Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - športoví odborníci NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.01.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. Ako sa od 1. januára 2016 posudzuje činnosť športového odborníka vo vzťahu k živnosti?

  Všeobecne od 1. 1. 2016 platí:

  Podľa § 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona živnosťou nie je:
  "e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)."
  Týmto osobitným predpisom je zákon o športe, konkrétne ustanovenia § 4 a 6.

  Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe:
  "Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe."

  Podľa § 6 ods. 3 zákona o športe:
  "Športový odborník vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak

  1. nie sú naplnené znaky závislej práce alebo
  2. sa so športovou organizáciou nedohodne inak."

  Z uvedeného vyplýva, že od 1. 1. 2016 príjem športového odborníka už nie je príjmom zo živnosti (príjem zo živnosti je vyjadrený v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ale podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ide o príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, čo korešponduje s § 6 ods. 3 zákona o športe.

  2. Čo platí pre športového odborníka, ktorý má stále platné živnostenské oprávnenie na základe platného osvedčenia o spôsobilosti?

  Cez doterajší systém vzdelávania sa cez akreditované vzdelávanie podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vyvzdelali aj takí športoví odborníci, ktorí nepôsobia v športe, resp. nevykonávajú činnosť v rámci organizovaného športu pre športovú organizáciu, ale pôsobia v rôznych wellness centrách, salónoch, alebo činnosť vykonávajú samostatne vo vlastnom mene. V súlade s predchádzajúcou právnou úpravou (zákon č. 288/1997 Z. z. a na jeho základe vyhláška MŠ SR č. 444/2008 Z. z.) však išlo o osoby vykonávajúce špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, a teda na účely prechodných ustanovení (§ 103 zákona o športe) sa tieto osoby považujú za športových odborníkov.

  Podľa § 103 ods. 3 zákona o športe:
  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.

  Pre športových odborníkov, (ktorí sú k 31.12.2015 držiteľmi živnostenského oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, ktoré podľa prechodného ustanovenia zostávajú zachované) z uvedeného vyplýva nasledovné:

  1. ak športový odborník má v platnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti a má v úmysle vykonávať činnosť ako športový odborník pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo vlastnom mene, postačuje mu registrácia v informačnom systéme športu. V takom prípade oznámi živnostenskému úradu ukončenie podnikania, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.
  2. ak športový odborník má na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané živnostenské oprávnenie, a chce naďalej svoju činnosť vykonávať ako živnosť mimo oblasti športu a športovej organizácie, platí pre neho § 80ab ods. 2 živnostenského zákona.

  Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.
  Dokladom o získanej odbornej spôsobilosti je v zmysle prechodného ustanovenia osvedčenie o odbornej spôsobilosti získané na základe vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení (nie doklad o vzdelaní). 

  To znamená, že staré živnostenské oprávnenia zostávajú zachované do uplynutia doby platnosti príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a až do uplynutia doby ich platnosti môžu športoví odborníci túto činnosť vykonávať ako živnosť. Ak teda doklad o získanej odbornej spôsobilosti platí napríklad do 31. decembra 2018, živnostenské oprávnenie mu platí rovnako do 31. decembra 2018 a až k 1. januáru 2019 živnostenský úrad vyznačí zánik živnostenského oprávnenia.

  Aktuálne sa kreuje možnosť vzdelávania masérov popri formálnom systéme na stredných zdravotníckych školách aj v rámci ďalšieho vzdelávania cez vzdelávacie kurzy akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

  3. Ako majú postupovať športoví odborníci, ktorí svoje vzdelávanie ukončia v prechodnom období po 1. januári 2016?

  Prechodné ustanovenie § 103 ods. 4 zákona o športe rieši skupinu športových odborníkov, ktorí začali svoje vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom zariadení pred 1. 1. 2016, ale toto vzdelávanie ukončia po 1. 1. 2016 a tiež skupinu športových odborníkov, ktorí začnú svoje vzdelávanie po 1. 1. 2016 v akreditovanom vzdelávacom zariadení, ktoré v zmysle prechodného ustanovenia má dočasne platné oprávnenie na poskytovanie vzdelávania.

  Športový odborník, ktorý získal odbornú spôsobilosť vyššie uvedeným spôsobom a má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti najdlhšie do 31. decembra 2021, sa považuje za športového odborníka v zmysle zákona o športe.

  To znamená, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti je dokladom oprávňujúcim ho na výkon činnosti športového odborníka.

  Keďže činnosť športového odborníka od 1. 1. 2016 už nie je živnosťou, takýto športový odborník sa bude považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

  V súlade s § 6 ods. 3 zákona o športe sa však na tieto účely musí táto skupina športových odborníkov zapísať v informačnom systéme športu

  Následne môžu začať vykonávať svoju činnosť športového odborníka. 

  To znamená, že športový odborník, na ktorého sa vzťahuje prechodné ustanovenie § 103 ods. 3 zákona o športe,

  1. získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti po 1. januári 2016
  2. zapíše sa v informačnom systéme športu.

  Športového odborníka, na ktorého sa vzťahuje prechodné ustanovenie zákona o športe a

  1. nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše v informačnom systéme športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 80 ods. 10 zákona o športe, na základe jeho žiadosti
  2. príslušnosť k športovej organizácii, zapíše v informačnom systéme športu športová organizácia.

  V súlade s § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov následne športovému odborníkovi vznikne povinnosť zaregistrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol zapísaný v informačnom systéme športu.

  4. Ako prebieha zápis športového odborníka v informačnom systéme športu v prechodnom období?

  Všeobecne platí:
  Podľa § 80 ods. 8 zákona o športe:
  zápis údajov v informačnom systéme športu je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.

  Podľa § 80 ods. 10 zákona o športe:
  ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje do informačného systému v športe na základe jej žiadosti ministerstvo školstva. 

  Do konca apríla 2016 má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doterajší športový register prebudovať.

  Podľa § 99 ods. 2 zákona o športe, ak nie je možné zverejnenie údajov v informačnom systéme, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

  Podľa § 104 ods. 2 športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.

  Následne, podľa § 104 ods. 3 zákona o športe povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

  Podľa § 104 ods. 4 zákona o športe športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

  To znamená, že do času, kým nie je funkčný informačný systém športu, športová organizácia by mala zverejniť údaje o športových odborníkoch, ktorí pre ňu vykonávajú odbornú činnosť, na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca 2016. Zverejnenie je možné aj inou formou, napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v zákonom predpísanom rozsahu (§ 82 ods. 1 zákona o športe).

  Športoví odborníci, ktorí nemajú príslušnosť k športovej organizácii a nevykonávajú činnosť pre športovú organizáciu, požiadajú v zmysle § 80 ods. 10 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (“ďalej len “ministerstvo školstva”) o zápis údajov do informačného systému športu.

  Ak z dôvodu nefunkčnosti a nepripravenosti informačného systému športu nie je možné údaje o športovom odborníkovi do informačného systému športu zapísať, považuje sa dočasne na účely umožnenia výkonu činnosti športového odborníka táto podmienka za splnenú preukázateľným podaním žiadosti o zápis ministerstvu školstva obsahujúcej všetky povinne zverejňované údaje.

  V rámci zjednodušenia a zjednotenia obsahu žiadosti i formátu žiadostí o zápis do informačného systému športu bude účelné, ak ministerstvo školstva pripraví elektronický formulár žiadosti, ktorý budú mať žiadatelia k dispozícii na webovom sídle ministerstva školstva.

  5. Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania trénerov a hlavne na dopad nového zákona na výkon trénerského povolania vo vzťahu k Živnostenskému úradu (doteraz to bola viazaná živnosť, ktorú bolo potrebné preukázať). Ako to bude od účinnosti nového zákona o športe?

  Od 1.1.2016 platí nasledovné:

  Podľa § 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona živnosťou nie je:
  "e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)".

  Podľa § 80ab živnostenského zákona:
  "Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti."

  To znamená, že staré živnostenské oprávnenia (vydané pred 1.1.2016) dobehnú, ale po novom sa už činnosť športového odborníka nepovažuje za živnosť.

  Podľa § 6 ods. 2 ZoŠ oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

  Podľa § 6 ods. 3 ZoŠ športový odborník vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak
  a) nie sú naplnené znaky závislej práce alebo
  b) sa so športovou organizáciou nedohodne inak.


  Príjem športového odborníka už nie je príjmom zo živnosti (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ale príjmom podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom ide o príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, čo korešponduje s vyššie citovaným znením § 6 ods. 3 ZoŠ.


  6. Ako rieši zákon o športe a predpisy SFZ otázku možného konfliktu záujmov.

  Či zakazujú/vylučujú predpisy SFZ súbeh postavenia akcionára/spoločníka klubu v 1. lige s postavením spoločníka v agentúre, ktorá zastupuje hráčov a sprostredkúva im zamestnanie v kluboch:

  Podľa čl. 2, ods. 3 slovenskej Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov:

  činnosť sprostredkovateľa nemôže vykonávať "funkcionár" podľa čl. 2 písm. d) Stanov SFZ."

  Čl 2 písm. d) Stanov SFZ definuje funkcionára:

  funkcionár - člen orgánu SFZ alebo orgánu jeho člena, tréner, rozhodca, delegát a ďalšia osoba zodpovedná za technické, zdravotnícke a administratívne záležitosti v rámci FIFA, UEFA, SFZ alebo v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér, alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia,

  Funkcionárom je "najmä" - majiteľ (akcionár, spoločník a pod.)

  Takže majiteľ - akcionár, spoločník ako funkcionár nemôže vykonávať činnosť sprostredkovateľa.

  Konflikt zaujmov je relevantný aj v slovenských pravidlách, aj v pravidlách FIFA.

  FIFA normy priamy zákaz určuju užšie:

  Čl. 2, ods. 4. Pravidiel FIFA o sprostredkovateľoch

  The engagement of officials, as defined in point 11 of the Definitions section of the FIFA Statutes, as intermediaries by players and clubs is prohibited.

  Bod 11 - definície v Stanovách FIFA

  Official: every board member, committee member, referee and assistant referee, coach, trainer and any other person responsible for technical, medical and administrative matters in FIFA, a Confederation, Association, League or Club as well as all other persons obliged to comply with the FIFA Statutes (except Players).

  Tu sa priamo nespomína spoločník / akcionár, ale člen správnej rady, člen výboru a akákoľvek osoba zodpovedná o.i. za technické a administratívne záležistosti v klube, len akákoľvek výkonná osoba plus VŠETKY OSOBY S VÝNIMKOU HRÁČOV POVINNE KONAŤ V SÚLADE SO STANOVAMI FIFA.

  Summa summarum - slovenské pravidlá SÚBEH vylučujú explicitne, pravidlá FIFA explicitne vylučujú súbeh s výkonnou funkciou.

  Otázka statusu spoločníka by sa musela špeciálne posúdiť - má podliehať normám FIFA?

  V praxi by spoločníkom klubu mohla byť osoba spriaznená so sprostredkovateľom, nie samotný spoločník, ale aj v týchto prípadoch by sa mal posudzovať konflikt záujmov.


  7. Čo s trénermi a rozhodcami čo sú v systéme už nahodený a SZĽH nepreukazovali bezúhonnosť? Budeme ich musieť všetkých vyzvať? Musia to doložiť….alebo dáme prechodné obdobie a tréneri a rozhodcovia s doškolením (predlžením licencie) v priebehu 2/3 rokov vždy doložia výpis z registra trestov?

  V prvom rade je potrebné uviesť, že preukazovanie bezúhonnosti nielen trénerov ale všetkých šporových odborníkov sa vyžaduje už od 1.2.2014, kedy bola táto povinnosť doplnená do § 12 ods. 1 a 7 zákona č. 288/1997 Z.z. o o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to novelou č. 1/2014 Z.z., ktorou bola transponovaná do právneho poriadku Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

  Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 288/1997 Z.z. v znení zákona č. 1/2014 Z.z. "Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť (odsek 2) a sú bezúhonní."

  Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 288/1997 Z.z. v znení zákona č. 1/2014 Z.z. "Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry."

  Z uvedeného vyplýva, že nový zákon o športe de facto uvedený režim preukazovanie bezúhonnosti zmierňuje, nakoľko výpis z registra sa vyžaduje iba na vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, inak postačuje čestné vyhlásenie. Po dobudovaní IS športu sa bude údaj o bezúhonosti overovať automatizovaným procesom prepojením IS verejnej správy - registra trestov vedeného na GP SR s IS športu, kde budú v registri fyzických osôb vedení všetci športoví odborníci. Čestné vyhlásenie nie je nevyhnutné vyhotovovať na osobitnom tlačive, môže byť súčasťou elektronickej alebo aj tlačenej žiadosti o zápis do zdrojovej evidencie príslušného národného športového zväzu, napr. ako povinne vyplnené pole alebo zaškrtávacie políčko pri texte čestného prehlásenia.

  8. Koho môže trénovať osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť tréner I. triedy, tréner II. triedy, tréner III. triedy alebo diplomovaný tréner? Prípadne ktorému zo súčasných kvalifikačných stupňov tréner I. až tréner V. tieto „staré“ triedy zodpovedajú?

  Túto otázku doterajšia vyhláška č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky neupravovala a v prechodných ustanoveniach to neupravovali ani zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Pripomíname pritom, že vyhláška č. 257/1998 Z. z., ktorá upravovala trénerské triedy bola zrušená už k 1. 9. 2008.

  Konverziu doterajších tried na kvalifikačné stupne upravuje vykonávacia vyhláška (ktorá bude účinná od 1.3.2016) k vzdelávaniu trénerov v prechodnom ustanovení v § 5, podľa ktorého

  • · diplomovanému trénerovi zodpovedá súčasný kvalifikačný stupeň V.,
  • · trénerovi I. triedy zodpovedá kvalifikačný stupeň IV., ak to získal v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy (inak T III),
  • · trénerovi II. triedy zodpovedá kvalifikačný stupeň III. a
  • · trénerovi III. triedy zodpovedá kvalifikačný stupeň II.
  Zároveň dávame do pozornosti aj ustanovenie § 83 ods. 10 zákona o športe, podľa ktorého:
  „Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť,
  1. ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,
  2. podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.“.

  9. Môže viesť prípravu budúcich trénerov osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť tréner I. triedy, tréner II. triedy, tréner III. triedy alebo diplomovaný tréner podľa predchádzajúcich predpisov?

  Návrh vykonávacej vyhlášky k vzdelávaniu trénerov tento prípad upravuje v prechodných ustanoveniach – v § 5, podľa ktorého ten, kto má odbornú spôsobilosť tréner II. triedy, tréner I. triedy alebo diplomovaný tréner (t.j. všetci okrem trénerov III. triedy) môže byť „garantom“ odbornej prípravy a môžu aj viesť špeciálnu časť odbornej prípravy.

  10. Čo s rozhodcovskou licenciou nejakej triedy, získanej podľa doterajších predpisov?

  Vyhláška č. 257/1998 Z. z. upravovala odbornú spôsobilosť rozhodca III. triedy, rozhodca II. triedy a rozhodca I. triedy. Táto systematika bola v roku 2008 zrušená a nahradená vyhláškou č. 444/2008 Z. z., ktorá pri rozhodcoch upravovala odbornú spôsobilosť rozhodca I. kvalifikačného stupňa, rozhodca II. kvalifikačného stupňa a rozhodca III. kvalifikačného stupňa.

  Zákon o športe však po novom upravuje systematiku kvalifikačných stupňov len pre trénerov a inštruktorov športu.
  Zároveň zákon o športe upravuje rozhodcu ako športového odborníka v skupine spadajúcej pod § 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe, podľa ktorého „Športovým odborníkom je ... fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,“.
  V takom prípade na rozhodcu a jeho licencie/triedy/kvalifikačné stupne platí § 85 zákona o športe, podľa ktorého:
  „Ak sa na výkon odbornej činnosti v športe vyžaduje odborná spôsobilosť, podmienky získania odbornej spôsobilosti, rozsah a obsah odbornej prípravy a spôsob vykonania skúšky preukazujúcej odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti príslušného športového odborníka upravujú predpisy

  1. medzinárodnej športovej organizácie, odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok príslušného druhu športu národný športový zväz,
  2. národného športového zväzu; odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok príslušného druhu športu národný športový zväz; národný športový zväz môže predpismi určiť, že odbornú prípravu a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti športového odborníka zabezpečí športová organizácia, ktorá je jeho členom.“
  Teda postavenie rozhodcov, ktorí získali buď triedu podľa vyhlášky č. 257/1998 Z. z. alebo kvalifikačný stupeň podľa vyhlášky č. 444/2008 Z. z. v súčasnosti nie je regulované zákonom o športe (a ani vykonávacou vyhláškou), ale je ponechané v plnom rozsahu na predpisy medzinárodnej športovej organizácie, resp. národného športového zväzu.

  11. Akým spôsobom môžu ďalej naši členovia ako kluby fungovať. Väčšina našich klubov doteraz fungovala ako FO podnikatelia (živnosti) alebo s.r.o. Každý klub musel mat podľa zákona ustanoveného zodpovedného zástupcu a zapísanú činnosť:
  Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - inštruktor plávania novorodencov a detí do 3 rokov I. alebo II. kvalifikačného stupňa (prípadne podobnú ešte z minulosti)
  Ak to správne chápem, takáto činnosť už nie je živnosťou.

  Podľa prechodného ustanovenia § 80ab ods. 2 k úpravám účinným od 1. januára 2016 živnostenského zákona:

  (2) Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.“.


  Z uvedeného vyplýva, že staré živnosti ostávajú zachované do uplytnutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti a teda aj s.r.o., ktoré existujú na základe týchto živností fungujú bez zmeny naďalej. Zmena sa dotýka tých športových odborníkov, ktorí uvažovali o živnosti alebo o založení s.r.o. po 1.1.2016 alebo tých, ktorým skončí po tomto dátume platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti.

  Títo športoví odborníci sú zo zákona SZČO (§ 6 ods. 3), ak sa nedohodnú so športovou organizáciou alebo iným subjektom, pre ktorý budú vykonávať činnosť (napr. športovec) na takom zmluvnom vzťahu, ktorý status SZČO vylučuje, t. j. napr. dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva alebo zmluva o dobrovoľníckej činnosti, pri ktorých získava športový odborník iný status (zamestnanec klubu napr. tréner pri A-družstve dospelých a zároveň dobrovoľník vykonávajúci napr. dobrovoľnícku činnosť pri detských kategóriách), a na účely týchto vzťahov nemôže byť SZČO. Popri týchto zmluvných vzťahoch však môže mať uzavretú aj inú zmluvu (napr. tzv. "nepomenovanú" zmluvu o spolupráci so športovcom), na inú/ďalšiu športovú činnosť, kde bude vystupovať ako SZČO (napr. kondičný/mentálny tréner športovca).

  Ak športový odborníci budú chcieť založiť s.r.o., či už za účelom podnikania alebo aj za iným účelom (viď § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka), nebudú musieť prikladať k žiadosti o zápis do Obchodného registra SR živnosť, budú žiadať o zapísanie predmetu činnosti "športová činnosť" podľa § 8 ods. 1, § 9 ods. 2 zákona o športe s tým, že osoby vykonávajúce športovú činnosť v s.r.o. (už nie iba zodpovedný zástupca) musia spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti športového odborníka podľa § 6 ods. 1. písm. b) až d), § 11 ods. 1 až 3, resp. § 83 a 84 ZoŠ.

  V tej súvislosti poznamenávame, že Obchodný zákonník v § 56 ods. 1 umožňuje založiť spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. T. j. ak by účelom a cieľom založenia obchodnej spoločnosti nebolo podnikanie v zmysle § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka ale napr. vykonávanie športovej činnosti bez naplnenia znakov podnikania, právna forma s.r.o. a a.s. umožňuje aj takúto možnosť.

  Z uvedeného vyplýva, že športová organizácia, ktorá nie je založená za účelom podnikania môže mať formu s.r.o. alebo a.s., pričom zákon o športe nevylučuje, aby športová organizácia vykonávala popri športovej činnosti aj ďalšie činnosti, z ktorých je možné dosiahnuť príjem.

  Podľa § 9 ods. 2 ZoŠ športová organizácia môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem alebo ktorou možno dosiahnuť príjem.

  12. Čo to znamená pre nás ako asociáciu, kedže sme na Slovensku de facto jediná akreditovaná inštitúcia na vydávanie týchto osvedčení.

  Podľa prechodného ustanovenia § 80ab ods. 1 k úpravám účinným od 1. januára 2016 živnostenského zákona:

  (1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

  Z uvedeného vyplýva, že aj Vaše živnostenské oprávnenie zostáva zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré v rámci takéhoto vzdelávania budú športovým odborníkom vydané, môžu byť vydané s platnosťou najdlhšie do konca roku 2021 (viď § 103 ods. 4 ZoŠ).

  Po uplynutí doby platnosti akreditácie bude podľa § 84 ZoŠ oprávnený vzdelávať inštruktorov plávania národný športový zväz, prípadne fakulta športu, ak by, zrejme spoločne so Slovenským plaveckým zväzom, takýto vzdelávací program pripravila.

  13. Mám lyžiarsku školu na základe živnostenského oprávnenia, ktoré som dostal na základe diplomu z vysokej školy FTVŠ a diplomovej práce z roku 2003. Podľa vtedajšej legislatívy, tréner 2. triedy akrobatického lyžovania. Dnes mi zavolali zo živnostenského úradu a oznámili mi, že živnosť mi končí k 1.1. 2016, ale ja som podnikal v dobrej viere, mal nahlásenú prevádzku a vydával bločky z pokladne 8 rokov a zrazu po dvoch mesiach od platnosti zákona mi spätne zrušia živnosť??? A keď sa chcem dnes zaregistrovať na register ministerstva školstva, tak to nie je možné, lebo zväz to nevie ešte urobiť. Som členom SLA, takže ma majú zaregistrovať oni. Ja teda podnikam na čierno???
  Lebo v novom registri nie som a na živnostenskom už nie som. A spätne mi zrušili prevádzku aj živnosť. Dva mesiace prevádzkujem školu na čierno a vydávam pokladničné doklady z pokladne, aj keď už vlastne nemôžem, ale dozvedel som sa o tom až dnes.
  Neviem čo mam robiť ide o obdobie od 1.1.2016 do teraz.
  Na daňovom sa čudovali, ako mi môžu spätne zobrať živnosť. A nevedeli mi poradiť
  a živnostenský úrad vraví, že je to legislatívne zbabrané.
  Podľa zákona mi daňový úrad dá teraz pokutu za neoprávnene podnikanie?

  V ISS by už mal byť, ak podnikal doteraz ako tréner, tak mal byť zaregistrovaný, je potrebné to skontrolovať, každopádne po novom je len iný rozsah údajov, ale tréneri sa registrovali podla § 29 písm. d) zákona 300/2008
  "z registra športových odborníkov a športových agentov, ktorý obsahuje meno a priezvisko športového odborníka alebo športového agenta a športové odvetvie, v ktorom pôsobí"

  § 30 zákona č. 300/2008 Z.z.
  Informačné povinnosti
  (1) Národný športový zväz a vzdelávacie zariadenia sú povinné bezodkladne písomne oznamovať ministerstvu údaje a zmeny údajov zapisovaných do športového registra podľa § 29 písm. a) až e).
  (2) Športové kluby sú povinné bezodkladne národnému športovému zväzu, ktorého sú členmi, oznamovať údaje vedené v športovom registri podľa § 29 písm. b) až d).

  podľa § 104 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z.
  "Informačný systém verejnej správy o športe zriadený podľa doterajších predpisov je informačným systémom športu podľa tohto zákona. Športový register podľa doterajších predpisov upraví ministerstvo školstva na registre podľa § 80 až 82 do 30. apríla 2016."

  Od 1.1. 2016 sa automaticky považuje za inú SZČO podľa § 6 ods. 3 ZoŠ v spojení s § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z.
  V statuse takejto osoby sa nič nezmení, len sa nepovažuje za živnostníka, ale za inú SZČO.

  Pokiaľ je členom SLA, postačuje, že povinné údaje budú zverejnené na webovom sídle SLA.
  Určite sa takto vykonávaná činnosť nepovažuje za podnikanie na čierno.

  14. Prečo neboli tréneri mládeže /profesionálni tréneri ÚTM a Grassroots/, ktorí majú uzavretú zmluvu so SFZ alebo klubom na vedenie mládežníckeho mužstva, zaradení do tej istej kategórie ako profesionálni športovci, ktorí si nemusia odvádzať odvody do Sociálnej poisťovni - ani klub alebo národný zväz neplatia odvody do SP.
  (hráči - športovci sú zvýhodnení)….

  Dôvod je, že UEFA i EÚ od svojich členských štátov dlhodobo očakáva/vyžaduje, aby riešili postavenie profesionálnych hráčov ako zamestnancov, nie postavenie trénerov, ktoré ostáva podstatne volnejšie a flexibilnejšie ako u hráčov.

  K tomu pozri aj tieto články:
  http://www.ucps.sk/UEFA_podpisala_dohodu_o_minimalnych_standardoch_hracskych_zmluv
  http://www.ucps.sk/Minimalne_nalezitosti_hracskych_zmluv
  http://www.ucps.sk/Sprava_z_pracovnej_cesty__UEFA
  (najmä bod IV)

  Profesionálny hráč futbalu, na rozdiel od trénera, už nebude môcť vykonávať šport ako SZČO a uplatniť si náklady a ďalšie výhody statusu SZČO ako doposiaľ. Bude však mať iné výhody, ktoré posilnia ochranu jeho sociálneho zabezpečenia i istotu vyplatenia mzdy športovca riadne a včas.

  V tomto smere sú tréneri podstatne flexibilnejší. Môžu byť zamestnancami i SZČO podľa obsahu vzťahu s klubom. A čo sa týka 3 ročného oslobodenia od sociálnych odvodov, aj táto minca má dve strany. Tým, že sa za profesionálnych hráčov neplatia odvody poistného, nie sú poistený dôchodkovo, nemocensky ani pre prípad nezamestnanosti, tak si zrejme budú musieť riešiť svoje poistenie vo vlastnom záujme a na vlastné riziko individuálne. Minimálne nemocenské poistenie by mali riešiť cez komerčnú poisťovňu pre prípad, ak by utrpeli vážnejší úraz, ktorý by ich dlhodobejšie vyradil z vykonávania športu, aby neostali bez príjmu. Rovnako nebudú mať platené ani poistenie v nezamestnanosti, t. j. ak by sa stali nezamestnanými, nedostanú žiadnu podporu v nezamestnanosti.

  15. Trénerovi hádzanej, ktorý mal živnosť na trénerskú činnosť na dobu neurčitú, ju živnostenský úrad zrušil. Pritom na stránke UčPS v odpovediach na otázky ohľadom Zákonu o športe je uvedené, že staré živnosti "dobehnú". Ako máme ďalej pokračovať? Svoje služby nám bude fakturovať na základe registrácie fyzických osôb v športe? Aké bude mať IČO, keď mu ho ŽÚ zrušil? Daňové IČ mu ostane také, ako mal doteraz?

  Postup závisí od toho, aký mal doklad o spôsobilosti na výkon činnosti trénera.
  Ak ide o doklad o vzdelaní (diplom), tieto živnosti sa rušia.
  Ak ide o osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, ktoré malo v súlade so zákonom č. 288/1997 z. z. platiť 5 rokov, tak na tieto osvedčenia sa vzťahuje to prechodné obdobie "dobehnutia". Na tie osvedčenia s obmedzenou platnosťou, získané medzi rokom 2008 a 2016.
  Ak živnosť zanikla, je potrebný zápis športového odborníka v informačnom systéme športu. Do času, kým nie je informačný systém funkčný, by ho mal zapísať do svojho informačného systému zväz a zverejňovať povinné údaje na svojom webovom sídle.

  Pred 1.1.2016 si tréneri museli vybavovať živnosť, teraz postačuje, ak ich príslušný zväz uvedie v informačnom systéme, t.j. tréner neplatí štátu žiaden poplatok, tréner už nežiada štát o živnosť alebo iné oprávnenie na vykonávanie trénerskej činnosti, štát nevydáva žiadne rozhodnutie o pridelení "živnosti" alebo iného oprávnenia/licencie na vykonávanie trénerskej činnosti. Celá táto agenda sa v prípade uznaných športov dostala do autonómie národných športových zväzov a do IS športu, ktorý sa bude automaticky synchronizovať s IS zväzov.

  Ak ide o trénera IV alebo V kvalifikačného stupňa, stáva sa SZČO zo zákona na základe zápisu do IS športu, resp. do jeho spustenia postačuje zápis do informačného systému zväzu. Zápisom mu vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka.
  Rovnaký postup platí aj v prípade trénerských tried získaných pred rokom 2008.

  Ak ide o T1, T2 alebo T3, ktorý má osvedčenie o absolvovanom akreditovanom vzdelávaní, a toto vzdelanie získal medzi rokom 2008 a 2016, tak by mu malo toto osvedčenie platiť 5 rokov, a v tom prípade mu v prechodnom období zostáva zachovaná aj živnosť. Dočasne. Aj tak sa však musí zapísať do IS športu, takže to je jediné oprávnenie potrebné na výkon jeho činnosti, a preto sa v danom prípade živnosť stala bezpredmetnou a odporúčame ju zrušiť iniciatívne. Takýto tréner bude potom ďalej posudzovaný ako SZČO v zmysle zákona o športe.

  Faktúruje po starom, IČO a DIČ mu zostáva zachované.

  16. Je možné vykonávať funkciu odborníka v športe /trénera futbalu/ na právnickú osobu cez s.r.o. /štatutár/, pretože platí článok podľa zákona o športe že ide o SZČO podľa zákona par. 6 atď., kde odborník v športe musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť /certifikát, platnosť trénerskej licencie, diplom/ ktoré sa vydáva na fyzickú osobu t. j. na meno trénera.

  Podmienky pre trénerov sú úplne liberálne. Pred 1.1.2016 si tréneri futbalu a iných športov museli vybavovať živnosť, teraz postačuje, ak ich SFZ uvedie v ISSF, resp. príslušný zväz vo svojom IS, t.j. tréner neplatí štátu žiaden poplatok, tréner už nežiada štát o živnosť alebo iné oprávnenie na vykonávanie trénerskej činnosti, štát nevydáva žiadne rozhodnutie o pridelení "živnosti" alebo iného oprávnenia/licencie na vykonávanie trénerskej činnosti. Celá táto agenda sa v prípade uznaných športov vrátane futbalu dostala do autonómie národných športových zväzov a do IS športu, ktorý sa bude automaticky synchronizovať s IS príslušného zväzu, v prípade futbalu s ISSF.

  Ak ide o trénera IV alebo V kvalifikačného stupňa, stáva sa SZČO zo zákona na základe zápisu do IS športu, resp. do jeho spustenia v prípade trénerov pôsobiacich v rámci SFZ postačuje zápis do ISSF. Zápisom mu vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka. Ak bol takýto tréner zapísaný v ISSF už pred 1.1.2016 uvedeným dňom sa mu zo zákona zmenil status zo živnostníka na SZČO, keďže živnostenské úrady rušia živnosti (vydané na základe diplomu) spätne k tomuto dňu, pričom tréner futbalu bol v súlade s § 80 ods. 8 ZoŠ zapísaný do ISSF ako zdrojovej evidencie SFZ, čím bola splnená podmienka na vykonávanie činnosti športového odborníka ako SZČO podľa § 6 ods. 2.
  To platí aj v prípade trénerských tried získaných pred rokom 2008.

  Ak ide o trénera T1, T2 alebo T3, ktorý má osvedčenie o absolvovanom akreditovanom vzdelávaní, a toto vzdelanie získal medzi rokom 2008 a 2016, tak by mu malo toto osvedčeie platiť 5 rokov, a v tom prípade mu v prechodnom období zostáva zachovaná aj živnosť. Dočasne. Aj tak sa však musí zapísať do IS športu, (v prípade futbalu už je v ISSF), takže to je jediné oprávnenie potrebné na výkon jeho činnosti, a preto sa v danom prípade živnosť stala bezpredmetnou a odporúčame ju zrušiť iniciatívne. Takýto tréner bude potom ďalej posudzovaný ako SZČO v zmysle zákona o športe.

  Čo sa týka vzťahu trénera so športovou organizáciou, tréner môže vykonávať činnosť ako SZČO alebo ako zamestnanec, ak vykonáva činnosť zárobkovo a na tom nič nemení ani to, keď bude činnosť vykonávať pre s.r.o. či už ako zamestnanec alebo ako štatutár s.r.o., alebo ako osoba (SZČO), ktorá bude faktúrovať s.r.o. za služby, ktoré jej poskytla.
  Aj keď sa tréner stane SZČO, vo vzťahu k jeho možnosti podnikať ako s.r.o. sa nič nemení. Kým doteraz musel k zápisu do obchodného registra predkladať živnostenské oprávnenie, teraz už stačí preukázanie zápisu v informačnom systéme športu. Následne môže za poskytnutie trénerských služieb faktúrovať ako s.r.o.

  Ďalšia možnosť je vykonávať činnosť trénera ako dobrovoľnícku činnosť.
  Príklad: tréner vykonáva v klube zárobkovo trénersku činnosť, ktorej predmetom je príprava a vedenie A-družstva dospelých (ako zamestnanec alebo ako SZČO) a zároveň bude na základe ďalšej zmluvy vykonávať pre ten istý alebo aj pre iný klub dobrovoľnícku činnosť vo vzťahu k prípravke detí alebo účasťou na výberoch detí, ukážkach športu, besedách v školách a pod.

  17. Chcem požiadať o zápis do registra fyzických osôb v športe. Ako mám postupovať ohľadom pridelenia IČO? Budem mať nové, alebo môžem používať doterajšie, ktoré som mal ako živnostník? A ako sa moje nové IČO dozviem?

  Ako osoba zapisovaná do registra fyzických osôb si podávate len žiadosť o zápis do tohto registra. Osobitnú žiadosť o pridelenie IČO si nepodávate.

  Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2015 Z. z. „Identifikačné číslo sa prideľuje ... každej fyzickej osobe – podnikateľovi ...“. Bez ohľadu na to, kto zapíše športového odborníka SZČO do registra fyzických osôb v športe (ministerstvo alebo športová organizácia), IČO prideľuje každému štatistický úrad (§ 9 ods. 4 zákona č. 272/2015 Z. z.).

  Žiadosť o pridelenie IČO na štatistický úrad si však nepodáva športový odborník SZČO sám, ale žiadosť zaňho podáva ministerstvo na základe § 10 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z., podľa ktorého „Ak ide o ... fyzickú osobu – podnikateľa, ... je povinná osoba, ktorá vedie evidenciu ..., povinná skôr, než vykoná zápis do tejto evidencie ... požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla.“. Tou „povinnou osobou“ je práve ministerstvo.

  Nakoľko žiadosť o pridelenie IČO ministerstvo podáva za Vás cez elektronickú aplikáciu, tá overí, či ste už v minulosti mali pridelené IČO (napr. ako živnostník). Ak ste v minulosti mali IČO, aj v registri fyzických osôb v športe sa bude naďalej používať toto doterajšie. Ak ste doteraz IČO nemali, elektronická aplikácia Vám vygeneruje nové, ktoré Vám bude zapísané do registra. Ak Vám bude vygenerované a pridelené nové IČO, bude Vás o tom informovať ministerstvo, nie Štatistický úrad SR.

  18. Akým spôsobom vie dokladovať odbornú spôsobilosť tréner plávania 1. stupňa, ktorý svoju spôsobilosť získal ukončením športového gymnázia? Je to maturitné vysvedčenie, prípadne je nutné od školy žiadať nejaký ďalší doklad?

  Pravdepodobne sa myslí tréner I. kvalifikačného stupňa získaný podľa § 5 ods. 9 písm. a) tretieho bodu vyhlášky č. 444/2008 Z. z. – „absolventom športových tried stredných škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet športová príprava v rámci vyučovacieho procesu.“

  Ako ale píšete, ide o absolventa športového gymnázia, s maturitným vysvedčením. V takom prípade je smerodajný § 5 ods. 9 písm. b) tretieho bodu citovanej vyhlášky – odborná spôsobilosť tréner II. Kvalifikačného stupňa sa uznáva „absolventom stredných športových škôl, ktorí ukončia štúdium maturitou z predmetu športová príprava,“, kde ale ide o trénera II. kvalifikačného stupňa. Tu je smerodajné prechodné ustanovenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, a to § 103 ods. 6 písm. b) podľa ktorého „Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa zostáva zachovaná, ak bola nadobudnutá podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 fyzickou osobou, ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ a jej štúdium bolo ukončené maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.“.

  V takom prípade je dokladom o odbornej spôsobilosti vysvedčenie o maturitnej skúške.

  19. Akým spôsobom vie dokladovať odbornú spôsobilosť tréner plávania 1. stupňa, ktorý získal svoju odbornú spôsobilosť na akreditovanom kurze v ČR. Doteraz bolo možné na účely živnostenského zákona uznať túto odbornú spôsobilosť získanú zo zahraničia a prevádzkovať na základe nej živnosť. Keďže ale táto činnosť už nie je živnosťou, mení sa tým niečo?

  Ak bolo na danú činnosť už vydané živnostenské oprávnenie, podľa prechodného ustanovenia novely živnostenského zákona toto oprávnenie je zachované až do doby uplynutia platnosti dokladu (osvedčenia) o odbornej spôsobilosti (to bolo vydané na 5 rokov). Napriek tomu, že živnostenské oprávnenie v prechodnom čase ostáva zachované, pre športového odborníka už na výkon jeho odbornej činnosti postačuje iba zápis v informačnom systéme športu. Ak aj takýto živnostník s dočasne platným živnostenským oprávnením sa však musí zapísať v informačnom systéme športu, aby mohol oprávnene vykonávať svoju činnosť. Jeho živnosť sa v tomto prípade stala bezpredmetnou a odporúčame ju iniciatívne zrušiť.

  Čo sa týka dokladov o odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí, „po starom“ uznanie dokladu vykonávalo „akreditované vzdelávacie zariadenie“ podľa § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z. z. V súčasnosti zákon o športe upravuje uznávanie odborných kvalifikácií športových odborníkov v § 16 ods. 2, podľa ktorého ho vykonáva buď národný športový zväz, ak ide o doklad získaný v ďalšom vzdelávaní alebo ministerstvo školstva, ak ide o formálne vzdelanie, teda doklad o vzdelaní získaný v školskom systéme.

  20. Ako je to s platnosťou osvedčení. Osvedčenia vydávané našou asociáciou platia 2 roky, v tom prípade mi to je jasné. Avšak napríklad moje osvedčenie na trénera I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou na plávanie získané na FTVŠ nemá žiadne časové obmedzenie.

  Ide o to, kedy ste vaše osvedčenie získali. Ak ste ho získali pred rokom 2008, vydávali sa bez časového obmedzenia. Ak ide o osvedčenie vydané po roku 2008, platil § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z. z., podľa ktorého sa osvedčenie (t.j. osvedčenie vydané akreditovaným vzdelávacím zariadením) vydávalo na max. 5 rokov. Teda je v poriadku, ak vaša asociácia ako akreditované vzdelávacie zariadenie vydávala osvedčenia na 2 roky. Aj ak bolo osvedčenie na trénera I. kvalifikačného stupňa vydané fakultou, v rámci akreditovaného vzdelávania, platilo zo zákona 5 rokov, bez ohľadu na to, či na ňom časové obmedzenie bolo, alebo nie.

  21. Ak mám časovo neobmedzené osvedčenie, dokedy môžem ďalej pokračovať na živnosť?

  Ak sa odborná spôsobilosť preukazuje dokladom o vzdelaní, ktorým je vysokoškolský diplom, alebo vysvedčenie o maturitnej skúške, alebo sa preukazuje osvedčením získaným v akreditovanom vzdelávacom zariadení pred rokom 2008, v takom prípade živnosť zanikla k 1. 1. 2016 a automaticky ste sa stali iná SZČO v zmysle zákona o športe a na vašu činnosť je potrebný len zápis v IS športu. Ak ste získali osvedčenie v akreditovanom vzdelávacom zariadení po roku 2008, ale pred rokom 2016 uplynulo 5 rokov, tiež vaša živnosť zanikla a stali ste sa od 1. 1. 2016 iná SZČO v zmysle zákona o športe. Ak ste získali osvedčenie v akreditovanom vzdelávacom zariadení po roku 2008, a ešte neuplynulo od jeho vydanie 5 rokov, v tomto prechodnom období vám ostáva zachovaná živnosť.

  22. Je "značkovanie turistických chodníkov vrátane značkovania turistických trás pre jazdenie na koni“ činnosťou športového odborníka?

  Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe športovým odborníkom je
  a) tréner a inštruktor športu,
  b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,6)
  c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
  d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,

  e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
  f) funkcionár športovej organizácie,
  g) dopingový komisár.


  Definícia športu vychádza z Európskej športovej charty, ktorá bola vydaná odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy č. R (92) 13 REV, kde podľa čl. 2 bodu 1 písm. a) šport „zahŕňa všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach“. Túto definíciu spĺňajú turistika (vo vzťahu k značkovaniu turistických chodníkov) aj jazdenie na koni (vo vzťahu k značkovaniu turistických trás pre jazdenie na koni), a teda sú športom.

  Na „odbornú činnosť v športe“ podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe, resp. na „činnosť v športe“ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe treba nahliadať aj cez definíciu športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona o športe, podľa ktorej ňou je „vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu. Práve značenie turistických trás je činnosťou, ktorá spadá do podpory športu, nakoľko označuje miesto, kde sa môže vykonávať turistika, ktorá slúži na šport pre všetkých.

  Značkovanie turistických chodníkov aj značkovanie turistických trás pre jazdenie na koni tak sú „činnosťami v športe“.

  Pod „predpismi športového zväzu“ je potrebné rozumieť predpisy Klubu slovenských turistov, keďže Klub slovenských turistov spĺňa definíciu športového zväzu podľa § 3 písm. m) zákona o športe, podľa ktorého športovým zväzom je „športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov“. Klub slovenských turistov je občianskym združením, združuje iné športové organizácie (odbory KST a kluby KST, ktoré pôsobia ako samostatné občianske združenia) a združuje športovcov a športových odborníkov prostredníctvom členstva fyzických osôb v odboroch KST alebo kluboch KST. Na účely § 6 ods. 1 písm. c) a d) zákona o športe treba považovať za rozhodujúce predpisy Klubu slovenských turistov ako športovej organizácie v postavení športového zväzu bez ohľadu na to, že na značkovanie nie je vyhradené len členom Klubu slovenských turistov (značkovanie môže vykonávať aj nečlen, avšak v súlade s STN 01 8025 Turistické značenie).

  Na základe uvedeného „značkovanie turistických chodníkov vrátane značkovania turistických trás pre jazdenie na koni“ je činnosťou športového odborníka, a to buď podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe, ak predpisy Klubu slovenských turistov odbornú spôsobilosť nevyžadujú, alebo podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe, ak predpisy Klubu slovenských turistov odbornú spôsobilosť vyžadujú.

  K požiadavke na vymedzenie, „či každá činnosť, ktorá bola uvedená v predmetnom „Zozname“, je za súčasného právneho stavu regulovaná zákonom č. 440/2015 Z. z.“ uvádzame, že na účely § 6 ods. 1 zákona o športe je potrebné k týmto činnostiam pristupovať individuálne, prostredníctvom citovanej definície športu a citovanej definície športovej činnosti.

  23. Posledných pár týždňov dostávam veľa žiadostí o vydanie Trénerských preukazov, " starým a zabudnutým trénerom", ktorí skončili školy niekedy v 80-tych rokoch. Žiadajú ma o vydanie preukazu a licencie. Podľa mňa je to ale nesprávne vydať im preukaz, keďže prácu trénera nerobili už dlhé roky. Niektorí majú dokonca staré neplatné preukazy z predchádzajúceho Slovenského lyžiarskeho zväzu.
  Ja by som to riešila nasledovne: v najbližších týždňoch by som zorganizovala hromadné "doškolenie" pre túto špecifickú skupinu, aby som ich dostala na jednu úroveň .
  Prosím Vás o Váš názor, či to tak je možné vykonať a hlavne či to bude správne.

  No to je práve o tom, že ku každému dokladu sa musí pristupovať individuálne.
  Dôležité je, aký doklad Vám o svojej kvalifikácii predložia. Ak majú doklad neplatný už roky, mali by absolvovať školenie po novom.
  Nedá sa takto generalizovať záver o doškolení pre všetkých, treba prejsť každý jeden doklad, tí ktorí majú diplomy, sú plne kvalifikovaní. Možno sú u vás aj takí, čo mali vydaný doklad o vzdelaní v čase, keď platil neobmedzene, tí sú tiež kvalifikovaní.
  Tiež treba jednoznačne odlíšiť doklad o trénerskej spôsobilosti a tzv. licencie, a nestotožňovať ich.
  Z vášho e-mailu neviem posúdiť, o aké trénerské stupne, či triedy ide, v akom čase a za akej právnej úpravy boli vydané, preto nemôžem jednoznačne skonštatovať, že vami navrhovaný postup je aplikovateľný u všetkých.

  24. Je učiteľ lyžovania inštruktor odborníkom v športe? Ak nie je môže by združený v športovom zväze?

  Učiteľ lyžovania ako pojem v právnom poriadku neexistuje. Existuje pojem tréner, alebo inštruktor športu, v tomto prípade inštruktor lyžovania. Predpokladám, že obsah činnosti učiteľa lyžovania je totožný s činnosťou inštruktora lyžovania, takže ide o činnosť športového odborníka. V tomto smere bude zrejme pre Vás ako športového odborníka podstatná právna úprava § 6 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3, § 7, § 76, 79, 80, 83 až 85, § 95 ods. 1 písm. a), b) , ods. 3, ods. 4 písm.a), § 96 ods. 2, ods. 3 písm. a) Zákona o športe a vyhláška č. 110/2016 Z.z.

  Áno, môže byť združený v športovom zväze ale nemusíte. Ak budete vykonávať športovú činnosť (činnosť športového odborníka) mimo športového zväzu do informačného systému v športe Vás zapíše ministerstvo školstva v prechodnom období na základe žiadosti o registráciu fyzickej osoby, ktorú nájdete aj s inštrukciami na tejto stránke minsterstva školstva: https://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/

  Ak by ste boli združený v športovom zväze priamo alebo prostredníctvom členstva v športovom klube, ktorý je členom športového zväzu, vedie Vás vo svojom IS športový zväz (podľa zákona sa IS zväzu nazýva "zdrojová evidencia" zväzu), pričom údaje z IS športového zväzu sa budú automaticky synchronizovať s informačným systémom športu ministerstva školstva.

  Jedným z cieľov zákona je dokázať oddeliť makroekonomické dáta charakterizujúce výkonnosť oblasti športu a pridanú hodnotu športu pre slovenskú spoločnosť, aby v budúcnosti pri celospoločenskej diskusii o význame športu ako aj pri rokovaniach so zástupcami štátu (najmä ministerstvom financií) o podpore športu, bolo možné poukázať na počet osôb zamestnaných alebo na inom základe činných v športe, či už ako SZČO alebo ako dobrovoľníci v športe, na objem zaplatených daní odvodov, počet detí, organizovaných i neorganizovaných športovcov, ktorým vytvára podmienky pre športovú činnosť výkonnostného alebo voľnočasového charakteru. Aj preto má informačný systém športu poskytnúť dáta o všetkých športových odborníkoch pôsobiacich aktívne v organizovanom i neorganizovanom športe. Zbierame významné dáta o športovej činnosti a ľuďoch, ktorí sa jej aktívne venujú, aby sme ich mohli odprezentovať štátu a slovenskej spoločnosti pri ďalších diskusiách o význame a podpore športu.

  25. Musí byť združený v nejakom športovom klube ?
  Ako to je s lyžiarskymi školami, ktoré v zmysle zákona neexistujú, združujú učiteľov lyžovania na základe pracovných zmlúv a mandátnych zmlúv, ako sa budú tieto registrovať, ako športové kluby? Musia oni takýchto učiteľov prihlasovať cez min. školstva, ak áno na základe ktorého § a akého zákona? Znamená to, že každá aj právnická osoba musí zrušiť živnosť na poskytovanie služieb výučby lyžovania a registrovať sa na min. školstva? Ako to bude s daňovými predpismi?

  Nie, nemusí byť združený v športovom klube.
  Lyžiarskymi školami máte predpokladám na mysli vzdelávacie zariadenia, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 288/1997 Z. z. V zmysle prechodného obdobia zákona o športe sa im akreditácia ponecháva, až do uplynutia platnosti osvedčenia o akreditácii. Tiež sa akreditovanému vzdelávaciemu zariadeniu ponecháva živnosť do uplynutia doby platnosti akreditácie. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré budú tieto lyžiarske školy vydávať v zmysle prechodného ustanovenia zákona o športe, budú musieť byť v súlade s § 103 ods. 4 zákona o športe, a budú sa môcť vydať s platnosťou najdlhšie do roku 2021. Upozorňujeme, že aj podľa § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z. z. sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti mali vydávať najviac na 5 rokov.
  Inštruktor lyžovania môže svoju činnosť športového odborníka vykonávať po zápise v informačnom systéme športu, pretože oprávnenie na vykonávanie činnosti športového odborníka vzniká podľa § 6 ods. 2 zákona o športe dňom zápisu do IS športu. Inštruktorov lyžovania do IS športu zapisuje športová organizácia, pre ktorú vykonáva odbornú činnosť v športe. Ak ide o športového odborníka, ktorý nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, v takom prípade ho zapisuje do IS športu ministerstvo školstva. Na webovom sídle ministerstva školstva je zverejnený formulár žiadosti, vyplnením ktorého inštruktor lyžovania požiada o zápis.

  Ak ale nemáte na mysli lyžiarske školy, ktoré vzdelávajú inštruktorov športu, ale také lyžiarske školy, ktoré poskytujú služby spočívajúce vo výučbe lyžovania zákazníkov (detí ale aj dospelých),ktoré fungovali ako firmy buď pod hlavičkou živnostníka alebo ako obchodná spoločnosť, ich činnosť bude naďalej možná, nie však na základe živnosti ale na základe oprávnenia vykonávať odbornú činnosť v športe po zápise do IS športu podľa § 6 ods. 2 zákona o športe. Obchodná spoločnosť, ktorá vznikne alebo existuje s cieľom vykonávania športovej činnosti sa povinne zapisuje v IS športu (§ 8 ods. 1 a 2 Zákona o športe).

  26. Ak je odborníkom v športe, ale nevykonáva žiadnu športovo-tréningovú činnosť v klube ale len v rámci lyžiarskej školy, alebo vlastnej živnosti musí túto živnosť zrušiť a prihlásiť sa cez min. školstva?

  Ako už bolo vyššie uvedené, inštruktor lyžovania je športovým odborníkom, a preto sa povinne zapisuje do IS športu. Ak nemá príslušnosť k žiadnemu zväzu, alebo klubu alebo inej športovej organizácii, zapisuje ho do IS športu ministerstvo školstva. Pokiaľ ide o jeho živnosť, postup je závislý od skutočnosti, akým dokladom, resp. osvedčením preukazuje svoju spôsobilosť. K tomuto nájdete bližšie informácie tu http://www.ucps.sk/FAQ_sportovi_odbornici
  Na výkon činnosti športového odborníka mu však po novom postačuje zápis v IS športu.

  27. Aký klub tam uvedie, keď v žiadnom nie je?

  Ak nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, tak žiadny.

  28. V každej novele zákona sa hovorí o odborníkovi v športe v rámci EÚ. Viete ako je v rámci EÚ organizované resp. uznávané vzdelanie učiteľa lyžovania ?

  Na úrovni EU sa pripravuje spoločná platforma odbornej prípravy a skúšok inštruktorov lyžovania. Začiatkom marca sa na podnet riaditeľky strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní uskutočnila na sekcii športu porada k tejto problematike, na ktorej ste boli prítomný, kde boli prerokované očakávané zmeny.

  29. Po ukončení prechodného obdobia = po roku 2021 už má byť v oblasti lyžovania jediným akreditovaným zariadením v rámci SR len SLA (Slovenská lyžiarska asociácia, ako národný športový zväz)? Dobre som to pochopil? Nie je tento krok protiústavný? Bude MŠ SR podobne postupovať aj v iných oblastiach vzdelávania? (napr. Univerzita Komenského bude jediným vzdelávacím zariadením pre vzdelávanie lekárov?.......)

  V prvom rade prijatím zákona o športe bolo v plnom rozsahu zrušené udeľovanie akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov. Takže SLA určite nebude "akreditovaným zariadením", nakoľko "akreditovaným zariadením" po uplynutí prechodného ustanovenia nebude nikto.

  Ak máme otázku vnímať tak, že jedine SLA bude oprávnená vzdelávať športových odborníkov v oblasti lyžovania - trénerov a inštruktorov športu, nie je to pravda. Trénerov lyžovania IV. a V. kvalifikačného stupňa budú vzdelávať výlučne vysoké školy v rámci vysokoškolského vzdelávania, tak ako doposiaľ. Ostatných trénerov a inštruktorov športu budú vzdelávať stredné športové školy, a národné športové zväzy (ale zásadne v spolupráci s fakultou), resp. trénerov aj fakulty (ale v ďalšom vzdelávaní). Okrem toho trénerov lyžovania III. kvalifikačného stupňa budú vzdelávať fakulty aj v rámci učiteľských študijných programov (podmienkou však je štátnica alebo skúška z lyžovania, a zároveň potrebný hodinový rozsah). Okruh poskytovateľov vzdelávania športových odborníkov tak je pomerne rozsiahly.

  Je pravdou, že spomedzi poskytovateľov vzdelávania zrušením akreditačného systému vypadli fyzické osoby a právnické osoby (iné ako vyššie uvedené). Takúto reguláciu však nevnímame ako protiústavnú, ale skôr ako oprávnenú vzhľadom na skutkový stav v tejto oblasti, pričom aj v iných oblastiach je zákonom regulovaný okruh subjektov, ktoré sú oprávnené poskytovať nejakú odbornú prípravu. Ako príklad možno uviesť odbornú prípravu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, kde v zmysle vyhlášky č. 490/2004 Z. z. odborné minimum zabezpečujú výlučne znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy (t.j. nie všetky znalecké organizácie), navyše aj to nie všetky ústavy, ale len tie, ktoré sú poverené Ministerstvom spravodlivosti SR.

  30. Z akého dôvodu sa o akreditačné povolenie nebudú môcť uchádzať iné osoby?

  Vzhľadom na to, že zákonom o športe bol zrušený akreditačný systém v oblasti športu ako celok.

  31. Podľa Vašich informácii, ako prebieha a ako bol dohodnutý výkon jednotnej záverečnej skúšky učiteľov snežných športov v rámci EÚ na stretnutí na MŠ SR 10.03.2016 a na predošlých stretnutiach v rámci EÚ?

  Na predmetnom stretnutí sa dohodlo, kto bude zabezpečovať jednotnú prípravu a skúšku, v súlade s platným právnym stavom, teda zákonom o športe. Zabezpečovať ju bude príslušný národný športový zväz v spolupráci s fakultou. Túto informáciu bude následne Stredisko na uznávanie dokladov, do ktorého pôsobnosti patrí komunikácia na úrovni EÚ, tlmočiť na príslušných stretnutiach na úrovni EÚ.

  32. Predpokladáte, že obsahom činnosti učiteľa lyžovania je totožná činnosť s činnosťou inštruktora lyžovania, takže ide o činnosť športového odborníka. Môžete mi preto popísať činnosť a zaradenie učiteľa snežných športov v rámci SLA a čo je predmetom činnosti tohto športového odborníka?
  a. Nie je mi jasné zaradenie tohto odborníka v štruktúre a výkonu náplne práce v rámci športového hnutia.
  b. Tento odborník ako vy tvrdíte je v rámci tejto organizácie platným členom avšak bez hlasovacieho práva. Podľa zákona 300/2008 sa tento odborník v rámci národného športového zväzu môže združovať len a výhradne prostredníctvom športového klubu.
  c. Akého športového klubu?
  d. Ako je následne takýto športový odborník ďalej zaradený v rámci organizácie FIS, ktorej členom je SLA ako náš národný športový zväz?

  a. Zaradenie akéhokoľvek športového odborníka ako aj určenie náplne práce neupravuje zákon o športe a neposudzuje sa všeobecne, ale je vecou určenia športovej organizácie, ku ktorej má príslušnosť jedným z desiatich spôsobov uvedených v § 3 písm. k) zákona o športe (pričom aj národný športový zväz je v podstate športovou organizáciou). V prípade, ak športový odborník príslušnosť k žiadnej športovej organizácii nemá, napr. pôsobí ako samostatne zárobkovo činná bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu k nejakej športovej organizácii, nie je dôvod skúmať jeho zaradenie a náplň práce „v rámci športového hnutia“.
  Vo všeobecnosti je však náplň práce trénera a inštruktora športu v zásade vymedzená jeho kompetenciami upravenými vo vyhláške č. 110/2016 Z. z., pričom sa vyžaduje splnenie základného rámcového vymedzenia jeho činnosti v § 83 ods. 1, resp. § 84 ods. 1 zákona o športe.
  b. Ohľadom členstva nie je v súčasnosti podstatná úprava zo zákona č. 300/2008 Z. z., vzhľadom na to, že je zrušená. Rozhodujúce je, že v súčasnosti § 16 zákona o športe nevylučuje, aby bol niekto členom národného športového zväzu ako fyzická osoba, t.j. nikde nie je stanovené, že národný športový zväz priamo „združuje“ výlučne právnické osoby. Nakoľko každý národný športový zväz je v zmysle § 16 ods. 1 zákona o športe športovým zväzom, podľa definície v § 3 písm. m) je ním „športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov“. Na základe uvedeného nie je vylúčené, aby bol športový odborník členom národného športového zväzu priamo.
  c. Nejde o nejaký konkrétny športový klub, ale o subjekt, ktorý spĺňa definíciu športového klubu podľa § 15 ods. 1 zákona o športe, t.j. „športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.“.
  d. Zákon o športe, resp. slovenský právny poriadok neupravuje „zaradenie“ športových odborníkov v medzinárodných organizáciách. Spôsob „zaradenia“ je tak výlučne vecou takejto medzinárodnej organizácie. A ako je to upravené v predpisoch FISu rozhodne nepoznáme.

  33. Otázka k certifikátom, ktoré ako vy tvrdíte mali byť vydávané na dobu určitú avšak od roku 1990 ako aj predtým boli vydávané na dobu neurčitú, dokonca vo vzore certifikátu, ktorý MŠ SR zaslalo akreditovaným zariadeniam už v roku 2005 nebol uvedený dátum ukončenia platnosti certifikátu, bol to zámer alebo chyba, kto nahradí možné škody vzniknuté takouto chybou?
  a. Viete koľko živnostenských oprávnení a koľko takýchto certifikátov bolo v rámci Slovenska od roku 1990 vydaných a sú a budú ďalej platné?
  b. Viete koľko certifikátov v tejto oblasti získali naši občania v rámci krajín EÚ = aj platnosť týchto na území Slovenska zanikne ? Na základe akej právnej úpravy?
  c. Viete ako sa títo športoví odborníci (učitelia – inštruktori snežných športov) registrujú v ISŠ pri MŠ SR a koľkí sa predpokladáte zaregistrujú? (Môj odhad je menej ako 5%).

  Nie je jasné, o aké „certifikáty“ ide. Za predpokladu, že ide o „osvedčenia“ vydávané osobám, ktoré absolvovali odbornú prípravu, dávame do pozornosti, že ich vydávanie na dobu určitú bolo zákonom upravené až zákonom č. 300/2008 Z. z. (v rámci novely zákona č. 288/1997 Z. z.). V tomto prípade je podstatné časové obdobie, v ktorom bol doklad o získanej odbornej spôsobilosti vydaný. Pred rokom 2008 právna úprava neregulovala dobu platnosti dokladu o vzdelaní. Ako sme už uviedli, zákonom č. 300/2008 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, sa doplnila právna úprava, ktorá obmedzila dobu platnosti osvedčenia vydaného účastníkovi prípravy vzdelávacím zariadením. Konkrétne ide o § 12 ods. 4 a 5.
  "(4) Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej skúšky osvedčenie, ktoré je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti. Akreditované vzdelávacie zariadenie môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie.
  (5) Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť jeho platnosť po absolvovaní doplnkového štúdia alebo vykonaní skúšky."

  V súčasnosti zákon o športe dobu platnosti osvedčenia nepredpisuje, a teda jej úprava je v pôsobnosti organizácie, poskytujúcej odbornú prípravu, podľa konkrétnych podmienok príslušného športu.

  a. Štatistiku vydaných živnostenských oprávnení neeviduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vydávenie osvedčení (nie certifikátov) bolo v slovenskom právnom poriadku upravené s účinnosťou od 1. 9. 2008. O stave spred tohto dátumu sa zrejme evidencia neviedla. Čo sa týka platnosti osvedčení, podľa § 103 ods. 3 zákona o športe „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.“. Ako sme už vysvetľovali v predchádzajúcom emaily, niektoré živnostenské oprávnenia zanikli automaticky účinnosťou zákona. Toto prechodné ustanovenie sa vzťahuje len na tie, ktoré boli vydané na základe osvedčení s päťročnou platnosťou, a to do uplynutia týchto piatich rokov.

  b. Strata platnosti osvedčenia po uplynutí doby platnosti sa vzťahuje len na tie, ktoré boli vydané podľa slovenského právneho poriadku. Doklady o vzdelaní získané v zahraničí podliehajú procesu uznávania dokladov. Evidenciu vydaných osvedčení/certifikátov/diplomov či iných dokladov získaných v zahraničí nevedieme (a to sa netýka len športu).

  c. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká registráciou v ISŠ. Registrácia je tak povinná pre všetkých. Zaregistrovať sa majú priamo na ministerstve, ak nemajú príslušnosť (akýmkoľvek z vyššie zmienených desiatich spôsobov) k športovej organizácii, resp. prostredníctvom športovej organizácie, ak k nej majú príslušnosť.
  Tu dávame zároveň do pozornosti, že ak by činnosť športového odborníka vykonávala bez zápisu do registra fyzických osôb v športe fyzická osoba – podnikateľ, ide o správny delikt podľa § 95 ods. 4 písm. a) zákona o športe (pokuta 50 až 3000 eur), resp. ak ju bez zápisu vykonáva fyzická osoba (nepodnikateľ), ide o priestupok podľa § 96 ods. 3 písm. a) zákona o športe (pokuta 50 až 1000 eur).

  34. Lyžiarske školy, nie sú vzdelávacie zariadenia, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 288/1997 Z. z.

  Ak nie, tak na základe čoho vzdelávajú inštruktorov lyžovania? Potom je otázna zákonnosť vykonávania ich vzdelávacej činnosti.

  35. Lyžiarska škola je v štátoch EÚ (alpských krajinách) presne definovaná a zákonom upravená ako podnik cestovného ruchu. Nikdy nemala a nebude mať nič spoločné so športovou činnosťou a už vôbec nie je registrovaná v žiadnom športovom zväze. K tomuto otázky:
  a. Ako sa lyžiarska škola ako podnik zapíše do ISŠ národného športového zväzu SLA, keď ten združuje len športové kluby a športový klub je presne popísaný v zákone?
  b. Ako sa lyžiarska škola ako podnik zapíše do ISŠ pri MŠ SR, keď nespĺňa podmienky športovej organizácie – neorganizuje športové súťaže v súlade s pravidlami FIS, nemá žiadnych športovcov, .....

  Je potrebné rozlišovať, medzi športovou organizáciou a športovým klubom.

  Športovou organizáciou je podľa § 8 ods. 1 zákona o športe „právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť, pričom športovou činnosťou je podľa § 3 písm. a) zákona o športe „vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu“.

  Športovým klubom je podľa § 15 ods. 1 zákona o športe „športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži“.

  Napr. námatkovo lyžiarska škola PATTY SKI, s.r.o. z Donovál. V predmete činnosti má v obchodnom registri zapísané „výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry: tréner lyžovania“, či „prevádzkovanie lyžiarskych vlekov“. Teda je to právnická osoba a ako predmet činnosti má zapísané činnosti, ktoré zodpovedajú definícii športovej činnosti. Ide jednoznačne o športovú organizáciu. A ako športová organizácia je povinná zapísať sa do registra právnických osôb v športe. To platí bez ohľadu na to, či by zároveň bola aj športovým klubom alebo nie.

  36. Budú tréneri SLA nezaevidovaní v ISŠ pri MŠ SR či už v rámci športovej organizácie alebo individuálne považovaní za trénerov v rámci súťaží organizovaných SLA. (Príklad – tréner je zamestnaný v rodinnej firme sponzora konkrétneho športovca, ale nie ako tréner.)
  Stáva sa takýto podnik firma tiež športovou organizáciou v zmysle tohto zákona? Táto však tohto trénera nenahlási ako odborníka v športe.

  Táto otázka nám nie je úplne jasná. Ak tréner vykonáva činnosť trénera, a teda činnosť športového odborníka, tak musí byť zapísaný v ISŠ. Zápis je podmienkou vzniku jeho oprávnenia vykonávať činnosť trénera. Ak je niekto zamestnaný v rodinnej firme sponzora športovca, ale nie ako tréner, tak je potom dôležité vedieť, či vykonáva v takomto zamestnaní činnosť športového odborníka, alebo vykonáva niečo, čo so športom vôbec nesúvisí.
  Na to, aby bola nejaká právnická osoba športovou organizáciou je rozhodujúce, či spĺňa citovanú definíciu § 8 ods. 1 zákona o športe. Ak „rodinná firma sponzora konkrétneho športovca“ ako predmet alebo cieľ činnosti nemá zapísanú činnosť, ktorá spĺňa citovanú definíciu športovej činnosti, tak športovou organizáciou nie je. To platí bez ohľadu na to, či nejakého trénera zamestnáva alebo nie. Potom ale ani tento tréner tam nevykonáva činnosť športového odborníka.

  37. Ako majú postupovať akreditované vzdelávacie zariadenia, ktoré sú združeniami fyz. a právnických osôb avšak nemajú podnikateľské úmysly a ani nechcú podnikať a ani nemôžu podnikať. Sú tieto tiež športovými organizáciami a čo ich členovia?

  Bez ohľadu na to, či subjekt má alebo nemá „podnikateľské úmysly“ rozhodujúca je len definícia športovej organizácie podľa § 8 ods. 1 zákona o športe. Podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka je právnickou osobou „združenie fyzických alebo právnických osôb”. Teda otázkou je, či má ako predmet činnosti alebo cieľ činnosti „športovú činnosť“ (na splnenie stačí, aby to bol jeden z prvkov definície, napr. riadenie športu). Ak áno, je to športová organizácia a je povinná sa zaregistrovať v registri právnických osôb v športe.

  38. Ako majú postupovať zahraničné akreditované zariadenia (napr. akreditované v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku,.....) Tiež sa musia prihlásiť do tohto informačného systému? Ak svoju činnosť budú vykonávať na Slovensku, ale budú vystavovať doklady v súlade s Európskou legislatívou? Alebo ak toto vzdelávanie budú vykonávať v zahraničí, ale pre Slovenských občanov, budú sa tieto osoby prihlasovať do ISŠ individuálne? Ako dlho bude platiť ich certifikát?

  V prvom rade zákon o športe upravuje slovenské právnické osoby (či športové organizácie, či organizácie zabezpečujúce vzdelávanie športových odborníkov), nakoľko zákon má územnú pôsobnosť. A zákon v súčasnosti výslovne upravuje okruh organizácií, v ktorých je možné nadobudnúť odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner/inštruktor športu. A medzi týmito organizáciami nie sú uvedené žiadne „akreditované zariadenia“ zo zahraničia. Ak teda aj nejaká zahraničná organizácia mala udelenú slovenskú akreditáciu, táto môže len „dobehnúť“.
  Organizácie sídliace mimo územia SR vydávajú doklady o vzdelaní podľa predpisov príslušného štátu. V takom prípade sa ani režim platnosti takého dokladu (certifikát, osvedčenie, diplom, ...) neposudzuje podľa zákona o športe, ale je potrebné aby takýto doklad prešiel procesom uznávania dokladov.

  39. Viete, že zverejňovanie kontaktov (e-mailov) na tieto osoby môže viesť k zneužívaniu takejto informácie. V dnešnej dobe v oblasti inštruktorov snežných športov dochádza k obrovskej fluktuácii a vývozu ľudských zdrojov a preto žiadna organizácie nenahlási kontakty na tieto osoby.

  Ak v registri nebudú zapísané údaje podľa § 80, resp. § 81 zákona o športe, nejde síce o priestupok/správny delikt podľa § 95, resp. 96 zákona o športe, ale následkom môže byť strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 zákona o športe.

  40. V prípade nahlasovania športových odborníkov do tohto informačného systému, kto je športovou organizáciou = SLA ako národný športový zväz, alebo lyžiarska škola (ktorá vlastne právne neexistuje), ale zamestnáva osoby za účelom poskytovania služieb výučby lyžovania? Alebo iná organizácia, ktorá opäť nie je športovou organizáciou avšak eviduje databázu svojich členov a nie je ani národným športovým zväzom?

  a. Takže je obchodná spoločnosť – ako lyžiarska škola športovou organizáciou – a aké povinnosti jej z tohto zákona vyplývajú?
  b. Ak týchto odborníkov – inštruktorov športu prihlasuje SLA načo sa má registrovať obchodná spoločnosť ako športová organizácia? Kto vlastne nesie zodpovednosť?

  Nie je jasné, v akom zmysle lyžiarska škola „právne neexistuje“. Súhlasíme s tým, že takéto slovné spojenie v našom právnom poriadku neexistuje. Ale z hľadiska obsahu činnosti lyžiarske školy existujú v zmysle rôznych organizácií (obvykle obchodné spoločnosti), ktoré zabezpečujú „výučbu“ lyžovania a majú v predmete/cieli činnosti zapísanú športovú činnosť. A takáto právnická osoba športovou organizáciou je. A ak má takáto športová organizácia (nie športový klub) zamestnaného trénera/inštruktora lyžovania, ide o príslušnosť k športovej organizácii podľa § 3 písm. a) siedmeho bodu zákona o športe, t. j. „zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,“.

  a. Povinností športovej organizácie je v zákone o športe množstvo naprieč celým zákonom, prioritne však zapísať sa do registra právnických osôb v športe a všetky osoby, ktorých príslušnosť k nej je založená akýmkoľvek z desiatich spôsobov [podľa § 3 písm. k) zákona o športe] zapísať do registra fyzických osôb v športe a viesť o nich zdrojovú evidenciu.

  b. Je potrebné rozlišovať registráciu fyzickej osoby a registráciu právnickej osoby.

  Povinnosť registrácie každej športovej organizácie (t.j. právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu podľa § 8 ods. 1 zákona o športe) je jednoznačne ustanovená zákonom. Ak teda nejaká obchodná spoločnosť podľa predmetu svojej činnosti spĺňa § 8 ods. 1 zákona, zaregistrovať sa musí. Otázka „načo“ je bezpredmetná.

  Pôsobenie športového odborníka bez zápisu je – ako už bolo uvedené – priestupkom, resp. správnym deliktom. Nie je jasný záver, že inštruktorov športu registruje SLA. Lebo určite nie všetkých. Možnosti sú tri:
  - ak tréner/inštruktor športu je zamestnancom nejakej obchodnej spoločnosti, ktorá je v zmysle § 8 ods. 1 zákona o športe športovou organizáciou. V takom prípade ho zaregistruje táto obchodná spoločnosť ako jeho zamestnávateľ, nakoľko k nej má príslušnosť v zmysle § 3 písm. k) zákona o športe.
  - ak tréner/inštruktor športu nemá príslušnosť k žiadnej (bežnej) športovej organizácii, ale je priamo členom SLA ako národného športového zväzu. Národný športový zväz je druhom športového zväzu (§ 16 ods. 1 zákona o športe). Športový zväz je druh športovej organizácie [§ 3 písm. m) zákona o športe]. Takže aj ako (priamy) člen SLA má vlastne príslušnosť k športovej organizácii. V takom prípade ho zaregistruje SLA.
  - ak tréner/inštruktor športu nemá príslušnosť v zmysle § 3 písm. k) zákona o športe ani k žiadnej (bežnej) športovej organizácii, ani k SLA. Je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá športovú činnosť vykonáva sama za seba. V takom prípade ho zapíše ministerstvo.

  41. 
  a. Viete, že platnosť záverečnej skúšky v súlade s uzneseniami Rady EÚ nemajú obmedzenú platnosť? Viete ako tento certifikát vyzerá?
  b. Predpokladám, že viete aké ďalšie podmienky musí takýto učiteľ lyžovania – inštruktor športu splniť aby mohol túto záverečnú skúšku absolvovať?
  c Viete aké vzdelávacie zariadenie a za akých podmienok môže takúto skúšku zorganizovať ?

  a. Na predmetnom stretnutí sme sa bavili, že na tú jednotnú a spoločnú platformu skúšky môže ísť len osoba, ktorá je už inštruktorom lyžovania III. kvalifikačného stupňa (najvyššieho). Ako certifikát vyzerá, je už konkrétna vecná otázka, ktorá by mala byť adresovaná na vecne príslušné osoby.
  b. Nevieme, nakoľko to nie je v našej pôsobnosti.
  c. V súlade so zákonom o športe SLA v spolupráci s fakultou.

  42. Ako požiadať o zápis športového odborníka do registra fyzických osôb v športe? /nakoľko oprávnenie vykonávať túto činnosť vzniká dňom zápisu do registra/. Číslo registrácie je potrebné uviesť v zdravotnej poisťovni.

  V uvedenom prípade je potrebné rozlišovať dve situácie.

  Prvá situácia je, ak športový odborník vykonáva činnosť pre športovú organizáciu, v takom prípade športového odborníka do IS športu registruje športová organizácia, ku ktorej má tento odborník príslušnosť, pričom získanie príslušnosti k športovej organizácii je upravené v § 3 písm. k) ZoŠ. Do času, kým nie je funkčný informačný systém športu, je športová organizácia povinná zverejňovať zákonom ustanovený rozsah údajov o športovom odborníkovi na svojom webovom sídle. Podľa § 104 ods. 2 ZoŠ športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016, t. j. od 1. apríla 2016 by mali byť všetky povinne zverejňované údaje zverejnené na webovom sídle príslušnej športovej organizácie. Viacero národných športových zväzov viedlo svojich športových odborníkov na svojom webovom sídle už pred koncom roka 2015, čím bola splnená povinnosť ich zverejnenia v súlade s § 99 ods. 2 a § 102 ods. 4 ZoŠ a ich účelom, aj keď informácie o športových odborníkoch neboli vždy úplné. V tomto smere sa predpokladá, že k 1.5. bude spustená prevádzka registra fyzických a právnických osôb v IS športu, kde budú do 3 mesiacov vo vzájomnej súčinnosti zväzov a ministerstva školstva premigrované a doplnené údaje už v povinnom rozsahu podľa § 80 a 81 ZoŠ.

  Druhá situácia nastane v prípade, ak športový odborník nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, v takom prípade zápis do IS športu vykonáva ministerstvo školstva. Takýto športový odborník by mal vyplniť žiadosť zverejnenú na webovom sídle ministerstva školstva: http://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/ a túto doručiť s potrebnými prílohami ministerstvu školstva. Inštrukcie k registrácii fyzickej osoby do IS športu nájdete na uvedenej webovskej stránke ministerstva.

  43. "Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti." To znamená, že keď im skončí licencia trénera resp. rozhodcu musia požiadať o zápis do registra.... atď?

  V prvom rade je potrebné uviesť, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka nie je totožný doklad ako licencia. Ide o dva rozdielne prípady.

  Podmienky pre získanie licencie športového odborníka a dobu jej platnosti riešia predpisy príslušného národného športového zväzu a v prípade uplynutia doby platnosti licencie je potrebné postupovať podľa predpisov príslušného národného športového zväzu.

  Prechodné ustanovenie § 103 ods. 2 ZoŠ rieši situácie, keď bolo vydané osvedčenie na výkon činnosti športového odborníka podľa právnej úpravy účinnej v rokoch 2008 až 2015, pričom uvedené osvedčenia sa vydávali s dĺžkou platnosti na 5 rokov (viď. § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z. z.). Ak na ich základe bolo vydané živnostenské oprávnenie, toto zostáva zachované do uplynutia doby platnosti osvedčenia, teda do piatich rokov od ich vydania.

  44. Môže predčasný dôchodca vykonávať činnosť športového odborníka bez toho, aby stratil nárok na predčasný dôchodok, ak splní podmienku, že zarobí menej ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu ? / Pretože u živnostníka je to možné... /

  Poberateľ predčasného dôchodku môže vykonávať činnosť športového odborníka bez straty predčasného dôchodku, pokiaľ mu z vykonávanej činnosti nevznikne povinné dôchodkové poistenie t.j. pokiaľ všetky príjmy z podnikania (aj z vykonávania činnosti športového odborníka) nebudú vyššie ako 50 % výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. Pre rok 2016 je hranica vo výške 5.298€. Pokiaľ poberateľ starobného dôchodku neprekročí za rok 2016 túto hranicu príjmov z podnikania resp. z inej zárobkovej činnosti nezaniká nárok na výplatu predčasného dôchodku.

  45. Do kedy platia osvedčenia o odbornej spôsobilosti športových odborníkov vydané akreditovaným vzdelávacím zariadením v období medzi rokmi 2008 a 2016, ak na nich nebola uvedená doba platnosti?

  Maximálna dĺžka obdobia platnosti osvedčení vydaných akreditovanými vzdelávacími zariadeniami bola/je 5 rokov, čo bolo ustanovené v § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z. z., (uvedené ustanovenie bolo účinné od 1. septembra 2008 do 31.12.2015). Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, že na niektorých osvedčeniach vydaných v období rokov 2008 až 2016 nebolo výslovne uvedené obdobie platnosti osvedčenia a takéto osvedčenie sa jeho držiteľovi mohlo javiť, ako keby bolo vydané na dobu neurčitú, nakoľko platnosť osvedčenia najdlhšie na 5 rokov vyplývala priamo z už spomínaného ustanovenia § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť od 1.9.2008.

  Toto rešpektuje aj prechodné ustanovenie § 103 ods. 1 a 3 ZoŠ a to tak voči akreditovaným vzdelávacím zariadeniam, ako aj voči športovým odborníkom, ktorým bolo, resp. ešte len bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré môže byť vydané najdlhšie s platnosťou do 31.12.2021 (viď. § 103 ods. 4 ZoŠ).

  Na záver pripájam znenie ust. § 12 ods. 3 až 5 zákona č. 288/1997 Z. z. v znení zákona č. 300/2008 Z. z., ktoré upravovali vydávanie osvedčení:

  "(3) Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa § 11.

  (4) Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej skúšky osvedčenie, ktoré je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti. Akreditované vzdelávacie zariadenie môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie.

  (5) Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť jeho platnosť po absolvovaní doplnkového štúdia alebo vykonaní skúšky."

  46. Prečo boli novým zákonom o športe športoví odborníci evidenčne presunutí zo živnostenských úradov do informačného systému športu?

  Jedným z cieľov zákona je dokázať oddeliť makroekonomické dáta charakterizujúce výkonnosť oblasti športu a pridanú hodnotu športu pre slovenskú spoločnosť, aby v budúcnosti pri celospoločenskej diskusii o význame športu ako aj pri rokovaniach so zástupcami štátu (najmä ministerstvom financií) o podpore športu, bolo možné poukázať na počet osôb zamestnaných alebo na inom základe činných v športe, či už ako SZČO alebo ako dobrovoľníci v športe, na objem zaplatených daní odvodov, počet detí, organizovaných i neorganizovaných športovcov, ktorým vytvára podmienky pre športovú činnosť výkonnostného alebo voľnočasového charakteru. Aj preto má informačný systém športu poskytnúť dáta o všetkých športových odborníkoch pôsobiacich aktívne v organizovanom i neorganizovanom športe. Zbierame významné dáta o športovej činnosti a ľuďoch, ktorí sa jej aktívne venujú, aby sme ich mohli odprezentovať štátu a slovenskej spoločnosti pri ďalších diskusiách o význame a podpore športu.

  47. Som trénerom a mám najnižšiu licenciou (tréner III. triedy od roku 2008) po novom I. kvalifikačný stupeň. Koho môžem v klube samostatne trénovať? Kde by som mohol nájsť nejaký právny predpis, kde by som túto informáciu mohol nájsť? Medzi trénermi sa začala šíriť panika ohľadom toho, že niektoré kluby budú musieť zatvoriť, pretože väčšina trénerov, ktorí majú šport ako hobby a neštudovali pedagogické odbory alebo trénerstvo majú len najnižšie licencie, čiže I. kvalifikačný stupeň (III. trieda).

  Určite sa zachovávajú práva a nadobudnuté kvalifikácie. Akú máte spôsobilosť, upravuje vyhláška č. 110/2015 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. Podľa ustanovenia § 5 sa tréner III. triedy, považuje za trénera II. kvalifikačného stupňa. Bolo by však potrebné vedieť presne, aký máte doklad a kedy bol vydaný. Koho môžete trénovať, a aké činnosti môžete robiť, a aké spôsobilosti máte, upravuje presne príloha č. 1 k citovanej vyhláške, teda k vyhláške č. 110/2015 Z. z.

  48. Ako je to s vedúcimi krúžkov v Centrách voľného času? Aj oni musia mať na daný šport minimálnu trénerskú licenciu? Ak áno, tak akú a kde by som toto mohol nájsť. Z vlastnej skúsenosti viem, že mnohé krúžky viedli ľudia, ktorí nemajú trénerskú špecializáciu na žiadny šport, iba majú vyštudovanú neučiteľskú pedagogiku.

  Centrá voľného času sú školské zariadenia, ktoré zákon o športe nerieši. Spadajú pod školskú legislatívu, a ako v školských zariadeniach tam pôsobia pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 časť XIII a tiež vyhláška č. V Centrách voľného času však môžu pôsobiť aj športoví odborníci, napríklad tréneri, tí však musia tiež byť s požadovanou odbornou spôsobilosťou podľa zákona o športe a vyhlášky č. 110/2015 Z. z.

  49. Považuje sa za bezúhonnú osobu na účely zákona o športe taký športový odborník, ktorý bol odsúdený za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 Trestného zákona?
  Považuje sa pri usmrtení v dôsledku dopravnej nehody auto za "zbraň", ak nejde o úmyselný trestný čin?

  Podľa § 122 ods. 3 Trestného zákona trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú.

  Z citovaného ustanovenia Trestného zákona vyplýva, že základným znakom trestných činov spáchaných so zbraňou je úmyselné zavinenie (vedomá príprava alebo použitie na niektorý z vyššie uvedených cieľov), ktoré pokrýva všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, t. j. aj okolnosť, že používa predmet (napr. aj vozidlo) s úmyslom zaútočiť na poškodeného alebo ho zastrašiť alebo nútiť inú osobu spravidla poškodeného k určitému (ne)konaniu/správaniu alebo prekonať/zamedziť jeho odpor.

  Pri nedbanlivostných trestných činoch je kvalifikácia konania, ktoré spočíva v ovládaní nejakého predmetu, veci alebo aj zvieraťa (auta, sekery, psa), v príčinnej súvislosti s ktorým dôjde ku škodlivému následku v podobe újmy na zdraví, ako trestného činu spáchaného so zbraňou vylúčená.

  Na základe uvedeného osoba, ktorá sa dopustila nedbanlivostného prečinu ublíženia na zdraví nedbanlivostným zavinením dopravnej nehody a bola zaň aj právoplatne odsúdená sa na účely zákona o športe považuje za bezúhonnú.

  Podľa § 17 ods. 2 ZoŠ sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

  1. obzvlášť závažný zločin,
  2. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, alebo
  3. iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.
  Účelom/cieľom právnej úpravy bezúhonnosti v Zákone o športe bolo vylúčiť osoby, ktoré sa dopustili najzávažnejších trestných činov (obzvlášť závažný zločin) a úmyselných trestných činov závažnej povahy proti právam iných osôb a verejnému poriadku, resp. agresívnej povahy, z možnosti viesť športovcov, riadiť športové organizácie a spravovať verejné prostriedky, ktoré na šport ako záujmovú činnosť občanov ale aj na zabezpečenie reprezentácie a starostlivosti o mládež poskytuje vo verejnom záujme štát a iné subjekty verejnej správy (obce, VÚC).

  Vzhľadom na to, že pri trestnom čine usmrtenia podľa § 149 ods. 4 Trestného zakona je jedným z kvalifikačných znakov zavinenie z nedbanlivosti, nemôže ísť ani o obzvášť závažný zločin /písmeno a)/, pri ktorom je vždy kvalifikačným znakom úmyselné zavinenie, ani o trestný čin uvedený v písmene b), kde sa výslovne predpokladá, že ide o úmyselný trestný čin a nemôže byť subsumovaný ani do skupiny trestných činov podľa písmena c), pri ktorých sa predpokladá odsúdenie za agresívnu formu trestnej činnosti, ktorá taktiež implikuje úmyselné zavinenie/konanie, úmyselné použitie predmetu (zbrane, noža, sekery alebo iného nástroja či vozidla) ako zbrane proti inej osobe minimálne s nepriamym úmyslom spôsobiť újmu na zdraví inej osobe, čo pri trestnom čine usmrtenia podľa § 149 ods. 4 Trestného zakona nie je naplnené.

  Záver: Osoba právoplatne odsúdená za nedbanlivostný trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 Trestného zakona sa na účely Zákona o športe považuje za bezúhonnú.

  50. Ktorí športoví odborníci majú byť zapísaní v informačnom systéme športu?

  Do IS športu, resp. do registra fyzických osôb v športe, ktorý je jeho súčasťou, sa podľa § 80 ods. 1 písm. c) zapisujú všetci športoví odborníci podľa § 6 ods. 1 ZoŠ.

  O športovom odborníkovi sa okrem údajov uvedených v § 80 ods. 2 do IS športu zapisujú aj údaje podľa § 80 ods. 6 ZoŠ a ak vykonáva športový odborník činnosť ako dobrovoľník tak sa zapisujú aj údaje podľa § 80 ods. 7 ZoŠ.

  Podľa § 80 ods. 8 ZoŠ zápis údajov podľa § 80 ods. 2, 4 až 7 ZoŠ je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.

  Podľa § 79 ods. 5 ZoŠ povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu.

  Podľa § 79 ods. 4 ZoŠ údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.

  Takže v zdrojovej evidencii zväzu a následne aj v IS športu majú byť vedení všetci športoví odborníci, ktorým dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe (do IS športu) vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. a) až e) ZoŠ. Do času kým IS športu nebol pripravený na základe prechodného ustanovenia § 99 ods. 2 druhá veta a § 104 ods. 3 ZoŠ postačovalo zverejnenie na webovom sídle zväzu alebo príslušnej športovej organizácie.

  Podľa § 82 ods. 1 ZoŠ sa údaje o športových odborníkoch podľa § 80 zverejňujú na športovom portáli, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) a g), ktoré sa nezverejňujú.

  Pre úplnosť pripájam definíciu "zdrojovej evidencie", pod ktorou podľa § 3 písm. q) ZoŠ treba rozumieť evidenciu športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol.

  51. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o posúdenie činnosti vykonávania vodných športov na priehrade v zmysle aktivít pre zábavu. Konkrétne sa jedná o jazdu na vodných lyžiach, flyboarding (flyboard), (ukážka na http://www.flyboardhk.cz/) a jazdu na vodnom nafukovacom banáne, či za súčasného právneho stavu sú tieto činnosti regulované zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle definície športového odborníka podľa § 6 ods. 1 cit. zákona, ktorý vychádza z Európskej športovej charty, kde podľa čl. 2 bodu 1 písm. a) šport „zahŕňa všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach“.

  Vzhľadom na to, že zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov neupravuje definíciu pojem šport a rovnako ako neexistuje zoznam činností, ktoré sú športom (existuje len zoznam uznaných športov), pri zisťovaní, či niektorá činnosť je alebo nie je športovom možno vychádzať práve z Vami citovanej definície športu podľa Európskej športovej charty. Do pozornosti dávame aj prvky ktoré musí aktivita kumulatívne spĺňať, aby bola považovaná za šport, resp. čo je to „šport“ podľa Rady (Council) medzinárodnej športovej organizácie SportsAccord, ktorá združuje medzinárodné športové zväzy a medzinárodné organizácie, ktoré prispievajú k športu:
  1. Šport by mal mať prvok súťaživosti.
  2. Šport by v žiadnom prípade nemal byť škodlivý pre živé bytosti.
  3. Šport by nemal spočívať na zariadení, ktoré je dodávané jediným dodávateľom.
  4. Šport by nemal spočívať na žiadnom prvku "šťastia" špeciálne navrhnutého do športu.

  K jednotlivým činnostiam uvádzame:
  jazda na vodných lyžiach“ – máme za to, že ide len o iné označenie činnosti „vodné lyžovanie“, ktorá je nielen športom, ale aj uznaným športom, viď zoznam uznaných športov na webe MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/files/1941_18_07_12_zoznam_uznanych_sportov.pdf
  flyboarding (flyboard)“ - je aktivita, ktorá vznikla len nedávno a v miestnej športovej sfére je flyboarding novum, avšak v osobitnej časti dôvodovej správy k zákonu o športe je znázornená flexibilita, nadčasovosť definície „športu“ ako nadčasového fenoménu: „Šport ako fyzická aktivita sa postupným vývojom ľudskej a občianskej spoločnosti vyvíja taktiež. Je preto zreteľné, že za šport je dnes považovaných omnoho viac fyzických aktivít, ako tomu bolo napr. pred polstoročím.“. Táto činnosť spĺňa znaky športu podľa definície Európskej športovej charty, pričom v tomto športe sa súťaží, viď napr. propozície k podujatiu X DUBAI FLYBOARD® WORLD CUP – 2015: http://zapata-racing.com/wp-content/uploads/2015/08/X-DUBAI-FLYBOARD-WORLD-CUP-COMPETITION-RULES.pdf
  jazda na vodnom nafukovacom banáne“ - nie je možné ju považovať za šport, ale iba za rekreačnú, zábavnú činnosť. Jazda na vodnom nafukovacom banáne síce nepochybne spĺňa atribút duševnej pohody, ale určite nie atribút telesnej zdatnosti ako je uvedené v Čl. 2 ods. 1 písm. a) Európskej športovej charty.

  K výkonu činností v rámci jazdy na vodných lyžiach (vodného lyžovania) a flyboardingu vo vzťahu k športovému odborníkovi preto platí, že sa jedná o činnosti, ktoré spadajú pod činnosť športového odborníka, ak napr. pri turistike. Čo sa týka jazdy na vodnom nafukovacom banáne, ide o činnosť, ktorá nespadá pod činnosť športového odborníka.

  52. Športoví odborníci, ktorí vykonávajú činnosť športového odborníka v športe mládeže musia preukázať svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov. Športovým odborníkom v zmysle zákona je aj napr. hlásateľ, časomerač, zapisovateľ, alebo aj rozhodca. Ak sa títo športoví odborníci zúčastnia zápasu (turnaja) mládeže, musia aj oni preukazovať svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov, alebo len čestným prehlásením? Netýka sa preukazovanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov len pri tréneroch, ktorí vedú a pracujú s deťmi?

  Povinnosť preukazovať bezúhonnosť športového odborníka výpisom z registra trestov platí už od 1.12.2013 na základe § 12 ods. 1 a 7 zákona č. 288/1997 Z.z. v znení zákona 375/2013 Z.z. o telesnej kultúre ale nedodržiavala sa.

  53. Ako je to s uznávaním odbornej spôsobilosti zahraničných osôb, ktoré pôsobia na Slovensku ako športoví odborníci vykonávajúci odbornú činnosť na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu, napr. fyzioterapeut? Do ISŠ sa ako doklad o osvedčení uvedie ten, ktorý športový odborník získal vo svojej krajine, alebo sa mu vystaví slovenské osvedčenie? Ak áno, kto v tomto prípade vydá také osvedčenie?

  Odbornú spôsobilosť na základe dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných vo formálnom vzdelávaní (v škole) v zahraničí uznáva osobitný útvar ministerstva školstva.
  https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
  Pri neformálnom vzdelávaní uznáva odbornú spôsobilosť športových odborníkov príslušný národný športový zväz, v rámci ktorého cudzinec che vykonávať činnosť športového odborníka.

  54. Tréner vedený v IS športu mal pracovnú zmluvu so zväzom, ktorá mu končí a následne chce ísť trénovať do klubu ale už ako SZČO.
  Aké povinnosti mu z tejto zmeny statusu vyplývajú?

  1. Zaregistrovať sa na Štatistickom úrade a požiadať o pridelenie IČO a o zápis do registra organizácii ako 106 - Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri.
  2. Podať Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty na miestne príslušnom Daňovom úrade, na základe ktorej pridelia trénerovi daňové identifikačné číslo a pridelia mu osobné číslo daňovníka, na ktoré bude platiť dane.
  3. Prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako SZČO a bude platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu (od 1.1.2016 do 31.12.2016 to je suma 60,06 eur). Zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní k 30.6. nasledujúceho roku dorubí poistné podľa skutočne dosiahnutého príjmu.
  4. Prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne, kde zatiaľ nebude povinný platiť poistné (predchádzajúci príjem trénera zo závislej činnosti je odvodovo vysporiadaný a vo vzťahu k príjmu SZČO je irelevantný, príjem SZČO je iný druh príjmu, ktorý sa vykazuje a zdaňuje osobitne). Nebude však môcť dostávať sociálne dávky, ak si neplatí poistné ako dobrovoľne poistená osoba. Podľa daňového priznania, podľa príjmu SZČO mu k 30.6. nasledujúceho roku Sociálna poisťovňa vyrubí preddavky poistného na ďalšie obdobie, ak dosiahol hrubý príjem SZČO hranicu, po dosiahnutí ktorej je SZČO povinná platiť sociálne odvody. (od 1.7.2016 do 30.6.2017 je táto hranica 5148 eur a berie sa z daňového priznania za rok 2015).
  Viac informácií nájdete aj na:
  https://docs.google.com/presentation/d/1BD5ZegeEQSeggCvuPJHoGWguHb8E8sUyh6J0F-h3lfc/edit#slide=id.p57
  http://nonstopfit.sk/zakon-o-sporte-som-trener-ako-mam-postupovat/

  55. Ak športový odborník zaviní z nedbanlivosti dopravnú nehodu, napríklad z dôvodu prekročenia povolenej rýchlosti, pri ktorej dôjde k usmrteniu inej osoby, stráca právoplatným odsúdením automaticky bezúhonnosť podľa § 7 ods. 2 písm. c) Zákona o športe?

  Nedbanlivostné zavinenie dopravnej alebo inej nehody z dôvodu porušenia dôležitej povinnosti vodiča (prekročená rýchlosť, predchádzanie cez plnú čiaru, prechod pre chodcov, telefonovanie počas jazdy a iné), pri ktorej dôjde k usmrteniu inej osoby a teda k spáchaniu trestného činu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, 2 písm. a) s použitím § 138 písm. h) Trestného zákona, by sa nemalo považovať za dôvod pre stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona o športe nakoľko v písmene c) sa predpokladajú ako trestné činy rôzne agresívne formy konania, z podstaty ktorých vyplýva (má ísť o trestné činy spáchané so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku), že by malo ísť vždy o úmyselné trestné činy.

  56. Ako by to malo v praxi prebiehť, keď tréner získa vzdelanie, zaregistruje sa na zväze (zväz mu vydá potvrdenie) a potom pôjde na jednotné kontaktné miesto, kde mu pridelia IČO?

  Novela č. 354/2016 Z. z., ktorou sa novelizoval zákon o športe, rieši postavenie športových odborníkov ako podnikateľov.
  Z pohľadu činnosti športového odborníka ako podnikateľa, je potrebné rozlišovať 2 fázy.
  Prvou fázou je získanie oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka, ktorá pozostáva zo získania príslušnej odbornej spôsobilosti + zápisu do registra fyzických osôb v športe. Okamihom zápisu vzniká oprávnenie na to, aby osoba mohla vykonávať činnosť športového odborníka (§ 6 ods. 2 ZoŠ).
  Zápis do registra vykonáva športová organizácia, ku ktorej má športový odborník príslušnosť, alebo ministerstvo školstva, ak športový odborník nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii.

  Športový odborník môže následne vykonávať svoju činnosť ako zamestnanec športovej organizácie, ako dobrovoľník, bez zmluvy, alebo ako podnikateľ.
  Ak sa športový odborník rozhodne vykonávať svoju činnosť ako podnikateľ, nasleduje druhá fáza, ktorou je zápis oprávnenia na podnikanie do registra fyzických osôb v športe.
  To znamená, že príslušná osoba už skôr musí byť ako športový odborník zapísaná v Informačnom systéme športu.
  Následne má športový odborník dve možnosti. Buď požiada o zápis oprávnenia na podnikanie jednotné kontaktné miesto (JKM), alebo ministerstvo školstva. Ak požiada o zápis JKM, k žiadosti priloží potvrdenie o zápise do Informačného systému športu, ktoré sa mu vydá pri zápise do registra fyzických osôb v športe v súlade s § 80 ods. 11 ZoŠ.
  Pre športového odborníka je vhodnejšie, ak požiada o zápis oprávenia na podnikanie prostredníctvom JKM, ktoré mu na rozdiel od ministerstva školstva poskytne aj ďalšie praktické služby a rady úzko súvisiace so začatím podnikania (registrácia a oznámenie daňovníka, zdravotné poistenie, sociálne poistenie ...).

  57. Chcela by som požiadať o výklad povinnosti zápisu športových odborníkov do registra fyzických osôb v športe.
  Vzťahuje sa táto povinnosť aj na fyzioterapeutov spolupracujúcich s národným športovým zväzom?

  Áno, zapisuje ich národný športový zväz (§ 80 ods. 8 Zákona o športe) ako športových odborníkov poľla § 6 ods. 1 pism. b) Zákona o športe.

  58. http://www.minedu.sk/sport/:
  "OZNAM PRE ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV (TRÉNEROV/ROZHODCOV/ŠPORTOVÝCH MASÉROV)
  Oznamujeme športovým odborníkom, ktorí chcú vykonávať činnosť športového odborníka, že uplynutím termínu 28.2.2017 už nie je možné využiť § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým športový odborník mohol oznámiť ministerstvu, že vykonával svoju činnosť ako SZČO pred 1.1.2017.
  Od tohto termínu je možné vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie iba tak, že športový odborník prostredníctvom jednotného kontaktného miesta okresného úradu (živnostenský úrad) požiada o zápis oprávnenia na podnikanie."

  Ako sa bude postupovať v prípade, keď športový odborník doteraz nebol zárobkovo činný, ale chcel by začať vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikateľ po 1. januári 2017?

  Prvá veta § 106b ods. 1 jednoznačne ustanovuje, že ak bol športový odborník SZČO do 31. 12. 2016, tak sa od 1. januára 2017 považuje (zo zákona) za podnikateľa. Toto prechodné ustanovenie upravuje pravidlo, podľa, ktorého sa budú, vzhľadom na zmenu právnej úpravy posudzovať športoví odborníci, ktorí boli do zmeny právnej úpravy v postavení SZČO. Ich postavenie sa zo zákona mení na status "podnikateľa".

  Druhá veta rieši iba organizačno-technickú záležitosť, že ako sa štát "dozvie o týchto osobách", ako získa informáciu do IS športu, čo sa však nijako nedotýka ich statusu, ktorý sa zmenil zo zákona. Ide o oznamovaciu povinnosť, ktorá keď sa nesplní, nič to nemení na skutočnosti, že je podnikateľom aj teraz. Od 1. 3. 2017 nenastala žiadna nová právna situácia.

  Existujúcich podnikateľov, ktorí neoznámili skutočnosť, že podnikajú, nemožno posielať na JKM. JKM je tu iba pre nových, ktorý chcú začať podnikať po 1. 1. 2017, t. j. pre tých, ktorí doposiaľ nepodnikali.

  59. Chcem sa spýtať či mám už teraz posielať registráciu na výkon trénera, nakoľko mám osvedčenie vydané do roku 2020. Ekonómka mi povedala, že sa mám zaregistrovať na Ministerstve školstva, nakoľko sa spúšťa prechodná verzia. Ja viem, že podľa živnostenského oprávnenia môžem podnikať až do ukončenia dátumu na osvedčení.

  "Registráciou na výkon trénera" zrejmé máte na mysli zápis v informačnom systéme športu.
  Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe, oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka, vrátane trénera, vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Táto povinnosť platí od 1. 1. 2016 a nie je viazaná na platnosť živnostenského oprávnenia. To znamená, že "registrácia" vo vašom prípade mala prebehnúť už od 1. januára 2016 bez ohľadu na to, či podnikáte na základe živnostenského oprávnenia.

  Ďalším aspektom je, že je možné, že vo vašom prípade registrácia prebehla. Z vášho emailu, totiž nie je zrejmé, v akom športe pôsobíte a či máte príslušnosť k nejakej športovej organizácii. V prípade, že pôsobíte v nejakom športovom klube, tak je dosť vysoko pravdepodobné, že vás príslušný národný športový zväz eviduje ako športového odborníka, pretože zväzy mali povinnosť do 31. marca 2016 zverejniť povinné údaje na svojom webovom sídle, alebo vo svojom informačnom systéme. Povinnosť zverejňovať údaje takýmto spôsobom majú dovtedy, kým nebude funkčný informačný systém športu.

  Situácia je ale odlišná, ak nemáte ako športový odborník príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, a túto činnosť vykonávate samostatne bez akéhokoľvek spojenia so športovou organizáciou. V takom prípade Vás do Informačného systému športu zapisuje MŠVVaŠ SR na vašu žiadosť.

  Ekonómka však zrejme mala na mysli úplne inú skutočnosť, a to, či vašu odbornú činnosť v športe vykonávate ako podnikanie. V takom prípade ste v zmysle § 106b ods. 1 zákona o športe boli povinný do 28. februára 2017 oznámiť ministerstvu školstva, že podnikáte a údaje s tým súvisiace.

  60. Môže osoba vo veku od 15 - 18 vykonávať činnosť pomocného trénera pod dozorom hlavného trénera?

  "Pomocný tréner" je tiež "trénerom", ktorý musí spĺňať odborné predpoklady na výkon funkcie trénera, preto takéto označenie nie je správne používať.

  Odporúčame preto použiť označenie funkcie/role osoby, ktorá pomáha trénerovi ako "pomocník trénera", ktorý nie je "trénerom". Môže ním byť ktokoľvek, kto je určený na to, aby organizačne či inak pomáhal trénerovi pri vedení tréningu. Pomocník však nemôže viesť tréning, a ani vykonávať iné činnosti, ktoré si vyžadujú odbornú spôsobilosť trénera, prípadne inštruktora športu, ktoré sú vymedzené vo vyhláške č. 110/2016 Z.z. - https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?text=110%2F2016. Pomocník trénera nemôže mať na takúto činnosť "trénera" ani uzavretú zmluvu (ani dobrovoľnícku), pretože nie je ani v IS športu zapísaný ako tréner (športový odborník), v dôsledku čoho by sa zrejme dopustil priestupku podľa § 96 ods. 3 písm. a) Zákona o športe, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 1 000 eur a športová organizácia, ktorá by mu to umožnila by sa zrejme dopustila správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. b) Zákona o športe, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.

  61. Môže byť riaditeľ preteku a tréner pretekára - toho istého preteku jedna a tá istá osoba?
  Môže byť organizátorom preteku osoba, ktorá určuje rozhodcov preteku a aj pretekár toho istého preteku?
  Nie je to stret záujmov?

  Áno je to stret záujmov, ale je vecou každej športovej komunity, na akých vnútorných pravidlách organizovania športu a jeho podujatí sa dohodne a či vo svojich predpisoch takúto situáciu označí za neprípustnú a zakáže ju a aké následky (disiplinárne alebo športovo-technické) si stanoví pre prípad porušenia tohto zákazu. Vzhľadom k tomu, že v jednotlivých športoch pôsobia uzavreté komunity, ktoré si všetky funkcie musia obsadiť so svojich vlastných radov a teda pomerne často sa môže stať, že dôjde ku konfliktu záujmov. Na tento účel slúži ustanovenie § 20 ods. 2, ktoré upravuje ako sa má riešiť situácia, keď hrozí konflikt záujmov alebo keď ku konfliktu záujmov dôjde. Ak športová komunita akceptuje, že riaditeľ preteku je aj trénerom pretekára a predpisy túto situáciu nezakazujú, je to prípustné, pričom ostatní pretekári sa môžu rozhodnúť, či sa na takýchto pretekoch zúčastnia.

  62. Ak sú nejaké špecializované činnosti, kto bude robiť kurzy a vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na inštruktorov I. až III. kvalifikačného stupňa pre športové činnosti ako napr. jóga, fitnes, pilates, atď., keď nemajú národný športový zväz? (existuje iba národný zväz športového aerobiku, ale nie komerčného, existuje iba národný zväz kulturistiky a fitnes, ale iba výkonnostnej). Lenže toto je šport pre všetkých a inštruktori vykonávajú svoju činnosť vo fitnescentrách a aerobikových štúdiách a nerobia túto činnosť výkonnostne.

  Odborná spôsobilosť inštruktora príslušného športu je upravená v § 84 zákona o športe a tiež vo vykonávacej vyhláške č. 110/2015 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
  Samozrejme, existujú športy, pre ktoré nepôsobí národný športový zväz. V takom prípade platí § 99 ods. 3 zákona, podľa ktorého: Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe.
  To znamená, že športová organizácia, ktorá spĺňa tieto podmienky, sa môže s príslušnou fakultou vysokej školy podieľať na vzdelávaní športových odborníkov za rovnakých podmienok, ako národný športový zväz.
  V prípade, že športová organizácia tieto podmienky nespĺňa, avšak má záujem podieľať sa na vzdelávaní športových odborníkov v príslušných športoch, môže spolupracovať s vysokou školou iným spôsobom, napr. tak, že im na základe vzájomnej dohody poskytne svojich športových odborníkov na zabezpečenie praktickej časti vzdelávania. Odporúčame konzultovať možnosti spolupráce s fakultami športu.

  63. Ak neexistujú špecializované športové činnosti (ako bol doteraz, napr. aerobik, fitnes, jóga, pilates, atď), na základe čoho budú vykonávať inštruktori svoju činnosť vo fitnescentrách? (najprv to bola živnosť, teraz je potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou na 5 rokov, na základe ktorého bude inštruktor zapísaný do zoznamu športových odborníkov v športe a môže vykonávať svoju činnosť ako SZČO).

  Každý inštruktor športu musí mať na výkon svojej činnosti požadovanú odbornú spôsobilosť upravenú vyhláškou č. 110/2015 Z. z. Vzdelávanie inštruktora športu v prípade, že neexistuje pre daný šport národný športový zväz ani športová organizácia podľa vyššie uvedeného § 99 ods. 3 zákona o športe, zabezpečuje v súlade s § 84 ods. 3 písm. a) príslušná fakulta vysokej školy. Podľa § 84 ods. 4 zákona o športe sa odborná spôsobilosť inštruktora športu nadobúda:

  1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
  2. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a),
  3. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) alebo
  4. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) v rámci ďalšieho vzdelávania.
  Dokladom o získanej odbornej spôsobilosti je osvedčenie.
  To znamená, že aj vo vami uvádzaných športových aktivitách môžu pôsobiť len takí inštruktori športu, ktorí majú požadovanú odbornú spôsobilosť, či už inštruktor športu I., II. alebo III. kvalifikačného stupňa, ktorú získali vzdelávaním organizovaným napríklad fakultou v rámci ďalšieho vzdelávania.
  Zároveň si dovoľujeme upozorniť na nesprávnosť uvádzanú vo vašej otázke ohľadne platnosti osvedčenia na 5 rokov. Zákon o športe aktuálne platnosť osvedčenia nereguluje, to znamená, že sa predpokladá jeho vydávanie s časovo neobmedzenou platnosťou. Predchádzajúca právna úprava však obmedzovala platnosť osvedčení na 5 rokov.

  64. Činnosť hokejových agentov nie je v novom zákone o športe upravená a ich činnosť nie je upravená ani v žiadnom predpise, smernici, stanovách, súťažnom poriadku alebo v inom dokumente SZĽH. Iná situácia je pri futbalových agentoch, kde SFZ vydala smernicu o činnosti sprostredkovateľov (agentov), ktorá uvádza v čl. 2 ods. 2, že sprostredkovateľ sa považuje za športového odborníka. Prijatím nového zákona o športe bola upravená aj viazaná živnosť "sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta".

  Moja otázka znie: Považuje sa osoba, ktorá chce vykonávať činnosť hokejového agenta, ako podnikanie prostredníctvom právnickej osoby (s. r. o.), za športového odborníka? Alebo takáto osoba môže vykonávať uvedenú činnosť ako sprostredkovateľskú činnosť v rozsahu voľnej živnosti.

  Pri hokejových agentoch sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť. Ide teda o športového odborníka v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) Zákona o športe, ktorý musí byť ako športový odborník zapísaný v registri FO v športe?

  Pokiaľ ide o vykonávanie, resp. podnikanie osoby, ktorá sa považuje za športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby, je tento postup uverejnený na internetovej stránke ministerstva http://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/. Tzn. právnická osoba musí mať predmet činnosti "športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov", táto sa následne zapíše do registra právnických osôb v športe (nakoľko sa považuje za športovú organizáciu) a následne zapíše FO (hokejového agenta), ktorá v jej mene bude vykonávať túto činnosť do registra FO v športe?

  Činnosť športových odborníkov bola dňom účinnosti zákona o športe, t. j. dňom 1. januára 2016 vyňatá zo živností (s výnimkou dočasného pôsobenia prechodných ustanovení).

  Činnosť hokejového agenta je činnosťou športového odborníka, ktorá sa v prípade jej vykonávania ako podnikanie za živnosť nepovažuje, avšak iba za podmienky, že je ako druh športového odborníka uvedený v predpisoch národného športového zväzu.
  Zákon o športe rozdeľuje odbornú spôsobilosť športových odborníkov do niekoľkých kategórií v zmysle § 6 ods. 1.

  1. skupinu športových odborníkov tvoria tréner a inštruktor športu, ktorých odborná spôsobilosť je upravená priamo zákonom o športe a jeho vykonávacou vyhláškou č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
  2. skupinu športových odborníkov tvoria tí, ktorých požadovaná odborná spôsobilosť je upravená priamo právnymi predpismi (napr. športový lekár, fyzioterapeut a pod.)
  3. skupinu športových odborníkov tvoria tí, ktorých podmienky odbornej spôsobilosti upravujú priamo predpisy príslušného národného športového zväzu. To znamená, že každý národný športový zväz si podľa požiadaviek a špecifík príslušného športu určí, aká odborná spôsobilosť je požadovaná pre konkrétny druh výkonu odbornej činnosti v športe. V tejto súvislosti je tiež dôležité, že pre konkrétnu funkciu sa požiadavky odbornej spôsobilosti v podmienkach jednotlivých športov môžu líšiť.
  4. skupinu tvoria osoby v športe, na výkon činnosti ktorých sa žiadna odborná spôsobilosť nevyžaduje. Aj tu je však podstatné to, že kým v jednom športe sa na tú ktorú činnosť odborná spôsobilosť nemusí vyžadovať, v inom športe zas áno. Jednotlivé druhy činnosti, resp. takýchto športových odborníkov by národný športový zväz mal vymenovať vo svojich predpisoch.
  V prípade športových agentov požiadavky na ich odbornú spôsobilosť neupravujú právne predpisy. Je preto na konkrétnom športe a národnom športovom zväze, či bude odbornú spôsobilosť športového agenta regulovať, alebo nie. Ak národný športový zväz upraví podmienky nadobudnutia odbornej spôsobilosti športového agenta vo svojich predpisoch, v takom prípade ide o športového odborníka, na výkon činnosti ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť zadefinovaná predpismi príslušného národného športového zväzu. Ak zväz pre výkon činnosti športového agenta nevyžaduje žiadnu odbornú spôsobilosť, a zadefinuje ho vo svojich predpisoch ako športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. d), ide o osoby vykonávajúce činnosti v športe, na ktoré sa nevyžaduje odborná spôsobilosť.

  V súlade s § 6 ods. 2 zákona o športe oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka vzniká dňom jeho zápisu v Informačnom systéme športu.

  Ak národný športový zväz vo svojich predpisoch neuvedie, že športového agenta považuje za športového odborníka, v takom prípade nejde o športového odborníka.
  Ak športový agent pôsobí samostatne, bez väzby na športový klub, a jeho činnosť napĺňa znaky činnosti sprostredkovateľa práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ide o sprostredkovateľa práce v plnom režime podľa zákona o službách zamestnanosti a nejde o športového odborníka.

  65. V s.r.o.
  - som jediný spoločník a konateľ
  - jednou z činností bola aj "Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, okrem horskej vodcovskej činnosti: Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa" (až do jej zrušenia)
  - Ostatné činnosti: MO a VO; Organizovanie športových podujatí....
  V o.z.
  - som zakladateľ, predseda o.z., hlavný tréner, tréner, manažér....

  Otázky:
  1, Akú živnosť si mám doplniť do s.r.o.-ky, aby som nemusel otvárať samostatnú živnosť ako SZČO?
  2, s.r.o.-ku následne zapíšem do ISS, ako organizátora športových podujatí?
  - Musí mať organizácia "certifikát" ORGANIZÁTORA?
  - Mňa, ako trénera registruje do ISS s.r.o-čka, alebo o.z.?
  - Trénerské služby budem ako s.r.o.-ka faktúrovať o.z. Je to tak správne? Alebo sa mám v o.z. zamestnať ako "Dobrovoľník"?
  3, Moja osoba bude v ISS zapísaná viackrát?
  s.r.o.
  - Je zapísaná v ISS ako organizátor podujatí...
  - Zapisuje do ISS mňa ako trénera
  - Zapisuje do ISS aj dobrovoľníkov (Organizovanie športových podujatí)
  o.z.
  - Je zapísaná v ISS ako športový klub
  - Zapisuje do ISS členov klubu (vrátane mňa, ale len ako predsedu o.z.)
  - Zapisuje do ISS športových odborníkov
  - Zapisuje do ISS dobrovoľníkov (tréneri - mimo mňa)

  K otázke č. 1:
  Od 1. januára 2016 sa činnosť športového odborníka nepovažuje za živnosť. V rámci prechodných ustanovení však živnosti zostali zachované, ak ešte neuplynulo obdobie platnosti osvedčenia o odbornej spôosbilosti, na základe ktorého bola vydaná živnosť. Dôležitý je však z tohto pohľadu dátum, kedy ste nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon činnosti trénera I. kvalifikačného stupňa. Osvedčenia nadobudnuté medzi rokmi 2008 - 2015 majú časovo obmedzenú platnosť 5 rokov. Keďže píšete, že vaša živnosť bola zrušená, predpokladáme, že z titulu uplynutia 5 rokov platnosti osvedčenia.

  Bez ohľadu na trvanie živnosti, ak ste vykonávali činnosť trénera, od 1. januára 2016 platí povinnosť byť zapísaný v ISŠ, aby ste mali oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka.

  K vašej prvej otázke považujeme za dôležité opakovane uviesť, že činnosť športového odborníka sa už nevykonáva ako živnosť. Z uvedeného dôvodu Vám nemôžeme poradiť, akú živnosť si máte zapísať. Ak ďalej predpokladáte, výkon odbornej činnosti v športe ako podnikanie, v tomto prípade ide o podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o športe. V obdodnom registri by Vám mali zapísať predmet činnosti "športovú činnosť - Tréner I. kvalifikačného stupňa.
  To znamená, že:

  1. Ak Vám uplynula živnosť, na základe uplynutia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, preverte si, či ešte máte odbornú spôsobilosť (ktorá bola termínovaná na 5 rokov - môžete si ju obnoviť na fakulte športu alebo vo vzdelávaní poskytovanom fakultou v spolupráci s NŠZ, podľa toho, o aký šport ide...). Ak nemáte odbornú spôsobilosť, tak s.r.o. môžete mať ako spoločník, ale výkon činnosti musí zabezpečovať tréner, ktorý má požadovanú odbornú spôsobilosť.
  2. Ak máte požadovanú odbornú spôsobilosť, je potrebný Váš zápis ako trénera do Informačného systému športu - ako športový odborník (postup je odlišný podľa toho, či máte príslušnosť k športovej organizácii - zapisuje Vás zväz, alebo nemáte príslušnosť k športovej organizácii - zapisuje Vás Ministerstvo školstva).
  3. Následne si uvedenú športovú činnosť môžete dať zapísať v OR SR ako predmet činnosti.
   Pre bližšie objasnenie poukazujeme na pracovný dokument vypracovaný k tejto téme: 
   https://docs.google.com/document/d/1UlR1fSWfYGTQrzCjPrA3fl1StSqJAzbimJUTRqR7VNg/edit?usp=sharing 

  K otázke č. 2:

  V tomto prípade nie je jasné prepojenie, keďže ste sa pýtali na predmet činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa. v tejto otázke už ide o preklopenie na zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. Podľa tohto zákona organizátorom môže byť ktokoľvek, nevyžaduje sa žiadna odborná spôsobilosť. Povinnosťou však je, v závislosti od očakávaného počtu účastníkov a predpokladanej rizikovosti organizovaného podujatia, mať zabezpečenú kvalifikovanú usporiadateľskú službu (hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér s platnými osvedčeniami získanými vzdelávaním podľa zákona č. 1/2014 Z. z. a usporiadateľ s preukazom usporiadateľa). Požiadavky na usporiadateľskú službu sa rôznia podľa druhu podujatia (malé, bežné, s osobitným režimom, rizikové...)

  Ak chce niekto vykonávať činnosť trénera, musí mať požadovanú odbornú spôsobilosť a byť zapísaný v ISŠ - odpovede vyššie.
  Faktúrovať môže s.r.o.-ka, tak ako doteraz, nič sa nemení, akurát sa podnikanie už nenazýva živnosť, ale ide o podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o športe.

  K otázke č. 3:
  Vaša osoba bude zapísaná raz, a budú pri nej uvedené všetky rôzne role, ktoré v danej športovej organizácii vykonávate.

  66. Chcela by som sa informovať o možnostiach získania kvalifikácie podľa §83 a §84 zákona č. 440/2015 na výcvik žiakov základnej školy v zjazdovom lyžovaní.

  Podľa novej smernice MŠVVaŚ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snowboardového výcviku je nutné, aby som ako pedagogický zamestnanec (nemám aprobáciu na vyučovanie telesnej výchovy) získala kvalifikáciu podľa uvedených paragrafov zákona o športe - doteraz postačovalo ďalšie vzdelávanie garantované Metodickým centrom v Bratislave.

  Podľa č. 7 ods. 4 smernice č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku (ďalej len „smernica“): „Inštruktor lyžovania je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova alebo predmetu telesná a športová výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu.7)“

  Článok 7 ods. 4 smernice teda ustanovuje dve možnosti

  1. Inštruktorom lyžovania je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova (telesná a športová výchova)
  2. Iný pedagogický zamestnanec s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu.
  Ad 1.) Ide o pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu telesná výchova v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, prílohy 1 časti V.

  Ad 2.) Ide prevažne o prípady, kedy škola nie je schopná zabezpečiť dostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova. V tomto prípade, na základe smernice má riaditeľ školy možnosť nedostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov doplniť pedagogickými zamestnancami, ktorí majú odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).

  Pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner je potrebné postupovať podľa § 83 zákona o športe. Konkrétne podmienky získania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner diferencovanej podľa kvalifikačných stupňov sú ustanovené v § 83 ods. 4 až 8.

  Pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu je potrebné postupovať podľa § 84 zákona o športe, pričom konkrétne podmienky získania odbornej spôsobilosti sú uvedené v § 84 ods. 4 zákona o športe.

  Požadovanú odbornú spôsobilosť je možné získať napríklad absolvovaním ďalšieho vzdelávania poskytovaného príslušnou fakultou športu, alebo organizovaného príslušnou fakultou v spolupráci s národným športovým zväzom.

  Vami uvádzané vzdelávanie, ktoré poskytovalo Metodicko-pedagogické centrum, sa už v súčasnosti nevykonáva. V prípade pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie poskytované Metodicko-pedagogickým centrom, je ich spôsobilosť v platnosti do dátumu, ktorý je uvedený na osvedčeniach, ktoré získali po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávania.

  67. Je možné zapísať do registra, trénerov na základe medzinárodne uznávaných trénerských titulov vydaných medzinárodnou športovou organizáciou?

  Odbornú spôsobilosť trénera je možné získať aj v zahraničí.
  Na ten účel zákon o športe obsahuje ustanovenie § 16 ods. 2 písm. k), podľa ktorého "národný športový zväz uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,"
  Osobitným predpisom v tomto prípade je zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa však vzťahuje na uznávanie dokladov získaných v zahraničí vo formálnom vzdelávaní, teda v školskom systéme.
  Odbornú spôsobilosť získanú v ďalšom, neformálnom vzdelávaní, v zahraničí uznáva podľa § 16 ods. 2 písm. k) národný športový zväz.
  Odpoveď na vašu otázku, či je možné zapísať do registra FO v športe trénerov, ktorých doklady o odbornej spôsobilosti vydala medzinárodná športová organizácia, je áno. Zapísaniu však musí predchádzať proces uznania odbornej kvalifikácie národným športovým zväzom. Podrobnosti o procese uznania by si mal národný športový zväz upraviť vo svojom predpise.
  Bližsie informácie k tejto téme nájdete aj TU:
  https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

  68. Chcel by som sa opýtať, či ako športový odborník (tréner), musím svoju bezúhonnosť preukazovať pri každom podpisovaní novej zmluvy. V registri fyzických osôb v športe som už zapísaný a aj som odoslal minulý rok výpis z registra trestov. Lenže zmluva v klube mi tento rok končí a preto by som chcel vedieť, či klubu mám znova doniesť výpis z registra trestov (nenastala v ňom žiadna zmena) pri podpise novej zmluvy alebo klubu stačí len to, že som zapísaný v registri fyzických osôb v športe.

  Podľa § 7 ods. 4 zákona o športe:
  "(4) Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace."

  Z prvej vety je zrejmé, že bezúhonnosť sa preukazuje iba pri zápise do registra fyzických osôb v športe vedeného v IS športu (viď: http://sport.iedu.sk/Contact/SportExpert/List)
  V druhej vete je upravené pravidlo pre občanov z iných štátov EÚ alebo tretích štátov, ktorí prišli na Slovensko vykonávať činnosť športového odborníka a teda v registri trestov nie sú zrejme vykazované ich záznamy. Preto sa požaduje predloženie výpisu alebo obdobného potvrdenia o bezúhonnosti vydávaného v štáte, v ktorom žili pred príchodom na Slovensko. Ak cudzinci žijú dlhší čas na Slovensku, je možné, aby požiadali aj o výpis z registra trestov na Slovensku.

  Údaj o overení bezúhonnosti športového odborníka sa vedie v IS športu na základe § 80 ods. 6 písm. f) Zákona o športe.

  Na pravidlo uvedené v § 7 ods. 4 nadväzuje úprava v odseku 5 podľa ktorej:
  "(5) Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť športovej organizácii, pre ktorú vykonáva činnosť športového odborníka.",

  Porušenie tejto povinnosti športového odborníka je sankciované:

  • pri športovom odborníkovi podnikateľovi ako správny delikt podľa § 95 ods. 3 písm. b) Zákona o športe, za ktorý mu hrozí pokuta od 50 do 3000 eur (§ 95 ods. 5 Zákona o športe) a
  • pri športovom odborníkovi, ktorý nie je podnikateľom, ako priestupok podľa § 96 ods. 2 písm. b) Zákona o športe, za ktorý mu hrozí pokuta od 100 do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 Zákona o športe).
  Z uvedeného vyplýva, že splnenie podmienky bezúhonnosti sa preukazuje iba raz, pri zápise športového odborníka do IS športu a potom je športový odborník povinný (pod hrozbou sankcie za správny delikt alebo priestupok) už len oznámiť prípadnú stratu bezúhonnosti športovej organizácii (klubu alebo zväzu), pre ktorú vykonáva činnosť, a to bezodkladne po strate bezúhonnosti, t.j. ihneď po právoplatnom odsúdení za trestný čin uvedený v § 7 ods. 2 Zákona o športe a to za:
  1. obzvlášť závažný zločin,
  2. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, alebo
  3. iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.
  Osoba, ktorá bola odsúdená za niektorý z uvedených trestných činov môže znovu nadobudnúť bezúhonnosť na účely vykonávania činnosti športového odborníka až po zahladení odsúdenia. Zahladenie odsúdenia je upravené v § 92 a 93 Trestného zákona, resp. pre mladistvých odsúdených v § 121 Trestného zákona.

  69. V súvislosti s prijatým zákonom o športe (ZoŠ) sa na Vás obraciame s nižšie uvedenými otázkami, ktoré sa týkajú dopadu prijatého zákona na fungovanie našej spoločnosti (komerčnej lyžiarskej školy) a našich povinností voči príslušným orgánom:

  1. vyplýva nám povinnosť registrovať jednotlivých inštruktorov, ktorí u nás pracujú na základe napr. dohôd o vykonaní práce?
  2. aký pracovnoprávny vzťah môže naša spoločnosť ako s.r.o. uzatvárať s jednotlivými inštruktormi, po novom odborníkmi v športe? (aký typ zmluvy s nimi môžeme uzavrieť?)

  1. Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.
  To znamená, že od účinnosti zákona, t.j. od 1.1. 2016 platí, že na to, aby osoba mohla vykonávať činnosť športového odborníka, musí byť zapísaná v informačnom systéme športu, v registri fyzických osôb v športe, ktorý vedie ministerstvo školstva.
  Zapisujúca osoba sa líši podľa toho, či športový odborník má alebo nemá príslušnosť k športovej organizácii (zväzu alebo klubu). Ako vzniká príslušnosť k športovej organizácii je upravené v § 3 písm. k) zákona o športe.
  Podľa § 80 ods. 8 zákona o športe zápis vykoná športová organizácia, ku ktorej má športový odborník príslušnosť. V praxi vedie register osôb so svojou príslušnosťou národný športový zväz (v prípade lyžovania je to SLA) do času, kým nie je funkčný IS športu, v súlade so zákonom o športe, na svojom webovom sídle.
  Ak ide o osobu, ktorá nemá príslušnosť ku žiadnej športovej organizácii, takéhoto športového odborníka zapisuje ministerstvo školstva v súlade s § 80 ods. 10 zákona o športe.

  2. Podľa § 6 ods. 3 športový odborník môže vykonávať svoju činnosť piatimi spôsobmi.
  "(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka

  1. ako podnikanie,
  2. na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,
  3. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
  4. ako dobrovoľník alebo
  5. bez zmluvy."

  Postup pri získaní oprávnenia na podnikanie je upravený v § 6 ods. 4 až 10 zákona o športe.
  Zmluva o výkone činnosti športového odborníka je upravená v § 49a zákona o športe.

  70. Otázky:
  1) Kto može školiť plavčíkov, resp. záchranárov na vodnej ploche?
  2) Ak nikto nemá akreditáciu, može hocikto, kto splní témy školenia v zmysle STN EN 15288-2:2009, v znení nesk. predpisov?
  3) Musí školiteľ spĺňať nejaké podmienky - vzdelanie..., ?
  4) Registrácia v nejakej medzinárodnej organizácii?
  5) Musí byť garant programu napr. osoba so vzdelaním - pedagogické, zdravotnícke /Bc. urgentná medicína, resp. MUDr./?

  Činnosť plavčíkov je činnosťou v oblasti záchrany života, pričom podľa § 6 ods. 10 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) „Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života.“. Činnosť plavčíkov tak nie je v súčasnosti odbornou činnosťou v športe, a teda ani plavčík nie je športovým odborníkom.

  Vo vzťahu k akreditácii uvádzame, že zákon o športe už neupravuje akreditáciu vzdelávania v športe s tým, že toto vzdelávanie bolo v § 83 a 84 zákona o športe zverené do autonómie národných športových zväzov, resp. príslušným fakultám a do budúcnosti aj stredným športovým školám. Ide pritom nie o akékoľvek vzdelávanie v športe, ale len o odbornú prípravu vo vzťahu k trénerom a inštruktorom športu.

  Prechodné ustanovenie § 103 ods. 1 zákona o športe ponechalo v platnosti doterajšie akreditácie, ktoré sa vzťahovali na väčší okruh odborných činností v športe. Napriek tomu, posledná platná akreditácia, ktorá bola v spojitosti s výkonom záchranárskej činnosti na vodných plochách udelená bola akreditácia pre záchranára (plavčíka) pre rafting. Tejto akreditácii uplynula platnosť 31. 8. 2013.

  Norma STN EN 15288-2, ktorú uvádzate vo Vašej žiadosti, je podľa webového sídla Úradu pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo zrušená od 1.7.2009 (https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=107271).

  Niektoré skutočnosti týkajúce sa podmienok na výkon dozoru a zabezpečenie plavčíkov upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ani tento zákon však neupravuje (odbornú) prípravu plavčíkov.

  Vzhľadom na skutočnosť, že ide o činnosť v oblasti záchrany života, odporúčame Vám obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré má v gescii okrem iného aj problematiku, ktorej sa Vaša žiadosť o informáciu týka.

  71. Otázky:

  1. Môže národný športový zväz vybudovať licencovaný program vzdelávania trénerov pre daný šport aj bez špecifických požiadaviek (napríklad počet hodín vzdelávacieho procesu ako minimum alebo špecifické metódy vzdelávania) pre vzdelávanie zo Zákona o športe? Bez toho, aby sme mali presnú a nevyhnutnú nadväznosť na formálne vzdelávanie?
  2. Môže to byť pre všetky trénerské úrovne od najmenších detí až po profesionálny šport?
  3. Musí mať takto licencovaný tréner maturitu (ako podmienka), aby mohol vstúpiť do vzdelávacieho programu?

  1. Je potrebné rozlišovať medzi „odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti tréner“, ktorú upravuje zákon o športe a vyhláška č. 110/2016 Z. z. na jednej strane a systémom „licencií“ na druhej strane, pričom samotný pojem „licencia“ právne predpisy v oblasti športu neupravujú".

  V prípade Vami uvádzaného programu ide práve o „licencie“, preto obsah a rozsah takej prípravy (vzdelávania) je v pôsobnosti príslušného národného športového zväzu. Vyhláška č. 110/2016 Z. z. síce upravuje „vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner“, avšak ide o vzdelávacie výstupy vzťahujúce sa na formálne vzdelávanie, t.j. netýkajú sa prípadných úrovní v rámci systémov licencií. Čo sa týka nadväznosti (prepojenia) na formálne vzdelávanie trénerov, podľa § 83 ods. 11 písm. b) zákona o športe „Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť, ... podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.“. Zákon o športe tak dáva do dispozície národného športového zväzu, aby si nadväznosť na formálne vzdelávanie upravil sám (teda napr. pre extraligu juniorov by vyžadoval III. kvalifikačný stupeň a k tomu napr. licenciu úrovne A). Práve toto prepojenie možno vnímať ako cestu implementácie systémov licencií.

  Zároveň je potrebné brať do úvahy aj to, na aké osoby sa má systém licencií vzťahovať. Zákon o športe totiž na rozdiel od právnej úpravy spred roku 2015 upravuje odbornú prípravu už len vo vzťahu k trénerom a inštruktorom športu. Preto prichádzajú do úvahy aj športoví odborníci podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe „fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,“. Takýmto športovým odborníkom (ktorého si nadefinuje národný športový zväz) môže byť aj „coach“, ako osoba, ktorá síce nevedie tréningový proces, no za určitých podmienok môže byť doňho zapojená.

  2. Ak ide o systém licencií, tým že túto oblasť prípravy (vzdelávania) zákon o športe neupravuje, je na národnom športovom zväze, aby si určil zameranie, resp. oblasť, pre ktorú bude takúto prípravu vykonávať.

  3. Právne predpisy neupravujú podmienky na prijatie ani na formálnu odbornú prípravu, a teda ani do vzdelávania v rámci systémov licencií – je to v kompetencii zväzu. Vyhláška č. 110/2016 Z. z. síce upravuje „vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner“, ale nie ako podmienky na prijatie, ale ako to, čo má tréner určitého kvalifikačného stupňa ovládať, resp. čo má spĺňať na konci odbornej prípravy.

  Je však potrebné brať do úvahy skutočnosť, že na to, aby mohol niekto získať „licenciu“ trénera, musí byť vôbec trénerom v zmysle odbornej spôsobilosti podľa § 83 zákona o športe. Znamená to, že akákoľvek licencia musí byť spojená prinajmenšom s odbornou činnosťou tréner I. kvalifikačného stupňa. A na jej nadobudnutie sa vyžaduje podľa vyhlášky č. 110/2016 Z. z. „úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie“ t.j. aj maturita.

  72. Osvedčenie je podľa nášho názoru formálne nesprávne, pretože sa odvoláva nie na zákon o športe, ale na 444/2008, a podľa dostupných zdrojov, akreditácia školy podľa tohto zákona už neplatí.
  Ďalej je problémom aj to, že výuku podľa informácií zo školy realizovala a garantovala trénerka, ktorá získala osvedčenie tréner I. kvalifikačného stupňa len v roku 2017 a teda podľa ZoŠ na vzdelávanie T2 je potrebný človek s T3 / výnimočne T2/.
  Tiež narážam na problém z praxe resp. skúseností, a ich zdokladovania, keď napríklad práve táto “trénerka” sa v roku 2017 zúčastnila 2 pretekov na najnižšej možnej úrovni.
  Samozrejme na základe vyššie uvedeného sme ju ako národný športový zväz nezapísali do evidencie ako športového odborníka.

  Otázka je, ako je možné takýmto prípadom predchádzať?
  (osoby, ktorých sa to týka sa cítia dotknuté / možno aj právom/ keďže žili v domnení, že športové gymnázium vie čo robí ....)

  Osvedčenie odkazuje na § 5 ods. 9 písm. b) tretí bod zrušenej vyhlášky č. 444/2008 Z. z.
  Podľa tohto ustanovenia „Na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa uznáva odborná spôsobilosť ... v kategórii tréner II. kvalifikačného stupňa ... absolventom stredných športových škôl, ktorí ukončia štúdium maturitou z predmetu športová príprava,“.

  Citované ustanovenie bolo z obsahového hľadiska transformované v rámci zákona o športe do § 103 ods. 5, podľa ktorého „Odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa tohto zákona nadobúda aj fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2018 začne štúdium v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“, a toto štúdium ukončí maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.“

  Za predpokladu, že žiačka mala na maturite predmet športová príprava pre jazdectvo, odbornú spôsobilosť T2 získala aj podľa novej právnej úpravy. Osvedčenie má v takom prípade podľa nášho názoru len formálny nedostatok v tom, že v záhlaví mal byť uvedený § 103 ods. 5 zákona o športe.

  Zároveň pripomíname, že podľa § 103 ods. 1 zákona o športe „Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.“. Teda počas dobiehajúcej platnosti „starej“ akreditácie možno vydávať osvedčenia pre T2 podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu vyhlášky č. 444/2008 Z. z.
  ŠG J. Herdu malo viaceré akreditácie pre T2, no všetkým skončila platnosť ešte 20. 4. 2014. Preto po tomto dátume nemohlo vydávať osvedčenie podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu vyhlášky č. 444/2008 Z. z.

  Vo vzťahu k súčasnej právnej úprave sa nestotožňujeme v konštatovaním, že „podľa ZoŠ na vzdelávanie T2 je potrebný človek s T3 / výnimočne T2/“.
  V prvom rade

  • Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 110/2016 Z. z. „Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa a tréner III. kvalifikačného stupňa, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 2.“
  • Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 110/2016 Z. z. „Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 4.“.
  Vyhláška č. 110/2016 Z. z. sa tak netýka vzdelávania pre T1, T2 a T3 v rámci stredných škôl.

  V prípade odbornej prípravy, na ktorú sa vyhláška vzťahuje (napr. zväz v spolupráci s fakultou), je potrebné rozlišovať „garanta“, osobu, ktorá zabezpečuje všeobecnú časť a osobu, ktorá zabezpečuje špeciálnu časť. Ak uvažujeme s úrovňou T2, tak
  • „garant“ musí mať Bc./Mgr. v študijnom odbore šport + T4/T5 v danom alebo príbuznom športe (prípadne stačí T3, ak to povedia predpisy zväzu) (§ 3 ods. 1)
  • Všeobecnú časť odbornej prípravy... na výkon odbornej činnosti ... T2 ... zabezpečuje osoba, ktorá „má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore, ktorého obsah sa zhoduje s oblasťou odbornej prípravy, ktorú zabezpečuje“ (§ 3 ods. 2)
  • Špeciálnu časť odbornej prípravy ... zabezpečuje osoba, ktorá má pre príslušný šport alebo pre príbuzný šport odbornú spôsobilosť ... T3/T4/T5 [§ 3 písm. b)]
  Záverom uvádzame, že čo sa týka kvalifikačných predpokladov vyučujúcich, v prípade odbornej prípravy poskytovanej strednou školou sa postupuje podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  73. Existuje poistenie pre deti v čase tréningového procesu a počas súťaže, resp. existuje poistenie pre trénera - ( športového odborníka, ktorý je zapísaný v registri fyzických osôb na podnikanie ) za spôsobenú ujmu na zdraví u zverencov v čase tréningového procesu?

  Z praxe nám je známy osobitne vyrokovaný produkt v poisťovni Allianz Slovenská poisťovňa, ktorý bol vyrokovaný jedným národným športovým zväzom, pričom produkt vychádza zo zmeny a doplnenia (dodatkom) poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu pre oblasť športových centier, fitness, sauny a solária.
  Poisteným sú kluby a oddiely národného športového zväzu a poistenie ako také, sa na základe dodatku vzťahuje na poistenie za škodu spôsobenú činnosťou - príprava, vykonávanie konkrétneho športu a organizovanie súťaží v tomto športe.
  Poistenie sa potom vzťahuje na škodu spôsobenú žiakovi, dieťaťu, ktorému poistený klub/oddiel poskytuje športovú výchovu a vzdelávanie.

  74. Chcel by som sa Vás opýtať, aké šance a aký potenciál mám na slovenskom trhu v oblasti šport a fitnes, ak mám ukončenú školu Šport a Fitnes (ACSF) v Austrálii?

  Odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, aké vzdelávanie ste absolvovali.
  MŠVVaŠ SR a jeho organizačný útvar - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou. Uznanou vzdelávacou inštitúciou je uznaná vysoká škola a uznaná stredná škola, pričom ide zároveň o doklad o vzdelaní, ktorým sa získava stupeň vzdelania.
  To znamená, že MŠVVaŠ SR uznáva doklady o vzdelaní vydané v zahraničí, ktoré však sú výsledkom formálneho vzdelávania, teda tzv. školského systému.

  Pokiaľ ide o doklad o vzdelaní, ktorý bol získaný v rámci neformálneho, ďalšieho vzdelávania, takýto doklad o vzdelaní uznáva podľa § 16 ods. 2 písm. k) zákona o športe podľa vopred nastavených pravidiel vo vnútornom predpise národný športový zväz.
  V prípade, že pre daný šport v SR nepôsobí národný športový zväz, plní jeho úlohy podľa § 99 ods. 3 zákona o športe športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe.

  Vo Vašom prípade sa postup uznania dokladu o vzdelaní odvíja od toho, či Váš doklad o vzdelaní je výsledkom formálneho vzdelávania alebo neformálneho vzdelávania.
  Následne sa postupuje jedným z vyššie uvedených spôsobov.

  75. Chcela by som sa vydať cestou inštruktorky jogy, ale úprimne netuším, čo všetko si k tomu (okrem kurzu) musím vybaviť. Viete ma prosím nasmerovať?

  Keďže joga nie je pod žiadnym zväzom, je potrebné sa zapísať do informačného systému športu ako športový odborník cez elektronickú žiadosť TU: https://ziadosti-sport.iedu.sk/. Cez formulár žiadosti "Nová činnosť športového odborníka".
  Potom požiadáte o IČO, iba ak chcete činnosť inštruktorky jogy vykonávať zárobkovo ako podnikanie. S týmto procesom Vám už pomôžu aj na jednotnom kontaktnom mieste.
  Ak budete činnosť inštruktorky jogy vykonávať ako zamestnanec, postačuje zápis do IS športu.
  Samozrejme najprv musíte úspešne absolvovať kurz inštruktorky jogy.

  76. Naša členka zväzu judo si spravila kurz inštruktora zjazdového lyžovania. Chce sa zaevidovať ako športový odborník, aby mohla podnikať ako inštruktorka, ale nie je členka asociácie lyžovania.

  Moja otázka je, či my ako zväz sme povinný ju evidovať do systému Ministerstva školstva okrem toho, že je naša členka aj ako inštruktorku lyžovania? Alebo má sama požiadať Ministerstvo a zaevidovať sa ako individuálny člen do systému ako inštruktorka lyžovania. Dostali sme rôzne vysvetlenia, preto sa obraciam na vás o pomoc.Chcela by som sa vydať cestou inštruktorky jogy, ale úprimne netuším, čo všetko si k tomu (okrem kurzu) musím vybaviť. Viete ma prosím nasmerovať?

  NŠZ vykonáva svoju pôsobnosť len pre svoj daný šport, a to aj vo vzťahu k športovcom s jeho príslušnosťou. To znamená, že nie ste povinní zapísať oprávnenie športového odborníka - inštruktora zjazdového lyžovania do Informačného systému v športe vo vzťahu k vašej členke.
  Zapíše ju buď SLA, ak má príslušnosť k tomuto NŠZ, alebo MŠVVaŠ SR, ak nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii.

  77. Máme záujem angažovať trénera hráčov "A" mužstva z Českej republiky. Mňa by zaujímalo, aký je postup v tomto prípade, ak má dotyčný tréner licenciu udelenú českým futbalovým zväzom, či túto licenciu uznáva SFZ pre potreby slovenskej ligy, a teda či je potrebné nejaké formálne konanie za účelom jeho registrácie v registri SFZ v zmysle zákona o športe a Smernice SFZ, či bude postačovať ho zaradiť na súpisku hráčov tak, aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam s následnými sankciami, prípadne aký druh trénerskej licencie je povinný tréner mať pre potreby II. slovenskej ligy.

  V prípade, že slovenský futbalový klub má záujem angažovať trénera z inej krajiny ako Slovenská republika, je povinný predložiť oprávnenie na vykonávanie funkcie trénera. SFZ akceptuje v taktomto prípade iba licenciu trénera získanú od UEFA (UEFA B a vyššie), ktorá platí pre všetky signatárske krajiny, ktoré podpísali UEFA Coach Convetion (Konvenciu trénerov UEFA). V prípade UEFA Grassroots C to platí obdobne. (Článok 3 ods. 5 a ods. 6 Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ) Tréner zo zahraničia by mal byť evidovaný v ISSF SFZ, preto s najväčšou pravdepodobnosťou by klub mal podať žiadosť na matriku SFZ o zaevidovanie trénera do ISSF v prípade pôsobenia v súťažiach organizovaných SFZ.

  O kvalifikácii trénerov pri jednotlivých družstvách pôsobiach v súťažiach riadených SFZ pojednáva Rozpis republikových súťaží SFZ pre príslušný súťažný ročník v súčasnosti pre ročník 2018/19 (ďalej len “Rozpis súťaží SFZ 2018/19). Podľa čl. 13 písm. a) Rozpisu súťaží SFZ 2018/19 pre II. Ligu je potrebná:

  • hlavný tréner - platná UEFA PRO licencia, resp. Študent UEFA PRO licencie
  • asistent trénera - minimálne platná UEFA A licencia
  • tréner brankárov - SFZ Goalkeeper licnecia + UEFA A licencia 
  • kondičný tréner - SFZ Fitness licencia.

  78. Prosím Vás o poskytnutie informácii.
  Sme hokejový klub zaregistrovaný pod národným športovým zväzom.
  V klube máme našich odchovancov, ktorí pomáhajú trénerom klubu pri pravidelných tréningových jednotkách. Sú to chlapci,ktorí okrem hokejových povinností sa vždy angažovali aj do hokejového diania akadémie, do aktivít mimo ľadu.

  Chceli sme ich po stránke vzdelania posunúť ďalej. Nakoľko nemajú ešte maturitu, ale majú už 18-19 rokov, bolo nám povedané, že nemôžu sa prihlásiť na získanie trénerskej licencie D v ľadovom hokeji.

  Prosím Vás je to podľa zákona o športe, že podmienkou je maturita?
  Čo s chlapcami, ktorí majú ukončenú odbornú školu bez maturity?
  Ti vôbec nemôžu sa stať trénermi?
  Aj napriek tomu, že majú blízky vzťah k športu a aj dokážu svojich zverencov plnohodnotne viesť?

  Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) je športovým odborníkom

  1. tréner a inštruktor športu,
  2. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
  3. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
  4. fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
  5. kontrolór športovej organizácie (ďalej len "kontrolór"),
  6. funkcionár športovej organizácie,
  7. dopingový komisár.“.
  Zákon o športe upravuje odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner a inštruktor športu.

  Podľa § 83 ods. 2 zákona o športe tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner I. až V. kvalifikačného stupňa, pričom zákon ďalej upravuje podmienky nadobudnutia odbornej spôsobilosti pre určitý kvalifikačný stupeň.

  Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa sa podľa § 83 ods. 4 zákona o športe nadobúda
  1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
  2. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa § 83 ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona o športe,
  3. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa § 83 ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona o športe,
  4. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa § 83 ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona o športe v rámci ďalšieho vzdelávania,
  5. úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), alebo
  6. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov za podmienok určených v zákone o športe.
  Podľa § 83 ods. 11 zákona o športe je ponechaná možnosť národného športového zväzu určiť
  1. ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,
  2. podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.
  Základné predpoklady, rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (ďalej len „vyhláška“).

  Jednou z požiadaviek na výkon odbornej činnosti trénera I. až III. kvalifikačného stupňa je podľa vyhlášky aj vzdelanie, a to úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.

  Vo Vami uvedenom prípade ide o získanie trénerskej licencie D – asistent trénera.

  Zákon o športe ako aj vyhláška upravujú „odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner“ a je preto potrebné rozlišovať medzi zákonnou úpravou a systémom „licencií“ na druhej strane, pričom samotný pojem „licencia“ právne predpisy v oblasti športu neupravujú.

  Zákon o športe dáva do dispozície národného športového zväzu, aby si nadväznosť na formálne vzdelávanie upravené v zákone o športe upravil sám a to napríklad licenciami rôznych úrovní. Je však potrebné brať do úvahy skutočnosť, že na to, aby mohol niekto získať „licenciu“ trénera, musí byť trénerom v zmysle odbornej spôsobilosti podľa § 83 zákona o športe. Znamená to, že licencia trénera by mala byť spojená prinajmenšom s odbornou činnosťou tréner I. kvalifikačného stupňa a na jej nadobudnutie sa vyžaduje podľa vyhlášky č. 110/2016 Z. z. „úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie“.

  V súvislosti s Vami predloženou otázkou, čo v prípade, ak nemá niekto ukončené vzdelanie, ktoré sa vyžaduje podľa zákona o športe na pozíciu tréner, upriamujeme Vašu pozornosť na možnosť pôsobenia ako iný druh športového odborníka, ktorým je podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe „fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu“. Športový zväz tak môže takúto možnosť upraviť na základe vnútorných predpisov aj pre osoby, ktoré nemajú ukončené „úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie“ a pôsobia tak na pozíciách, pre ktoré nie je potrebné spĺňať zákonné podmienky na vykonávanie odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu.

  V danej situácii je zároveň možné, aby odborná príprava na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti prebehla aj skôr, napríklad v maturitnom ročníku, a doklad o odbornej spôsobilsti bude vydaný po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky.

  Daná problematika, ktorá je obsahom Vašej žiadosti, môže byť podnetom pre ďalšiu diskusiu so zainteresovanými subjektami o znížení kvalifikačných požiadaviek na vykonávanie odbornej činnosti trénerov v závislosti od jednotlivých kvalifikačných stupňov, a v nadväznosti na to pre možné budúce legislatívne úpravy.

  79. Ako žiak športovej triedy Gymnázia som úspešne absolvoval maturitnú skúšku zo základov športovej prípravy. Dostal som informáciu od môjho vyučujúceho, že sa mám na vás obrátiť so žiadosťou o udelenie trénerskej licencie ak sa v mojom prípade za absolvovanie maturity udeľuje. Som registrovaným a aktívnym hráčom volejbalu a členom volejbalového klubu.

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) ako aj vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (ďalej len „vyhláška“) upravujú „odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner“ a je preto potrebné rozlišovať medzi zákonnou úpravou na jednej strane a systémom „licencií“ na druhej strane, pričom samotný pojem „licencia“ právne predpisy v oblasti športu neupravujú.

  Zákon o športe dáva do dispozície národného športového zväzu, aby si nadväznosť na formálne vzdelávanie na nadobudnutie odbornej spôsobilosti upravené v zákone o športe upravil sám, a to napríklad licenciami rôznych úrovní. Je však potrebné brať do úvahy skutočnosť, že na to, aby mohol niekto získať „licenciu“ trénera, musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti trénera podľa § 83 zákona o športe. Znamená to, že licencia trénera by mala byť spojená prinajmenšom s odbornou činnosťou tréner I. kvalifikačného stupňa a na jej nadobudnutie sa vyžaduje podľa vyhlášky „úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie“.

  Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa sa podľa § 83 ods. 4 zákona o športe nadobúda
  „a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
  b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa § 83 ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona o športe,
  c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa § 83 ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona o športe,
  d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa § 83 ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona o športe v rámci ďalšieho vzdelávania,
  e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), alebo
  f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov za podmienok určených v zákone o športe."


  Obdobne platia uvedené podmienky aj pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. alebo III. kvalifikačného stupňa; pre nadobudnutie IV. alebo V. kvalifikačného stupňa je podmienkou získanie príslušného vysokoškolského vzdelania a obhájenie záverečnej práce.

  Podľa § 83 ods. 11 zákona o športe je ponechaná možnosť národného športového zväzu určiť
  „a) ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,
  b) podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.“.


  Podľa § 161h ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „žiak gymnázia s názvom športové gymnázium a žiak športovej triedy v gymnáziu alebo v strednej odbornej škole, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018“.

  Podľa § 103 ods. 5 zákona o športe odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa zákona o športe nadobúda aj fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2018 začne štúdium v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“, a toto štúdium ukončí maturitnou skúškou z predmetu športová príprava. Na základe novely školského zákona sa gymnáziá s názvom "športové gymnázium" zriadené do 31. decembra 2018 transformovali s účinnosťou od 1.9.2019 na stredné športové školy.

  Vo Vašom prípade však nejde o športové gymnázium, ale o „bežné“ gymnázium. Preto sa na Vás ustanovenie § 103 ods. 5 zákona o športe nevzťahuje.

  Možnosť nadobudnutia odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner na základe maturitnej skúšky z predmetu športová trieda žiakom športovej triedy v gymnáziu nie je upravená ani v rámci štátneho vzdelávacieho programu.

  Vzhľadom na uvedené nie je možné nadobudnúť odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. až III. kvalifikačného stupňa na základe získania Vami uvedeného vzdelania v „bežnom“ gymnáziu.

  80. Chcem vás poprosiť o pomoc so zákonom o športe, konkrétne ktorý paragraf sa vzťahuje na povinnosť trénera, že preberá zodpovednosť za zverencov počas tréningu a majstrovského stretnutia.

  Prevzatie zodpovednosti trénerom za jeho zverencov zákon o športe osobitne neupravuje.
  Na zodpovednostné vzťahy sa v takýchto prípadoch použije všeobecná právne úprava uvedená v Občianskom zákonníku, konkrétne najmä § 415, § 420 a 422 OZ.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201#predpis.cast-siesta

  81. Sme hokejový klub a máme športových odborníkov - trénerov a oni sú zapísaní v registri športu (majú licenciu) a oni nám za služby fakturujú. Nemáme s nimi žiadnu zmluvu, ani nepodnikajú (nemajú živnosť). Aké povinnosti nám vyplývajú zo zmeny zákona od 01.01.2020 ?

  Ak s nimi máme zmluvu o výkone činnosti športového odborníka v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Z. z. (ObZ), bola od 1.1.2020 nejaká zmena v povinnostiach klubu ?

  Jedinou podstatnou zmenou týkajúcou sa športových odborníkov po novele zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020 je, že pri žiadosti o oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie sa táto žiadosť už nepodáva na ministerstvo školstva, ale po novom priamo na jednotné kontaktné miesto (JKM) na okresnom úrade. Rovnaký postup platí aj pri prerušení alebo ukončení podnikania. Účinky takéhoto oznámenia nastávajú bezodkladne (dňom oznámenia). Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise ŠO do Informačného systému športu (ISŠ), ktoré pre ŠO s platným oprávnením (licenciou) vydá Národný športový zväz. JKM následne vydá ŠO oprávnenie na podnikanie a oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia. MŠ zapíše oprávnenie do ISŠ a vykonanie zápisu bezodkladne oznámi ŠO.

  Pre vykonávanie činnosti ŠO ako podnikania prostredníctvom právnickej osoby naďalej platí postup uvedený na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/

  Výkon činností ŠO ako podnikanie je len jednou z možností, ako môže športový odborník (po získaní príslušného oprávnenia od Národného športového zväzu) vykonávať svoju činnosť. ŠO môže vykonávať činnosť :

  1. ako podnikanie,
  2. na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (závislá činnosť) podľa § 49a ZoŠ,
  3. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (závislá činnosť),
  4. ako dobrovoľník alebo
  5. bez zmluvy.

  ŠO, pokiaľ si svoju odmenu fakturuje, musí mať zapísané oprávnenie na podnikanie v registri fyzických osôb v športe (musí mať zápis v časti Podnikanie športového odborníka). Je to možné podľa jednotlivých osôb overiť tu: https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?PersonActivityTypeID=expert

  Ak také oprávnenie nemá, nemôže si svoju odmenu fakturovať, išlo by z jeho strany o neoprávnené podnikanie.

  Príjem ŠO na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (§ 49a Zákona o športe) sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Odmenu na základe tejto zmluvy tréner nemôže fakturovať, ide o iný pracovno-právny vzťah. Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení zvýhodnila od 1.1.2020 zmluvu o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov. Viac info tu: http://www.ucps.sk/Novela_zakona_o_socialnom_poisteni_a_zakona_o_zdravotnom_poisteni_zvyhodnila_zmluvu_o_vykone_cinnosti_sportoveho_odbornika_pre_studentov_a_dochodcov

  82. Ako postupovať pri získaní akreditácie pilates športového štúdia:
  1. Čo všetko je potrebné pre akreditáciu pilates štúdia?
  2. Čo všetko je potrebné urobiť aby štúdio mohlo školiť vlastných pilates inštruktorov?
  3. Je potrebná evidencia v Informačnom systéme športu? https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/
  4. Register PRÁVNICKÝCH osôb v športe? http://sport.gov.sk

  Podľa § 4 písm. i) zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 288/1997 Z. z.“) platného do 31. 12. 2015 rozhodovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydávalo potvrdenia o akreditácii. Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. bolo potvrdenie o akreditácii vydávané na päť rokov a po uplynutí piatich rokov bolo vzdelávacie zariadenie povinné požiadať o novú akreditáciu.

  Prijatím zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) s účinnosťou od 1. 1. 2016, ktorým bol zrušený zákon č. 288/1997 Z. z., bol komplexne zmenený systém získavania odbornej spôsobilosti v športe vrátane zrušenia systému akreditácií.

  Podľa § 103 ods. 1 zákona o športe Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.“ a podľa § 103 ods. 2 zákona o športe „Konanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“

  Podľa zákona o športe tak získať odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktora športu možno získať len podľa podmienok upravených v § 84 zákona o športe.

  Podľa § 84 ods. 3 zákona o športe „Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu poskytuje

  1. vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport,
  2. stredná športová škola,
  3. národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.“
  V prípade pilatesu nepredpokladáme formálne vzdelávanie vysokými školami, resp. strednými športovými školami, preto je pre tento šport relevantné neformálne vzdelávanie.

  Vzhľadom na to, že pre pilates, podľa našich informácií, nepôsobí v SR národný športový zväz, postupuje sa podľa ustanovenia § 85a zákona o športe, podľa ktorého „Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu podľa § 83 až 85 športová organizácia.“.

  Podľa § 84 ods. 4 zákona o športe „Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu sa nadobúda
  1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
  2. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a),
  3. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) alebo
  4. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) v rámci ďalšieho vzdelávania.“.
  Znamená to, že kurzy neformálneho vzdelávania smerujúce k získaniu odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu pre pilates môže organizovať aj akákoľvek športová organizácia, ktorá pôsobí v danom športe a nemá pre daný šport príslušnosť k národnému športovému zväzu. Podstatné však je to, že takýto kurz musí byť organizovaný v spolupráci s niektorou so „športových“ fakúlt.

  Okrem toho prichádza do úvahy aj vzdelávanie, ktoré by formou kurzov ďalšieho vzdelávania uskutočňovala samostatne niektorá „športová“ fakulta.

  Pripájame webové prepojenie na portál na podávanie žiadostí v športe. https://ziadosti-sport.iedu.sk/

  83. K zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6, ods. (3), písm e):
  "(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka
  .
  .
  .
  e) bez zmluvy. 

  Moja prvá otázka: prosím o bližšie vysvetlenie, čo znamená v ods. (3), písm. e) bez zmluvy.
  Druhá otázka – znamená to, že bez zmluvy je možné aj vyplácanie odmien pre trénera?

  Vykonávanie športu bez zmluvy je upravené pri športovcovi v § 49 zákona o športe a analogicky by som toto ustanovenie aplikoval aj pre vykonávanie športovej činnosti pri trénerovi ako športovom odborníkovi.
  Ak niekto dostáva ako tréner odmenu za trénovanie, tak zrejme došlo k nejakej dohode o tom že podľa akých pravidiel bude táto odmena vyplácaná a teda bola dojednaná ústna zmluva.
  V takom prípade má tréner príjem zrejme ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak nejde vyslovene o príležitostný príjem.

  84. Chceme sa opýtať ohľadom získavania odbornej spôsobilosti trénerov I. až III. stupňa.

  1. Máme akreditáciu získanú v roku 2015 a jej platnosť skončí 30.11.2020.
  Na základe tejto akreditácie môžeme udeľovať trénerské osvedčenia. Dobre to chápeme, že tieto trénerské osvedčenia získané v rokoch majú platnosť len do 31.12.2021 ? (zákon č.440/2015 Z. z. § 103 ods. 4).
  V momente ukončenia vzdelávania po 30.11.2020 vydané osvedčenia na základe zákona 440/2015 § 83 a vyhlášky č.110/2016 majú platnosť na dobu neurčitú?

  2. Prišla nám taktiež žiadosť o vystavenie trénerského preukazu na základe maturitného vysvedčenia, kde absolvent športového gymnázia absolvoval v roku 2020 maturitu zo základov športovej prípravy (začal štúdium pred 2016).
  Máme a môžeme mu my ako NŠZ vydať osvedčenie, či máme mu vydať rovno preukaz na základe maturitneho vysvedčenia (vo vysvedčeni sa píše: "absolvent získal osvedčenie "športový manažér" a získal vedomosti pre odbornú spôsobilosť "tréner II.kvalifikačného stupňa" vo zvolenom športovom odvetvi).

  Podľa § 103 ods. 1 zákona o športe o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) s účinnosťou od 1.1.2016 platí, že „Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.“, t. j. vo Vašom prípade do 30.11.2020.

  V prípade, ak športový odborník nadobudol odbornú spôsobilosť vo vašom vzdelávacom zariadení na základe tejto akreditácie ešte v roku 2015, osvedčenie o jeho odbornej spôsobilosti podľa § 103 ods. 3 zákona o športe „zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.“ Tieto osvedčenia boli vydávané podľa § 12 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a to „najviac na päť rokov“.

  Ak športový odborník nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon činnosti po 1. januári 2016 vo vzdelávacom zariadení, ktoré získalo akreditáciu podľa § 103 ods. 1 zákona o športe, bolo mu možné podľa § 103 ods. 4 zákona o športe „vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou najdlhšie do 31. decembra 2021.“.

  Prijatím zákona o športe bolo v plnom rozsahu zrušené udeľovanie akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov, t. j. po uplynutí platnosti osvedčení podľa prechodných ustanovení, bude možné nadobudnúť odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti „tréner“ len podľa § 83 zákona o športe.

  K druhej otázke, ktorá sa týka „vydania osvedčenia alebo rovno preukazu zo strany NŠZ na základe maturitného vysvedčenia absolventa športového gymnázia, ktorý absolvoval maturitu zo základov športovej prípravy (začal štúdium pred 2016)“ uvádzame nasledovné.

  Podľa § 103 ods. 5 zákona o športe odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa zákona nadobúda aj fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2018 začne štúdium v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“, a toto štúdium ukončí maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.“

  Podľa § 161h ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu8) s názvom „športové gymnázium“ zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa stávajú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1. januára 2019“ a podľa § 16h ods. 2 školského zákona žiak tohto gymnázia „ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“

  Podľa § 83 ods. 9 zákona o športe O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje

  1. názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,
  2. údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia,
  3. číslo osvedčenia,
  4. označenie kvalifikačného stupňa,
  5. označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
  6. dátum a miesto vydania osvedčenia,
  7. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby,
  8. pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.“.


  Podľa § 83 ods. 10 zákona o športe, „ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie podľa odseku 9 sa vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní....“

  Následne platí, že podľa § 83 ods. 11 zákona o športe je ponechaná možnosť národného športového zväzu určiť
  „a) ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,
  b) podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.“.

  Na základe uvedeného tak osvedčenie o získaní odbornej kvalifikácie vydáva príslušná organizácia, ktorá vydala doklad o vzdelaní.
  „Preukaz na výkon odbornej činnosti tréner“ zákon o športe neupravuje. Ak je to „preukaz“ odlišný od osvedčenia a vydáva ho NŠZ podľa vnútorných predpisov v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe, je vydanie tohto preukazu už vecou príslušného NŠZ.

  85. V klube máme trénerov, ktorí pracujú v štátnej správe ako policajti a vojaci. U nás v klube trénujú deti vo svojom voľnom čase a momentálne vykonávajú činnosť športového odborníka ako dobrovoľníci čo však nie je úplne vyhovujúce na základe toho v akom rozsahu to vykonávajú atď.

  Moja otázka:
  Môže zamestnanec štátnej správy vykonávať činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo do úvahy pripadá len vykonávanie činnosti na pracovnú zmluvu / dohodu alebo ako dobrovoľník?

  Možno by bolo možné vyriešiť problém aj výkladom, ale personálny útvar MV SR, resp. PZ mal podľa mojich informácií po zmene Zákona o športe v roku 2017 skôr reštriktívny výklad. Pritom nikde (v dôvodovej správe) pri tejto zmene Zákona o športe schválenej koncom roku 2016 nebolo uvedené, že jej účelom/cieľom by bolo obmedziť policajtov, colníkov a ďalšie skupiny športových odborníkov v zárobkovom vykonávaní športovej činnosti (popri výkone služby policajta, colníka, hasiča), ktorú do roku 2017 legálne vykonávali ako SZČO v rámci výnimky zo zákazu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Dopady tejto zmeny komplikujú život všetkým športom, v ktorých majú trénerov, rozhodcov a iných športových odborníkov, ktorí majú zo športovej činnosti športového odborníka nejaký príjem, vzhľadom na ekonomické pomery v športe skôr v rovine "slušnosti" ako trhovej hodnote ich práce/služby/činnosti pre spoločnosť a najmä pri mládeži ich pôsobí pomerne dosť.

  Vedenie personalistov sa však údajne medzičasom zmenilo, tak by sa možno mohli policajti, ktorých sa to týka, prípadne aj Váš klub obrátiť aj na personálny útvar MV SR, resp. PZ a prekonzultovať problém, prípadne vyžiadať stanovisko.

  Tu je stránka s pripomienkami UčPS, pozrite si zásadnú pripomienku uplatnenú nad rámec zákona (úplne na konci materiálu):
  http://www.ucps.sk/Zasadne_pripomienky_UcPS_uplatnene_k_navrhu_zakona_o_sporte

  86. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie odborného názoru týkajúceho sa činnosti športového odborníka. Máme v klube trénera, ktorý je zároveň učiteľom na základnej škole a stal na riaditeľom školy.
  Dostali som otázku, či je táto funkcia zlučiteľná s činnosťou športového odborníka, trénera futbalu. Vedeli by ste mi v tomto ohľade poradiť?

  Pracovnoprávny vzťah riaditeľa škody sa riadi zákonom o výkone práce vo verejnom zaujme podla zákona č. 552/2003 Z.z., kde je v § 9 ods. 2 upravená výnimka zo zákazu podnikania, výkonu inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, a to tak, že tento zákaz sa nevzťahuje na športovú činnosť.

  Činnosť trénera ako športového odborníka je typickou športovou činnosťou (definícia je v § 3 pism. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe), takže na túto činnosť sa uvedený zákaz nevzťahuje. A to bez ohľadu na to, či je táto športová činnosť vykonávaná odplatným spôsobom, či už na báze podnikania, dobrovoľníckej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu.

  87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

  Sme vzdelávacou inštitúciou oprávnenou overovať splnenie úplnej odbornej spôsobilosti wellnes pracovník – masérske služby a obracajú sa nás mnohí uchádzači o skúšku práve z radov športových masérov a pýtajú sa ako majú postupovať.

  Napriek prechodnému obdobiu 5 rokov a následnému začatiu overovania až v roku 2019 a tiež s ohľadom na pandemické opatrenia (2 roky) nebolo možné kapacitne preskúšať všetkých záujemcov a mnohí na overenie stále čakajú, čo im blokuje výkon povolania. 

  V tejto súvislosti máme niekoľko otázok:
  1. Ktorí športoví maséri budú/boli z registra vyradení a ako majú postupovať ďalej, keď chcú vykonávať činnosť športového maséra?
  2. Ktorí športoví maséri nebudú/neboli z registra vyradení a čo preto majú/mali urobiť?
  3. Maséri, ktorí sú aj športoví ale pracujú aj v iných zariadeniach nemôžu byť registrovaní v registri fyzických osôb v športe?
  4. Nebolo by možné upraviť lehotu (prechodné obdobie) na rušenie registrácie z vyššie uvedených dôvodov?

  Odpoveď k otázkam č.1 a č.2

  Do roku 2016 bol „športový masér“ odborníkom v oblasti telesnej kultúry upraveným vyhláškou č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky. Odborná spôsobilosť sa nadobúdala na základe akreditovaného vzdelávania v športe.

  Od 1. 1. 2016 nadobudnutím účinnosti zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) v rámci neformálneho akreditovaného vzdelávania prešlo vzdelávanie masérov do režimu celoživotného vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Podľa prechodného ustanovenia § 103 ods. 3 zákona o športe „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.“.

  Dokladom o získanej odbornej spôsobilosti je v zmysle prechodného ustanovenia osvedčenie o odbornej spôsobilosti získané na základe vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení, nie doklad o vzdelaní.

  V prípade otázok vyradenia „maséra“ z registra fyzických osôb v športe, je potrebné vychádzať z dokladu o odbornej spôsobilosti, ktorým disponuje.

  Do prvej skupiny patria športoví odborníci, ktorí svoju odbornú spôsobilosť nadobudli absolvovaním formálneho vzdelávania, a teda disponujú dokladom o vzdelaní, ktorý preukazuje ich odbornú spôsobilosť. Týmto osobám ktoré vykonávajú činnosť „maséra“ pre športovú organizáciu alebo športovca nezaniká odborná spôsobilosť a ostávajú športovými odborníkmi tzn. ostávajú v registri fyzických osôb v športe.

  Druhú skupinu tvoria športoví odborníci, ktorí svoju odbornú spôsobilosť nadobudli absolvovaním akreditovaného vzdelávania podľa predpisov účinných do 1. septembra 2008 a športový odborníci, ktorí svoju odbornú spôsobilosť nadobudli akreditovaným vzdelávaním podľa predpisov účinných od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2015. Takýto športoví odborníci už od 1.1.2022 nedisponujú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti. Ak takéto osoby budú chcieť vykonávať činnosť „maséra“ pre športovú organizáciu alebo pre športovca musia svoju odbornú spôsobilosť získať po nadobudnutí kvalifikácie "Wellness pracovník - masérske služby" a následne ak budú vykonávať svoju činnosť pre športovú organizáciu alebo pre športovca zapíšu sa do registra fyzických osôb v športe a budú považovaný za športových odborníkov.

  V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že podľa dostupných informácií už viaceré subjekty poskytujú a organizujú kurzy na získanie odbornej spôsobilosti s názvom wellness masérske služby

  1. Ak športový odborník má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vykonáva činnosť pre športovú organizáciu alebo športovca ostáva v registri fyzických osôb v športe t.j ostáva športovým odborníkom.

  2. Ak športovému odborníkovi bolo na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané živnostenské oprávnenie, a chcel naďalej svoju činnosť vykonávať ako živnosť, mimo oblasti športu a športovej organizácie platilo pre neho § 80ab ods. 2 živnostenského zákona.

  Podľa § 80ab ods. 2 živnostenského zákona živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.

  Tejto osobe skončila platnosť o odbornej spôsobilosti 31.12.2021 rovnako ako aj možnosť zotrvania v evidencií fyzických osôb v športe. Táto osoba bola ako športový odborník evidovaná v registri fyzických osôb v športe iba „dočasne“ pre účely evidencie z dôvodu novelizácie právnych predpisov (tzn. stratili materiálny základ pre zotrvanie v registri fyzických osôb v športe).

  Ak bude chcieť osoba vykonávať živnosť pod názvom masérske služby bez statusu športového odborníka má možnosť postupovať podľa č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“)

  • vo formálnom vzdelávaní (v školskom systéme), ak ide o viazanú živnosť masérske služby alebo
  • v neformálnom vzdelávaní (v systéme ďalšieho vzdelávania), ak ide o viazanú živnosť wellness masérske služby.
  Od 1. 1. 2019 na získanie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 2 (položka č. 53) živnostenského zákona na výkon viazanej živnosti s názvom masérske služby je potrebné
  1. absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
  2. absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
  3. absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru.
  V rámci neformálneho vzdelávania sa na výkon viazanej živnosti s názvom wellness masérske služby (položka 53a prílohy č. 2 živnostenského zákona) vyžaduje osvedčenie o úplnej kvalifikácii v súlade s § 19 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa nadobúda v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu vo vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania.

  Odpoveď k otázke č. 4

  Podľa citovaných ustanovení platnosť dokladov o odbornej spôsobilosti športového maséra vydaných po 1. 1. 2016 skončila priamo zo zákona. Predĺženie ich platnosti nie je možné vykonať žiadnym administratívnym úkonom a nie je rovnako možné ani upraviť lehotu na zrušenie ich registrácie. To platí bez ohľadu na okolnosti, ktoré boli spojené so súčasnou mimoriadnou situáciou, resp. núdzovým stavom. Predĺženie tejto lehoty by bolo možné vykonať jedine zákonom, ktorý by nadobudol účinnosť pred 31. decembrom 2021. Po uplynutí tohto dátumu nie je možné predĺženie platnosti ani zmenou zákona.

   

  Po zániku platnosti povolenia alebo osvedčenia masérov v dôsledku uplynutia doby ich platnosti už zákonodarca nemôže ex post "oživiť" takéto osvedčenie alebo povolenie. Môže však schváliť pravidlo, ktorým ustanoví, že osobám, ktoré boli držiteľom takého osvedčenia alebo povolenia, bude za splnenia zákonných podmienok vydané nové osvedčenie alebo povolenie.

  Ak chce športový odborník podnikať prostredníctvom s.r.o. je potrebné aby si s.r.o. zaevidovala živnosť \"športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\" a následne sa s.r.o. zaregistrovala do registra PO v športe.
  Chcela by som požiadať o upresnenie ďalšieho postupu.
  A taktiež aké doklady sú potrebné priložiť pri registrácií FO v športe cez ministerstvo.

  Ďakujem
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Ján Čelko    13. september 2016 23:56
  Dobrý deň,
  Chcem sa informovať na trénerskú licencie pred rokom 2008. Trénerovi bola udelená licencia na dobu neurčitú, ale tréner nemá ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Môže ďalej trénovať, alebo si musí dokončiť úplné stredoškolské vzdelanie a ak si to musí dokončiť-je možnosť trénovať aj počas štúdia?
  Ďakujem
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi „licenciou“ a odbornou spôsobilosťou.
  V predmetnom prípade nie je uvedený konkrétny rok, ale možno predpokladať, že ide o obdobie pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 300/2008 Z. z. o podpore a organizácii športu (účinnosť nadobudol 1. 9. 2008). Tento dátum je smerodajný vo vzťahu k \"trénerským stupňom\" a \"trénerským triedam\". Pred 1. 9. 2008 platili trénerské triedy.
  Relevantnými predpismi boli v tom čase zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacia vyhláška č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.
  Podľa uvedených predpisov sa odborná spôsobilosť získavala v kategórii tréner III. triedy, tréner II. triedy, tréner I. triedy a od roku 2000 aj diplomovaný tréner.
  Z otázky nie je jasné, akú \"triedu\" príslušný tréner získal. Pre rôzne triedy platili rôzne podmienky, ako ich možno získať, pričom v niektorých prípadoch sa stredoškolské vzdelanie podľa vyhlášky nevyžadovalo.
  V roku 2016 došlo vykonávacou vyhláškou k novému zákonu o športe ku konverzii vtedajších tried na kvalifikačné stupne, ktoré existujú od roku 2008.
  Ide o § 5 ods. 4 vyhlášky č. 110/2016 Z. z..
  V súčasnosti je v legislatívnom procese novela zákona o športe, ktorá problematiku osôb, ktoré získali niektorú z tried rieši komplexnejšie, a to tak, že vo vzťahu k oprávneniam týchto osôb sa postupuje podľa predpisov účinných v čase, kedy bola odborná kvalifikácia získaná a v prípade, ak zväz už vykonal konverziu na niektorý z kvalifikačných stupňov, pre daného športového odborníka platí to, čo je preňho výhodnejšie.
  V každom prípade, ak niekto podľa „starých“ predpisov získal odbornú spôsobilosť (či už v triede alebo v kvalifikačnom stupni), prijatím zákona o športe a jeho vykonávacej vyhlášky o túto spôsobilosť neprišiel, buď mu ostane „stará“ trieda a oprávnenia jej prislúchajúce alebo už zväz vykonal konverziu na kvalifikačný stupeň.

  Zákon č. 288/1997 Z. z. ani vyhláška č. 257/1998 Z. z. pojem „licencia“ neupravovali, rovnako ako ho neupravuje súčasný zákon o športe. Z obsahového hľadiska však v súčasnosti ide o ustanovenie § 83 ods. 10 zákona o športe, podľa ktorého: „Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť,
  a) ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,
  b) podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.“
  „Licencovanie“ je tak zákonom o športe zverené do pôsobnosti národných športových zväzov, a to aj vo vzťahu k nakladaniu s prípadnými „licenciami“ získanými pred nadobudnutím účinnosti zákona o športe.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Hana Tőcziková    13. apríl 2016 16:25
  Dobrý deň.
  Do konca apríla 2016 má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doterajší športový register prebudovať.
  Podľa § 104 ods. 2 športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.
  To znamená, že do času, kým nie je funkčný informačný systém športu, športová organizácia by mala zverejniť údaje o športových odborníkoch, ktorí pre ňu vykonávajú odbornú činnosť, na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca 2016.
  Zverejnenie je možné aj inou formou, napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v zákonom predpísanom rozsahu (§ 82 ods. 1 zákona o športe).
  Kde nájdeme tabuľku - prípadne tlačivo, ktoré údaje majú -musia byť zverejnené na webovom sídle zväzu. Treba brať do úvahy aj to, že platí zákon č.122/2013 o ochrane osobných údajov.
  Ďakujem.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Hana Tőcziková    13. apríl 2016 16:25
  Dobrý deň.
  Do konca apríla 2016 má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doterajší športový register prebudovať.
  Podľa § 104 ods. 2 športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.
  To znamená, že do času, kým nie je funkčný informačný systém športu, športová organizácia by mala zverejniť údaje o športových odborníkoch, ktorí pre ňu vykonávajú odbornú činnosť, na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca 2016.
  Zverejnenie je možné aj inou formou, napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v zákonom predpísanom rozsahu (§ 82 ods. 1 zákona o športe).
  Kde nájdeme tabuľku - prípadne tlačivo, ktoré údaje majú -musia byť zverejnené na webovom sídle zväzu. Treba brať do úvahy aj to, že platí zákon č.122/2013 o ochrane osobných údajov.
  Ďakujem.
  + - Hodnotenie:-1 Počet hodnotení:1
  František Ferenc    21. marec 2016 11:20
  V prípade, že akreditácia pre výkon rozhodcu bola udelená 20.12.2015 na 5 rokov, tzn.do 20.12.2015. Je možné pokračovať v doterajších SZČO, s.r.o., a.s. po preukázaní platnosti tejto akreditácie až do termínu 20.12.2015 v pôvodnom znení? Týka sa to aj fakturácie za tieto služby ako s.r.o.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Sepeši    22. marec 2016 22:18
  20.12.2015 už bolo, ak ste mysleli rok 2016 tak by to tak malo byť, Vykonávanie zárobkovej činnosti športového odborníka, resp. podnikania s.r.o. už nebude na základe živnosti ale na základe § 6 zákona o športe na základe zapísania do IS športu. IČO ani DIČ sa nemení, mení sa len zaradenie športového odborníka na účely dane z príjmov pod nové ustanovenie § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o dani z príjmov /predtým § 6 ods. 1 písm. b) ZoDP/. Pozrite prosím otázky a odpovede č. 13, 15, 16 a 17.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Ľubomír Švanda    1. september 2019 10:35
  Pekný deň
  prosím v akom postavení je hlavný usporiadateľ zápasu a bezpečnostný manager ? Sú považovaní za športových odborníkov a zdaňujú sa podľa §5 ods. 1 písmeno \"m\" daňového zákona ako závislá činnosť ?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Pavol Čech    15. marec 2016 22:25
  Dobrý deň,
  Chcem Vás poprosiť o radu, aká je veková hranica pre účasť na školení trénerov? Podľa vyhlášky 110/2016 to nie je úplne jasné. V prílohe 1 sa len píše, že tréner 1. kvalifikačného stupňa má úplné stredné všeobecné vzdelanie, .... To znamená, že sa školenia môže zúčastniť len osoba s ukončeným stredoškolským vzdelaním ?! Ak áno, tak ako je to s osobami, ktoré budú maturovať napr. v máji 2016, môžu sa zúčastniť školenia aj pred maturitnou skúškou ak je skúška plánovaná až po termíne maturitnej skúšky?
  Vopred ďakujem za radu.
  Upravené 15.marec 2016 22:29
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Daniela Hrončová    18. február 2016 08:08
  Dobrý den,
  veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o informáciu, či v prípade, že športový odborník už má živnosť na inú činnosť, teda nie na vykonávanie činnosti športového odborníka t.j. robí na živnosť niečo iné, či aj v tom prípade treba, aby sa šiel zahlásiť na daňový úrad, po zapísaní do registra FO v športe. Aký je postup v tom prípade, keď chce činnosť športového odborníka vykonávať ako SZČO (živnosť športového odborníka ešte nemal) a taktiež chce vykonávať inú činnosť na ktorú už má živnosť?
  Ďakujem
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:3
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti