Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - charitatívna reklama NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.04.2018 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami.

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Čo je podstatou charitatívnej reklamy?

  Podstatou charitatívnej reklamy je, že štát umožnil, aby zákonom určený okruh právnických osôb neziskovej povahy, ktorý vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, mohol na túto “charitatívnu” činnosť prijať a použiť až 20 000 eur ročne, ktoré sú na strane prijímateľa (šíriteľ reklamy) oslobodené od dane a podnikateľ (objednávateľ charitatívnej reklamy) ich má v celej výške v nákladoch bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate. Prijímateľ musí poskytnuté prostriedky použiť na charitatívne účely do konca nasledujúceho kalendárneho roka po ich prijatí, obdobne ako pri použití prostriedkov z asignovanej dane z príjmov tzv. 2 percentá.

  2. Aký je rozdiel charitatívnej reklamy oproti bežnej reklame?

  Obsahovo ide aj pri charitatívnej reklame o poskytnutie reklamy, ktorá je v zákone o reklame definovaná ako predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.
  Rozdiel je v tom, že pri “bežnej reklame” príjem poskytovateľa reklamy (napr. športového klubu s právnou formou o. z.), je príjmom z podnikania, ktorý podlieha zdaneniu a po zdanení ho prijímateľ (klub) môže použiť voľne podľa vlastného uváženia/rozhodnutia. Pri charitatívnej reklame je však viazaný účel použitia odplaty za šírenie reklamy, ktorý musí byť charitatívny.
  Aké sú to “charitatívne účely”?
  Zákon o dani z príjmov v § 13 ods. 1 písm. b) v súvislosti s charitatívnymi účelmi odkazuje na § 50 ods. 5, kde sú uvedené tieto všeobecne prospešné účely:

  • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • podpora a rozvoj športu,
  • poskytovanie sociálnej pomoci,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana ľudských práv,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • veda a výskum,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

  3. Kto môže využiť charitatívnu reklamu v športe?

  Charitatívnu reklamu môžu využiť športové zväzy, športové kluby a iné športové organizácie, ktoré sú právnickými osobami, t.j. majú IČO a majú právnu formu občianskeho združenia, nadácie, neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby.
  Občianske združenie je zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianskymi združeniami sú spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie, v ktorých sa združujú občania, prípadne môžu byť členmi združenia aj právnické osoby. Združenia sú právnickými osobami.
  Nadácia je zriadená podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia je právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Neinvestičný fond zriadený podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby je právnická osoba založená podľa uvedeného zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

  4. Môžu využiť charitatívnu reklamu aj športové kluby?

  ÁNO, športové kluby, ktoré majú právnu formu občianskeho združenia, nadácie, neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby môžu využiť príjem z charitatívnej reklamy na podporu a rozvoj športu, ktorá je uvedená ako jeden z charitatívnych účelov v § 50 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov.

  5. Môžu využiť charitatívnu reklamu aj športové zväzy?

  ÁNO, charitatívnu reklamu môžu využiť aj športové zväzy, keďže tieto majú mať podľa zákona /§ 3 písm. m) zákona o športe/ právnu formu občianskeho združenia. Športové zväzy môžu využiť príjem z charitatívnej reklamy, vzhľadom na ich povahu a cieľ činnosti okrem podpory a rozvoja športu, aj na podporu vzdelávania (napr. rozhodcov, delegátov, trénerov a pod.) alebo aj na organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti (usporiadatelia, rozhodcovia, tréneri, vedúci družstiev a iné podporné činnosti v športe vykonávané na báze dobrovoľníckej činnosti).

  6. Dokedy je treba použiť príjem z charitatívnej reklamy na verejnoprospešné účely?

  Príjem z charitatívnej reklamy sa má podľa zákona použiť do konca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, t.j. príjem poskytnutý v roku 2018 je potrebné použiť na charitatívne účely do konca roka 2019.

  7. Čo v prípade, ak prijímateľ prostriedkov (daňovník) do uplynutia ustanovenej lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane alebo ich časť na charitatívny účel?

  Prijímateľ prostriedkov (daňovník) je povinný v takom prípade zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie lehota na použitie príjmov. T. j. ak príjem z charitatívnej reklamy alebo jeho časť získaný v roku 2018 nepoužije do konca roku 2019 na charitatívne účely, zahrnie tieto príjmy do základu dane za rok 2019 v daňovom priznaní za rok 2019, ktoré bude podávať v roku 2020. Na objednávateľa reklamy a jeho daňovú povinnosť to nemá žiadny vplyv.

  8. Ako sa bude preukazovať daňovému úradu, že ide o charitatívnu reklamu?

  To, že ide o využitie inštitútu charitatívnej reklamy by malo byť jasne uvedené v zmluve o reklame (odporúčame využiť osobitný nový zmluvný typ “zmluvu o charitatívnej reklame”, nie bežnú zmluvu o reklame), v ktorej by mal byť vymedzený

  • charitatívny účel použitia prostriedkov, ktoré objednávateľ reklamy zaplatil poskytovateľovi reklamy ako odplatu za poskytnutie reklamy, 
  • záväzok prijímateľa prostriedkov použiť príjem zo zmluvy výhradne na verejnoprospešné účely,
  • záväzok prijímateľa prostriedkov použiť príjem na verejnoprospešné účely najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal,
  • záväzok, že ak prijímateľ prostriedkov (daňovník) do uplynutia ustanovenej lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na vymedzený verejnoprospešný účel, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.
  Prijímateľ prostriedkov/plnenia poskytnutého na základe zmluvy o charitatívnej reklame je povinný uviesť/priznať príjem z charitatívnej reklamy podľa § 13 písm. g) zákona o dani z príjmov v príslušnom riadku daňového priznania, ktoré bude od daňového roku 2018 zrejme doplnené o túto položku.
  Prijímateľ prostriedkov/plnenia poskytnutého na základe zmluvy o charitatívnej reklame bude povinný pri daňovej kontrole preukázať správcovi dane, že príjem z charitatívnej reklamy podľa § 13 písm. g) zákona o dani z príjmov bol skutočne použitý na niektorý z charitatívnych účelov podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, ktorý by mal korešpondovať s uzavretou zmluvou o charitatívnej reklame.

  9. Odkedy je možné využívať charitatívnu reklamu?

  Charitatívnu reklamu aj s daňovými benefitmi na strane prijímateľa prostriedkov (oslobodenie od dane z príjmov do výšky 20 000 eur) je možné využívať od 1.1.2018, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. avšak daňové benefity bude možné prvý raz uplatniť až v rámci daňového priznania za rok 2018, ktoré sa bude podávať v roku 2019.

  10. Je možné, aby si slovenská firma zaplatila charitatívnu reklamu priamo u zahraničnej neziskovej organizácie napr. v Českej republike?
  Organizácia sa zaoberá podporou vedy a výskumu. Alebo napríklad priamo vo verejnej výskumnej inštitúcii v zahraničí?

  Charitatívna reklama je zmluvný vzťah obdobný ako zmluva o reklame.

  Osobitosťou charitatívnej reklamy je, že objednávateľ reklamy (podnikateľ) a šíriteľ reklamy t.j. niektorý zo 4 typov neziskových subjektov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, sa dohodnú, že poskytnuté finančné alebo nefinančné plnenie za šírenie reklamy jeho prijímateľ (neziskový subjekt) použije výlučne na konkrétny charitatívny účel, ktorý je špecifikovaný v zmluve o (charitatívnej) reklame. Tento charitatívny účel musí spadať do niektorej z verejejnoprospešných/charitatívnych oblastí, ktoré sú rámcovo vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

  Na strane podnikateľa sa zmluva o charitatívnej reklame správa úplne rovnako ako bežná zmluva o reklame, t.j. poskytnuté plnenie na základe tejto zmluvy má podnikateľ v plnej výške v daňových výdavkoch/nákladoch.
  Je potrebné uviesť, že v nákladoch to má podnikateľ bez ohľadu na to, či je v strate alebo v zisku, nakoľko reklama je zákonom uznaný nástroj, ktorý má podporiť úspešnosť podnikania podnikateľa.
  Ale pozor, podnikateľ v prípade daňovej kontroly musí vedieť zdôvodniť výdavok na reklamu a preukázať, že reklama (charitatívna alebo aj bežná), ktorú si objednal má potenciál podporiť úspešnosť jeho podnikania, t.j. zvýšiť záujem o tovar alebo služby podnikateľa (v zmysle zákonnej definície pojmu "reklama" v zákone o reklame.

  To platí aj vtedy, keď si podnikateľ objedná reklamu u neziskového subjektu so sídlom v inom štáte, kde bude zrejme ešte ťažšie zdôvodniť ako reklama v inom štáte podporí úspešnosť podnikania podnikateľa na slovenskom, pripadne na širšom trhu.

  Neziskový subjekt, ktorý prijal plnenie od podnikateľa zdaňuje svoj príjem zo zmluvy o reklame alebo aj zo zmluvy o charitatívnej reklame v štáte, kde má sídlo a kde vykonáva činnosť. Pre tento subjekt sú preto smerodajné daňové zákony príslušného iného štátu, v ktorom má sídlo a vykonáva činnosť, nie slovenské.

  Na Slovensku daňové zákony umožňujú /konkrétne § 13 ods. 1 pism. g) zákona o dani z príjmov/, aby príjem neziskového subjektu - daňovníka podľa § 12 ods. 3 pism. a) zákona o dani z príjmov, bol v súčte do 20.000 EUR ročne oslobodený od dane z príjmov pri splnení zákonných podmienok, že sa použijú na charitativny účel najneskôr do konca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po tom ako boli poskytnuté.

  To však platí iba pre neziskové subjekty - daňovníkov podľa § 12 ods. 3 pism. a) zákona o dani z príjmov, ktorí zdaňujú svoje príjmy na Slovensku podľa slovenských daňových zákonov.

  11. Skutočne je potrebné presne špecifikovať na aký účel budú prostriedky pouzité?
  Jedna sa o neziskovú organizáciu a preto sa chcem opýtať, či nestačí napísať, že prostriedky z charitatívnej reklamy budú použité na verejnoprospešné ciele v zmysle stanov poskytovateľa charitatívnej reklamy, resp. v zmysle § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, bez uvedenia konkrétneho účelu použitia?

  Charitatívna reklama je zmluvný vzťah obdobný ako zmluva o reklame.

  Osobitosťou charitatívnej reklamy je, že objednávateľ reklamy (podnikateľ) a šíriteľ reklamy t.j. niektorý zo 4 typov neziskových subjektov uvedených v § 12 ods. 3 pism. a) zákona o dani z príjmov, sa dohodnú, že poskytnuté finančné alebo nefinančné plnenie za šírenie reklamy jeho prijímateľ (neziskový subjekt) použije výlučne na konkrétny charitatívny účel, ktorý je špecifikovaný v zmluve o (charitatívnej) reklame. Tento charitatívny účel musí spadať do niektorej z verejejnoprospešných/charitatívnych oblastí, ktoré sú rámcovo vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Je to jedna zo základných náležitostí zmluvy.

  Na strane podnikateľa sa zmluva o charitatívnej reklame správa úplne rovnako ako bežná zmluva o reklame, t.j. poskytnuté plnenie na základe tejto zmluvy má podnikateľ v plnej výške v daňových výdavkoch/nákladoch.

  Je potrebné uviesť, že v nákladoch to má podnikateľ bez ohľadu na to, či je v strate alebo v zisku, nakoľko reklama je zákonom uznaný nástroj, ktorý má podporiť úspešnosť podnikania podnikateľa.

  Ale pozor, podnikateľ v prípade daňovej kontroly musí vedieť zdôvodniť výdavok na reklamu a preukázať, že reklama (charitatívna alebo aj bežná), ktorú si objednal má potenciál podporiť úspešnosť jeho podnikania, t.j. zvýšiť záujem o tovar alebo služby podnikateľa (v zmysle zákonnej definície pojmu "reklama" v zákone o reklame.

  Na Slovensku daňové zákony umožňujú /konkrétne § 13 ods. 1 pism. g) zákona o dani z príjmov/, aby príjem neziskového subjektu - daňovníka podľa § 12 ods. 3 pism. a) zákona o dani z príjmov, bol v súčte do 20.000 EUR ročne oslobodený od dane z príjmov pri splnení zákonných podmienok, že sa použijú na charitativny účel najneskôr do konca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po tom ako boli poskytnuté.

  Zároveň je potrebné vychádzať z toho, že každý z účelov nie je určený pre každý subjekt.
  Bolo by akosi čudné, ak by si športový klub dal vymedzenie účelu s odkazom na celé ustanovenie zákona, kde sú aj účely, ktoré klub s určitosťou nebude a ani nemôže naplniť.
  Ak sa na to pozrieme ale tak, že v skutočnosti aj tak rozhoduje realita a skutočný účel, na ktorý boli peniaze použité, tak by podľa nášho právneho názoru obstálo aj vymedzenie tak široko.
  Na druhej strane, by sme odporučili zmluvu precizovať a podmienky dohodnúť detailnejšie.
  Pre partnera, ktorý prostriedky poskytol bude dôveryhodnejšie, keď bude mať možnosť ako takej kontroly, či prostriedky boli použité na sledovaný účel, to všetko v spojitosti s reklamou, ktorú by mal mať možnosť dohľadať v spojitosti s daným účelom (športové podujatie, vzdelávací kongres a pod.)

  Viac info nájdete aj tu:

  • http://www.ucps.sk/CHARITATIVNA_REKLAMA
  • http://www.ucps.sk/FAQ_charitativna_reklama
  • http://www.ucps.sk/Charitativna_reklama_pravna_uprava

  12. Ak má občianske združenie /športový klub/ príjem na základe zmluvy o charitatívnej reklame, musí byť táto zmluva zverejnená na stránke sport.gov.sk, tak ako je to v prípade sponzorskej zmluvy?

  Zákon o dani z príjmov, zákon o športe a ani iný všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky na rozdiel od zmluvy o sponzorstve v športe (§ 51 ods. 1 zákona o športe) nevyžaduje a ani nepredpokladá, aby bol príjem športovej organizácie, športovca alebo športového odborníka získaný na základe zmluvy o charitatívnej reklame uvádzaný v informačnom systéme športu.

  Príjem ako taký je príjmom zo súkromných prostriedkov, nakoľko ho spravidla vždy poskytuje súkromná firma alebo súkromný podnikateľ ako objednávateľ reklamy, ktorý si objednáva reklamu v prípade, ak ide o podporu športu, tak u športovej organizácie ako šíritela reklamy.
  Čiže je to štandardný reklamný vzťah, len je modifikovaný a osobitý tým, že získané prostriedky je športová organizácia na základe zmluvy o "charitatívnej" reklame povinná použiť na charitatívny účel, t. j. na niektorý z účelov, ktoré sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

  13. Prosím o vysvetlenie k zmluve o charitatívnej reklame, ktorú môžu prijímať jednotlivé športové kluby, je v maximálnej hodnote 20 tisíc EUR bez DPH, oslobodená od dane z príjmu na 1 rok. Môže sa skladať z viacerých zmlúv ale hodnote tých 20 tisíc nesme byť prekročená. Tak tomu mám rozumieť?

  Správne ste tomu porozumeli.
  Ako je aj písané v komentári, príjem z charitatívnej reklamy na strane prijímateľa je oslobodený od dane z príjmov do výšky 20 000 eur. To znamená, že celkový ročný úhrn takto prijatých prostriedkov môže byť prijatý od jedného subjektu, ale aj od viacerých subjektov. Samozrejme to neznamená, že by ste túto sumu nemohli prekročiť, avšak príjem nad sumu 20 000 eur už musíte ako príjem zdaniť.
  Na strane subjektu poskytujúceho takéto peňažné prostriedky neplatí obmedzenie, to znamená že podnikateľský subjekt, ktorý sa rozhodne poskytnúť prostriedky, môže ich poskytnúť aj súhrnne nad hranicu 20.000 eur jednému prijímateľovi ale aj viacerým prijímateľom a súčasne sa takýmto spôsobom môže dostať aj do straty, kdežto pri Sponzorskej zmluve môže prostriedky poskytnúť iba ak má kladný daňový základ.  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti