Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - disciplinárne konanie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.02.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. 

  § 54

  (2) V disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú uložiť predpisy športového zväzu.

  Prečo má zväz v odsekoch 2 až 4 odrazu výsadné postavenie, keď podľa ods.1 môžu rozhodovať disciplinárne orgány športovej organizácie? Čo ak športová organizácia nepodlieha žiadnemu športovému zväzu? Vzťahuje sa tento paragraf na športovú organizáciu alebo iba športový zväz?

  Tu sa predpokladá, že viac ako 95% disciplinárnych konaní je vedených v rámci športových zväzov, kde ich vedú disciplinárne orgány športového zväzu alebo disciplinárne orgány športovej organizácie, ktorá je členom športového zväzu. Zámerne nebolo v tomto ustanovení použité označenie “národný” športový zväz, t.j. predpokladá sa, že disciplinárne konanie vrátane možných sankcií bude upravené v každom zväze. Ak by viedla disciplinárne konanie športová organizácia (klub) v súlade so zásadou primeranosti sa bude analogicky vyžadovať, aby boli ukladané iba také sankcie, ktoré sú schválené v disciplinárnom alebo inom predpise športovej organizácie, s ktorou by mal byť ten, komu má byť uložená sankcia vopred oboznámený. Napríklad disciplinárne pravidlá (pokutové poriadky a pod.) by mali byť súčasťou (prílohou) zmluvy o profesionálnom/amatérskom vykonávaní športu, aby športovec vopred vedel, za čo a akým spôsobom môže byť klubom postihnutý, prípadne by mohol obsah disciplinárnych pravidiel namietať alebo odmietnuť podpísať zmluvu.

  2. Kto podlieha disciplinárnej právomoci disciplinárneho orgánu v rámci športovej organizácie?

  Športová organizácia vykonáva disciplinárnu právomoc voči svojim členom na základe ich príslušnosti k športovej organizácii vymedzenej v ustanovení § 3 písm. k. Zákona o športe. Okrem toho je disciplinárna právomoc resp. osobná pôsobnosť disciplinárnych orgánov vymedzená aj v ust. § 54 ods. 1 Zákona o športe takisto s odkazom na príslušnosť ku športovej organizácii.

  Podľa § 54 ods. 1 Zákona o športe:
  “(1) Disciplinárne konanie môžu viesť disciplinárne orgány športovej organizácie voči športovcovi, športovému odborníkovi, športovej organizácii alebo inej osobe, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, za porušenie pravidiel súťaže, predpisov športového zväzu alebo rozhodnutia športového zväzu, ktorého sa dopustila v čase, keď mala príslušnosť k športovej organizácii.”

  Podľa § 3 písm. k) Zákona o športe sa na účely Zákona o športe rozumie
  “k) príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená

  1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
  2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
  3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
  4. registráciou za športovú organizáciu,
  5. športovou reprezentáciou,
  6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
  7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
  8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
  9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
  10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,”

  3. Aké sankcie môžu byť v disciplinárnom konaní uložené subjektu, ktorý spácha disciplinárne previnenie?

  Podľa § 54 ods. 2 zákona o športe možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú uložiť predpisy športového zväzu. Z uvedeného vyplýva, že sa predpokladá konkrétnejšia úprava disciplinárneho konania a disciplinárnych previnení v internom predpise športového zväzu (označený najmä ako disciplinárny poriadok). V takom prípade výsledkom disciplinárneho konania môže byť len taká sankcia, ktorú tento vnútorný predpis za vymedzené konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom alebo predpismi zväzu, uložiť umožňuje. Ukladať sankcie na to príslušnými orgánmi možno len za dodržania zásad spravodlivého procesu (§ 52 ods. 3 Zákona o športe). Vzhľadom na sankčný charakter disciplinárneho konania sa vyžaduje, aby adresát disciplinárneho predpisu bol vopred oboznámený s tým, aká sankcia v prípade akého protiprávneho konania mu môže byť uložená, t. j. previnilec môže byť v disciplinárnom konaní postihnutý za určité konanie/skutok iba vtedy, ak v čase, keď sa ho dopustil, bolo v platnom disciplinárnom poriadku takéto konanie zadefinované ako disciplinárne previnenie a môže mu byť uložená iba taká sankcia, ktorú disciplinárny poriadok pri konkrétnom disciplinárnom previnení umožňuje uložiť. Ak by medzičasom (medzi vykonaním skutku a rozhodnutím disciplinárnej komisie) došlo v dôsledku zmeny disciplinárneho poriadku k zmierneniu postihu za príslušný disciplinárny delikt, pri uložení disciplinárnej sankcie by sa postupovalo podľa úpravy priaznivejšej pre previnilca.

  4. Ak spácham disciplinárny priestupok, a chcem vedieť dôvody môjho potrestania, môžem žiadať, aby rozhodnutie, ktorým mi bola uložená sankcia orgánom športového zväzu, bolo náležite odôvodnené?

  Osobitosti športu odôvodňujú to, že rozhodnutia disciplinárnych orgánov, ak nie sú napadnuté alebo ak nik z účastnikov disciplinárneho konania nepožiada o odôvodnenie, disciplinárne rozhodnutia sa v prvom stupni rozhodovania neodôvodňujú. V zápisnici sa uvedie len výrok rozhodnutia disciplinárnej komisie obsahujúci údaje o previnilcovi, údaje o skutku (označenie miesta prípadne súťažného podujatia, na ktorom malo dôjsť k previneniu, času a spôsob vykonania skutku), jeho posúdenie podľa predpisov zväzu, výrok o vine a uloženej sankcii alebo opatrení, ak boli uložené. Zákon o športe konkrétne v § 54 ods. 3 výslovne upravuje, ktoré rozhodnutia vydané v rámci disciplinárneho konania musia byť disciplinárnym orgánom aj odôvodnené. Zákonodarca v dôvodovej správe k uvedenej povinnosti uvádza: “v záujme transparentnosti všetkých rozhodnutí prijatých mimo priebehu konkrétnej hry, a za ktoré bol uložený trest zohľadňujúci určitú závažnosť konania porušiteľa pravidiel je potrebné, aby orgán, ktorý rozhodnutie vydal, toto rozhodnutie odôvodnil a tým prispel k jednotnej aplikácii predpisov, k vytvoreniu jednotnej rozhodovacej činnosti v rámci športových sporov a podporil právnu istotu športových subjektov zúčastnených v týchto sporoch.”
  Ide o rozhodnutia:

  • o závažnom porušení pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutia športového zväzu- je povinnosťou športového zväzu upraviť vo svojich interných predpisoch, čo sa považuje za závažné disciplinárne previnenie v konkrétnom druhu športu v rámci príslušného športového zväzu
  • proti ktorému bol podaný opravný prostriedok (napadnuté rozhodnutia disciplinárneho orgánu prvého stupňa) a
  • o opravnom prostriedku (rozhodnutia odvolacieho disciplinárneho orgánu).
  Rozsah odôvodnenia závisí od konkrétnej úpravy v rámci športového zväzu, avšak každé odôvodnenie by malo aspoň v minimálnej miere vychádzať z požiadavky na preskúmateľnosť vydaného rozhodnutia (skutkové resp. právne vymedzenie dôvodov rozhodnutia).

  5. Je daná zákonom povinnosť športového zväzu implementovať do nejakého času jednotlivé ustanovenia Zákona o športe týkajúce sa aj disciplinárneho konania do svojich vnútorných predpisov?

  Áno, uvedená povinnosť vyplýva priamo zo zákona, konkrétne poukazujeme na znenie prechodného ustanovenia § 102 ods. 1, v zmysle ktorého národné športové zväzy boli povinné dať svoje stanovy (ako aj predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré uskutočňujú ich orgány) do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov od jeho účinnosti. Z uvedeného vyplýva, že predovšetkým národným športovým zväzom a športovým klubom je umožnené prispôsobiť svoje zakladateľské dokumenty, vnútorné predpisy vrátane disciplinárnych poriadkov, či zmluvy do zákonom stanoveného dátumu - do 30.6.2016.
  Implementácia ustanovení zákona o športe sa týka úpravy vnútorných disciplinárnych predpisov najmä :

  • vymedzenie opatrení proti negatívnym javom v športe; doping; opatrenia proti manipulácii súťaže (súvisiace ustanovenia - §§ 86 až 93, § 94, § 17 ods. 2, § 8 ods. 6, § 95 ods. 1 písm. c), n) a o), § 102, § 106)
  • odôvodňovanie rozhodnutí (súvisiace ustanovenia - § 54 ods. 3, 52 ods. 3 a ods. 4)
  • vymedzenie závažných disciplinárnych previnení (súvisiace ustanovenia - § 54 ods. 3, 4, 52 ods. 3 a ods. 4, § 8 ods. 6, § 102, § 22 ods. 2)

   

  6. Aký následok má nedodržanie povinnosti športového zväzu implementovať ustanovenia Zákona o športe do svojich predpisov?

  Následkom nedodržania uvedenej povinnosti prípadne aj nedostatočnej implementácie ustanovení zákona môže byť predovšetkým riziko, že akékoľvek rozhodnutie disciplinárneho orgánu v dotknutej oblasti bez zosúladenia športového disciplinárneho predpisu v zmysle zákona, môže byť v rozpore so zákonom. Ďalej poukazujeme na to, že ďalším následkom môže byť strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 67 ods. 1 písm. b) zákona, a to v prípade, kedy disciplinárne previnenie bude spočívať v porušení antidopingových pravidiel. Uvedené obdobne platí aj v prípadoch, ak športová organizácia neefektívne alebo nedostatočne napĺňa predpisy v boji proti manipulácii športových súťaží.

  7. Aký je postup v prípade “pozitívneho dopingového nálezu” hráča - napríklad člena Slovenského futbalového zväzu?

  V zmysle § 88 ods. 1 Zákona o športe dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel podľa odseku 3, a to počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži.

  V zmysle § 88 ods. 3 Zákona o športe porušeniami antidopingových pravidiel sú

  1. prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca,
  2. použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom,
  3. vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu biologickej vzorky,
  4. neposkytnutie informácie o mieste pobytu športovca,
  5. falšovanie alebo pokus o falšovanie počas dopingovej kontroly,
  6. marenie dopingovej kontroly,
  7. držba zakázanej látky alebo prostriedkov umožňujúcich použitie zakázanej metódy,
  8. obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou metódou, 
  9. podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcovi počas súťaže alebo mimo súťaže,
  10. povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, utajovanie alebo iná forma spoluúčasti pri porušení antidopingového pravidla a
  11. združovanie športovca alebo športového odborníka na účely športovej činnosti s fyzickou osobou, ktorej bola uložená sankcia alebo iné opatrenie z dôvodu porušenia antidopingového pravidla, počas trvania sankcie alebo opatrenia.
  Doping je v zmysle čl. 54 Disciplinárneho poriadku SFZ (DP) závažným disciplinárnym previnením.

  Od 15.06.2016 je účinné novelizované znenie DP, do ktorého boli povinne v zmysle Zákona o športe implementované ustanovenia týkajúce sa boja proti dopingu - konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel.
  Podľa aktuálneho znenia DP konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel prebieha na Disciplinárnej komisii SFZ a začína sa na základe oznámenia resp. správy Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) o porušení antidopingových pravidiel.

  V zmysle čl. 74 ods. 11 DP má na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel pred disciplinárnym orgánom právo byť prítomný zástupca ADA SR, pričom disciplinárny orgán je povinný ADA SR oznámiť termín a miesto prerokovania veci, pričom ADA SR má právo voči rozhodnutiu podať odvolanie. V prípadoch porušenia antidopingových pravidiel je lehota na podanie odvolania voči rozhodnutiu 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      


   

   
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti