Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Často kladené otázky (FAQ) - členstvo/členské príspevky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.08.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorýchcieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Musí športová organizácia (občianske združenie) vyberať členský poplatok od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie), ale nie sú členmi organizácie?

  NIE, členský príspevok sa vyberá iba od členov združenia, t.j. od osôb (najmä fyzických prípadne aj právnických, ak stanovy občianskeho združenia pripúšťajú členstvo právnických) ktoré si podľa stanov občianskeho združenia podali prihlášku za člena združenia a príslušný orgán združenia ich po preukázaní splnenia podmienok členstva podľa stanov združenia prijal za členov združenia. Prijatím za člena združenia, osoba nadobudla práva a povinnosti člena združenia podľa stanov občianskeho združenia.

  V mnohých združeniach to funguje tak, že členmi združenia je iba niekoľko fyzických osôb, ktoré ho dlhodobo riadia a zabezpečujú činnosť občianskeho združenia (klubu). Často sú to funkcionári a tréneri doplnení zástupcami obce, sponzorov a rodičov.

  Okrem týchto osôb v rámci združenia pôsobia aj množstvo ďalších osôb, ktoré využívajú jeho činnosť v podstate ako službu, resp. podieľajú sa na činnosti ale nie sú jeho členmi. Ich finančné príspevky do združenia nie sú členskými príspevkami ale “iba” príspevkami na činnosť združenia, pričom spravidla slúžia na účelové pokrytie nákladov na činnosť osoby (najmä športovca), ktorá prispela alebo družstva/kolektívu, v ktorom športovec pôsobí.

  Športovci do klubov prichádzajú a odchádzajú spravidla bez toho, aby sa stávali členmi občianskeho združenia. Ich vzťah k združeniu je daný registráciou za športový klub, prípadne pri niektorých športovcoch aj zmluvou o vykonávaní profesionálneho športu alebo zmluvou o vykonávaní amatérskeho športu alebo zmluvou o príprave talentovaného športovca. 

  2. Vysvetlenia k úprave členských príspevkov v Slovenskom futbalovom zväze:

  Otázky a odpovede k problematike členského v SFZ nájdete v tomto článku: "Otázky a odpovede k téme členské príspevky v SFZ".

  3. Čo označujeme pojmom "členský príspevok" alebo "členské" v občianskych združeniach?

  V občianskych združeniach sa pod pojmom "členský príspevok" alebo členské označuje platba, ktorú na základe stanov občianskeho združenia uhrádzajú výhradne členovia občianskeho združenia v pravidelných intervaloch spravidla jeden krát ročne a táto čiastka slúži na pokrytie bežných nákladov združenia. 

  Ak osoby, ktoré aktívne pôsobia v združení, avšak nie sú členmi združenia (nedali prihlášku za člena združenia a neboli prijatý) ako napríklad športovci, ich rodičia, tréneri a iní športoví odborníci prispievajú na činnosť združenia, tento príspevok nie je "členským príspevkom" ani "členským", ako ho v niektorých kluboch nesprávne hovorovo označujú, ale príspevkom na činnosť združenia, ktorý má povahu (účelového) daru občianskemu združeniu.   

  4. Chcel by som vedieť presné paragrafové ustanovenie v zákone č. 440/2015, kde je uvedené aké osoby majú platiť tzv. členské príspevky.

  Podľa § 9 ods. 1 Zákona o športe:
  "(1) Športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť."

  SFZ je národným športovým zväzom futbalu, ktorý je športovou organizáciou s právnou formou občianskeho združenia, preto je povinný vyberať od svojich členov členské príspevky, inak nebude môcť byť prijímateľom verejných prostriedkov cca vo výške 6,5 mil eur. bude činiť príspevok uznanému športu a ďalšie prostriedky sú poskytované na projekt výstavby 21 futbalových štadiónov a iné projekty financované zo štátnych prostriedkov.

  Podľa § 16 ods. 1 zákona o športe:
  "(1) Národný športový zväz je športový zväz uznaný ministerstvom školstva ...

  Podľa § 3 písm. m) sa na účely zákona o športe rozumie:
  "m) športovým zväzom športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov,".

  Podľa § 67 ods. 2 písm. c) zákona o športe:
  "(2) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá
  c) ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný členský príspevok od osôb s jej príslušnosťou podľa § 9 ods. 1,"

  Ak SFZ nebude od svojich členov členské, ktoré je vyjadrením a preukázaním spoluúčasti SFZ a jeho členov na nákladoch ich vlastnej činnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu uplatní § 67 ods. 2 písm c) zákona o športe, vysloví vo vzťahu k SFZ stratu spôsobilosti prijímateľov verejných prostriedkov a od toho momentu neposkytne SFZ ďalšie prostriedky zo štátneho rozpočtu až dovtedy, kým SFZ nepreukáže plnenie povinnosti vyberať členské od svojich členov.

  7) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.

  5. V našom združení máme momentálne poplatky za tréning. Podľa Zákona o športe sme povinní vyberať aj členské poplatky?

  Podľa novely Zákona o športe postačuje, ak sa bude vyberať príspevok na činnosť združenia/klubu.

  6. Ako v takom prípade definujeme "Tréningové poplatky"?

  Tréningové poplatky sú príspekom na činnosť združenia. Z týchto prostriedkov sú spravidla uhrádzané konkrétne aktivity organizované v rámci klubu pre prispievateľov. Nie sú to totožné poplatky s členskými príspevkami. Členský príspevok je ročný príspevok na činnosť klubu, ktorý uhrádzajú členovia (hráči často nemajú členský vzťah ku klubu ale iba registračný vzťah) na základe ich členského vzťahu k združeniu. Členský príspevok je povinný uhrádzať iba člen združenia, t.j. osoba ktorá bola na základe prihlášky prijatá za člena združenia/klubu.

  7. Je nutné vyberať členské poplatky aj u detí (neplnoletých), ktorí sú však zo zákona zastupovaní rodičmi (členská schôdza...)?

  Členské poplatky si každé združenie dohodne tak, ako to považuje za primerané, vhodné, či potrebné. Ak sa však chce združenie/klub/zväz uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu mal by vyberať od svojich členov členský príspevok. Inak nesplní základnú podmienku vychádzajúcuc zo zásady, "keď chce združenie príspevok na činnosť, musí preukázať, že sa na finacovaní tejto činnosti podieľajú aj členovia združenia".

  8. Ako evidovať dieťa (4 - 17 rokov), ak nebude platiť poplatky?

  Dieťa môže byť evidované ako športovec registrovaný za príslušný športový klub, v ktorom vykonáva šport, aj keď nemá členský vzťah k združeniu/klubu, ktorý vzniká prijatím za člena na základe prihlášky za člena združenia.

  9. Je možné mať členské poplatky i vo viacerých cenových úrovniach? (napr.: podľa veku...)

  Áno, je to možné, zákon neupravuje ani nezakazuje viaceré úrovne výšky členského napríklad deti do 12 rokov, od 12 do 18 rokov, od 18 do 23 rokov a ostatní športovci, športoví odborníci, kluby.

  10. Zaujímalo by ma, akým spôsobom má vyberať členské príspevky športová organizácia, ktorá nie je občianskym združením, ale je to s.r.o.- čka (jej 100% vlastníkom je ale občianske združenie) – je v tomto prípade za člena považované spomínané občianske združenie, ako vlastník? – toto doplnenie otázky nás zaujíma z toho dôvodu, že táto s.r.o.-čková športová organizácia je takisto prijímateľom verejných prostriedkov.

  Odpoveď na položenú otázku vyplýva najmä z ustanovenia § 9 ods. 1 Zákona o športe, ktoré sa novelou Zákona o športe (zákon č. 354/2016 Z.z.) podstatne zmenilo s účinnosťou od 1.1.2016, odkedy je jeho znenie nasledovné:
  § 9
  (1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým má príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej má príslušnosť, a národnému športovému zväzu.

  Z uvedeného je zrejmé, že športová organizácia, t.j. aj športový klub alebo športový zväz, ak chce byť prijímateľom verejných prostriedkov bude musieť preukázať, že vyberá od osôb s jej príslušnosťou ročný príspevok na svoju športovú činnosť.

  Pred novelou Zákona o športe (do 31.12.2016) sa táto povinnosť týkala iba športových organizácii (klubov a zväzov), ktoré mali právnu formu občianskeho združenia a bola vyjadrená ako povinnosť vyberať "členské" (od členov občianskeho združenia, t.j. od osôb, ktoré si v zmysle stanov o.z. podali prihlášku za člena združenia a následne boli postupom podľa stanov prijaté za člena združenia, čím nadobudli práva a povinnosti člena združenia). Po novele sa táto povinnosť športových organizácií rozšírila a vzťahuje sa na všetky typy právnických osôb vrátane obchodných spoločností.

  Verejnými prostriedkami finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii /§ 2 písm. a) zákona č- 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/. Z uvedeného vyplýva, že verejnými prostriedkami sú nielen prostriedky štátneho rozpočtu ale aj prostriedky samosprávy (obce, mestá a VÚC), ktoré sú tiež súčasťou verejnej správy, takže plnenie povinnosti vyberať príspevok na činnosť klubu budú skúmať aj orgány samosprávy pri poskytovaní dotácií, príspevkov a grantov z verejných prostriedkov, s ktorými hospodária.

  Klub, ktorý je obchodnou spoločnosťou, napr. spoločnosť s ručením obmedzením, si teda musí na splnenie uvedenej podmienky určiť pre osoby s jeho klubovou príslušnosťou ročný príspevok na športovú činnosť, a to buď interným predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu klubu, ktorý má oprávnenie takéto rozhodnutie prijať a následne musí tento príspevok preukázateľne od osôb s jeho klubovou príslušnosťou aj vybrať.

  Výška ročného príspevku na športovú činnosť sa eviduje (sa bude evidovať) v informačnom systéme športu /§ 81 ods. 1 písm. q)/ a rovnako aj dátum úhrady ročného príspevku na športovú činnosť podľa § 9 ods. 1 /§ 81 ods. 1 písm. r)/ . Pomocou verejne prístupných údajov v IS športu bude možné jednoducho kontrolovať poskytovateľ verejných prostriedkov alebo aj sponzorského, či má konkrétna športová organizácia ročný príspevok na športovú činnosť stanovený a či ho aj vyberá od osôb s jej klubovou/zväzovou príslušnosťou. Rovnako aj pri každej fyzickej osobe zapísanej v IS športu je uvedená jej klubová a zväzová príslušnosť /§ 80 ods. 1 písm. q)/ a dátum uhradenia ročného príspevku na športovú činnosť podľa § 9 ods. 1 /§ 80 ods. 1 písm. s)/.

  Podľa § 99 ods. 2 veta druhá Zákona o športe "ak nie je možné zverejnenie (povinne zverejňovaných údajov v IS športu), povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.", preto, ak IS športu neumožňuje zápis a zverejnenie týchto položiek registra právnických osôb a registra fyzických osôb, mala by si ich každá športová organizácia dočasne o sebe viesť a zverejniť na svojom webovom sídle.

  Čo sa týka okruhu osôb, od ktorých sa má preukázateľne vyberať ročný príspevok na činnosť, táto je vymedzená cez vzťah klubovej príslušnosti /§ 3 písm. k) body 1 až 6/ založený týmto spôsobom:

  1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu, (NAPR. AK NIEKTO SÚŤAŽÍ ZA KLUB BEZ REGISTRÁCIE ALEBO ČLENSTVA V TOMTO KLUBE)
  2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, (VZŤAH SO ŠPORTOVOU ORGANIZÁCIOU, KTORÁ JE ORGANIZÁTOROM ALEBO RIADIACIM ORGÁNOM SÚŤAŽE, V KTOREJ SA FYZICKÁ OSOBA ALEBO AJ PRÁVNICKÁ ZÚČASTNÍ)
  3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, (FUNKCIONÁRI KLUBU)
  4. registráciou za športovú organizáciu, (HRÁČ/ŠPORTOVEC JE REGISTROVANÝ V ZDROJOVEJ EVIDENCII ZVAZU A SPRAVIDLA MÁ NA ZÁKLADE TOHO VYSTAVENÝ PLATNÝ REGISTRAČNÝ PREUKAZ)
  5. športovou reprezentáciou, (VZNIKÁ PRÍSLUŠNOSŤ K ZVAZU, KTORÝ NOMINOVAL ŠPORTOVCA DO REPREZENTÁCIE)
  6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii, (relevantný je iba členský vzťah, nakoľko pri dobrovoľníckom vzťahu zákon upravil výnimku)
  Výnimkou z povinnosti platiť ročný príspevok na športovú činnosť je podľa zákona situácia, keď má klub/zväz s fyzickou osobou zmluvný vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (hráč/športovec) alebo zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (hráč/športovec) alebo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ktokoľvek, kto vykonáva pre športovú organizáciu dobrovoľnícku činnosť).

  K doplňujúcej otázke ohľadom toho, či je treba o.z. ako jediného spoločníka s.r.o., považovať za člena klubu, je potrebné uviesť, že medzi s.r.o. a o.z. ako jeho spoločníkom, nie je členský vzťah.

  11. Chcel by som Vás požiadať o upresnenie - všade sa hovorí o členoch klubu/združenia...
  Ako je to s právami a povinnosťami osoby - registrovanej za združenie / tréner, rozhodca, športovec/ a aké má práva a povinnosti voči tejto osobe klub/združenie?

  Registrácia osoby za klub v evidencii národného športového zväzu je vzťah úplne nezávislý od členstva osoby v tomto združení/klube, t.j. osoba registrovaná za klub môže byť, ale nemusí byť, členom združenia/klubu.

  Členstvo v občianskom združení (klube) je právny vzťah medzi fyzickou osobou a občianskym združením ako právnickou osobou, ktorý vzniká na základe prihlášky za člena združenia postupom, ktorý je upravený v stanovách tohto združenia/klubu. Nových členov združenia prijíma spravidla výkonný orgán klubu (výkonný výbor, predsedníctvo, rada alebo výkonný orgán s iným názvom). Okrem členov združenia, ktorí prijatím za člena združenia získavajú práva a povinnosti člena združenia upravené v stanovách občianskeho združenia. Títo ľudia môžu ovplyvňovať chod združenia, voliť orgány, navrhovať kandidátov, schvaľovať rozpočet a podobne. V rámci činnosti združenia však môžu pôsobiť okrem členov združenia aj desiatky, stovky ďalších osôb, ktoré nie sú členmi združenia, ale podieľajú sa na jeho činnosti (využívajú možnosti, ktoré združenie svojou činnosťou vytvára) ako hráči/športovci, tréneri, maséri alebo usporiadatelia, hlásatelia a pod. a títo môžu byť za združenie/klub registrovaný alebo v ňom môžu byť zamestnaní, prípadne pre združenie/klub môžu vykonávať dobrovoľnícku činnosť.

  Často je pre športovú komunitu mätúce, keď sa vyberajú poplatky na činnosť združenia (napr. od rodičov registrovaných športovcov, ktorí sa zbierajú na sústredenie alebo turnaj/súťaž), ktoré sa slangovo (hovorovo) označuje ako "členské".
  V skutočnosti však ide o nepresné označenie platby do združenia (presnejšie označenie by bolo "príspevok na športovú činnosť" združenia), pretože "členské" v pravom slova zmysle platia do združenia iba tie osoby, ktoré sú členmi združenia na základe prihlášky za člena združenia po prijatí za člena združenia výkonným orgánom. Členské sa platí v paušálne stanovenej výške (spravidla raz ročne) určenej v predpise združenia alebo rozhodnutím orgánu združenia podľa stanov. Členské je určené pre všetkých členov združenia v rovnakej sume, prípadne môže byť určené, že deti a mládež, prípadne nezamestnaní platia polovičné členské a pod. To záleží od dohody a solidarity komunity členov združenia, či stanovia výšku členského s prihliadnutím na sociálne/ekonomicky slabšie skupiny alebo bude pre všetkých členské rovnaké.

  12. Ako postupovať, ak došlo k vylúčeniu člena združenia z klubu, pri ktorom si člen združenia myslí, že jeho vylúčenie bolo neoprávnené.

  Každý klub, ktorý je občianskym združením, má svoje stanovy a prípadne aj ďalšie predpisy, ktoré upravujú, ktorý orgán môže konať a rozhodovať za združenie a v akých veciach.

  O mnohých vnútorných veciach združenia rozhodujú príslušné orgány združenia na základe oprávnenia, ktoré im vyplýva zo stanov alebo iných predpisov.

  Stanovy treba vnímať ako súkromnoprávnu písomnú dohodu členov združenia o pravidlách, podľa ktorých sa zriaďuje a bude fungovať občianske združenie, ktorého sú členmi. Každý nový člen združenia prihláškou a prijatím za člena združenia pristupuje k týmto interným pravidlám združenia upraveným v stanovách a prípadne na ich základe aj v ďalších predpisoch alebo aj rozhodnutiach združenia, resp. jeho orgánov.

  Zrejme každé stanovy združenia upravujú aj zánik členstva. Jednou z foriem zániku členstva je aj vylúčenie člena zo združenia. Ide o jeden z najvážnejších zásahov do ústavou garantovaného práva na združovanie (čl. 29 ústavy SR).

  Vylúčenému členovi by malo byť doručené písomné rozhodnutie orgánu klubu, ktorý je podľa stanov alebo iného predpisu klubu (napr. disciplinárneho poriadku) oprávnený také rozhodnutie vydať.

  V tomto rozhodnutí by malo byť uvedené, aký orgán klubu/združenia, za aké konanie (popis skutku, za ktorý bol člen združenia vylúčený, t.j. kedy, kto, kde a akým konaním alebo správaním sa dopustil previnenia voči dohodnutým pravidlám upraveným v stanovách, predpisoch alebo rozhodnutiach orgánov o. z.) a na základe akého ustanovenia stanov/predpisov o. z. bolo rozhodnuté o vylúčení člena zo združenia.

  Po obdržaní písomného rozhodnutia klubu o vylúčení člena združenia, je potrebné overiť/skontrolovať v stanovách, či postup klubu bol v súlade so stanovami, predpismi a rozhodnutiami združenia a zvážiť ďalšie kroky na ochranu práv, ak boli porušené.

  V tej súvislosti je však potrebné uviesť, že spor ohľadom vylúčenia člena zo združenia je sporom v rámci komunity ľudí, ktorých spája spoločná záujmová činnosť, na výkon ktorej sa dobrovoľne a slobodne združili. Formálne právne kroky pri riešení takýchto sporov však veci nevyriešia nikdy, najmä z hľadiska možného budúceho urovnania sporu a vzťahov tak dobre, ako úprimná ľudská komunikácia, prípadne s využitím mediácie, a možno trochu času na férové zhrnutie a posúdenie faktov. Formálne právne kroky vzniknutú situáciu skôr ešte vyhrotia a väčšinou znemožnia ďalšiu spoluprácu dotknutých osôb v rámci klubu. V takom prípade je treba otvoriť problém pred najvyšším orgánom združenia a keď sa ten neprikloní na stranu dotknutého člena združenia, možno lepším krokom pre budúce vykonávanie záujmovej činnosti je ísť ju vykonávať do iného občianskeho združenia alebo založiť nové občianske združenie, v ktorom budú nastavené vnútorné pravidlá a ich dodržiavanie možno lepšie, korektnejšie ako v iných združeniach.

  13. Je nutné, aby všetky deti ktoré budú platiť členské na účet občianskeho združenia, boli prijaté za jeho členov? Alebo môžu združenie podporovať bez nutnosti členstva? Len potom nastáva otázka, ako ošetriť príjem z členského na účte, keď to zaplatia a nebudú členmi občianskeho združenia?

  V tomto prípade by som odporučil uviesť v stanovách delenie na členov a registrovaných, pričom za člena prijmete (po riadnom zvážení) iba tých, ktoré skutočne niečo a najmä trvalo robia a budú robiť v prospech klubu. Ostatné osoby, ktoré prichádzajú a odchádzajú, čo sú predovšetkým športovci, by som ponechal v rovine registrovaných a ich platby možno nazvať ako príspevok na činnosť / náklady športovej činnosti klubu. Registrovaní majú v podstate všetky práva, skoro ako člen, ALE a to je to najzásadnejšie, nezúčastňujú sa členskej schôdze, nevolia (a teda Vám nemôžu tak povediac "aktívny" rodičia prevziať klub Vašim odvolaním) a nemôžu byť volení.   


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti