Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - Informačný systém športu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.02.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1.

  § 8

  (3) Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7.

  § 80

  (1) Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako

  1. profesionálny športovec,
  2. amatérsky športovec,
  3. športový odborník podľa § 6 ods. 1,
  4. držiteľ športového poukazu. 

  Aj o neorganizovanom športovcovi musíme viesť evidenciu údajov?

  Z vlastnej analýzy zákona nám vychádza, že:

  • pokiaľ by sme mali ambíciu byť zväzom, tak by to bolo dobré (§ 16),
  • ale pokiaľ nám ide len o spôsobilosť uchádzať sa o verejné prostriedky, nevyhnutné to nie je (§ 66)

  Je takýto záver správny?

  ÁNO, s Vašim záverom je možné súhlasiť. Čo sa týka príslušnosti k športovej organizácii založenej účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, jej zmyslom je, aby bol definovaný vzťah športovca a športovej organizácie počas konania súťaže, čo bude umožňovať riešenie prípadných sporov a problémov, ktoré budú založené na skutkovom deji, ktorý prebehol v čase konania súťaže, ktorých aktérom bola takáto osoba (napr. neregistrovaný účastník súťaže).

  2. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou Mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutarnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:

  • par. 8 športové organizácie a v tejto súvislosti ostatné ustanovenia tohto zákona - športovou organizáciu podľa par. 8 bod 1) nie je orgán verejnej správy. Zaujíma ma, či v podmienkach, ako je to vytvorené v našom meste, možno športové oddiely vystupujúce pod hlavičkou príspevkovej organizácie mesta považovať za športové organizácie v zmysle zákona a čerpať výhody plynúce z tohto zákona (napr. sponzorské, dotácie, príspevky na športové poukazy ..)

  ÁNO, príspevková organizácia obce, ak bude zapísaná ako športová organizácia do IS športu, bude mať jej postavenie, práva a povinnosti. Príspevková organizácia obce nie je "orgánom verejnej správy", ktorý by vykonával určité zákonom zverené právomoci a v rozsahu zverenej právomoci rozhodoval o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb. Príspevkovú organizáciu obce by bolo možné považovať za "subjekt verejnej správy", vzhľadom na jej napojenie na verejné prostriedky a úlohy, ktoré plní, nie však za "orgán verejnej správy".

  3. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom zverejňovania údajov podla §80 a §81. Športová organizácia (národný zväz alebo športový klub) má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie v rozsahu stanoveného novým zákonom. Kedy má povinnosť tieto údaje zverejňovať a koho všetkého sa to týka (len fyzické osoby, ktoré čerpajú prostriedky od štátu alebo každý jeden športovec)? Medzi údajmi sú aj osobné údaje fyzických osôb - je možné ich zverejňovat na webe? Vyplýva táto povinnosť aj pre športové kluby (nie všetky majú vlastné webové sídlo) alebo len pre národný športový zväz (členov eviduje len ako kluby)? ďakujem za odpoveď

  Podľa § 3 písm. q ZoŠ sa pod zdrojovou evidenciou rozumie evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol.
  Podľa § 8 ods. 3 ZoŠ športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 ZoŠ.
  Z uvedeného je teda zrejmé, že športová organizácia vedie = je povinná viesť zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. Viaceré zväzy umožňujú svojim členom viesť zdrojovú evidenciu priamo v IS zväzu.
  Osobné údaje je možné uvádzať v zdrojovej evidencii a zverejňovať v rozsahu ustanovenom v zákone. Podľa § 82 ods. 2 ZoŠ sa na športovom portáli ministerstva školstva zverejňujú údaje podľa § 80 a 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) a g) (rodné číslo a adresa trvalého bydliska), ktoré sa nezverejňujú.

  4. Táto otázka sa týka usporiadania súťaží. Po novom má byť nejaký centrálny register súťaží. Je potrebné do neho nahlasovať aj oddielové súťaže, ktoré si zorganizujeme sami bez akéhokoľvek príspevku od štátu alebo mesta? Alebo urobíme začiatočníkom na konci školského roka súťaže medzi sebou, aj takéto súťaže musíme nahlásiť?

  Podľa § 81 ods. 1 písm. t) ZoŠ:
  "(1) O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto údaje:
  t) zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku,".

  Z uvedeného vyplýva, že v registri IS športu po tom, čo budú uvedené do prevádzky, by si mala každá športová organizácia uviesť športové súťaže a športové podujatia, ktoré organizuje sama ako organizátor. Uvedený údaj bude slúžiť na preukazovanie aktivity športových organizácií (voči sponzorom, ale aj štátu, obci, médiám, občanom), informácie o súťažiach a podujatiach budú môcť na jednom mieste nájsť účastníci/priaznivci. Jednotlivé podujatia bude možné ako "projekt" naviazať na ďalšie funkcionality IS športu, napr. využitie zmluvy o dobrovoľníctve v športe, zmluvy o sponzorstve v športe alebo na dotáciu od štátu, obce alebo VÚC. Zoznam bude vizitkou aktivity športovej organizácie, pozvánku na jej súťaže a podujatia i kronikou zároveň. Pri rokovaniach s inštitúciami verejnej správy (obec/mesto, VÚC, štát) môžu verejne prístupné informácie o počte organizovaných podujatí v oblasti športu mať významnú váhu pri zdôvodňovaní požiadaviek športovej obce na financovanie športu z verejných prostriedkov.

  5. Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, či je už ISŠ funkčný a kde si môžem pozrieť, či náš športový klub, či SAZ doňho zadal naše údaje o klube, členoch,...

  Momentálne sa dokončujú základné funkcionality registrov ISŠ. ISŠ ešte ale nie je oficiálne v produkčnej prevádzke, preto zatiaľ nemôžu národné športové zväzy aktualizovať registre. O produkčnom spustení ISŠ bude sekcia športu oficiálne informovať na svojej www stránke. Dovtedy zverejňujú povinné údaje národné športové zväzy na svojich www stránkach, alebo svojich verejných platformách.

  6. Ktorí športoví odborníci majú byť zapísaní v informačnom systéme športu?

  Do IS športu, resp. do registra fyzických osôb v športe, ktorý je jeho súčasťou, sa podľa § 80 ods. 1 písm. c) zapisujú všetci športoví odborníci podľa § 6 ods. 1 ZoŠ.

  O športovom odborníkovi sa okrem údajov uvedených v § 80 ods. 2 do IS športu zapisujú aj údaje podľa § 80 ods. 6 ZoŠ a ak vykonáva športový odborník činnosť ako dobrovoľník tak sa zapisujú aj údaje podľa § 80 ods. 7 ZoŠ.

  Podľa § 80 ods. 8 ZoŠ zápis údajov podľa § 80 ods. 2, 4 až 7 ZoŠ je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.

  Podľa § 79 ods. 5 ZoŠ povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu.

  Podľa § 79 ods. 4 ZoŠ údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.

  Takže v zdrojovej evidencii zväzu a následne aj v IS športu majú byť vedení všetci športoví odborníci, ktorým dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe (do IS športu) vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. a) až e) ZoŠ. Do času kým IS športu nebol pripravený na základe prechodného ustanovenia § 99 ods. 2 druhá veta a § 104 ods. 3 ZoŠ postačovalo zverejnenie na webovom sídle zväzu alebo príslušnej športovej organizácie.

  Podľa § 82 ods. 1 ZoŠ sa údaje o športových odborníkoch podľa § 80 zverejňujú na športovom portáli, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) a g), ktoré sa nezverejňujú.

  Pre úplnosť pripájam definíciu "zdrojovej evidencie", pod ktorou podľa § 3 písm. q) ZoŠ treba rozumieť evidenciu športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol.

  7. Športová organizácia má právnu formu obchodnej spoločnosti a chce podať na OR SR návrh na zmenu predmetu činnosti v zmysle zákona o športe.
  Kto vydáva výpis z informačného systému športu ako potvrdenie možnosti výkonu športovej činnosti a následného zápisu predmetu činnosti do OR SR?

  Podľa § 80 odsek 11 zákona o športe v znení jeho novely, je ministerstvo alebo športová organizácia povinná vydať len doklad o zápise fyzickej osoby do registra fyzických osôb v športe, a to od 1.1.2017. Ministerstvo nevydáva doklad o zápise právnickej osoby do registra právnických osôb v športe, rovnako ani športová organizácia (ministerstvo ani športová organizácia nezapisuje do registra právnické osoby, každá právnická osoba sa do registra zapisuje sama, na základe prístupových práv. Ministerstvo alebo športová organizácia vykonáva VŽDY len zápis fyzickej osoby).

  Prijatím zákona o športe došlo k zmene výkonu činnosti športového odborníka, a to, činnosť športového odborníka môže vykonávať VŽDY len fyzická osoba odo dňa zapísania do registra fyzických osôb v športe ako športového odborníka. Právnická osoba samozrejme môže poskytovať služby trénera/inštruktora športu /iného športového odborníka prostredníctvom spôsobilej osoby (§ 8 odsek 7, pre činnosť trénera / inštruktora športu je odborná spôsobilosť vyžadovaná a štátom regulovaná), kde predmetom činnosti obchodnej spoločnosti je „športová činnosť podľa § 3 písmeno a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Zákon o športe v znení jeho novely však nepredpisuje športovej organizácii formu akou má zabezpečiť vykonávanie činnosti odborne spôsobilou osobou, a teda ponecháva výber formy na samotnej športovej organizácii (zamestnanec, dodávateľ služby, dobrovoľník, ani konateľ samotnej obchodnej spoločnosti nemá povinnosť byť odborne spôsobilý). Podľa zákona o športe oprávnenie na činnosť športovej organizácii nie je podmienené žiadnym oprávnením na výkon športovej činnosti, preto Obchodný register je povinný zapísať predmet činnosti bez akého koľvek preukazovania listinou (v praxi sa tak nedeje pre nedostatočnú odbornosť referentov registrových súdov. V tomto prípade pri prerušenom / zastavenom konaní na žiadosť právnickej osoby vydávame podporné stanovisko – vysvetlenie k premetu činnosti, ktoré právnická osoba potom predloží na registrovom súde). Následne po zápise predmetu činnosti pred Obchodným registrom je táto právnická osoba povinná zapísať sa do registra právnických osôb v športe, nakoľko v zmysle § 8 odsek 1 sa stáva športovou organizáciou (jej predmetom alebo cieľom činnosti je športová činnosť – táto je definovaná v § 3 písmeno a) zákona o športe). Zápis právnickej osoby do registra právnických osôb v športe má už len deklaratórny charakter.

  8. Naše občianske združenie požiadalo ministerstvo školstva začiatkom minulého roka o zápis športovej organizácie do registra právnických osôb v športe. Je január 2017 a naša športová organizácia stále nie je uvedená na športovom portáli v registri právnických osôb v športe na stránke http://sport.gov.sk/

  1. Ak organizácia poslala kompletnú žiadosť je zapísaná v RPOS, aj keď zatiaľ z dôvodov na strane ministerstva nie je zverejnená na športovom portáli.
  2. Uvedenú skutočnosť je možné overiť na webovom sídle ministerstva školstva www.minedu.sk (časť ŠPORT, odkaz REFERENČNÉ REGITRE, aktívny link Register právnických osôb v športe, zapísaných pred 1.7.2016).
  3. Zápis bol všetkým žiadateľom oznámený e-mailom v polovici mesiaca júl 2016 aj s uvedením internetovej adresy, na ktorej sa register nachádza.
  4. Zatiaľ nie je možné vykonávať elektronicky ďalšie úkony. Systém to zatiaľ neumožňuje. Zatiaľ je potrebné použiť ustanovenie zákona, podľa ktorého ak nie je možné vykonať úkon v IS, tak sa vykoná v listinnej podobe a údaje sa zverejnia na vlastnom webovom sídle športovej organizácie.

  9. Športovci a športové organizácie mali byť od 1.1.2016 zapísaní/é do registra a len vtedy sú športovcami podľa zákona o športe.
  Vzniká problém, ak sa títo športovci a športoví odborníci nezapísali do registra.
  Podľa výkladu Ministerstva financií sa napr. pri § 6 ods. 2 písm. e) ZDP považuje za športovca podľa osobitného predpisu, a to je podľa zákona o športe len ten, ktorý je zapísaný do informačného systému. Z daňového pohľadu uvedené znamená, že sa príjem športovcov/športových odborníkov nezapísaných do registra nemôže zaradiť medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP ale len do iných príjmov podľa § 8 ZDP (obmedzenie možnosti uplatnenia daňových výdavkov, nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov...)?
  Môže sa športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaregistrovať na daňovom úrade pre účely zdaňovania príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP?

  Pokiaľ ide o zápis do Informačného systému športu, rozhodujúca je funkcionalita tohto informačného systému.
  V každom prípade však platí, že na to, aby športovec bol posudzovaný v zmysle zákona o športe, a aj na účely zdaňovania podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP, musí byť zapísaný v Informačnom systéme športu.

  Podľa § 4 ods. 2:
  "(2) Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii."

  Podľa § 3 písm. q) sa rozumie
  "q) zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol,"

  Podľa § 8 ods. 3:
  "(3) Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7."

  Podľa § 79 ods. 5:
  "(5) Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu."

  IS športu momentálne ešte nie je spôsobilý plne poskytnúť všetky funkcionality, ktoré predpokladá zákon o športe.
  Preto ešte stále platia prechodné ustanovenia, a to konkrétne § 104 ods. 2 až 4 ZoŠ:
  "(2) Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.
  (3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.
  (4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra."

  Podľa prechodného ustanovenia § 105 ods. 3 sa malo zrealizovať do 30.6.2016 nasledovné:
  "(3) Ministerstvo školstva v súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o
  a) fyzických osobách podľa § 80, ktoré sú vedené v zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách a
  b) právnických osobách podľa § 81, ktoré sú vedené zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách."

  Vzhľadom na to, že táto úloha nebola stále splnená na strane štátu aplikuje sa prechodné ustanovenie § 99 ods. 2?
  "(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

  Podľa § 104 ods. 4:
  "(4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.".
  Plná funkčnosť príslušného registra informačného systému však zatiaľ ministerstvom školstva oznámená nebola.

  Keďže nie je ešte plne funkčný IS športu, nie sú v ňom údaje o všetkých športovcoch. V zmysle citovaných ustanovení však platí povinnosť športovej organizácie zverejniť údaje o športovcoch s jej príslušnosťou na svojom webovom sídle. Túto povinnosť má športová organizácia až do času, kým údaje o športovcoch nebudú zverejnené v IS športu.

  Z uvedeného je zrejmé, že športovec, ktorého má na mysli § 6 ods. 2 písm. e) ZoDP, musí byť vedený primárne v zdrojovej evidencii zväzu a/alebo klubu, za ktorý je registrovaný v zdrojovej evidencii. V praxi by to malo prebiehať tak, že národné športové zväzy majú svoje verejne prístupné informačné systémy, kde by mali mať údaje o športovcoch s ich príslušnosťou. Ak takéto informačné systémy nemajú, v zmysle § 104 ods. 2 a 3 by mali tieto údaje zverejňovať na svojom webovom sídle.

  Čiže ak vaša otázka smerovala k posudzovaniu športovcov z hľadiska ich evidencie v IS športu, v tomto prechodnom období do sfunkčnenia IS športu je rozhodujúca ich evidencia v IS národných športových zväzov s náležitým zverejnením.

  K časti týkajúcej sa zmluv o profesionálnom vykonávaní športu je treba uviesť, že rozhodujúcim znakom pri týchto zmluvných vzťahoch je závislosť práce športovcov t.j. závislosť vykonávanej športovej činnosti športovca pre klub (znaky závislej práce sú definované v § 1 ods. 2 Zákonníka práce - "Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom."), preto nie je možná ich registrácia ako SZČO. Ak by sa tak dialo, je už na následnej kontrole a postihoch zo strany inšpektorátov práce, prípadne iných úradov verejnej správy (daňové úrady, Sociálna poisťovňa a pod.).

  10. Chcela by som požiadať o výklad povinnosti zápisu športových odborníkov do registra fyzických osôb v športe.
  Vzťahuje sa táto povinnosť aj na fyzioterapeutov spolupracujúcich s národným športovým zväzom?

  Áno, zapisuje ich národný športový zväz (§ 80 ods. 8 Zákona o športe) ako športových odborníkov poľla § 6 ods. 1 pism. b) Zákona o športe.

  11. Národná rada SR prijala zákon č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon je účinný od 01.01.2016.

  V zmysle uvedeného zákona o športe (konkrétne § 81 ods. 1 písm. o) zákona) sa do registra právnických osôb v športe zapisujú i fyzické osoby s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum, vzniku príslušnosti k športovej organizácii.
  Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do dnešného dňa neaktivovalo registre informačného systému športu v plnom rozsahu, do ktorých sa zapisujú údaje v zmysle § 81 ods. 1 zákona o športe, je povinnosťou športovej organizácie v zmysle § 104 ods. 2 zákona o športe zverejniť informácie požadované ustanovením § 81 ods. 1 zákona o športe na svojej webovej stránke.

  Zverejnením informácií o fyzickej osobe v zákonom požadovanom rozsahu dochádza k jednoznačnej identifikácii fyzickej osoby. V súvislosti s uvedeným poukazujeme na to, že zoznamy sa týkajú v prevažnom rozsahu neplnoletých fyzických osôb.

  Otázka:
  Zverejňovaním zoznamov fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia bez adekvátnej anonymizácie resp. ochrany sa neporušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?

  V súvislosti s Vami nadneseným problémom si dovoľujem poukázať na znenie § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., z ktorého vyplýva, zákonná licencia na spracúvanie (viď § 4 ods. 3 písm. a) uvedeného zákona) osobných údajov prevádzkovateľom (viď § 4 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona) , ktorým je ten, kto je povinný sprácúvať osobné údaje na základe všeobecne záväzného právneho predpisu na zákonom ustanovený účel a za zákonom ustanovených podmienok.

  Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do dnešného dňa neaktivovalo v plnom rozsahu registre informačného systému športu, do ktorých sa zapisujú údaje podľa § 81 ods. 1 zákona o športe, je povinnosťou športovej organizácie v zmysle § 104 ods. 2 zákona o športe zverejniť informácie požadované ustanovením § 81 ods. 1 zákona o športe na svojej webovej stránke.

  Ustanovenie § 104 ods. 2 Zákona o športe je na základe uvedeného možné považovať za právny titul (osobitný zákon), na základe ktorého je športová organizácia oprávnená a zároveň povinná (aj bez súhlasu dotknutej osoby) zverejňovať osobné údaje na svojej webovej stránke. To, že na základe takto zverejnených údajov je možná identifikácia osoby je cieľom právnej úpravy, ktorá má umožniť kontrolu údajov zverejnených v IS športu a jeho jednotlivých registrov športovou verejnosťou tak orgánom verejnej správy ako aj športovej verejnosti "zdola".

  Použité právne predpisy:
  Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z.:
  "(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
  a) dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú,
  b) prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky,"

  Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.:
  "(3) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
  a) spracúvaním osobných údajov vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie; niektorými operáciami s osobnými údajmi sa podľa prvej vety rozumie
  1. poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,
  2. sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,
  3. zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela,8) verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, 9) ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste,

  4. cezhraničným prenosom osobných údajov prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky,
  5. likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,
  6. blokovaním osobných údajov dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej týmto zákonom,"

  Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.:
  "(1) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby."

  12. Národný športový zväz podľa § 17 ods. 1 písm. b) Zákona o športe povinne zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu okrem iného aj:
  „b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,“.

  Je možné uverejniť v prípade členov najvyššieho orgánu namiesto adresy trvalého pobytu adresu športového zväzu, vzhľadom na znenie: "... alebo obdobného pobytu“?

  Ide o situáciu, keď člen najvyššieho orgánu z titulu svojej pracovnej pozície v bežnom živote už má istú formu ochrany osobných údajov zo zákona, v rámci ktorej sa nezverejňuje jeho adresa trvalého bydliska (sudcovia, prokurátori, pracovníci bezpečnostných zložiek), avšak podieľajú sa na činnosti športových zväzov, ako bývalí, či aj súčasní športovci (amatérska úroveň). Zverejnením ich adresy trvalého bydliska by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich osôb, či rodinných príslušníkov, práve s poukazom na vyššie uvedené.

  Na splnenie tejto povinnosti (platnej iba vo vzťahu k členom najvyššieho orgánu a ich náhradníkom) je postačujúce uviesť „miesto“ nie presnú „adresu“, takže je postačujúce uviesť/zverejniť obec alebo mesto, v ktorom sa nachádza „adresa trvalého pobytu“.
  Adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu sa vedie na základe § 80 ods. 2 písm. g) Zákona o športe v informačnom systéme športu avšak iba ako údaj, ktorý sa nezverejňuje rovnako ako rodné číslo fyzickej osoby (viď k tomu § 82 ods. 1 Zákona o športe). Z uvedeného vyplýva, že adresa trvalého bydliska alebo obdobného bydliska sa nezverejňuje ani na webovom sídle ani v IS športu.

  Príklad: O funkcionárovi bude na webovom sídle zväzu uvedené:
  „Miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu: Pezinok“
  Adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bude vedená v IS športu i zdrojovej evidencii zväzu/klubu iba ako nezverejňovaný údaj, pre potreby orgánov verejnej správy (IS športu bude prepojený s REGOB-om), resp. pre interné potreby zväzu na identifikáciu funkcionára zväzu a najmä na účely poštovej komunikácie s ním, vypočítanie výšky cestovného a pod.

  13. K rozsahu zverejňovania údajov na športovom portáli.
  Podľa § 82 Zákona o športe za športovom portáli zverejňujú údaje podľa § 80 a § 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) /teda rodné číslo/ a g) /teda adresa trvalého pobytu/, ktoré sa nezverejňujú.

  Prečo by sa mali zverejňovať aj informácie § 80 ods. 1 písm. j) /teda adresa elektronickej pošty/ a k) /teda číslo bankového účtu na príjem a použitie 1. dotácie, 2. sponzorského/?
  Ide o uvedenie takých údajov, ktoré sú citlivé, vzhľadom na presne to isté, čo je uvedené v otázke č. 1. Postačovalo by uviesť číslo bankového účtu národného zväzu, kde by boli prostriedky poukázané ako dotácia, či sponzorské viazané na konkrétnu osobu športovca?
  Obdobne pri uvádzaní dátumu narodenia, nepostačoval by rok narodenia (obdobne to má v súčasnosti uvedené SFZ na svojej stránke ohľadom svojich členov)?

  Pri ustanovení povinného zverejňovania údajov typu „adresa elektronickej pošty“ a „číslo bankového účtu na príjem a použitie 1. dotácie, 2. sponzorského“ ide o pravidlo, ktorého cieľom je zabezpečiť jednak transparentnosť na účely komunikácie s fyzickou osobou vedenou v IS športu, ako aj transparentnosť použitia verejných prostriedkov.
  Čo sa týka zverejnenia adresy elektronickej pošty, tento údaj má slúžiť na zefektívnenie komunikácie v rámci športového hnutia, má pomôcť klubom, funkcionárom, organizátorom súťaží, trénerom, rozhodcom a iným športovým odborníkom, aby mohli osloviť konkrétnu osobu vedenú v IS športu. Napr. organizátor súťaže vie operatívne emailom osloviť rozhodcov, usporiadateľov, bezpečnostného manažéra, ktorých potrebuje k zorganizovaniu verejného športového podujatia a objednať si ich odbornú činnosť, klub môže osloviť trénera, rozhodcu, fyzioterapeuta, lekára, maséra a pod. Navyše dávame do pozornosti aj znenie § 99 ods. 4 písm. a) Zákona o športe, ktorý upravuje osobitný spôsob právne relevantného doručovania v športe, čo dáva zverejneniu emailovej adresy v IS športu ďalší praktický rozmer.
  Čo sa týka zverejnenia čísla bankového účtu základné pravidlo ustanovené v Zákone o športe je, že verejné prostriedky musia byť vedené na samostatnom/osobitnom bankovom účte (t. j. na inom ako na bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby používanom pri jej bežnej činnosti), inak prijímateľ nespĺňa základnú podmienku spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov /k tomu viď § 66 ods. 2 písm. b), resp. § 66 ods. 3 písm. d) Zákona o športe/ a teda nesmie (nemal by) dostať verejné prostriedky. Ak si prijímateľ zriadi na účel prijímania verejných prostriedkov alebo sponzorského transparentný účet (viď § 51 ods. 4 a 5 rep. § 65 ods. 6 a 7 Zákona o športe), tento je beztak dostupný on-line prostredníctvom internetu, t. j. majiteľ účtu, číslo účtu a transakcie na účte sú verejne prístupné (k tomu viď. http://transparentneucty.sk/ a https://www.fio.sk/bankove-sluzby/bankove-ucty/transparentny-ucet/vypis-transparentnych-uctov).
  Ak sú prostriedky iba refundované/preplácané športovcovi (z verejných prostriedkov alebo zo sponzorského poskytnutého na účet zväzu alebo klubu) klubom alebo zväzom až po ich použití a vykázaní zo strany športovca, nie je potrebné osobný účet športovca zverejňovať, v takom prípade sa však zverejní účet klubu/zväzu alebo inej športovej organizácie, z ktorého sú športovcovi refundované prostriedky.
  Čo sa týka dátumu narodenia fyzických osôb v športe, tento údaj, ktorý sa nepovažuje za osobitne chránený osobný údaj, sa podľa § 80 ods. 1 písm. b) Zákona o športe povinne zverejňuje. Je dôležitý napr. pre verejnú kontrolu vekových kategórií športovcov pri účasti na súťažiach, kde organizátorom môže byť aj osoba bez prístupu do matriky zväzu. Hranice pre zaradenie športovcov do vekových kategórií sú v jednotlivých športoch nastavené rôzne (k určitému dátumu a často to nie je k 1. januáru), pričom ich spravidla určuje príslušná medzinárodná športová federácia pre daný šport tak, aby boli vekové kategórie jednotné pre celý svet. Správnosť zaradenia športovca do príslušnej vekovej kategórie si vie na základe zverejneného dátumu narodenia on-line overiť tréner, rozhodca, delegát, funkcionár klubu alebo aj zväzu, rodič športovca či samotný športovec.

  14. Na včerajšom zasadnutí (06.09.2017) hlavná kontrolórka pre šport (pokiaľ mám korektné informácie) usmerňovala zástupcov národných zväzov, že na svojom webovom portáli (sídle) by mali mať zverejnený k menu a priezvisku športovca, aj dátum narodenia a adresu trvalého pobytu. Vzhľadom na vyššie uvedené, je to správne usmernenie ohľadom adresy trvalého bydliska? Je možné uvádzať len rok narodenia?

  Povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle dátum narodenia vyplýva zo všeobecnej povinnosti ustanovenej v § 80 ods. 2 písm. b) Zákona o športe, ktorá je na základe prechodných ustanovení § 99 ods. 2 a § 104 ods. 3 Zákona o športe prenesená na športové organizácie a má sa splniť zverejnením na webovom sídle športovej organizácie, ktorá by inak mala povinnosť zverejniť informáciu/údaj v IS športu a to až do času sfunkčnenia príslušnej časti/modulu/funkcionality IS športu. Samotný rok narodenia, nie je úplným a korektným údajom podľa § 80 ods. 2 písm. b) Zákona o športe. Aj z dôvodov vyššie uvedených (zaradenie športovcov do vekovej kategórie) je potrebné uvádzať dátum narodenia najlepšie v tvare DD/MM/RRRR.

  Čo sa týka zverejnenia adresy trvalého bydliska tu opätovne platí, že adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu sa vedie na základe § 80 ods. 2 písm. g) Zákona o športe v informačnom systéme športu avšak iba ako údaj, ktorý sa nezverejňuje rovnako ako rodné číslo fyzickej osoby (viď k tomu § 82 ods. 1 Zákona o športe. Z uvedeného vyplýva, že adresa trvalého bydliska alebo obdobného bydliska sa nezverejňuje (bez súhlasu športovca) ani na webovom sídle ani v IS športu ani pri športovcoch.

  15. Na športovom portáli ministerstva školstva sme našli v decembri 2018 niekoľko zmlúv o sponzorstve v športe z čoho vyplýva, že už existuje možnosť zverejňovať tieto zmluvy na športovom portáli tak, ako to predpokladá § 82 ods. 2 písm. j) piaty bod zákona o športe.
  Naša otázka znie: Dokedy sú povinné športové organizácie, športoví odborníci a športovci doplniť na športový portál zmluvy o sponzorstve v športe, ktoré uzavreli doposiaľ?

  Športové organizácie, športoví odborníci a športovci sú/budú povinné doplniť na športový portál zmluvy o sponzorstve v športe, ktoré uzavreli do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

  Keďže takéto oznámenie ministerstvom školstva vo vzťahu k povinným osobám podľa dostupných informácií doposiaľ zrejme nebolo vykonané, dovtedy, kým sa tak stane, sa zmluvy o sponzorstve v športe naďalej zverejňujú v prechodnom režime na vlastnom webovom sídle sponzorovaného.

  Prečo?

  Sponzorovaný plní povinnosť zverejniť zmluvu o sponzorstve v športe do 30 dní od jej podpisu aj naďalej na svojom webovom sídle a to až dovtedy, kým ministerstvo školstva neoznámi povinným osobám funkčnosť príslušnej časti informačného systému športu umožňujúceho zverejňovanie zmlúv o sponzorstve v športe. Následne budú sponzorovaní povinní do troch mesiacov od oznámenia funkčnosti IS športu doplniť všetky svoje zmluvy na športový portál, ktorý je súčasťou informačného systému športu.

  Podľa § 51 ods. 1 zákona o športe zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.”

  Podľa § 3 písm r) zákona o športe sa rozumie na účely tohto zákona rozumie pod zverejnením “zverejnenie údajov v informačnom systéme športu”,

  Podľa § 79 ods. 2 zákona o športe “informačný systém športu tvoria tieto moduly:

  1. register fyzických osôb v športe,
  2. register právnických osôb v športe,
  3. verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
  4. odbornej prípravy športových odborníkov.”.
  Podľa § 82 ods. 2 písm. j) zákona o športe na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj
  j) zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia
  1. príspevku uznanému športu,
  2. dotácie,
  3. príspevku na národný športový projekt,
  4. príspevku na športový poukaz,
  5. sponzorského,
  6. finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované,”.
  Podľa § 99 ods. 2 zákona o športe: “Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.”.

  Podľa § 104 ods. 3 a 4 zákona o športe:
  (3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.
  (4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

  Na základe uvedených ustanovení je možné vysloviť záver, že športové organizácie, športoví odborníci a športovci (t.j. sponzorovaný plniaci povinnosť podľa § 51 ods. 1 zákona o športe), ktorí uzavreli zmluvu o sponzorstve v športe, sú/budú povinní doplniť zmluvy o sponzorstve v športe na športový portál ministerstva školstva podľa prechodného ustanovenia § 104 ods. 4 zákona o športe “do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti registra týchto zmlúv”. Zároveň však musia byť pre sponzorovaných ku dňu oznámenia o funkčnosti registra vytvorené aj reálne technické možnosti/podmienky, t.j. nastavené príslušné prístupové práva na zverejňovanie zmlúv alebo musí byť vytvorená ľahko dostupná možnosť ich získania), potrebné na doplnenie zmlúv o sponzorstve v športe (všetkých doposiaľ uzavretých) na športový portál. Kým sa tak nestane, sponzorovaný naďalej postupuje podľa § 99 ods. 2 druhej vety zákona o športe, kde je uvedené pravidlo, že ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba (podľa § 51 ods. 1 zákona o športe je ňou sponzorovaný) informáciu (v danom prípade zmluvu o sponzorstve v športe) zverejní na svojom webovom sídle.

  16. Zastupujem viaceré športové organizácie, ktoré si svoju registračnú povinnosť (po prijatí ZoŠ) splnili, ale dodnes neboli nijako informované o sfunkčnení informačného systému športu (ISŠ).

  Zároveň viem o tom, že ISŠ existuje v nejakom rozsahu (podľa MŠVVaŠ sa stále napĺňa, no zároveň sa bavíme o tom, že IS niektorých zväzov sú už previazané s ISŠ a nie jeden piatok) a v otáznej záväznosti (keďže avizovaná info o sfunkčnení nikdy neprišla).

  Ako príklad uvediem, že z 3 športových organizácií, z ktorých každá si registračnú povinnosť splnila v riadnom termíne, sa v registri právnických osôb v športe (https://sport.iedu.sk/Company/List) dá vyhľadať len jedna.

  MŠVVaŠ však ešte v r.2016 dalo dokopy aj samostatný zoznam PO registrovaných do 1.7.2016, ktorý bol zverejnený tu: https://webadm.minedu.sk/data/files/5676.xls (dostupný zo stránky https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/).
  Momentálne je tento zoznam nedostupný.

  Vzhľadom k vyššie povedanému - najmä však k tomu, že nás o sfunkčnení ISSŠ nikto nikdy neinformoval - mám za to, že ISŠ sfunkčnený nie je.

  Pýtam sa, pretože sa o ISŠ všeobecne diskutuje ako o realite, ale pritom existuje XY športových organizácií, ktoré žijú v tom, že ISŠ sfunkčnený nebol, čakajú na deň D s informáciami zverejnenými len na svojich weboch, a môžu byť (hypoteticky) vypojení zo vzorca, z možnosti žiadať o poskytnutie dotácie atď. Že by to nikoho netrápilo? Alebo sa o takejto diere nevie?

  Náš právny názor je, že IS športu v nejakej podobe síce fyzicky/fakticky existuje ale MŠVVaŠ neurobilo zákonom predpokladané/vyžadované úkony nevyhnutné na to, aby boli všetky jeho existujúce funkcionality právne relevantným spôsobom zavedené do praxe, a aby ich nenaplnenie alebo nevyužívanie mohlo mať sankčné dopady na povinné subjekty. Podľa našich informácií okrem výzvy na zapísanie osôb do registra právnických osôb a fyzických osôb (rozoslanej emailom) MŠVVaŠ ani Národné športové centrum ako príspevková organizácia MŠVVaŠ, ktorá spravuje a prevádzkuje IS športu, nerealizovali pri spustení žiadnej inej funkcionality postup podľa § 104 ods. 4 ZoŠ1) a teda športovým organizáciám a športovým odborníkom nevznikla právne povinnosť tieto funkcionality využívať a doplniť do 3 mesiacov svoje údaje do IS športu.

  1) Podľa § 104 ods. 4 ZoŠ:
  "(4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.".

  Marián Lukáč    21. apríl 2017 10:35
  V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a bude nám vypomáhať pri organizácii a zabezpečení športového podujatia (napr. značenie trate, stavba zábran, obsluha občerstvovacej stanice a pod.).
  Stačí iba vo vlastnom registri dobrovoľníkov v športovej organizácii, klube (občianske združenie)?
  Upravené 21.apríl 2017 10:37
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  erika Zámečníková    9. február 2017 12:44
  Dobrý deň! Som účtovníčka a chcela by som sa informovať, nakoľko od športovej organizácie som nedostala jednoznačnú odpoveď. Týka sa to zmlúv o sponzorstve. Sponzorovaný by boli konkrétny športovci (maloletí), ktorí sú členmi SMF, reprezentanti SR a podľa nového Zákona o športe, aby si sponzor mohol dať do daňových výdavkov hodnotu sponzorského daru, okrem iného musí byť zmluva zverejnená. Môže sponzorovaní maloletí(prostredníctvom zákonného zástupcu) priamo zverejňovať na svojom webe, potom následne na IS športu, neviem, či to už funguje, alebo musí prostredníctvom
  organizácie, ktorého je členom? Ďakujem za informácie.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Simoneta Sepešiová    7. marec 2017 21:37
  Ak nie je možné zverejnenie informácie týkajúcej sa zmluvy o sponzorstve a použitia sponzorského v informačnom systéme športu, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.
  Z uvedeného vyplýva, že sponzorovaný má povinnosť zverejňovať uvedené informácie na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom, až do spustenia príslušnej funkcionality v informačnom systéme športu.
  Pri sponzorstve by mohlo prichádzať do úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia sponzorského využitím transparentného bankového účtu.

  Viac informácií nájdete aj na stránke - http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2016/
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti