Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - sponzorstvo NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.01.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VIDEOPREDNÁŠKA p. RNDr. JOZEFA MIHÁLA k SPONZORSTVU z pohľadu SPONZOROVANÉHO i SPONZORA - TU

  ODBORNÉ PRÍSPEVKY a DOKUMENTY na tému SPONZORSTVA - TU

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami.

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk. 

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. Koho môže subjekt sponzorovať, za akých podmienok a v akej výške?

  To, koho je možné sponzorovať v športe upravuje § 50 ods. 1 zákona o športe: "(1) Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný“). T. j. ak má byť sponzorovaná športová organizácia (napr. klub) s možnosťou využitia daňového benefitu je dôležité, aby športová organizácia bola členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.

  Výška sponzorského v podstate nie je limitovaná, sponzora však bude zaujímať, za akých podmienok bude oprávený sponzorské dať v celej výške do svojich daňových výdavkov. To je upravené v § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov, že do výdavkov si sponzorské môže sponzor dať sponzorské.

  • ak bolo sponzorské poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe,
  • ak už bolo uhradené sponzorovanému,
  • v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období,
  • ak sponzor vytvorí v príslušnom zdaňovacom období kladný daňový základ.

  Podmienky, ktoré sa vyžadujú pri zmluve o sponzorstve v športe, podstatné náležitosti zmluvy a povinnosť zverejnenia zmluvy i použitia sponzorského, sú upravené v § 50 ods. 3 a 4, a 51 ods. 1 4 a 5 zákona o športe, kde sú ustanovené povinnosti sponzorovaného voči sponzorovi v prípade nevyčerpania sponzorského alebo nedodržania účelu použitia (§ 51 ods. 2 ZoŠ). Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť (§ 51 ods. 3). Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom (§ 50 ods. 5 ZoŠ).

  2. Čo sa stane, ak klub sponzorovanú sumu nezdokladuje (odmietne zdokladovať, nebude schopný zdokladovať) a ten, kto sponzoruje, táto suma mu bude následne dodanená daňovým úradom?

  Zmluva o sponzorstve v športe je obojstranná zmluvná dohoda, z ktorej musí jasne vyplývať účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia, použitia i kontroly (najmä ak sponzor vyžaduje okrem zverejňovania aj iný dohodnutý spôsob preukazovania sponzorského). Zverejňovanie údajov ako aj poskytnutie informácii o použití sponzorského spolu s dokladmi patrí medzi zákonné povinnosti sponzorovaného. V prípade, ak sponzorovaný nedodrží zákonom danú podmienku nie je možné využiť daňové benefity vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, na strane sponzora a ak sa tak stane zrejme spolupráca sponzora so sponzorovaným bola poslednou (treba vychádzať z pozitívneho predpokladu, že každý sponzorovaný subjekt, ktorý to so športom myslí vážne a chce fungovať dlhodobo, sa bude maximálne snažiť udržať si a nesklamať dôveru sponzora, aby mohol požiadať o sponzorskú podporu v budúcnosti znova). Pre zabezpečenie istoty sponzora, že sponzorovaný dodrží všetky zákonom stanovené podmienky ako aj podmienky stanovené v zmluvy, je možné zvážiť dohodnutie zmluvnej pokuty napr. vo výške poskytnutého sponzorského plnenia.

  3. Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa (sponzorujem vo februári a zmenia sa okolnosti v októbri) – čo s tým?

  Podstatné sú okolnosti, ktoré boli v platnosti v case uzavretia zmluvy. Ak športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov počas čerpania sponzorského, nebude môcť byť sponzorské uznané ako náklad u spoinzora, t.j., pri každej úhrade ďalšej časti sponzorského by si mal sponzor overiť, či sponzorovaný nestratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. V budúdcnosti bude možné navrhnúť do IS športu funkcionalitu, ktorá bude notifikovať všetkých sponzorov v čase trvania zmluvného vzťahu so sponzorovaným podľa zmluvy o sponzorstve v športe ako aj poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. dotácií), že konkrétna športová organizácia alebo športovec stratila spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

  4. Zákon o športe hovorí o sponzoringu.
  Je oblastný futbalový zväz (ObFZ) 
  ako riadiaci zväz pre oblastné súťaže futbalu oprávnený prijať sponzorské od firmy podľa zákona o športe?

  Podľa § 50 ods. 1 môže byť prijímateľom sponzorského športová organizácia, ktorá je členom národného športového zäzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

  Prvou otázkou je, či je možné oblastný futbalový zväz považovať za športovú organizáciu.

  Športovou organizáciou je právnická osoba vykonávajúca športovú činnosť, ktorá je definovaná v § 3 písm. a) ako vykonávanie, organizovanie, riadenie a správa, podpora a rozvoj športu.

  Oblastný futbalový zväz organizuje a riadi súťaže vo futbale vo svojom obvode pôsobnosti a taktiež vykonáva aktivity, ktorých cieľom je podpora a rozvoj športu/futbalu, t.j. organizuje, riadi, podporuje a rozvíja šport, na základe čoho je možné konštatovať, že oblastný futbalový zväz je športovou organizáciou.

  Druhou otázkou je členstvo ObFZ v národnom športovom zväze. Oblastný futbalový zväz je členom SFZ ako národneho športového zväzu futbalu, takže aj túto podmienku spĺňa.

  Z uvedeného vyplýva záver, že aj oblastný futbalový zväz môže byť subjektom, ktorý ako sponzorovaný uzavrie zmluvu o sponzorstve v športe za účelom financovania svojej športovej činnosti.

  5. K § 50 ZoŠ a ZoDP: 
  Ak poskytne sponzorské obchodná spoločnosť z Čiech… ako je to s daňovo uznateľným výdavkom? Prípadne akákoľvek iná zahraničná právnická osoba?

  Ak zahraničná spoločnosť podáva daňové priznanie na Slovensku, tak si sponzorské môže uplatniť ako každá iná (slovenská) spoločnosť podávajúca daňové priznanie na Slovensku, ak splní zákonom ustanovené podmienky pre využitia daňového benefitu. (zverejnenie zmluvy v IS športu + dodržaný účel, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté + kladný daňový základ v aktuálnom roku + vyplatenie sponzorského). 

  Pokiaľ zahraničná spoločnosť podniká na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky alebo jej vznikla prevádzkareň a podáva daňové priznanie na Slovensku, platia pre ňu tie isté daňové predpisy ako pre tuzemské zdaniteľné osoby. Ale pokiaľ nevykonáva na Slovensku žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá dôvod podávať na Slovensku daňové priznanie a v tom prípade postupuje podľa zákona platného vo svojej krajine. 

  6. K § 50 ods. 1 ZoŠ:
  K § 5 a 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov:
  Môže byť sponzorom aj fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom - živnostníkom?

  Zmluvu o sponzorstve v športe bude síce môcť uzavrieť aj fyzická osoba, ktorá má iba príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov[1] (napr. zamestnaný rodič) ale daňové benefity sponzoringu v podobe odpočítania sponzorského ako výdavku od základu dane z príjmov zo závislej činnosti (príjmy podľa § 5 zákona) nebude vedieť využiť. Aj pri takejto osobe bude mať zmysel poskytnúť klubu alebo zväzu prostriedky na základe zmluvy o sponzorstve v športe nakoľko táto zmluva sa zverejňuje v IS športu a tiež musí byť verejne vykázané aj použitie sponzorského, čím si sponzor zabezpečí prístupnosť ku výkazom o použití ním poskytnutého sponzorského a v prípade nejasností má sponzor dostatok informácií na to, aby posúdil spôsob použitia sponzorského a vedel sa kvalifikovane opýtať Sponzorovaného na všetko čo ho v tej súvisloti bude zaujímať. 

  Ak však súčasne takáto fyzická osoba bude mať aj príjem z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov[2], vo vzťahu k tomuto príjmu si už daňovník (sponzor) bude môcť pri splnení všetkých zákonných podmienok uplatniť sponzorské ako daňovo odpočítateľný výdavok. Podmienky pre využitie daňového benefitu sú:

  • zverejnenie zmluvy o sponzorstve v športe v IS športu
  • poskytnutie sponzorského právickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej v IS športu na športovú činnosť
  • pri poskytnutí sponzorského právnickej osobe musí ísť o športovú organizáciu 
  • pri fyzickej osobe musí ísť o športovca, ktorý je 1. talentovaným športovcom so zmluvou o príprave talentovaného športovca, 2. športovým reprezentantom alebo 3. profesionálnym športovcom (pozn. sponzorské nesmie byť v tomto prípade poskytnuté na plat športovca ani na úhradu jeho osobných potrieb, iba na pokrytie nákladov jeho športovej činnosti)
  • kladný daňový základ sponzora v danom roku, v ktorom bolo sponzorské poskytnuté (po uplatnení sponzorského ako odpočítateľnej položky, t.j. ak má fyzická osoba príjem)

  Do § 17 zákona o dani z príjmov boli zákonom o športe (čl. IX) doplnené nové odseky 19 a 38 v tomto znení:

  „h) výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe29ab) poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe29ab) v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca79c) okrem športového reprezentanta.79d)“.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 79c a 79d znejú:
  „79c) § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona č. 440/2015 Z. z.
  79d) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z.“.

  „(38) Základom dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou na účely uplatnenia odseku 19 písm. h), odsekov 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) sa rozumie základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou zistený podľa § 17 až 29 okrem ustanovení § 17 ods. 19 písm. h), ods. 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h).“.

  7. K § 51 ods. 1 a 4,  § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: 

  Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015.
  Bude informačný systém športu pripravený tak, aby sa od 1. januára 2016 v ňom dali zverejňovať povinne zverejňované informácie, ktoré sú podmienkou pre využitie výhod, ktoré zákon prináša športovcom a športovým organizáciám?

  Ako sa budú zverejňovať zmluvy a výkazy použitia sponzorského, keď IS v športe nebude mať ešte túto funkcionalitu naprogramovanú?

  Podľa znenia § 99 ods. 2 (spoločné ustanovenie) "Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

  Z uvedeného vyplýva, že ak nebude možné zverenenie v IS športu, povinnosť zverejňovania budú môcť povinné osoby splniť na svojom webovom sídle. Pri sponzorstve bude prichádzať do úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia sponzorského využitím transparentného bankového účtu. 

  8. Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keď spoločnosť ide uzavrieť so športovcom Zmluvu o sponzorstve v športe, ktorej obligatórnou súčasťou podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je aj "výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného", avšak zatiaľ takéto výpisy nikto nevydáva, ako ma informovali na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia športu.

  Navyše podľa ustanovenia § 3 písm. r) zákona o športe sa zverejnením rozumie zverejnenie údajov v informačnom systéme športu a podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona o športe majú obe zmluvné strany zmluvy o sponzorstve povinnosť túto zmluvu zverejniť, ale na stránke http://sport.iedu.sk/company/SportClub/List, na ktorú odkazuje priamo stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako na Informačný systém športu (viď napr. stránku: https://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/) som nenašla spôsob ani informácie ako zverejniť Zmluvu o sponzorstve. Ako máme teda postupovať pri zverejňovaní Zmluvy o sponzorstve v športe?

  K zmluve o sponzorstve v športe dočasne platí metodické usmernenie, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva.

  http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2016/

  Tu je presne uvedené, ako postupovať, kým nie je funkčný IS športu, i to, akými čestnými vyhláseniami nahradiť výpis o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  9. Patrí príjem zo sponzorského do príjmu z verejných prostriedkov?

  Nie, príjem sponzorského nepatrí do príjmu z verejných prostriedkov.

  10. Chcem sa spýtať, či termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety alebo len finančné prostriedky?

  Termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety, viď § 50 ods. 1 Zákona o športe.

  § 50
  (1) Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný“) a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti.

  11. Mám otázku ohľadom sponzorskej zmluvy podľa zákona o športe.
  Občianske združenie (národný športový zväz) má založenú obchodnú spoločnosť, ktorá má oprávnenie obchodovať s právami repre, avšak obchodná spoločnosť nie je členom národného športového zväzu.
  Môže táto obchodná spoločnosť uzatvoriť sponzorskú zmluvu podľa zákona o športe? Doteraz obchodná spoločnosť uzatvárala zmluvy o reklame a čakajú nás rokovania s partnermi, ktorí sa pýtajú na sponzorskú zmluvu.
  Podľa môjho názoru obchodná spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 50 ods. 1 zákona o športe na to, aby mohla byť sponzorovaná.

  Táto obchodná spoločnosť, ak nie je členom NŠZ, podľa nášho názoru nemôže byť prijímateľom sponzorského.
  Tieto spoločnosti vznikali práve preto, že zmluva o sponzorstve v športe neexistovala v čase ich vzniku a ich úlohou bolo a je podnikanie v športe - najmä cez reklamné zmluvy, ktoré boli pre o.z. komplikované svojím zdaňovaním.

  Zákon ale vyžaduje, aby sponzorovaný bol členom NŠZ, prípadne zákon predpokladá členstvo v národnej športovej organizácie (napr. SOV, SPV) alebo medzinárodnej športovej organizácie (napr. MOV, FIFA, FINA, FIBA, IIHF a pod.).
  Dôvodom je ochrana pred tým, aby sa “nečlenovia” NŠZ, NŠO alebo MŠO (od NŠZ, NŠO a MŠO sa očakáva a vyžaduje uskutočňovanie dobrej správy športu), nedostali k sponzorskému a tým k daňovým benefitom, teda ak by nečlen NŠZ, NŠO alebo MŠO mohol byť sponzorovaný, strácala by sa nad týmto inštitútom a jeho použitím kontrola, ktorú nový Zákon o športe spoločne s ďalšími úlohami preniesol na plecia NŠZ a NŠO. Zodpovednosť je teda na NŠZ, NŠO a MŠO, aby riadením a kontrolou svojich členov ustrážili inštitút zmluvy o sponzorstve v športe pred jeho zneužívaním, ktorého dôsledkom by zrejme bolo jeho vypustenie z právnej úpravy.

  MOŽNOSTI:
  NŠZ môže takéto subjekty vytvárať ako organizačné zložky (s právnom subjektivitou, bez právnej subjektivity - podľa vôle), alebo ako samostatné sui generis subjekty.
  RIEŠENIE 1:
  Tento SUBJEKT,ak chce uzatvárať zmluvy o sponzorstve v športe ako sponzorovaný, musí byť podľa nášho názoru v súlade s § 50 ods. 1 Zákona o športe členom NŠZ, prípadne národnej športovej organizácie (napr. SOV, SPV) alebo medzinárodnej športovej organizácie (napr. MOV, FIFA, FINA, FIBA, IIHF a pod.). Kompetentný orgán NŠZ, NŠO alebo MŠO (podľa úpravy v stanovách) by ho teda podľa nášho názoru mal prijať za člena, aby sa vyhol prípadným ťažkostiam pri preukazovaní (daňovej kontrole) sponzorského, resp. u sponzora by to zrejme malo za následok, že sponzorské poskytnuté marketingovej spoločnosti, ktorá nie je členom NŠZ, NŠO alebo MŠO by nebolo uznané ako náklad sponzora, aj keď by všetky ostatné podmienky splnené boli ….
  RIEŠENIE 2:
  Kto môže byť prijímateľom sponzorského - § 50 ods. 1 v spojení s § 18:
  Ak by mal byť problém s tým, či môže táto obchodná spoločnosť byť prijímateľom sponzorského a nemôže/nechce alebo sa ešte nestihla stať členom NŠZ, NŠO alebo MŠO, riešením by mohlo byť, že zmluvnou stranou (sponzorovaným) by bol priamo NŠZ, NŠO alebo MŠO a ten by časť sponzorského postúpil tejto marketingovej spoločnosti podľa § 18 s tým, že by v súlade s účelom poskytnutého sponzorského podľa zmluvy použila časť týchto prostriedkov ona, napríklad na úhradu nákladov športového podujatia alebo inú športovú činnosť, ktorú zabezpečuje pre NŠZ, NŠO alebo MŠO, na úhradu nákladov na propagáciu sponzora do výšky 10% sponzorského a pod.

  12. Aký je rozdiel v sponzorovaní amatérskeho športovca a športovca s profesionálnou zmluvou z pohľadu daňových náležitostí SPONZORA v zmysle novelizovanej legislatívy.

  Pokiaľ ide o priame sponzorovanie profesionálneho športovca a amatérskeho športovca (nie prostredníctvom klubu, zväzu alebo inej športovej organizácie), táto okolnosť z pohľadu uznania sponzorského do daňových nákladov sponzora nemá žiaden význam. V súlade s § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o ZDP daňové benefity pre sponzora (započítanie a uznanie sponzorského do výdavkov/nákladov) sú však možné pri priamom sponzorovaní športovca iba ak ide o športového reprezentanta alebo talentovaného športovca, ktorý ma uzavretú s klubom, zväzom alebo inou športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca, bez ohľadu na to, či je amatérom alebo profesionálom.
  V súlade s § 50 ods. 1 zákona o športe podmienkou priameho sponzoringu športovca je jeho členstvo v NŠZ, národnej športovej organizácii alebo medzinárodnej športovej organizácii a účelom sponzorského nesmie byť mzda alebo odmena za vykonávanie športu.

  Ak chce sponzor podporiť konkrétneho športovca, bez ohľadu na to, aký ma status (amatér, profesionál, reprezentant alebo talentovaný športovec), môže tak urobiť prostredníctvom športovej organizácie (sponzorské nejde priamo športovcovi) s tým, že v zmluve o sponzorstve v športe bude viazať poskytnuté sponzorské na použitie na prípravu konkrétneho športovca v rámci prípravy v športovej organizácii. Toto riešenie je navyše oveľa pohodlnejšie aj pre športovca, lebo nemusí sa venovať administratíve a vykazovaniu, všetko za neho vybaví športová organizácia, ktorá na to má lepšie podmienky, znalostné predpoklady i skúsenosti. Ak sponzor poukáže sponzorské prostredníctvom športovej organizácie, vie využiť aj daňové benefity. Opäť však v súlade s § 50 ods. 1 zákona o športe sponzorovaná športová organizácia musí byť členom NŠZ, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

  Podrobnejšie podmienky sponzorstva v športe sú upravené v § 50 a 51 zákona o športe.

  13. V prípade príjmu sponzorského od fyzickej osoby na športovú organizáciu, môže športová organizácia tieto prostriedky použiť na čiastočnú úhradu odmien hráčom?

  Áno, sponzorské od fyzickej osoby alebo aj od právnickej osoby poskytnuté športovej organizácii (klubu alebo zväzu) je možné použiť aj na mzdu alebo odmenu športovcov za vykonávanie športu. Zákon vylučuje iba priame poskytnutie sponzorského sponzorom športovcovi na mzdu alebo odmenu.

  Ustanovenie § 50 ods. 1 ZoŠ druhú vetu je potrebné čítať takto:
  "Ak je sponzorovaným (priamo) športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti."

  14. Pracujem ako študent právnickej fakulty na diplomovej práci a pri žiadostiach, ktoré som zasielal elektronickou poštou na zväzy som sa stretol so situáciou, kedy mi nechceli niektoré zväzy poskytnúť sponzorské zmluvy s odvolaním sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám: Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Pri zverejňovaní zmlúv nejde o rozhodovaciu činnosť šport. organizácií.

  Chcel by som sa teda opýtať, majú zväzy povinnosť sponzorské zmluvy uverejniť alebo nie? Môžu mi zväzy anonymizované sponzorské zmluvy zaslať na základe žiadosť s odkazom na ZoŠ alebo nie?

  K zmluve o sponzorstve v športe dočasne platí metodické usmernenie (č 11/2016), ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva : http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2016/, kde je presne uvedené, ako postupovať, kým nie je funkčný IS športu.

  Podľa znenia § 99 ods. 2 zákona o športe (spoločné ustanovenie) "Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

  Z uvedeného vyplýva, že dokiaľ nebude možné zverenenie v IS športu, povinnosť zverejňovania majú povinné osoby splniť na svojom webovom sídle.

  Sponzorovaný subjekt/povinná osoba (športovec, klub, zväz), ktorý zverejňuje údaje o Zmluve o sponzorstve v športe v zmysle Čl. 4, ods.4 Metodického usmernenia č.11/2016 je povinný zaslať ministerstvu školstva názov sponzorovaného subjektu a adresu webového sídla (funkčný link), na ktorom sú zverejnené zmluvy o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského. Na tento účel zverejnenia údajov o Zmluve o sponzorstve v športe môže sponzorovaný subjekt použiť svoje webové sídlo, alebo webové sídlo národného športového zväzu.

  Zoznam sponzorovaných subjektov zverejnených na www.minedu.sk nájdete na http://www.minedu.sk/povinne-zverejnovane-a-ine-informacie/ (Webové prepojenia sponzorovaných subjektov v športe na príjem a použitie sponzorského).

  Národný športový zväz má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle údaje o Zmluve o sponzorstve v športe, ak je sponzorovaný samotný zväz.
  Sponzorovaný subjekt (športovec, klub) má povinnosť zverejniť údaje o Zmluve o sponzorstve v športe na svojom webovom sídle, alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ak je jeho členom a nemá možnosť zverejnenia týchto údajov na svojom webovom sídle.
  To platí do času, kým nie je funkčný IS športu.

  Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, § 7 - Odkaz na zverejnenú informáciu, ods. 1 "Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie."
  Podľa zákona o športe, § 51 ods. 1 "Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami" je teda povinnou osobou sponzorovaný.
  To znamená, že národný športový zväz je povinnou osobou len vo vzťahu ku Zmluvám o sponzorstve v športe, kde je sponzorovaný samotný zväz a nie je povinnou osobou vo vzťahu ku Zmluvám o sponzorstve v športe, kde je sponzorovaný športovec/klub. Čiže zväzy, s odkazom na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré odmietli sprístupniť údaje o Zmluve o sponzorstve v športe, kde je sponzorovaný športovec/klub (povinnou osobou je športovec/klub), postupovali správne.

  15. Dobrý deň, žiadam o usmernenie, či podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sponzorom môže byť aj obec a či je možné považovať sponzorské za určitú formu dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 584/2003 Z.z. poskytnuté právnickej osobe - športovému klubu, ktorý má právnu formu záujmového združenia, na účely podpory športu alebo či obec môže postupovať v rámci výkonu samosprávy pri podpore športu výhradne podľa § 4 ods. 3 písm. f) a h) zákona č. 369/1990 Zb. mimo pôsobnosti zákona o športe. Ďakujem za odpoveď.

  Právnu úpravu poskytovania sponzorského v športe a zmluvy o sponzorstve v športe upravujú ustanovenia § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.
  Zákon o športe nereguluje, a ani nijako neobmedzuje, kto môže byť subjektom, ktorý je sponzorom.

  Obmedzenie sa vzťahuje iba na subjekt, ktorým je sponzorovaný.
  Podľa § 50 ods. 1 zákona o športe sponzorovaný môže byť iba športovec, športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) (tréner a inštruktor športu) alebo športová organizácia, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.
  Z uvedeného vyplýva, že nie je vylúčené, aby sponzorom mohla byť aj obec.

  Na druhej strane však sponzorské nemožno zamieňať s Vami uvádzanou formou podpory športu, ktorou sú dotácie regulované zákonom č. 583/2004 Z. z.
  Ide o dva rôzne zdroje financovania športu, ktoré majú rôzny charakter. Sponzorské je vnímané ako podpora súkromného charakteru a dotácia má verejný charakter.

  Domnievame sa však, že ak by aj obec chcela poskytnúť sponzorské, malo by ísť o vlastné zdroje obce, nie výnosy z podielových daní, či iné prostriedky, ktorú sú považované za verejné zdroje.

  16. Chceli by sme sa informovať ohľadom zmlúv o sponzorstve so športovým klubom v zmysle zákona o športe - nie je nám jasný rozsah a možnosti použitia sponzorského, konkrétne v našom športovom futbalovom klube.
  Na internete som našla zmluvy na rôzne možnosti použitia súvisiace s činnosťou športového klubu + výnimka (že na reklamu max. 10% objemu podľa zmluvy).
  Otázka je, že naozaj to môžme použiť na všetko súvisiace s činnosťou klubu? - konkrétne:

  • materiálovo-technické zabezpečenie,
  • rekonštrukcia budovy klubu, prenájom a réžie budovy a ihrísk,
  • cestovné, ubytovanie - hráčov/turnaje, sústredenia ...
  • pre členov realizačných tímov - trénerov, maséra, asistentov ..... cestovné náhrady, odmeny (dobrovoľnícka činnost), odmeny vrátane prípadných odvodov (ak ide o pracovnú zmluvu trénera), resp. odmena trénerovi, ak si ju fakturuje ako SZČO?
  • prípadne či existuje nejaký odporúčaný zoznam použitia týchto finančných prostriedkov?

  Zmluvu o sponzorstve v športe upravuje § 50 a 51 zákona o športe.
  Podľa § 50 ods. 1 zákona o športe Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len "sponzorské") športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len "sponzorovaný"), a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti.

  Pokiaľ ide o sponzorské poskytnuté fyzickej osobe (v zmluve je ako Sponzorovaný uvedená fyzická osoba), z uvedeného vyplýva, že sponzorské možno poskytnúť iba športovcovi, alebo športovému odborníkovi, ktorým je tréner a inštruktor športu. To znamená, že sponzorské nie je možné poskytnúť priamo masérom, či asistentom, ako uvádzate.
  Ďalšou podmienkou je, aby tento športovec alebo športový odborník, ktorým sa sponzorské poskytuje, boli členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.
  Ďalej sa v uvedenom ustanovení uvádza, že účelom použitia sponzorského poskytnutého priamo fyzickej osobe nesmie byť ich mzda, alebo odmena za vykonávanie športu alebo športovej činnosti, v prípade športového odborníka, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním športovej činnosti.

  Pokiaľ ide o sponzorské poskytnuté právnickej osobe - a teda vo vašom prípade športovému klubu (v zmluve je ako Sponzorovaný uvedená športová organizácia), nie sú tam v podstate žiadne obmedzenia, ak ide použitie sponzorského poskytnutého na športovú činnosť športovej organizácii, ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ak je sponzorovaným národný športový zväz). Poskytnuté sponzorské musí byť však použité na športovú činnosť v súlade so zmluvou, v ktorej sa dojedná a vyšpecifikuje konkrétny účel použitia sponzorského.

  V prípade obmedzenia na propagáciu sponzora, o ktorej píšete, tú ustanovuje § 50 ods. 2 zákona o športe, podľa ktorého Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

  Upozorňujeme však, že v súlade s § 50 ods. 3 zákona o športe podstatnou náležitosťou zmluvy o sponzorstve v športe je aj účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia.

  Podľa § 51 ods. 3 zákona o športe Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

  Ďalšie obmedzenia ohľadne použitia sponzorského zákon o športe neobmedzuje.

  To znamená, že ak sa športová organizácia ako Sponzorovaný rozhodne, že v súlade so zmluvou použije sponzorské na prípravu športovcov a uhradí zo sponzorského odmenu maséra, trénera alebo aj odmenu športovca, zákon o športe takýto postup Sponzorovaného umožňuje.

  Dôležité je však dodržať podmienky, ktoré ohľadne sponzorského ustanovuje zákon o športe, najmä priebežné zverejňovanie použitia sponzorského v súlade s § 51 ods. 4 zákona o športe, podľa ktorého Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa odseku 5.

  Odsek 5 v § 51 zákona o športe počíta aj s možnosťou zverejňovania informácií o čerpaní sponzorského na transparentnom účte.

  Pre lepšiu orientáciu a odstránenie nezrovnalostí pripájam užitočný link na manuál o sponzorstve v športe:
  http://www.ucps.sk/vzory_formulare_pracovne_nastroje_k_implementacii_zakona_o_sporte_do_praxe,
  ako aj link na často kladené otázky k sponzorstvu v športe:
  http://www.ucps.sk/FAQ_sponzorstvo.

  17. Sme športový klub, ktorý si našiel sponzora a chcel by s ním uzavrieť zmluvu o sponzorstve v športe. Príjímateľom sponzorského a teda "sponzorovaným" bude náš športový klub (organizácia). V súvislosti so zákonom o športe (§ 50, ods. 1 - Zmluva o sponzorstve v športe - "sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel") by sme potrebovali objasniť otázku, či pod "dohodnutým účelom" využitia sponzorského sa môže rozumieť aj jeho použitie na úhradu výdavkov na trénera pôsobiaceho v našom klube, vrátane jeho odmeny?

  Áno, ako účel použitia sponzorského poskytnutého klubu môže byť v zmluve o sponzorstve v športe dojednané aj to, že klub použije sponzorské na úhradu odmeny/mzdy trénera, prípadne iných výdavkov trénera.

  Zákon o športe v § 50 ods. 1 druhej vete vylučuje použitie sponzorského na mzdu športovca alebo športového odborníka (t.j. aj trénera) v tých prípadoch, ak by športovec alebo športový odborník boli priamo zmluvnou stranou zmluvy o sponzorstve v športe ako sponzorovaný. To znamená, že by zo sponzorského vyplácali sami seba. Ak však ide sponzorské cez klub, klub je garantom toho, že sponzorské bude poskytnuté trénerovi alebo športovcovi podľa dohodnutých pravidiel za riadne vykonanú športovú činnosť. 

  18. Môže byť v zmluve o sponzorstve v športe medzi firmou (sponzorom) a športovým klubom (sponzorovaným) dohodnutý účel na podporu športovej činnosti konkrétneho športovca, ktorý je ale členom iného športového klubu?

  Podľa § 50 ods. 1 zákona o športe sa sponzorovaný zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným.

  Pokiaľ športovec, na ktorého podporu je určený sponzorský príspevok, nie je členom sponzorovaného ale je členom iného športového klubu, nemôže sponzorovaný (klub) vykonávať športovú činnosť prostredníctvom tohto športovca. V tomto prípade odporúčame uzatvoriť sponzorskú zmluvu priamo s klubom, ktorého je športovec členom.

  Pre financovanie športovej činnosti športovca, ktorý nie je členom klubu, je ale možné využiť aj inštitút charitatívnej reklamy v objeme max. 20.000 € ročne. O charitatívnej reklame nájdete viac informácií TU: http://www.ucps.sk/FAQ_charitativna_reklama

  19. Faktúrovanie sponzoringu.
  Chcel by som sa opýtať, či je to problém, ak by sa ku Zmluve o sponzorskom príspevku vystavila faktúra, aj keď je možné sponzorské poskytnúť už aj na základe zmluvy ako titulu na platbu.
  O čo sa dá oprieť možnosť vystavenia faktúry?

  Samotný akt uzatvorenia zmluvy o sponzorskom príspevku je titulom pod ktorým môže prebehnúť samotná platba.
  Povinnosť vystaviť faktúru definuje iba zákon o DPH v §72, teda je možné vystavenie faktúry z titulu, že je platiteľom DPH.
  Ak sa nejedná o platiteľa DPH, tak tam povinnosť vystaviť faktúru nie je zadefinovaná, môže to byť iba požiadavka kvôli lepšiemu pocitu, ale zákon to nikde neurčuje ani neprikazuje.


   

  Poznámky pod čiarou:

  1. § 5 Príjmy zo závislej činnosti
   (1) Príjmami zo závislej činnosti sú
   a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu,
   b) príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,
   c) platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ustanovené osobitnými predpismi,9)
   d) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev,10) ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g),
   e) odmeny obvinených vo väzbe11) a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,12)
    f) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu,13)
   g) príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu,
   h) obslužné,14)
   i) vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie,20) sociálne poistenie21) a sociálne zabezpečenie,22) o ktoré si daňovník znížil podľa odseku 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti,
    j) odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára,
   k) nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu21) alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia,
   l) odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe,
   m) príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.22a).
   (2) Príjmami podľa odseku 1 sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami (ďalej len „zamestnanec“) od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy. 
   ^
  2. § 6 Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
   (1) Príjmami z podnikania sú
   a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,24)
   b) príjmy zo živnosti,25)
   c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
   d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.
   (2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
   a) z vytvorenia diela a umeleckého výkonu27) vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie [§ 43 ods. 3 písm. h)], pri ktorých daňovník využil postup uvedený v § 43 ods. 14 a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,
   b) z činností,28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
   c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,29)
   d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)
   e) príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa) vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.29ab)
   (3) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 a v § 5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.
   (4) Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu,29b) ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a).
   ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti