Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - prehliadky športovcov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.05.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými štátnym inštitúciami alebo inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk všeobecnej povahy.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre, preto v zverejnenej podobe nespĺňajú všetky minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Prečo je nutné vykonávať zdravotné prehliadky u talentovaných športovcov?

  Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka odhalí u športovca vrodené alebo získané vady organizmu, otestuje organizmus pri záťaži a výsledkom je odporúčanie, ako „zdravo“ športovať. Prehliadky je nutné vykonávať z toho dôvodu, že pribúda náhlych úmrtí pri športe, častejšie sa objavujú akútne ale najmä chronické úrazy športovcov a často športovanie spôsobuje trvalé následky na zdraví športovca. Preventívna prehliadka u odborníka odhalí možné riziká poškodenia organizmu a usmerní športovca v jeho aktívnej činnosti.

  2. Prečo tieto prehliadky nemôže vykonávať okrem telovýchovného lekára aj pediater? Aspoň v časti, kde je totožná s preventívnou prehliadkou.

  Pediater môže vykonať preventívnu prehliadku stanovenú zákonom v rozsahu a časovom rozpätí, ako mu to dovoľujú poisťovne. Podstatou telovýchovnolekárskej prehliadky je zhodnotiť reakciu organizmu na záťaž, čiže sledovať funkcie organizmu pri záťaži, čo pediater ani všeobecný lekár neurobí. A potom je podstatný posudkový záver telovýchovného lekára s vyjadrením sa k športovej aktivite. Pokiaľ príde na akreditované telovýchovnolekárske pracovisko športovec, ktorý má výsledky z prehliadky u pediatra alebo všeobecného lekára, tak tieto výsledky sa akceptujú a „dorobí sa“ len to, čo nebolo robené. Hlavne sa na záver urobí odborný posudok telovýchovného lekára s vyjadrením sa k športu.

  3. Bude sa u telovýchovného lekára odpočítavať z ceny zdravotnej prehliadky časť prehliadky, ktorá sa prekrýva s preventívnou prehliadkou, ktorej náklady by mali byť hradené príslušnou zdravotnou poisťovňou športovca?

  Každý má nárok v zmysle zákona na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára (pediatra) raz za 2 roky v rozsahu, ako je nariadené poisťovňami (hradí to zdravotná poisťovňa). Táto prehliadka je len časťou preventívnej telovýchovnolekárskej prehliadky. Telovýchovný lekár si zhodnotí výsledky z preventívnej prehliadky a doplní ich vyšetreniami (hlavne záťažovým testom), aby mohol vydať svoj odborný posudok. Samozrejme, športovec dopláca len tú časť prehliadky, ktorú mu zdravotná poisťovňa neuhradí. U športovcov do 18 rokov veku ešte ďalšiu časť prehliadky (cca 7 Eur – záleží od poisťovne) hradí poisťovňa v zmysle Zákona 576/2004 Z. z.

  4. Kde je možné absolvovať preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku športovca?

  Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva ako odborný garant telovýchovných lekárov vydala zoznam akreditovaných telovýchovnolekárskych pracovísk, kde je možné absolvovať „platnú“ prehliadku. Len potvrdenie z týchto pracovísk je uznávané ako platná prehliadka.

  Zoznam akreditovaných pracovísk telovýchovného lekárstva pre roky 2016 – 2021

  Akreditácia “A” – spiroergometria + ergometria

  • Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB - Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava , tel.:02/57290462
  • SPORTMED s.r.o, Daxnerovo nám. 5 , 82108 Bratislava, tel.:0902/901034
  • VLAHO s.r.o., Pajštúnska 1, 85102 Bratislava - MUDr. Hostýn Vladimír, MPH, tel.:0905/471660
  • Ambulancie preventívnej kardiológie a telovýchovného lekárstva (Diagnostické centrum Slovenského futbalového zväzu), FNsP Žilina, 2.posch., ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, tel.: 041/5110894
  • VŠC DUKLA Banská Bystrica, zdravotné stredisko, Hutná 3, 97404 Banská Bystrica, tel.:048/4133975
  • Centrum športovej medicíny s.r.o, Krivánska 8, Banská Bystrica, ambulancia: Sládkovičova 7/A , Banská Bystrica -MUDr. Patka Andrej, tel.:048/4143047
  • ÚVN-SNP, Oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, tel.:044/4282646
  • Ortopedické oddelenie ŠPORT ARTROCENTRUM Košice, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice, tel.:0903/690757
  • SPORTMED EAST s.r.o, NZZ, ul. 17.novembra č.1, 08001 Prešov, tel.:0902/901031
  • UNLP Košice, Centrum preventívnej a športovej medicíny, Tr.SNP č.1, Košice, tel.:055/6403869
  • ORTOSPORTS s.r.o., Nám.osloboditeľov 25, 07101 Michalovce - MUDr.Valiska Gabriel, tel.: 0903/054012

  Akreditácia “B” – ergometria

  • Ambulancia telovýchovného lekárstva, Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava - MUDr. Urvayová Alena , tel.:02/44453426
  • JUVENALIA s.r.o., Ambulancia telovýchovného lekárstva, Veľkoblahovská 23, 92901 Dunajská Streda - MUDr. Karácsony Július , tel: 031/5571456
  • NZZ – Ambulancia telovýchovného lekárstva, Komárňanská ul. č.63, 94001 Nové Zámky - MUDr. Suchá Margita, tel.:035/6476128
  • FYMED s.r.o., NZZ – Ambulancia telovýchovného lekárstva, Rastislavova 250, 95141 Lužianky - MUDr.Zimmermann Jozef , tel.:0903/054012
  • Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK, UNM, Kollarova 2, 03601 Martin, tel.:043/4281066
  • ICOM PLUS s.r.o., Ambulancia telovýchovného lekárstva, V.Spanyola 43, 01001 Žilina, MUDr. Chudíková Viera, tel.:0907/196566, 041/5110484
  • G-MEDIC s.r.o., ambulancia telovýchovného lekárstva, ul.kap.Nálepku 159, 98436 Lučenec, MUDr. Gáfriková Mária, tel.:0905/964555
  • NsP Trebišov a.s., člen siete nemocníc Svet zdravia a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov,     MUDr. Michlačík František, tel.:0904/190766
  • MEDPAK s.r.o., Cottbuská 13, 04011 Košice, MUDr.Pačutová Kristína, 055/6427838

  5. Aká je cena za preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku?

  Každé pracovisko si robí cenotvorbu podľa vlastných nákladov, takže nie je presne definovaná cena za prehliadku. Prehliadky sa líšia podľa rozsahu (ktorý presne stanovuje Vyhláška č. 51/2016 Z. z.) a veku športovca. Preto je dobre vopred sa informovať o cene a hlavne rozsahu prehliadky, lebo aj tu platí, že najlacnejšie nemusí byť najlepšie alebo čo za ponúkanú cenu dostaneme. Každé pracovisko by malo mať zverejnený cenník na svojej web stránke alebo na pracovisku, ktorý je verejne prístupný a samozrejme osobne treba dohodnúť prípadné množstevné zľavy. Takže informujte sa na pracovisku, ktoré si zvolíte.

  6. Čo rozhoduje o tom, že športovec sa považuje za talentovaného športovca a že má povinne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie konkrétneho športu?

  Podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe:
  "(5) Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.".

  Podľa § 16 ods. 2 písm. d) Zákona o športe:
  "(2) Národný športový zväz tiež
  d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q),".

  Podľa § 3 písm. r) Zákona o športe:
  "Na účely tohto zákona sa rozumie
  r) zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,".

  Vzhľadom k tomu, že informačný systém športu ešte nefunguje v predpokladanom rozsahu funkcionalít, podľa spoločného prechodného ustanovenia § 99 ods. 2 Zákona o športe platí, že:
  "(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.".

  Z uvedeného vyplýva, že národné športové zväzy majú zverejňovať zoznam talentovaných športovcov v nimi zastrešovaných športoch na svojom webovom sídle až do spustenia príslušnej funkcionality v informačnom systéme športu.

   


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia