Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - športová reperezentácia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.07.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. Športovci, ktorí reprezentujú SR a odmeny, ktoré dostávajú na základe reprezentácie:

  Ak som správne pochopila aj v prípade ak športovec, či už zamestnanec nejakého klubu alebo SZČO ide reprezentovať krajinu musí mať s vysielajúcou športovou organizáciou uzavretú dohodu podľa § 43 ZDP, na základe ktorej sú mu potom vyplácané odmeny (nemali by už reprezentovať podľa zákona o športe bez akejkoľvek dohody).
  Potom samozrejme ale takýto príjem spadá normálne medzi príjmy podľa § 5 ZDP, pričom športová organizácia mu zdaní vyplácané odmeny za súťaž, ak mu teda nejaké vyplatí, ako zamestnancovi. Aj keď celkovo vykonáva činnosť len počas reprezentácie pre túto športovú organizáciu, ktorá v tom čase kedy reprezentuje mu určuje všetky činnosti/prácu, voľno ......, správam sa k tomu obdobne (hlavne pre daňové účely) ako by išlo o iné zamestnanie napr. na základe dohody o vykonaní práce. Samozrejme o tom svedčí aj uzavretie tejto dohody podľa § 43 zákona o športe.

  Avšak niektorý poradcovia zastávajú názor, že sa to nemôže posudzovať ako závislá činnosť, lebo tvrdia, že sa vraj žiadne dohody neuzatvárajú a športová organizácia s ktorou reprezentuje mu neurčuje dovolenky atď.

  Je možné reprezentovať bez akejkoľvek dohody? Uzatvára sa naozaj podľa § 43 zákona o športe resp. ako to teda v takomto prípade funguje?

  Podľa § 29 ods. 2 ZoŠ športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

  Podľa § 29 ods. 3 ZoŠ práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2.

  Z citovaných ustanovení vyplýva, že status športového reprezentanta získa športovec na základe nominácie za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou oprávnenou ŠO (napr. SAUŠ, SOP alebo SPV) spravidla na konkrétnu významnú súťaž alebo do prípravy na takú súťaž.

  Podľa zákona práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie. Z uvedeného je zrejmé, že Zákon o športe vôbec nevyžaduje, aby medzi športovým reprezentantom a ŠO, ktorá ho nominovala do športovej reprezentácie bola uzavretá zmluva podľa Zákona o športe.

  V tej súvislosti si je potrebné uvedomiť, že športovými reprezentantmi nie sú iba dospelý športovci v TOP sledovaných športoch, kde za športovú reprezentáciu športovci dostávajú odmenu, bonusy z dosiahnuté výsledky alebo tzv. štartovné v paušálnej výške.

  Športovými reprezentantmi sú aj športovci nominovaní do športovej reprezentácie v žiackych, dorasteneckých alebo aj v seniorských kategóriách, ktorí nedostávajú za športovú reprezentáciu žiadnu odmenu a nemajú so zväzom žiadnu písomnú zmluvu. Športová reprezentácia je vecou cti a národnej hrdosti, zákon nepredpokladá, že by to mal byť obligatórne odplatný vzťah. V mnohých športoch je aj v kategórii dospelých bežné, že športovci si uhrádzajú časť nákladov súvisiacich s účasťou na významných súťažiach.

  V návrhu zákona o športe pôvodne bolo ustanovenie, ktoré predpokladalo zmluvný vzťah medzi zväzom a športovcom. Toto ustanovenie však práve z vyššie uvedených dôvodov bolo modifikované tak, že práva a povinnosti športového reprezentanta upraví predpis NŠZ, resp. ŠO, ktorá ho nominovala a to podľa možností konkrétneho športu, pričom nie je vylúčené, že niektorý šport si určí, že so športovcami v kategórii dospelých bude uzatvorená počas reprezentačných akcií zmluva o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluva o profesionálnom vykonávaní športu podľa ZoŠ. V tomto smere bola ponechaná voľnosť zväzom, aby si podľa konkrétnych podmienok príslušného športu nastavili pravidlá vzťahov medzi športovým reprezentantom a zväzom, čo najoptimálnejšie.

  Takže odpoveď je, že športový reprezentant nemusí mať so zväzom alebo inou ŠO, ktorá ho nominovala do športovej reprezentácie, uzavretú žiadnu písomnú zmluvu.

  2. Môže mať profesionálny športovec v klube iný status, keď je nominovaný do športovej reprezentácie?

  To, že športovec bude nominovaní do športovej reprezentácie, kde nebude mať uzavretú písomnú zmluvu s národným športovým zväzom (športová reprezentácia je vecou cti a národnej hrdosti) neznamená, že športovec so svojím športovým klubom, za ktorý inak súťaží v klubových národných alebo aj medzinárodných súťažiach, nemôže mať uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, t.j. na účely tejto zmluvy má status profesionála, v reprezentácii však môže mať status amatéra. Napríklad športovec do 18 rokov môže mať v klube uzavretú profesionálnu zmluvu ale v juniorskej reprezentácii štartovať bez zmluvy alebo môže mať uzavretú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, ak pre to sú splnené zákonné podmienky uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) Zákona o športe, prípadne inú zmluvu uvedenú v § 4.

  3. Aké sú základné a nevyhnutné body pre štatút reprezentanta? Štatútov je veľa, takže príkladov je dosť, len by sme chceli vedieť, či má štatút reprezentanta aj nejakú „predpísanú šablónu“. Zákon o športe nič také nedefinuje.

  Predpísaná (povinná) šablóna štatútu reprezentranta neexistuje a ani nebude existovať, každý zväz si autonómne môže vypracovať vlastnú podobu štatútu reprezentanta, ktorý môže mať podobu predpisu zväzu alebo podobu zmluvy alebo sa môže kombinovať štatút ako predpis s doplňujúcou zmluvou, ktorá rieši osobitosti vo vzťahu ku konkrétnym športovcom a ich osobitným potrebám/záujmom/možnostiam.

  Zákon nepredpokladá existenciu záväzného formulára štatútu rovnakého pre všetky športy a ich športovcov/reprezentantov.

  Zákon predpokladá iba vo všeobecnosti existenciu štatútu reprezentanta, ktorý by mal vymedzovať štandardné pravá a povinnosti reprezentanta počas obdobia, keď je nominovaný do reprezentácie SR na podujatie ale aj do prípravy.

  4. Je škola povinná uvoľniť žiaka/študenta na sústredenia, prípravné súťaže a významné súťaže, ktoré sú v pláne práce reprezentačného družstva a na ktoré bol nominovaný?

  Legislatíva v regionálnom školstve takúto povinnosť neupravuje.

  Pokiaľ ide o VŠ, zákon o VŠ v tretej hlave venovanej systému sociálnej podpory študentov uvádza: Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje športovú činnosť a kultúrnu činnosť študentov. (§ 99).

  Nemáme však v zákonoch špecificky definovanú povinnosť škôl uvoľniť žiaka alebo študenta na významné súťaže a iné športové aktivity. Predpokladáme, že školy vychádzajú týmto žiakom a študentom v ústrety na základe vzájomnej dohody alebo majú postup v takýchto situáciách upravený vnútorným predpisom.

  Ivana S.    20. jún 2018 16:36
  Je škola povinná uvoľniť žiaka/študenta na sústredenia, prípravné súťaže a významné súťaže, ktoré sú v pláne práce reprezentačného družstva a na ktoré bol nominovaný?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Legislatíva v regionálnom školstve takúto povinnosť neupravuje.

  Pokiaľ ide o VŠ, zákon o VŠ v tretej hlave venovanej systému sociálnej podpory študentov uvádza: Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje športovú činnosť a kultúrnu činnosť študentov. (§ 99).

  Nemáme však v zákonoch špecificky definovanú povinnosť škôl uvoľniť žiaka alebo študenta na významné súťaže a iné športové aktivity. Predpokladáme, že školy vychádzajú týmto žiakom a študentom v ústrety na základe vzájomnej dohody alebo majú postup v takýchto situáciách upravený vnútorným predpisom.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia