadajúca pod Investigation Selection and Review Unit, čím sa 419 prípadov, ktoré boli vo fáze posudzovania, sa začlenilo buď do vyšetrovacej alebo koordinačnej fázy.

  Hmotné a procesné práva osôb zapojených do vyšetrovania taktiež prešli zmenou:

  • všetky vyšetrovacie činnosti musia byť vykonávané pri plnom rešpektovaní práv osôb zapojených do vyšetrovania, vrátane ochrany dát a procesných záruk platných pri vyšetrovaní OLAF-u;
  • keď vyšetrovacia jednotka má v úmysle vypočuť dotknuté osoby, musí o tom informovať tieto osoby o ich práve neprispieť k vlastnému obvineniu, získať asistenciu osoby podľa vlastného výberu. Dotknuté osoby musia byť tiež informovaní, že môžu používať akýkoľvek úradný jazyk EÚ podľa svojho výberu;
  • pred vyvodzovaním záverov musia byť dotknutým osobám predložené pripomienky z hľadiska skutočností týkajúcich sa ich postavením v priebehu vyšetrovania.

  Stratégie boja proti podvodom

  OLAF sa spolu s Európskou úniou zameral na pašovanie cigariet a alkoholu na východnej hranici Európskej únie, v ktorom dosiahli nasledujúce ciele:

  • OLAF usporiadal stretnutie so zameraním na cielené pašovanie cigariet v Pobaltí a vo Varšave. Litovské, lotyšské, estónske, poľské, ruské a bieloruské orgány sa zúčastnil zasadnutia o diskutovaní na otázku pašovania v regióne Baltského mora a zlepšenia prevádzkových kontaktov.
  • spoločne s Komisiou Generálne riaditeľstva pre dane a colnú úniu bolo vykonané podrobné posúdenie rizík vykonaného na pozemnej východnej hranici EÚ
  • komisia sa zapojením OLAF-u, bola tiež aktívna v otázke problémov s Ruskom, Ukrajinou, Moldavskom a Bieloruskom na oficiálnych stretnutiach s colnými orgánmi a na politickej úrovni.

  Stratégia na vytvorenie Európskeho verejného prokurátora

  OLAF spolu s Generálnym riaditeľstvom spravodlivosti pripravuje legislatívny návrh na vytvorenie pozície Európskeho verejného prokurátora. Táto pozícia by mala vyplniť medzery a nedostatky v riešení prípadov podvodu. OLAF predpokladá, že tento orgán by mal zabezpečiť lepšiu súdržnosť, účinnosť a primeranosť pri vyšetrovaní a stíhaní podvodov v rámci EÚ.


  Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

   

   

   

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia