Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

GRÉCKY NÁVRH ZÁKONA NA BOJ PROTI NÁSILIU A AUTONÓMIA FUTBALU V GRÉCKU  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.09.2015JUDr. Oliver Pravda, LL.M. (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  GREEK DRAFT BILL FOR THE CONFRONTATION OF VIOLENCE IN SPORTS
  AND AUTONOMY OF FOOTBALL IN GREECE

  JUDR. OLIVER PRAVDA, LL.M.
  KONCIPIENT V ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII SOUKENÍK-ŠTRPKA
  E-MAIL: PRAVDA.OLIVER@GMAIL.COM


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  FIFA, UEFA, SFZ, Grécky futbalový zväz, návrh zákona, Zákon o športe, vláda, autonómia a suverenita futbalu, kompetencie Stáleho súdu pre šport, násilie v športe

  KEY WORDS:
  FIFA, UEFA, SFA, a bill, the Sports Code, government, autonomy and sovereignity of football, competences of Permant Court for Sport, violence in sport

  ABSTRAKT:
  Príspevok poskytuje pohľad na suverenitu medzinárodného futbalu a vplyvu FIFA na vnútornú politiku štátov a zákonodarného procesu v týchto štátoch. Ďalej analyzuje dopad návrhu Zákona o športe na autonómiu SFZ a jeho orgánov, ako aj na a rešpektovanie medzinárodných futbalových predpisov.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  An article provides a viewpoint on sovereignity of international football and impact of FIFA towards the internal politics of the countries and on the law-making process in respective countries. Furthermore it analyzes an impact of the Sports Code on autonomy of SFA and bodies of SFA, as well as on respecting the international football regulations.


  ÚVOD

  Cieľom príspevku je analyzovať situáciu v Grécku v súvislosti s gréckym návrhom zákona, ktorý má byť v krátkej budúcnosti prijatý. Tento návrh zákona presúva kompetencie z futbalového hnutia na štát, čo porušuje hlavný princíp, na ktorom je postavený medzinárodný futbal a ktorý FIFA chráni na celom svete. Týmto hlavným princípom je autonómia futbalového hnutia a jeho nezávislosť od akýchkoľvek tretích subjektov, predovšetkým od štátu. Nakoľko grécky návrh zákona porušuje tieto princípy, FIFA oficiálne upozornila Grécky parlament, že pokiaľ prijme návrh zákona v znení, ktoré nerešpektuje suverenitu FIFA, tak FIFA bude nútená vylúčiť Grécky futbalový zväz z FIFA, čo by bol de facto koniec futbalu v Grécku – grécke kluby a hráči by nemohli nastúpiť v žiadnej súťaži, ktorá sa hrá pod hlavičkou FIFA, teda by nemohli hrať v podstate nikde na svete, len v Grécku a nemohli by sa zúčastňovať ani Majstrovstiev sveta a Európy. Keďže na Slovensku sa taktiež pripravuje nový Zákon o športe, športová verejnosť by sa mohla domnievať, že slovenskému futbalu hrozí podobný osud ako tomu gréckemu a že Zákon o športe môže slovenskému futbalu paradoxne viac uškodiť ako pomôcť. Tento príspevok preto porovnáva hlavné rozdiely medzi právnou úpravou v Grécku a na Slovensku a analyzuje koncept návrhu Zákona o športe vo svetle medzinárodných futbalových predpisov.

  V Grécku existuje dlhodobý problém s vandalmi a agresivitou počas futbalových zápasov. FIFA podľa Grécka nepreukázala, že vie poskytnúť adekvátne nástroje na boj s násilím počas futbalových zápasov.

  Grécka vláda sa rozhodla vziať iniciatívu do svojich rúk a predstavila návrh zákona, ktorý dáva Grécku a príslušným gréckym orgánom také kompetencie, ktoré umožnia efektívne bojovať s problémom, s ktorým sa Grécky futbalový zväz, resp. UEFA a FIFA nevie vysporiadať, nakoľko nedisponujú takými kompetenciami, ktoré by vedeli rýchlo a účinne zastaviť tento nežiaduci trend v gréckom futbale.

  GRÉCKY NÁVRH ZÁKONA S NÁZVOM „NÚDZOVÉ OPATRENIA NA KONFRONTÁCIU NÁSILIA V ŠPORTE A INÉ USTANOVENIA“

  Keďže ani UEFA nedisponuje zatiaľ celým oficiálnym prekladom tohto návrhu zákona, UEFA sa rozhodla z vlastnej iniciatívy vyjadriť ku kľúčovým a najproblematickejším ustanoveniam návrhu gréckeho zákona, ktorý nerešpektuje Štatút FIFA a Štatút UEFA ohľadne autonómie členských asociácií začlenených pod UEFA, resp. FIFA. Nižšie uvedené ustanovenia sú kľúčovými ustanoveniami, ktoré sú pre UEFA a FIFA neakceptovateľné (bolo pravdepodobne vykonaných viacero zmien tohto zákona, ale tieto zatiaľ nie sú verejne dostupné). Doposiaľ bol zverejnený len anglický preklad kľúčových ustanovení návrhu gréckeho zákona. Tento preklad poskytol FIFA a UEFA Grécky futbalový zväz[1]:

  • Podčiarknuté pasáže textu navrhuje UEFA vymazať,
  • pasáže textu písané tučným písmom navrhuje UEFA zase doplniť:

  (i) Článok 1(3)

  1. veta: „V prípade uvedených v odseku 2, Minister športu môže taktiež ako opatrenie na prevenciu opakovania podobných udalostí a správania sa, dočasne zakázať, na jeden alebo viac športových dní, hranie (complition?) špecifických zápasov, prerušiť na trvalo národný šampionát, alebo iné domáce podujatia, na základe odôvodneného rozhodnutia prijatého na základe stanoviska Komisie pre boj s násilím a relevantnými športovými zväzmi, taktiež môže zakázať na základe opodstatneného rozhodnutia účasť na ďalších podujatiach/sezónach účasť gréckych mužstiev v medzinárodných súťažiach po konzultácii s medzinárodnými zväzmi a ich názormi.

  3. veta: „V prípade porušenia svojich povinností, popri akýchkoľvek iných dôsledkoch a sankciách, môže Minister športu uložiť, na základe opodstatneného rozhodnutia a po predchádzajúcom prejednaní veci, pokutu od 25.000 do 5.000.000 eur, najmä za porušenia zákazu účasti gréckeho mužstva na medzinárodných súťažiach od 25.000 do 25.000.000 eur za každý z hore uvedených prípadov, berúc do úvahy závažnosť porušenia, možnosť opakovania, stupeň a rozsah dôsledkov ktoré sa objavili, alebo ktoré hrozili a prínos, ktorý mohol alebo mal byť dosiahnutý.“

  (ii) Článok 5

  odsek 1: „Do 5 mesiacov od zverejnenia tohto zákona a na základe rozhodnutia prijatého kompetentným orgánom Gréckeho futbalového zväzu, všetky futbalové disciplinárne a súdne orgány Gréckeho futbalového zväzu teraz pozostávajú zo všeobecných sudcov, ktorí sú vybraní a vymenovaní Gréckym futbalovým zväzom. Rozhodnutia sa zverejňujú nie neskôr ako 10 dní po prejednaní prípadu.

  odsek 2: „V rovnakej dobe 5 mesiacov, a na základe rozhodnutia prijatého príslušným orgánom Gréckeho futbalového zväzu, aktívny verejný všeobecný sudca alebo prokurátor ako prvoinštančný verejný prokurátor, je vybraný a vymenovaný Gréckym futbalovým zväzom ako kompetentným prokurátorom pre futbalové delikty v rámci sústavy disciplinárnych rozhodnutí Gréckeho futbalového zväzu a je zastúpený všeobecným sudcom alebo aktívnym verejným prokurátorom taktiež vybratým a dosadeným Gréckym futbalovým zväzom. Prokurátor aj sudca sú ustanovený rozhodnutím Najvyšším súdnym výborom.

  Odsek 5: „Správny poplatok, ktorý je výnosom štátneho rozpočtu a je uložený po konzultácii s relevantnými športovými zväzmi, vo výške od 1% do 3% sumy utŕženej za vstupenky na profesionálne kategórie futbalu, basketbalu a volejbalu, na pokrytie výdavkov vlády na účasť sudcov v disciplinárnych a súdnych orgánoch.“

  (iii) Nový článok 15(2): „Futbalové záležitosti a záležitosti organizačného a prevádzkového charakteru futbalového zväzu sú regulované Gréckym futbalovým zväzom v rámci jej samosprávnej funkcie a v súlade s jej štatútmi a reguláciami, ktoré musia byť v súlade s Ústavou, s legislatívou a berúc v úvahu že Grécky futbalový zväz riadi svoje záležitosti nezávisle bez vplyvu tretích strán v súlade s reguláciami Medzinárodnej a Európskej futbalovej federácie (FIFA/UEFA), ktorej je Grécky futbalový zväz členom.“

  DOPAD NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE[2] NA SUVERENITU/AUTONÓMIU SFZ

  Na základe hore uvedeného je možné predpokladať, že so slovenským Stálym súdom pre šport by FIFA a UEFA nemala mať principiálny problém. Zásadný rozdiel, ktorý je medzi slovenským návrhom Zákona o športe a gréckym návrhom zákona je ten, že v Grécku bude môcť tretí subjekt mimo futbalovej, resp. športovej samosprávy priamo ovplyvniť účasť futbalových mužstiev na súťažiach a tretí subjekt ich môže priamo sankcionovať.

  Hore uvedenými navrhovanými úpravami návrhu gréckeho zákona sa UEFA snaží primárne o jednu hlavnú zmenu. UEFA vôbec nemení návrh zákona ako takého, nemení ani opatrenia a možnosti ukladania sankcií, snaží sa len o to, aby všetky tieto kompetencie boli v rukách Gréckeho futbalového zväzu. Tento koncept slovenský návrh Zákona o športe zachováva a rešpektuje.

  Na Slovensku prijatím nového Zákona o športe primárne nehrozí, že tretí subjekt bude môcť priamo ovplyvňovať dianie vo futbale a tiež nehrozí, že tretí subjekt bude môcť obmedzovať kluby, alebo reprezentáciu, alebo ukladať futbalovým klubom sankcie. V návrhu nového Zákone o športe sa všetky kompetencie, ktoré má SFZ v súčasnosti ponechávajú SFZ aj naďalej, čo garantuje § 89 ods. 2 Zákona o športe:

  „Stály súd prejednáva a rozhoduje spory podľa odseku 1, ak tieto spory neprejednáva a nerozhoduje orgán športovej organizácie na riešenie sporov podľa predpisov športovej organizácie alebo iný orgán príslušný podľa predpisov športovej organizácie.“

  Keďže SFZ má svoje vlastné rozhodovacie orgány, tak SFZ bude môcť fungovať presne tak, ako fungoval aj pred prijatím návrhu Zákona o športe. Rozhodnutia SFZ budú môcť byť preskúmané Stálym súdom pre šport len v jednom prípade, keď niektorí z orgánov SFZ vydá rozhodnutie, ktoré je nezákonné, alebo v rozpore so stanovami SFZ, tak ako uvádza § 90 ods. 1 návrhu Zákona o športe:

  „Ak člen športovej organizácie, ktorá má formu občianskeho združenia, alebo iná osoba so zväzovou príslušnosťou alebo klubovou príslušnosťou považuje rozhodnutie orgánu športovej organizácie, proti ktorému už nemožno podľa stanov alebo iných predpisov športovej organizácie podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať stály súd o jeho preskúmanie.“

  Túto kompetenciu v súčasnosti vykonáva v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov okresný súd.[3]

  Z uvedeného vyplýva, že tretí subjekt – Stály súd pre šport, len dohliada na dodržiavanie predpisov SFZ (predpisov, ktoré si sám SFZ vytvára) a dohliada na zákonnosť rozhodnutí orgánov SFZ, teda:

  1. Stály súd pre šport môže preveriť, či rozhodovací orgán vytvorený SFZ-om rozhodol v súlade s predpismi, ktoré si vytvoril SFZ,
  2. Stály súd pre šport môže preveriť, či rozhodovací orgán vytvorený SFZ-om rozhodol v súlade so zákonmi SR.

  MOŽNÉ OBMEDZENIE SAMOSPRÁVY SFZ ZÁKONOM O ŠPORTE

  Pod písmenom a) a b) vyššie sú uvedené jediné dve situácie, kedy môže Stály súd pre šport ovplyvniť suverenitu a samosprávu SFZ. V prípade uvedeným pod písmenom a) Stály súd zabezpečuje rešpektovanie predpisov SFZ, teda žiadnym spôsobom nemôže ovplyvniť fungovanie SFZ.

  V prípade uvedenom pod písmenom b) by Stály súd pre šport teoreticky mohol rozhodnúť takým spôsobom, že niektorý z predpisov nie je v súlade s právom SR. V prípade, že by Stály súd pre šport prijal rozhodnutie, ktoré bude deklarovať nesúlad športových predpisov SFZ s právom SR, tak v zmysle § 91 ods. 4 návrhu Zákona o športe:

  „Ak stály súd rozhodol o nesúlade predpisov športovej organizácie so všeobecne záväznými právnymi predpismi, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia právne účinky.“

  Takýmto rozhodnutím môže „tretia strana“ teoreticky zasiahnuť do suverenity SFZ/futbalovej samosprávy. Je dôležité ale uviesť, že potom, ako príslušné ustanovenia stratia platnosť v dôsledku ich nesúladu s právom SR, tak je zase len a len na SFZ, aby prijal také znenie týchto ustanovení, ktoré budú v súlade s právom SR a zároveň budú rešpektovať predpisy FIFA, UEFA a záujmy SFZ. Nijaký orgán nemôže SFZ-u nariadiť, čo má robiť a ako sa má správať, teda samospráva a suverenita SFZ je zachovaná a garantovaná priamo samotným návrhom Zákona o športe. Je však potrebné podčiarknuť, že činnosť SFZ ako aj jej samotné predpisy musia byť v súlade s právnym poriadkom SR.

  Jediný ďalší aspekt, ktorý by teoreticky mohol vadiť zástupcom FIFA a UEFA je kompozícia sudcov Stáleho súdu pre šport. Tu je nutné poukázať na Článok 5 ods. 1 a ods. 2 gréckeho návrhu zákona, kde UEFA vyznačenými zmenami dbá na to, aby o futbale nemohli rozhodovať verejné súdy, ale aby rozhodovacie orgány Gréckeho futbalového zväzu dostali všetky kompetencie, ktoré sa navrhovali dať všeobecným súdom. Aj keď sa športová verejnosť domnieva, že kompozícia sudcov Stáleho súdu pre šport porušuje tento princíp, v skutočnosti nie je tomu tak. Treba si uvedomiť, že Stály súd pre šport nie je súdom spadajúcim do pôsobnosti futbalu, teda na tento súd sa nijakým spôsobom nevzťahujú predpisy FIFA a UEFA. Stály súd pre šport je súd zriadený štátom pre všetky športové odvetvia a preto sudcovia Stáleho súdu pre šport môžu byť ustanovení takým spôsobom, ako uzná suverénna Slovenska republika za vhodné a primerané.

  Kompozícia sudcov Stáleho súdu pre šport nijakým spôsobom neovplyvňuje kompozíciu sudcov rozhodovacích orgánov SFZ. Rozhodovacie orgány SFZ-u budú aj po prijatí návrhu Zákona o športe tvorené výlučne na základe predpisov SFZ a FIFA. Medzinárodné organizácie FIFA a UEFA vôbec nemusí zaujímať, ako sú sudcovia Stáleho súdu pre šport vyberaní a menovaní, pretože Stály súd pre šport nebude mať nič spoločné s rozhodovacími orgánmi SFZ. Stály súd pre šport nebude spadať pod SFZ a preto nemá žiadnu povinnosť rešpektovať predpisy FIFA o zložení sudcov podľa ustanovenia čl. 22 písm. b) FIFA RSTP, ktorý hovorí o koncepte nezávislého arbitrážneho tribunálu, ktorý zaručuje spravodlivý proces rešpektujúc princíp rovnakého zastúpenia hráčov a klubov v rámci národného futbalového zväzu alebo v zmysle existujúcej kolektívnej zmluvy[4]. Takýto orgán na Slovensku existuje, je ním jednak Rozhodcovský súd SFZ a aj Komora SFZ pre riešenie sporov. Po prijatí návrhu nového Zákona o športe bude v rámci prostredia SFZ naďalej pôsobiť iba Komora SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovský súd SFZ zanikne, nakoľko návrh nového Zákona o športe v svojom novelizačnom článku VIII, ktorým sa bude meniť a dopĺňať zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov predpokladá, že v rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory zo športovej činnosti. Takáto zmena zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov bude mať za dôsledok to, že všetky spory v rámci futbalu budú spadať do rozhodovacej pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov, pričom tie spory, ktoré budú obsahovať medzinárodný prvok, budú priamo spadať do rozhodovacej právomoci príslušných orgánov FIFA. Je potrebné uviesť, že v rámci futbalu na Slovensku Stály súd pre šport bude plniť len funkciu „strážcu zákonnosti rozhodnutí“ už existujúcich rozhodovacích orgánov SFZ a žiadna z kompetencií týchto rozhodovacích orgánov SFZ neprechádza na Stály súd pre šport.

  V tejto súvislosti je vhodné poukázať aj na ďalší podstatný rozdiel ktorý odlišuje kompetencie, ktoré mali byť dané gréckym orgánom od kompetencií, ktorými bude disponovať Stály súd pre šport. Grécky návrh zákona je cielene mierený na jedno športové odvetvie a to na futbal. Na druhej strane Stály súd pre šport bude aplikovať príslušné zákony Slovenskej republiky na všetky športové odvetvia v Slovenskej republike rovnako.

  STAV GRÉCKEHO NÁVRHU ZÁKONA K 22.5.2015

  Dňa 22.5.2015 Grécky futbalový zväz zverejnil list z 20.5.2015[5], ktorým UEFA a FIFA informovala gréckeho námestníka ministra kultúry, pána Stavrosa Kontonisa o skutočnosti, že UEFA a FIFA na základe anglického prekladu článkov 5 a 15.2 konečného návrhu zákona má za to, že pripomienky zo strany UEFA a FIFA v záujme zachovania nezávislosti Gréckeho futbalového zväzu boli akceptované.

  UEFA a FIFA budú ďalej detailne monitorovať proces prijímania tohto nového gréckeho zákona s názvom „Núdzové opatrenia na konfrontáciu násilia v športe a iné ustanovenia“ aby sa uistili, že nezávislosť Gréckeho futbalového zväzu zostane v plnej miere zachovaná.

  Poznámky pod čiarou:
  1. http://www.epo.gr/media/files/FIFA_UEFA/20150502_FIFA%20UEFA%20letter%20to%20Greek%20Sport%20Ministry%20re%20amendments%20to%20the%20n....pdf ^
  2. https://docs.google.com/document/d/1AwIZhexHYBnlpCQgKfT8YJ1R6GrKdnBmo-4ZOjYxOY8/edit ^
  3. § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov: „(1) Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.“ ^
  4. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Playerss Edition 2014, dostupné na internete: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_2014_e_neutral.pdf ^
  5. http://www.epo.gr/News.aspx?a_id=45849&NewsType=21 ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti