Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

III. ročník Memoriálu Milana Hanzela (2011) - základné informácie o podujatí NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.09.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základné informácie o podujatí:

  Názov podujatia: III. ročník Memoriálu Milana Hanzela
  Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní na počesť pamiatky priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela, CSc.
  Termín konania: 17. Novembra 2011 (štvrtok; v SR je štátny sviatok: Deň boja za slobodu a demokraciu)
  Miesto konania športovej i spoločenskej časti podujatia: Bratislava, športová hala Pasienky (Trnavská cesta 29) - na mape
  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s malými úpravami
  Účastníci: predpokladá sa účasť ôsmych družstiev -  šiestich slovenských družstiev reprezentujúcich hlavné právnické povolania a dvoch zahraničných družstiev z Maďarskej republiky a Českej republiky.
  Súťažiace družstvá: 1. družstvo sudcov; 2. družstvo prokurátorov; 3. družstvo advokátov; 4. družstvo notárov; 5. družstvo exekútorov; 6. družstvo vysokoškolských učiteľov (pod hlavičkou PEVŠ Bratislava), 7. družstvo právnikov (prokurátori a sudcovia) Maďarskej republiky a 8. družstvo právnikov (štátni zástupcovia) Českej republiky.

  Program podujatia:

  Športová časť:

  Vyžrebovanie: o 11.30 hod. v priestoroch športovej haly Pasienky
  Začiatok športovej časti: o 12.00 hod. začiatok 1. zápasu
  Priebeh zápasov: podľa časového rozpisu uvedeného v programe
  Oficiálne slávnostné otvorenie: cca o 13.30 hod. krátkymi príhovormi organizátorov podujatia a hostí
  Začiatok súťaže o právnického kráľa strelcov: o 17.00 hod.
  Začiatok zápasov o umiestnenie: o 17.30 hod.
  Finálový zápas: o 18.45 hod. (hrací čas 2 x 12 minút, prestávka 5 minút)
  Koniec športovej časti: cca o 19.45 hod. 
  Poznámka: počas športovej časti dostanú účastníci športovci občerstvenie, pre účastníkov podujatia a pozvaných hostí bude zabezpečený bufet

  Spoločenská časť:

  Miesto konania: v priestoroch športovej haly Pasienky
  Účastníci: rodina a najbližší Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia.
  Program spoločenskej časti: priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní v duchu spomienky na JUDr. Milana Hanzela, CSc., vyhodnotenie športovej časti s krátkymi príhovormi hostiteľov, pani JUDr. Idy Hanzelovej a zástupcov zúčastnených družstiev; odovzdávanie ocenení, voľné priateľské posedenie s malým občerstvením
  Poznámka: Počet účastníkov spoločenskej časti je z organizačných (kapacitných) dôvodov obmedzený.

  Súťažné pravidlá:

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s úpravami 
  - pravidlá súťaží si môžete pozrieť na osobitnej stránke na karte "Pravidlá súťaží"
  Turnajový kľúč: družstvá budú vyžrebované do dvoch 4-členných skupín, minuloroční finalisti budú nasadení tak, aby nehrali v tej istej skupine, poradie zápasov je uvedené v programe; na základe poradia v skupinách sa hrajú zápasy o konečné umiestnenie (bez semifinálových zápasov) 
  Súpiska družstiev: maximálne 17 členná (hráči realizačný tím) oprávňuje k účasti na spoločenskej časti

  VÝNIMKY na súpiske:
  Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, na súpiske družstva by mali byť uvedení primárne zástupcovia týchto právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári, vysokoškolskí učitelia), a iba výnimočne aj zamestnanci jednotlivých rezortov/úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve a brankár (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, a iní zamestnanci).

  Počet hráčov na ihrisku: 5 hráči v poli 1 brankár (podľa pôvodnej dohody)
  Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách 2 x 12 min, finále 2 x 15 min)

  Ceny:

  Hlavná cena turnaja: okrem dobrého pocitu z priateľského stretnutia a športu aj putovný pohár Memoriálu Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťaza turnaj v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom na čestnom mieste v priestoroch jeho sídla).
  Okrem hlavnej ceny bude udelených viacero individuálnych ocenení (cena fair play, cena pre najlepšieho hráča, strelca, brankára ...)

  Organizátori podujatia:

  Spoluorganizátormi podujatia sú Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS).
  Organizačný výbor podujatia tvoria zástupcovia Generálnej prokuratúry SR a zástupcovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia na znak úcty k životnému odkazu JUDr. Milana Hanzela, CSc., bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

  Členovia organizačného výboru:

  • za Generálnu prokuratúru SR: 
   JUDr. Ctibor Košťál, Angela Rečková, Mária Karácsonyiová, Mgr. Mario Potúček, JUDr. Marek Sivák, JUDr. Miroslav Tiža, JUDr. Peter Sepeši, Ing. Jana Tökölyová, Anna Waclavová a ďalší ktorí nezištne pomohli pri organizácii Memoriálu (JUDr. Katarína Laiferová)
  • za Učenú právnickú spoločnosť: 
   JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Potasch, JUDr. Peter Sepeši, Ing. Pavel Srnák, JUDr. Renáta Munková, Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Peter Bellás, Ing. Miroslav Majerčák, Jozef Hanzel, JUDr. Jaroslav Rybanský, Mgr. Alica Hablovičová

  Všetky významnejšie organizačné záležitosti budú prejednané s JUDr. Idou Hanzelovou - manželkou nebohého Milana Hanzela.

  Kontaktné osoby:

  Financovanie podujatia:

  Podujatie je organizované dobrovoľníkmi - bývalými kolegami a priateľmi Milana Hanzela, pre celú právnickú obec.
  Podujatie je financované najmä z účastníckych poplatkov družstiev a príspevkov fyzických osôb, ktoré sa rozhodli podujatie podporiť.

  Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa významnejšie hodnoty. Prípadný prebytok sa použije na financovanie projektov rozvoja internetového portálu pre právnikov - www.ucps.sk, prípadne na financovanie vydávania odborného právnického časopisu Magister Officiorum

  Financovanie podujatia bude zabezpečené z nasledovných zdrojov:

  1. účastnícke poplatky družstiev (štartovné),
  2. dobrovoľná zbierka priateľov, kolegov a ďalších prispievateľov,
  3. sponzorských darov (vecných a finančných) a
  4. prípadných iných príjmov (napr. z reklamy).

  Účastnícky poplatok: 400 € / družstvo (17-členné, vrátane vedenia)

  Možnosti úhrady účastníckeho poplatku:

  1. v hotovosti do pokladne Učenej právnickej spoločnosti (UčPS) alebo
  2. prevodom na dole uvedený účet UčPS (ako účel platby je potrebné uviesť: "startovne názov družstva" (bez diakritiky), napr. "startovne sudcovia").

  Pri zbierkach a peňažných daroch odovzdaných v hotovosti bude v evidencii príjmov a výdavkov na osobitnej internetovej stránke uvedené pri každej položke číslo príjmového dokladu. V prípade udelenia súhlasu zo strany prispievateľa/darcu sa uvedie aj meno prispievateľa do zbierky, resp. meno darcu.
  Pri úhrade príspevku do zbierky prevodom na účet Učenej právnickej spoločnosti (číslo účtu je uvedené dole) je potrebné ako účel platby uviesť: „memorial meno darcu", napr. "memorial peter sepesi" (v tom prípade výška príspevku a meno prispievateľa/darcu budú uvedené v evidencii príjmov na internetovej stránke), event. "memorial anonym", ak si prispievateľ/darca želá ostať v anonymite (v tom prípade bude uvedená iba výška príspevku).

  Nákladové položky podujatia:

  Budú ich tvoriť najmä prenájom športovej haly vrátane priestorov na spoločenskú časť, ceny a ocenenia, odmeny pre rozhodcov, úhrada za bezpečnostné služby, zdravotnícku službu, požiarnu službu, občerstvenie počas športovej časti pre účastníkov a pozvaných hostí, občerstvenie počas spoločenskej časti. Viaceré vecné plnenia (strava, nápoje) sa podarilo zabezpečiť aj formou vecného daru od priateľov Milana Hanzela a partnerov podujatia. 

  Generálna prokuratúra SR a občianske združenie Učená právnická spoločnosť poskytnú potrebnú materiálnu podporu v oblasti administratívneho a technického zabezpečenia prípravy a uskutočnenia podujatia, vrátane personálnej podpory.

  Transparentnosť ekonomiky podujatia: je zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej verejne prístupnej internetovej stránke (názov stránky je: 2011 - Prehľad príjmov a výdajov Memoriálu Milana Hanzela) spravovanej Učenou právnickou spoločnosťou, kde budú osobitne uvedené všetky nákladové a príjmové položky podujatia s ich popisom. Na tejto stránke nájdete aj prehľad príjmov a výdajov minulých ročníkov Memoriálu Milana Hanzela (2009, 2010).

  Odkaz na internetovú stránku o ekonomickej bilancii I. ročníka - 2009, resp. II. ročníka - 2010 Memoriálu Milana Hanzela.

  Prípadný prebytok prostriedkov z Memoriálu Milana Hanzela mieni Učená právnická spoločnosť využiť na ďalší rozvoj portálu UčPS - portálu tvoreného právnikmi pre právnikov (doplnenie obsahu i funkcionality) a to verejne kontrolovateľným spôsobom na konkrétny projekt rozvoja portálu UčPS (niektorého jeho modulu alebo funkcionality), prípadne na vydávanie nového právnického časopisu "Magister Officiorum" (MagOff). Verejná kontrola bude zabezpečená publikovaním rozpočtu a nákladov financovaného projektu na verejne dostupnej webovskej stránke.


  Zmluvné vzťahy a účtovné operácie súvisiace s organizáciou podujatia budú z praktických dôvodov realizované prostredníctvom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Identifikačné údaje a bankové spojenie občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť:

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (občianske združenie)
  sídlo: KOCEĽOVA 9, 821 08 Bratislava
  IČO: 42 171 318
  Bankové spojenie: Tatrabanka
  kód banky: 1100
  číslo účtu: 2623204201
  tel.: (+421) 0905 24 24 00
  fax: (+421)  02/ 555 77 197
  email: info@ucps.sk
  webové sídlo: www.ucps.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti