Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - športová reperezentácia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.07.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. Športovci, ktorí reprezentujú SR a odmeny, ktoré dostávajú na základe reprezentácie:

  Ak som správne pochopila aj v prípade ak športovec, či už zamestnanec nejakého klubu alebo SZČO ide reprezentovať krajinu musí mať s vysielajúcou športovou organizáciou uzavretú dohodu podľa § 43 ZDP, na základe ktorej sú mu potom vyplácané odmeny (nemali by už reprezentovať podľa zákona o športe bez akejkoľvek dohody).
  Potom samozrejme ale takýto príjem spadá normálne medzi príjmy podľa § 5 ZDP, pričom športová organizácia mu zdaní vyplácané odmeny za súťaž, ak mu teda nejaké vyplatí, ako zamestnancovi. Aj keď celkovo vykonáva činnosť len počas reprezentácie pre túto športovú organizáciu, ktorá v tom čase kedy reprezentuje mu určuje všetky činnosti/prácu, voľno ......, správam sa k tomu obdobne (hlavne pre daňové účely) ako by išlo o iné zamestnanie napr. na základe dohody o vykonaní práce. Samozrejme o tom svedčí aj uzavretie tejto dohody podľa § 43 zákona o športe.

  Avšak niektorý poradcovia zastávajú názor, že sa to nemôže posudzovať ako závislá činnosť, lebo tvrdia, že sa vraj žiadne dohody neuzatvárajú a športová organizácia s ktorou reprezentuje mu neurčuje dovolenky atď.

  Je možné reprezentovať bez akejkoľvek dohody? Uzatvára sa naozaj podľa § 43 zákona o športe resp. ako to teda v takomto prípade funguje?

  Podľa § 29 ods. 2 ZoŠ športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

  Podľa § 29 ods. 3 ZoŠ práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2.

  Z citovaných ustanovení vyplýva, že status športového reprezentanta získa športovec na základe nominácie za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou oprávnenou ŠO (napr. SAUŠ, SOP alebo SPV) spravidla na konkrétnu významnú súťaž alebo do prípravy na takú súťaž.

  Podľa zákona práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie. Z uvedeného je zrejmé, že Zákon o športe vôbec nevyžaduje, aby medzi športovým reprezentantom a ŠO, ktorá ho nominovala do športovej reprezentácie bola uzavretá zmluva podľa Zákona o športe.

  V tej súvislosti si je potrebné uvedomiť, že športovými reprezentantmi nie sú iba dospelý športovci v TOP sledovaných športoch, kde za športovú reprezentáciu športovci dostávajú odmenu, bonusy z dosiahnuté výsledky alebo tzv. štartovné v paušálnej výške.

  Športovými reprezentantmi sú aj športovci nominovaní do športovej reprezentácie v žiackych, dorasteneckých alebo aj v seniorských kategóriách, ktorí nedostávajú za športovú reprezentáciu žiadnu odmenu a nemajú so zväzom žiadnu písomnú zmluvu. Športová reprezentácia je vecou cti a národnej hrdosti, zákon nepredpokladá, že by to mal byť obligatórne odplatný vzťah. V mnohých športoch je aj v kategórii dospelých bežné, že športovci si uhrádzajú časť nákladov súvisiacich s účasťou na významných súťažiach.

  V návrhu zákona o športe pôvodne bolo ustanovenie, ktoré predpokladalo zmluvný vzťah medzi zväzom a športovcom. Toto ustanovenie však práve z vyššie uvedených dôvodov bolo modifikované tak, že práva a povinnosti športového reprezentanta upraví predpis NŠZ, resp. ŠO, ktorá ho nominovala a to podľa možností konkrétneho športu, pričom nie je vylúčené, že niektorý šport si určí, že so športovcami v kategórii dospelých bude uzatvorená počas reprezentačných akcií zmluva o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluva o profesionálnom vykonávaní športu podľa ZoŠ. V tomto smere bola ponechaná voľnosť zväzom, aby si podľa konkrétnych podmienok príslušného športu nastavili pravidlá vzťahov medzi športovým reprezentantom a zväzom, čo najoptimálnejšie.

  Takže odpoveď je, že športový reprezentant nemusí mať so zväzom alebo inou ŠO, ktorá ho nominovala do športovej reprezentácie, uzavretú žiadnu písomnú zmluvu.

  2. Môže mať profesionálny športovec v klube iný status, keď je nominovaný do športovej reprezentácie?

  To, že športovec bude nominovaní do športovej reprezentácie, kde nebude mať uzavretú písomnú zmluvu s národným športovým zväzom (športová reprezentácia je vecou cti a národnej hrdosti) neznamená, že športovec so svojím športovým klubom, za ktorý inak súťaží v klubových národných alebo aj medzinárodných súťažiach, nemôže mať uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, t.j. na účely tejto zmluvy má status profesionála, v reprezentácii však môže mať status amatéra. Napríklad športovec do 18 rokov môže mať v klube uzavretú profesionálnu zmluvu ale v juniorskej reprezentácii štartovať bez zmluvy alebo môže mať uzavretú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, ak pre to sú splnené zákonné podmienky uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) Zákona o športe, prípadne inú zmluvu uvedenú v § 4.

  3. Aké sú základné a nevyhnutné body pre štatút reprezentanta? Štatútov je veľa, takže príkladov je dosť, len by sme chceli vedieť, či má štatút reprezentanta aj nejakú „predpísanú šablónu“. Zákon o športe nič také nedefinuje.

  Predpísaná (povinná) šablóna štatútu reprezentranta neexistuje a ani nebude existovať, každý zväz si autonómne môže vypracovať vlastnú podobu štatútu reprezentanta, ktorý môže mať podobu predpisu zväzu alebo podobu zmluvy alebo sa môže kombinovať štatút ako predpis s doplňujúcou zmluvou, ktorá rieši osobitosti vo vzťahu ku konkrétnym športovcom a ich osobitným potrebám/záujmom/možnostiam.

  Zákon nepredpokladá existenciu záväzného formulára štatútu rovnakého pre všetky športy a ich športovcov/reprezentantov.

  Zákon predpokladá iba vo všeobecnosti existenciu štatútu reprezentanta, ktorý by mal vymedzovať štandardné pravá a povinnosti reprezentanta počas obdobia, keď je nominovaný do reprezentácie SR na podujatie ale aj do prípravy.

  Vzorový štatút reprezentanta, ktorý sa môžu zväzy inšpirovať nájdete na tejto stránke: http://www.ucps.sk/vzory_formulare_pracovne_nastroje_k_implementacii_zakona_o_sporte_do_praxe

  4. Je škola povinná uvoľniť žiaka/študenta na sústredenia, prípravné súťaže a významné súťaže, ktoré sú v pláne práce reprezentačného družstva a na ktoré bol nominovaný?

  Legislatíva v regionálnom školstve takúto povinnosť neupravuje.

  Pokiaľ ide o VŠ, zákon o VŠ v tretej hlave venovanej systému sociálnej podpory študentov uvádza: Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje športovú činnosť a kultúrnu činnosť študentov. (§ 99).

  Nemáme však v zákonoch špecificky definovanú povinnosť škôl uvoľniť žiaka alebo študenta na významné súťaže a iné športové aktivity. Predpokladáme, že školy vychádzajú týmto žiakom a študentom v ústrety na základe vzájomnej dohody alebo majú postup v takýchto situáciách upravený vnútorným predpisom.

  5. Dobrý deň, pokiaľ má športovec s klubom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a počas trvania tejto zmluvy je povolaný do reprezentácie, kde mu zväz dáva odmenu za reprezentovanie (napr. 15 euro za deň) akú zmluvu má federácia so športovcom podpísať a ako má legálne zabezpečiť, že športovec nevykonáva povedzme mesiac prácu pre klub alebo pre zväz? Má to byť dohoda o vykonávaní práce mimo pracovný pomer?

  Podľa § 29 ods. 7 zákona o športe:

  "(7) Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme,14) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.".

  Odkaz v poznámke pod čiarou 14) smeruje na § 136 a 137 Zákonníka práce.

  Podľa § 136 ods. 1 Zákonníka práce:

  “(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.”.

  Práva a povinnosti športového reprezentanta majú byť podľa § 29 ods. 3 zákona o športe štandardne v národných športových zväzoch upravené predpisom zväzu, napríklad štatútom) alebo smernicou zväzu platnou pre všetkých reprezentantov a členov ich realizačného tímu nominovaných na reprezentačné podujatie (príprava podľa schváleného plánu a súťaže).

  Športový klub, ktorý má so športovcom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu je ako zamestnávateľ povinný v súlade s § 136 Zákonníka práce uvoľniť športovca do reprezentácie t. j. “na výkon iného úkonu vo všeobecnom záujme”.

  Odmeňovanie športovca alebo aj športového odborníka za jeho pôsobenie v reprezentácii “za výkon iného úkonu vo všeobecnom záujme” môže byť vyriešené viacerými spôsobmi a to:

  1. ustanovením paušálnej odmeny predpisom zväzu (štatútom, smernicou alebo iným predpisom)
  2. ustanovením pravidiel pre určenie/výpočet odmeny podľa dosiahnutných výsledkov/limitov a pod. predpisom zväzu (štatútom, smernicou alebo iným predpisom) 
  3. určením paušálnej odmeny rozhodnutím orgánu zväzu (spravidla najvyšším výkonným orgánom zväzu) 
  4. určením pravidiel pre určenie/výpočet odmeny rozhodnutím orgánu zväzu (spravidla najvyšším výkonným orgánom zväzu) zmluvou s reprezentantom a členom realizačného tímu (zmluvný typ je možné vybrať najmä podľa predmetu, obsahu a trvania zmluvného vzťahu)
  5. zmluvou s reprezentantom a členom realizačného tímu (zmluvný typ je možné vybrať najmä podľa predmetu, obsahu a trvania zmluvného vzťahu)

  Odmena môže byť vyplácaná "brutto" (bez akýchkoľvek zrážok) na základe titulu “predpis zväzu” alebo "rozhodnutie orgánu zväzu" vydané na základe predpisu vydaného podľa § 29 ods. 3 zákona o športe a športovec si rieši daň z príjmov a odvody sám, ale nie je vylúčené ani uzavretie zmluvného vzťahu so športovcom a vyplácanie odmeny podľa pravidiel/dojednaní uvedených v zmluve.

  Typ uzavretej zmluvy, respektíve obsah konkrétneho zmluvného vzťahu športovca so zväzom, následne determinuje daňový a odvodový režim príjmu športovca podľa príslušnej zmluvy a typu právneho vzťahu, ktorý sa ňou založil (pracovnoprávny, obchodnoprávny alebo občianskoprávny).

   

  6. Chceli by sme opýtať na príspevok športovému reprezentantovi, ktorý žije v SR viac ako 50 rokov, no nie je občanom SR. Športový reprezentant spĺňal všetky pôvodné podmienky určené zákonom, ale podľa zákona č. 112/2015 platného od 1.1. 2016, po zmene podmienky občianstva, nemá nárok na tento príspevok a zákon sa javí ako diskriminačný.

  Príspevok úrady ani súd za daných okolností (osobe bez štátneho občianstva SR) nemôžu priznať, kým bude obligatórnou zákonnou podmienkou uvedenou v § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov to, že:
  "(1) Nárok na príspevok má fyzická osoba, ktorá" ... "b) je občan Slovenskej republiky,"

  Toto je možné považovať za legitímnu podmienku/požiadavku suverénneho štátu, keďže Československo sa rozdelilo a všetci občania vrátane úspešných reprezentantov dostali na výber, aké občianstvo chcú mať po rozdelení Československa, t.j. ku ktorému štátu majú svojim cítením alebo z iných dôvodov (aj ekonomických) bližšie.

  Po rozdelení Československa je už vecou ČR a SR, aby si ako suverénne štáty upravili pravidlá, či a ako sa postarajú či už formou "príspevku športovému reprezentantovi" alebo formou iného dôchodku o svojich úspešných športovcov, ktorí sa prihlásili k jednému alebo druhému štátu ako ich štátni občania a žijú na ich území.

  Slovenský parlament schválil pravidlo, že príspevok (z vybratých daní Slovákov) sa bude vyplácať tým úspešným športovým reprezentantom (medailistom), ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a zároveň sú štátnymi občanmi SR, t.j. nie Čechom ani tým, ktorí prijali občianstvo iného štátu (v rámci EÚ alebo aj iného štátu) alebo majú prihlásený domicil v inom štáte.

  Ivana S.    20. jún 2018 16:36
  Je škola povinná uvoľniť žiaka/študenta na sústredenia, prípravné súťaže a významné súťaže, ktoré sú v pláne práce reprezentačného družstva a na ktoré bol nominovaný?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Legislatíva v regionálnom školstve takúto povinnosť neupravuje.

  Pokiaľ ide o VŠ, zákon o VŠ v tretej hlave venovanej systému sociálnej podpory študentov uvádza: Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje športovú činnosť a kultúrnu činnosť študentov. (§ 99).

  Nemáme však v zákonoch špecificky definovanú povinnosť škôl uvoľniť žiaka alebo študenta na významné súťaže a iné športové aktivity. Predpokladáme, že školy vychádzajú týmto žiakom a študentom v ústrety na základe vzájomnej dohody alebo majú postup v takýchto situáciách upravený vnútorným predpisom.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia