Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z. O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUATÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PRAXI NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.06.2015JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Peter France (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  IMPLEMENTATION OF THE ACT ON THE ORGANISATION OF PUBLIC SPORTS EVENTS
  AND ON THE AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION IN PRACTISE

  JUDR. ŽANETA SURMAJOVÁ, PHD.
  PRÁVNIČKA, MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
  PODPREDSEDNÍČKA KOMORY PRE RIEŠENIE SPOROV A ČLENKA LEGISLATÍVNO-PRÁVNEJ A ETICKEJ KOMISIE SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
  ČLENKA UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI
  E-MAIL: ZANETA.SURMAJOVA@GMAIL.COM

  JUDR. PETER SEPEŠI
  PROKURÁTOR, GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
  ČLEN RADY UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI
  E-MAIL: PETER.SEPESI@GMAIL.COM

  MGR. PETER FRANCE
  BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
  E-MAIL: PETER.FRANCE@FUTBALSFZ.SK


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  športové podujatie, divácke násilie, nová právna úprava, implementácia právneho predpisu, informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach, prevádzkový účet, organizačný a návštevný poriadok, odborná príprava a skúšky, medzinárodná spolupráca, organizátor podujatia, športový klub, športový zväz, pokuta, usporiadateľská služba, bezpečnostný manažér

  KEY WORDS:
  sports event, spectator violence, new legal regulation, implementation of the act, information system of the Security in sport events, operating account, organization and vistiting order, proffesional training and exams, international cooperation, organizer of sports event, sports club, sport association, penalty, steward service, security officer

  ABSTRAKT:
  Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé implementačné kroky, opatrenia a ich výsledky v rôznych aspektoch, týkajúce sa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí jeho účinnosti.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  The aim of this article is to analyse particular implementation steps, measures and their results in various aspects, relative to the Act on the organisation of sports event, that realized after its entry into force.


  V čase minulého ročníka konferencie „Šport a právo – fair play nielen na ihrisku“ 2013, bol zákon o organizovaní verejných športových podujatí ešte len vo fáze prebiehajúceho legislatívneho procesu, konkrétne v štádiu po jeho schválení vo vláde SR, predložený do Národnej rady SR, pred jeho prerokovaním v prvom čítaní legislatívneho procesu na úrovni parlamentu.

  Vo svojom príspevku na konferencii v roku 2013, sme sa snažili priblížiť, čo prinesie tento nový zákon, aké účinky a ciele by sa mali novou právnou úpravou dosiahnuť, teda poukázať na zákonodarcom i spoločnosťou očakávané účinky, ktoré by mal priniesť/vyvolať nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí prostredníctvom v ňom obsiahnutých legislatívnych nástrojov a opatrení.

  Čas pokročil, zákon bol dňa 4. decembra 2013 schválený v Národnej rade SR, následne publikovaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 1/2014 Z. z. a dňa 1. februára 2014 nadobudol účinnosť.

  Skôr, než postupne poukážeme na jednotlivé implementačné kroky, ktorými sa zákon uvádza do praxe a života športových podujatí, ako aj na výsledky, ktoré sa nám doposiaľ podarilo alebo aj nepodarilo dosiahnuť, si ešte pár slovami pripomenieme legislatívny proces tohto zákona.

  Ako už bolo viackrát v rôznych rovinách a na rôznych fórach deklarované, do prác na tomto zákone bolo zainteresovaných veľké množstvo odborníkov z rôznych oblastí, či už z oblasti športovej alebo právnej, či bezpečnostnej, ale aj iných, ktorí prejavili záujem a snahu pomôcť dobrej veci a dobrovoľne angažovane sa zapojili podnetmi, nápadmi alebo skúsenosťami do procesu, aktívne napísali, zavolali, stretli sa s pracovnou skupinou a ponúkli jej svoju znalosť, skúsenosť a k tomu aj potrebné vecné argumenty. Nový zákon je tak výsledkom spolupráce veľkého množstva ľudí. Porovnávala sa zahraničná právna úprava, počúvali sa názory, skúsenosti, veľa sa diskutovalo, ale hlavne, hľadali sa riešenia a kompromisy. Tvorba tohto zákona bola vedená snahou vytvoriť výsledok, ktorý nebude len ďalším papierom, ale stane sa každodennou praxou. Aj preto pracovná skupina pripravujúca návrh zákona vykonala nad rámec bežného štandardu dve kolá medzirezortného pripomienkového konania, aby sa legislatívny materiál v dostatočnom časovom i vecnom rozsahu pripravil a odpripomienkoval, čo najlepšie.

  Veľmi pozitívne možno hodnotiť aj celkový legislatívny proces tohto zákona. Prejavila sa v ňom totiž politická nezaujatosť, povýšenie odbornosti a uvedomenie si potreby riešiť problém. Na rozdiel od mnohých zákonov, kde sa často významne prejavuje lobing alebo iné podobné aktivity, pri tomto zákone bolo veľmi viditeľné, že na prvom mieste bola odbornosť a vecné riešenia. Aj keď sa dá povedať, že zákon bol už v kvalitnej podobe postúpený na jeho prerokovanie v Národnej rade SR, po vecných konzultáciách a diskusiách s poslancami národnej rady sa urobili ešte ďalšie vecné vylepšenia. A napokon, preferencia odbornosti, vecná apolitická komunikácia a spoločenská potreba zákona sa prejavila aj tým, že zákon podporili aj opoziční poslanci a celkovo zaň zahlasovalo až 115 poslancov, 24 poslancov sa zdržalo hlasovania, nik nebol proti.

  V priebehu celého legislatívneho procesu, ale aj po jeho ukončení sa neustále zdôrazňovalo, že nový zákon má byť v prvom rade impulzom pre prevzatie iniciatívy, plnenie úloh vo vzájomnej súčinnosti všetkých zainteresovaných subjektov a efektívne využívanie všetkých legislatívnych opatrení, ktoré zákon ponúka, aby sa dosiahol sledovaný cieľ, a to slušné štadióny so slušnou komunitou, na ktoré príde viac divákov, čím sa okrem iných účinkov v neposlednom rade prejaví aj ekonomický efekt.

  Po publikácii zákona v Zbierke zákonov SR sa prvoradá pozornosť sústredila na realizáciu zmien a opatrení, ktoré boli a sú nevyhnutné na sfunkčnenie novej právnej úpravy. Jednotlivé implementačné kroky, ktoré sa doposiaľ uskutočnili, sa týkajú týchto oblastí:

  • Osveta, vysvetľovanie a sprístupňovanie právnej úpravy
  • Vykonávacie predpisy, metodické materiály a vzory
  • Smernica o Informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len „IS BŠP”)
  • Vytvorenie IS BŠP
  • Zriadenie prevádzkového účtu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z.
  • Organizačný a návštevný poriadok
  • Vymenovanie odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z. pre odbornú prípravu a skúšky hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov vrátane prípravy testov na overenie ich odbornej spôsobilosti
  • Odborná príprava a skúšky hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov
  • Školenia delegátov futbalových stretnutí
  • Školenia a kurzy policajtov vybavujúcich agendu priestupkov a prečinov
  • Spolupráca na medzinárodnej úrovni
  • Zhromažďovanie poznatkov a skúseností z praxe za účelom novelizácie

  SPRÍSTUPŇOVANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY

  Z pohľadu uvedenia zákona do praxe bola v prvom rade nevyhnutná osveta, sprístupňovanie a propagácia, a to vo forme sprístupňovania a podrobného a dôkladného vysvetľovania nových legislatívnych opatrení, nových povinností, nových podmienok, nového režimu za účelom pochopenia ich podstaty a zmyslu. Našim spoločným cieľom bolo predovšetkým pripraviť všetky zainteresované subjekty na jednotnú aplikáciu zákona do praxe.

  Na ten účel sa uskutočnili prednášky, školenia, či diskusie na rôznych fórach a úrovniach. Uskutočnili sa stretnutia a diskusie so zástupcami Únie ligových klubov, Konfederáciou športových zväzov, športových klubov, usporiadateľmi, delegátmi, či zástupcami Policajného zboru. Okrem subjektov, ktoré priamo aplikujú zákon do praxe, sme sa stretávali so študentmi na pôde právnických fakúlt a samozrejme nemožno opomenúť ani neformálne stretnutia a rozhovory so zástupcami klubov/organizátorov, kde nové zákonné opatrenia boli témou č. 1. Veľmi dôležitá bola aj komunikácia s Asociáciou fanúšikov Slovenska, ktorej zástupca sa aktívne zúčastňoval už aj procesu prípravy zákona v rámci medzirezortného pripomienkového konania i neformálnych konzultácií.

  Veľmi konštruktívne a prínosné bolo stretnutie na pôde Konfederácie športových zväzov so zástupcami zväzov tzv. malých športov, kde k incidentom diváckeho násilia spravidla nedochádza. V priebehu tvorby zákona sa totiž viackrát vyslovili obavy a polemiky, že nový zákon tieto športové podujatia neprimerane zaťaží. Avšak po vzájomnej diskusii a vysvetlení si jednotlivých súvislostí zákona sme spoločne dospeli k záveru a zisteniu, že pokiaľ ide o malé a bežné podujatia, tak sa oproti stavu pred účinnosťou zákona č. 1/2014 Z. z. rozsah povinností pre ne zužuje a zmeny sa ich dotknú iba v minimálnom rozsahu. A ak aj sa na ne vzťahuje nejaká nová povinnosť, zákon zároveň ponúka inú možnú alternatívu, ktorá bude zmiernením danej povinnosti.

  Nemalou mierou k ozrejmovaniu novej právnej úpravy prispeli aj príspevky v médiách a aktuálne prebiehajú aj práce na Komentári k zákonu, ktorý bude obsahovať podrobné vysvetlenia jednotlivých ustanovení zákona a bude doplnený praktickými príkladmi, vzormi a súvisiacou judikatúrou.

  Na Slovenskom futbalovom zväze sa od 1. októbra 2014 vytvorila nová pozícia Koordinátora pre styk s fanúšikmi, pričom takúto pozíciu vytvorili aj futbalové kluby v najvyššej súťaži.

  Za účelom vytvorenia ďalšej platformy pre ozrejmovanie, vysvetľovanie, ale aj pre vzájomné vymieňanie si informácií a diskusiu, sa zaviedla emailová adresa pre fanúšikov, kde sa vytvoril priestor pre podnety, sťažnosti, návrhy, či akékoľvek iné reakcie na aplikáciu zákona, ako aj na situáciu na štadiónoch.

  Vzhľadom na to, že sme minulý rok pri viacerých pracovných stretnutiach, poradách, seminároch, školeniach a kurzoch k zákonu č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ale aj z emailových a telefonických dopytov zistili, že dôvodová správa k zákonu č. 1/2014 Z. z. sa využíva veľmi málo, vytvorili sme pomôcku, ktorá lepšie sprístupní obsah dôvodovej správy pre políciu, kluby i fanúšikov, aby ľahšie mohli nájsť vysvetlenia a odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú v praxi.

  Na internetovej stránke s textom zákona č. 1/2014 Z. z.[1] sme pri každom paragrafe doplnili rozbaľovací obsah, v ktorom nájdete text dôvodovej správy k tomuto paragrafu.

  Samozrejme dôvodová správa nie je záväzná, ale je súčasťou legislatívneho procesu a má svoju dôležitosť, pretože vysvetľuje cieľ, zmysel a podstatu jednotlivých ustanovení, zjednocuje spôsob ich vnímania a aplikácie.

  Na stránke Národnej rady SR je k dispozícii pôvodná dôvodová správa[2] k zákonu, ktorá však bola upravená v dôsledku pozmeňujúceho návrhu k zákonu, ktorý bol vypracovaný počas rokovania v parlamente.

  Inak, len pre ilustráciu a na porovnanie uvádzame, že dôvodová správa k predchádzajúcemu zrušenému zákonu č. 479/2008 Z. z. o organizovaní „verejných športových podujatí“, mala iba 2 strany!!!, ktorých pridanú hodnotu nech si vyhodnotí každý sám.

  Ak sa ale 72 strán dôvodovej správy (13 strán všeobecnej + 59 strán osobitnej časti) k zákonu č. 1/2014 Z. z. nedostane k tým, ktorý zákon majú dodržiavať a vykonávať jeho ustanovenia v každodennej praxi, efekt je ten istý ako pri 2 stranách dôvodovej správy z roku 2008, nulový.

  VYKONÁVACIE PREDPISY, METODICKÉ MATERIÁLY A VZORY

  Ďalším dôležitým implementačným krokom, ktorý sa podarilo dosiahnuť, bolo vypracovanie jednotlivých vykonávacích predpisov, metodických materiálov, vzorov a pomôcok.

  V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh vyhlášky o kamerovom zabezpečovacom systéme.[3] Podľa § 21 ods. 1 zákona je organizátor podujatia pri organizovaní rizikového podujatia povinný zriadiť pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia kamerový zabezpečovací systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme. Túto povinnosť má organizátor podujatia na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu. Na účely rozpracovania podrobností zákon ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie, podľa ktorého podrobnosti o kamerovom zabezpečovacom systéme ustanoví vyhláška, ktorú vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Napriek skutočnosti, že zákon je už účinný a citovaná vyhláška by mala byť už tiež v aplikácii, jej príprava sa predĺžila najmä z dôvodu, že sa hľadal najvhodnejší variant technických parametrov identifikačného a monitorovacieho podsystému tak, aby bola upravená možnosť využitia dokonalejšieho identifikačného softvéru (napríklad Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, na ktorom hrá Slovan Bratislava súťaž KHL), ale aj jednoduchší a lacnejší spôsob identifikácie fyzickým prehliadaním záznamu z kamerového systému oprávnenou osobou.

  Prispieť k efektivite postihovania incidentov diváckeho násilia by mal pokyn generálneho prokurátora SR por. č. 2/2014, ktorým sa upravuje postup prokurátorov poverených vybavovaním agendy rasovo motivovaných trestných činov, trestných činov extrémizmu a diváckeho násilia[4] s účinnosťou od 1. júna 2016.

  Veľmi dôležitou skupinou osôb, ktorá môže vo výraznej miere ovplyvniť pokojný priebeh športového podujatia, sú hlavní usporiadatelia, bezpečnostní manažéri a usporiadatelia. Zákon obsahuje množstvo opatrení, ktorých vykonanie si vyžaduje dôsledný a jednotný postup. Za tým účelom expertná skupina vypracovala Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov futbalových klubov.[5] Toto odporúčanie obsahuje podrobnú metodiku úloh a činností bezpečnostných manažérov alebo hlavných usporiadateľov a odporúčané postupy pred, počas a po futbalových stretnutiach s cieľom zjednotenia postupov pri príprave, riadení, vykonávaní a vyhodnocovaní bezpečnostných opatrení.

  Pre usporiadateľov bola vypracovaná Príručka pre usporiadateľa (pracovná pomôcka do vrecka), ako príručná pomôcka v malom formáte do vrecka, ktorú môže mať usporiadateľ stále po ruke a ktorá obsahuje výťah tých ustanovení zákona, ktoré sa týkajú plnenia úloh usporiadateľa na športovom podujatí, predovšetkým výpis jeho oprávnení a povinností.

  Táto príručka obsahuje:

  • základné informácie pre usporiadateľa
  • činnosť usporiadateľa pred podujatím
  • činnosť usporiadateľa počas podujatia
  • činnosť usporiadateľa po podujatí
  • kódex usporiadateľa
  • oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby
  • dôležité telefónne čísla a poznámky

  Základnou povinnosťou organizátora každého podujatia je oznamovacia povinnosť, teda riadne oznámenie podujatia obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Kým predchádzajúci zákon č. 479/2008 Z. z. určoval, že toto oznámenie muselo byť podané písomne, nový zákon priniesol zefektívnenie tejto povinnosti, pretože okrem písomnej formy je umožnené oznámenie športového podujatia aj elektronickou formou. Kluby, ktoré majú rozpis domácich stretnutí svojich družstiev schválený na celý ročník dopredu, môžu poslať v rámci oznámenia tento rozpis a počas ročníka už iba oznamovať prípadné jednotlivé zmeny oproti pôvodnému rozpisu alebo oznámiť obci, že niektoré zo stretnutí bolo na základe získaných informácií vyhlásené za rizikové podujatie alebo bude mať parametre iného typu podujatia s osobitným režimom (napr. vypredaná alebo nad 90% kapacity obsadená hala s kapacitou nad 2.000 divákov), pričom v takom prípade treba doplniť všetky náležitosti oznámenia rizikového podujatia, resp. podujatia s osobitným režimom, vrátane oznámenia bezpečnostného manažéra, ktorý bude s ostatnými subjektmi (polícia, obec, športový zväz, požiarna ochrana, zdravotnícka pomoc, hosťujúci klub) komunikovať a koordinovať bezpečnostné opatrenia za organizátora.

  Pokiaľ ide o povinné náležitosti, ktoré musí oznámenie obci obsahovať, tie boli novým zákonom modifikované, rozlíšené a rozšírené v závislosti od druhu podujatia. Opäť ako pomôcka na plnenie tejto povinnosti boli vypracované vzorové formuláre oznámenia, a to zjednodušený formulár[6] pre malé podujatia a komplexný formulár[7] určený pre ostatné podujatia.

  Predbežný zákaz účasti na športových podujatiach, ktorým sa osobe, ktorá sa na podujatí dopustila deliktuálneho konania, ihneď po podujatí, dočasne, do ukončenia priestupkového konania, zakáže účasť na určených športových podujatiach a ktorým sa má zabezpečiť, aby sa osoba, ktorá je dôvodne podozrivá zo spáchania deliktu, nemohla ako „úspešný“ negatívny vzor prezentovať pred svojou komunitou už na najbližšom stretnutí svojho klubu, ako nový zákonný inštitút sa na škodu veci v praxi takmer vôbec neuplatňuje. Bude potrebný istý čas, kým sa tento inštitút policajti v teréne naučia správne/zákonne a efektívne aplikovať, kým zovšednie v praxi Policajného zboru. Aj v tomto prípade bol ako pomôcka vypracovaný vzor rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia,[8] ktorého náležitosti a obsah boli neformálne konzultované na Prezídiu Policajného zboru, Ministerstve vnútra SR i na Generálnej prokuratúre SR s cieľom, aby vydávané rozhodnutia policajta o uložení predbežného zákazu (rozhodnutie predstavuje zásah so základných práv a slobôd) obstáli aj pri ich prípadnom súdnom prieskume v rámci správneho súdnictva.

  Ľudia zo života a praxe športových podujatí vykonávajúci zákon vo svojej každodennej praxi sa na nás často obracajú s otázkami týkajúcimi sa aplikácie tých ktorých ustanovení zákona. Často sú nám otázky zasielané aj emailom. Samozrejme, na ne odpovedáme, otázky sa často opakujú a aj preto sme sa rozhodli nájsť spôsob ako ponúknuť/sprístupniť naše emailové odpovede širšiemu okruhu adresátov, ktorý môže riešiť obdobný problém. Za tým účelom ako aj za účelom jednotnej aplikácie zákona bola na stránke Učenej právnickej spoločnosti vytvorená samostatnú stránka s názvom Zákon č. 1/2014 Z. z. OTÁZKY a ODPOVEDE,[9] kde sú jednotlivé otázky s odpoveďami postupne zverejňované.

  Ďalším vykonávacím predpisom, ktorý bol pripravený za účelom implementácie zákona č. 1/2014 Z. z., bola smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach, ktorá je bližšie rozobratá v ďalšom texte.

  INFORMAČNÝ SYSTÉM O BEZPEČNOSTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH

  Predpokladom pokojných a slušných štadiónov je dôsledné využívanie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach všetkými subjektmi, ktorých úlohou je zabezpečenie verejného poriadku na podujatí. Existencia a dobré fungovanie tohto informačného systému má pôsobiť v prvom rade preventívne. Fanúšikovia, ktorí majú radi svoj klub a svoju komunitu, by sa mali správať tak, aby sa do tohto informačného systému nikdy nedostali a neboli vnímaní ako rizikoví so všetkými možnými dôsledkami.[10]

  Podľa § 22 ods. 17 zákona má správca informačného systému, ktorým je podľa súčasného znenia národný športový zväz futbalu, t. j. Slovenský futbalový zväz, vypracovať vnútorný predpis, ktorým upraví podrobnosti o vytvorení a spravovaní informačného systému. Túto svoju povinnosť Slovenský futbalový zväz splnil vypracovaním smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach,[11] ktorá bola schválená výkonným výborom Slovenského futbalového zväzu dňa 12. marca 2014.

  Táto smernica podrobne upravuje podrobnosti o

  • vytvorení, spravovaní a prevádzkovaní IS BŠP,
  • vymedzenie a rozsah prístupových práv a rolí oprávnených subjektov,
  • pravidlá spracúvania a sprístupňovania údajov v IS BŠP,
  • povinnosti správcu informačného systému, prevádzkovateľa informačného systému a ďalších oprávnených subjektov, podrobnosti o evidenciách IS BŠP,
  • postupnosť krokov pri zadávaní údajov do jednotlivých evidencií a
  • ďalšie pravidlá súvisiace s prevádzkou a používaním IS BŠP.

  Smernica bola zároveň podkladom pre vypracovanie procesnej analýzy a návrhu riešenia pre IT firmu, ktorá IS BŠP programuje a dodá. V záujme využitia existujúcich možností a kapacít bolo na základe komunikácie a spolupráce SFZ ako správcu IS BŠP a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako gestorského rezortu pre šport dohodnuté doprogramovanie IS BŠP ako modulu do existujúceho informačného systému športu, ktorý je v správe Národného športového centra.

  PREVÁDZKOVÝ ÚČET

  Prevádzka a správa informačného systému je financovaná prostredníctvom prevádzkového účtu, ktorý by v súlade so zákonom mali tvoriť príjmy z pokút uložených podľa zákona políciou (za priestupky) a okresnými úradmi (za iné správne delikty) vo výške 50 % a príjmy z pokút uložených v disciplinárnom konaní príslušného športového zväzu alebo jeho členov za neslušnosti a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo člena usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom, taktiež vo výške 50 % z uhradených pokút. Ďalším zdrojom financovania IS BŠP môžu byť príspevky športových zväzov, účelové dotácie, dary a iné príjmy.

  Výdavkom prevádzkového účtu môžu byť výdavky na správu, prevádzku a rozvoj informačného systému, iné výdavky, ktorých cieľom je zabezpečenie verejného poriadku a ochrany bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia na podujatiach a výdavky na vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

  Prevádzkový účet je vedený ako prehľadný transparentný účet v Slovenskej sporiteľni a je verejne prístupný na stránke www.transparentneucty.sk,[12] kde môže každý sledovať, odkiaľ finančné prostriedky prichádzajú, i to, na čo boli použité. Aktuálny stav na tomto účte je 16 551, 50 Eur.

  Aj v tejto oblasti je však nutný apel, pretože pri prehľade finančných prostriedkov na tomto účte je zrejmé, že nie každý športový zväz, s výnimkou futbalových zväzov (okresných regionálnych a ÚLK a SFZ), si túto svoju povinnosť plní a rovnako aj Policajný zbor, či okresné úrady.

  V zmysle zákona je totiž športový zväz, ktorého orgán rozhodol o uložení pokuty v disciplinárnom konaní, povinný do konca nasledujúceho mesiaca po jej uhradení odviesť príslušnú sumu na prevádzkový účet. Rovnako orgán, ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty, je povinný do konca nasledujúceho mesiaca po jej uhradení odviesť príslušnú sumu na prevádzkový účet.

  V tejto časti právnej úpravy boli identifikované nedostatky spočívajúce jednak v absencii povinnosti športových zväzov zverejňovať disciplinárne rozhodnutia, ktorých predmetom sú postihy za disciplinárne delikty organizátorov/klubov súvisiace s porušením povinnosti organizátora alebo usporiadateľskej služby, prípadne za delikty diváckeho násilia, ako aj sankčného mechanizmu vo vzťahu k nepriznaniu a neuhradeniu pokút zo strany národných športových zväzov. Niektoré disciplinárne delikty boli dokonca aj medializované, na prevádzkový účet však príslušné zväzy, s výnimkou Slovenského futbalového zväzu, 50% uhradených pokút doposiaľ nezaslali.

  Do budúcnosti bude navrhnutá legislatívna úprava, aby preukázanie plnenia povinnosti publikovať disciplinárne rozhodnutia športového zväzu, ktorých predmetom sú delikty organizátorov/klubov súvisiace s porušením povinnosti organizátora alebo usporiadateľskej služby, prípadne delikty diváckeho násilia a vykonanie úhrady 50% z pokút uhradených ako sankcia za tieto delikty na prevádzkový účet IS BŠP, boli ďalšími podmienkami na schválenie, resp. uvoľnenie dotácie pre príslušný národný športový zväz, ktorý zastrešuje príslušný druh športu, v ktorom bola takáto pokuta uložená.

  ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

  Dôležitým implementačným krokom bolo aj splnenie povinnosti organizátora podujatia vyplývajúcej z § 6 ods. 4 zákona, a to vypracovanie organizačného poriadku a návštevného poriadku.

  Slovenský futbalový zväz ako organizátor si túto svoju povinnosť splnil vypracovaním Organizačného a návštevného poriadku futbalových stretnutí,[13] ktorý bol schválený výkonným výborom SFZ dňa 1. júla 2014.

  Tento organizačný a návštevný poriadok upravuje:

  • pravidlá organizácie futbalového stretnutia,
  • pravidlá činnosti usporiadateľskej služby,
  • povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia,
  • pravidlá vstupu a pobytu účastníkov na štadióne počas futbalového stretnutia,
  • situácie, kedy je možné účastníka z futbalového stretnutia vyviesť,
  • pravidlá používania vstupeniek,
  • bezpečnostné opatrenia a ďalšie organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu futbalového stretnutia a v súvislosti s ním.

  Tento organizačný a návštevný poriadok bol vypracovaný tak, aby mohol slúžiť ako vzor pre organizačné a návštevné poriadky ostatných organizátorov podujatí, nakoľko povinnosť vypracovať organizačný poriadok podujatia a návštevný poriadok podujatia (môže byť v jednom alebo aj vo dvoch dokumentoch) má na základe ust. § 6 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. každý „organizátor podujatia s osobitným režimom, podujatia najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých a medzinárodného podujatia“.

  ODBORNÁ PRÍPRAVA HLAVNÝCH USPORIADATEĽOV, BEZPEČNOSTNÝCH MANAŽÉROV A USPORIADATEĽOV

  Veľmi dôležitou fázou implementácie zákona do praxe je kvalitná odborná príprava a vzdelávanie skupiny osôb, ktorá môže vo výraznej miere ovplyvniť pokojný priebeh športového podujatia. V zmysle zákona ide najmä o odbornú prípravu osôb, ako sú hlavní usporiadatelia, bezpečnostní manažéri a usporiadatelia.

  Zákon obsahuje množstvo opatrení, ktorých vykonanie si vyžaduje dôsledný a jednotný postup výkonu činnosti týchto osôb zodpovedných za prípravu organizácie športového podujatia, jeho samotný priebeh a ukončenie. Počas prvých fáz implementácie zákona do praxe v súvislosti s odbornou prípravou bola zriadená odborná komisia, ktorú vymenoval prezident Policajného zboru. Zoznam členov je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.[14]

  Významným ďalším posunom vpred bolo najmä zapojenie zástupcov fanúšikov do procesu vzdelávania členov usporiadateľskej služby s možnosťou pripomienkovať a podieľať sa na príprave a samotnom vytvorení vzdelávacích podkladov pre odbornú prípravu testov na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov.

  Ďalším krokom implementácie zákona v oblasti odbornej prípravy bolo samotné vytvorenie a schválenie testov na overenie odbornej spôsobilosti a vytvorenie jednotných pravidiel pre ich používanie na prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti[15] členov usporiadateľskej služby. Všetky informácie potrebné k príprave a skúškam odbornej spôsobilosti členov usporiadateľskej služby na verejných športových podujatiach boli sprístupnené na internetovej stránke UčPS.[16] Na tejto stránke sú okrem študijných materiálov pre odbornú prípravu uchádzačov rozdelených do 5 oblastí určených zákonom prístupné aj skúšobné testy v režime voľného testovania, pomocou ktorých sa môžu uchádzači pripraviť na „ostrý” test, ktorý je náhodne generovaný z tých istých otázok ako sú vo voľne prístupných testoch.

  Odborná príprava hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa obsahuje tieto oblasti

  1. právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
  2. verbálna a neverbálna komunikácia,
  3. základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
  4. základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
  5. praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

  Samotná odborná príprava prebieha formou samoštúdia, kde si uchádzač môže taktiež vyskúšať voľné testovanie otázok z 5 oblastí a pre rôzne pozície ako hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ. Samotný test na skúške pozostáva zo 100 otázok, pričom na jeho úspešné absolvovanie sa vyžaduje úspešné absolvovanie 80 odpovedí. Odborná príprava hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov pozostáva aj z ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorej zloženie osôb povinne ustanovuje zákon. Členmi komisie sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu a podľa potreby aj ďalšie odborne spôsobilé osoby pre jednotlivé oblasti, ktoré sú obsahom odbornej prípravy.

  Na preukázanie úspešného ukončenia odbornej prípravy a splnenia ostatných zákonných podmienok bol vytvorený a schválený jednotný vzor osvedčenia/preukazu člena usporiadateľskej služby pre všetky športy.

  V roku 2014 prebehla odborná príprava hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov na Slovenskom futbalovom zväze, Slovenskom zväze ľadového hokeja a Slovenskom zväze hádzanej. Celkovo v roku 2014 absolvovalo odbornú prípravu 112 hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov, pričom podľa jednotlivých druhov športu môžeme štatisticky konštatovať, že pre futbal bolo vyškolených 47 účastníkov, z ktorých 6 nevyhovelo a budú sa musieť podrobiť opakovanej príprave a skúške. Za hokej bolo vyškolených 50 účastníkov, za basketbal 11 účastníkov, za hádzanú 2 účastníci, za atletiku 1 účastník a za iné športy 1 účastník.

  SPOLUPRÁCA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

  V súvislosti s implementáciou zákona do praxe a zosúladenia spoločnej celoeurópskej stratégie boja proti prejavom diváckeho násilia (ochrana, bezpečnosť, komfort a služby) je vykonávaná konzultácia a metodická úzka spolupráca aj na medzinárodnej úrovni so subjektmi, ktoré sa zaoberajú problematikou diváckeho násilia a prijímaním legislatívnych opatrení a mechanizmov pri jeho eliminovaní v jednotlivých športových odvetviach. Ide najmä o spoluprácu s bezpečnostnými manažérmi UEFA, predstaviteľmi Stáleho výboru Rady Európy v Štrasburgu a expertmi z pracovnej skupiny Think – Tank, ktorá pôsobí pri pracovnej skupine na divácke násilie pre veľké športové podujatia v Bruseli.

  Na základe úzkej spolupráce, týkajúcej sa implementácie zákona do praxe a odporúčaní expertov z uvedených subjektov, Slovenská republika ako signatár Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a najmä na futbalových zápasoch (ETS 120) pozvala cez gestora dohovoru, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, konzultatívnu návštevu zástupcov Rady Európy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. – 9. novembra 2014.

  Delegácia pod vedením predsedu Stáleho výboru spolu s ďalšími členmi sa stretla počas štvordňovej návštevy so zástupcami viacerých rezortov, a to Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského zväzu ľadového hokeja a Slovenského futbalového zväzu. Počas rokovania boli zástupcami rezortov prerokované kľúčové otázky, týkajúce sa eliminácie diváckeho násilia na športoviskách, predovšetkým na futbalových a hokejových štadiónoch, kde je jeho výskyt najčastejší. Hlavným bodom programu bola diskusia k otázkam Národnej správy SR, ktorá sumarizovala ustanovenia všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa problematiky diváckeho násilia v súvislosti s verejnými športovými podujatiami a prijatými mechanizmami a stratégiami, ktoré by mali napomôcť eliminovať divácke násilie.

  Cieľom pozvania konzultatívnej návštevy je prijatie ďalších krokov k implementácii účinných opatrení a odporúčaní do praxe, predovšetkým zadefinovanie, akým spôsobom by mali spolupracovať všetky rezorty pri organizovaní športových podujatí, kto by mal prebrať zodpovednosť za koordinovanie tejto činnosti v oblasti diváckeho násilia, preberanie najlepších postupov zo zahraničia a najmä spracovanie hodnotiacej správy obsahujúcej odporúčania s konkrétnymi úlohami pre jednotlivé subjekty, ktorými by sa mali jednotlivé rezorty v budúcnosti riadiť.

  Výsledkom prijatia a zapracovania odporúčaní expertov Stáleho výboru Rady Európy do legislatívnych mechanizmov v Slovenskej republike by mala byť úspora finančných prostriedkov pre všetky subjekty zapojené do organizovania verejných športových podujatí, menšie nasadzovanie síl a prostriedkov polície, menej pokút pre kluby a iných organizátorov podujatí a najmä individualizácia páchateľov protiprávnych konaní, ktorým bude následne uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach, prípadne pokuta, ktorá bude pôsobiť preventívne.

  ZÁVER

  Na základe jednotlivých implementačných krokov a konkrétnych výstupov, či výsledkov je nepochybné, že kus cesty implementácie zákona do praxe je za nami, ale zároveň obrovský kus aj pred nami. V prvom rade je potrebný multidisciplinárny prístup a spoločný a jednotný postup všetkých zainteresovaných subjektov. Aby pravidlá neostali iba na papieri, ruku k dielu musia priložiť všetci, organizátori, zväzy, kluby, usporiadateľská služba, polícia, dopravcovia, ale aj fanúšikovia a ich fankluby. Žiaden zo subjektov participujúcich na vyriešení problému nesmie byť z procesu implementácie vynechaný.

  Dôležitým predpokladom progresu v procese implementácie zákona je zlepšenie informovanosti fanúšikov o obsahu novej právnej úpravy a ich aktívnejšie zapojenie do riešenia fenoménu diváckeho násilia. Je dôležité, aby v prípade incidentov nebol zo strany organizátorov, usporiadateľskej služby, ale ani polície uplatňovaný princíp kolektívnej viny, ale aby bola zodpovednosť za incidenty/delikty individualizovaná a prísne postihovaní konkrétni vinníci, najmä ich exkomunikáciou zo štadiónov uložením sankcie zákazu účasti na verejných športových podujatiach.

  Skvalitnenie športovej infraštruktúry je ďalším prísľubom toho, že na slovenských štadiónoch sa budú fanúšikovia cítiť podstatne lepšie a dôstojnejšie vrátane fanúšikov v sektoroch hostí a k novým, či vynoveným štadiónom sa budú správať ohľaduplne a zainteresovane.

  Rovnako je nevyhnutná aj akceptácia pravidiel zo strany občianskej spoločnosti a jej uvedomelý a aj prejavený postoj k protispoločenským javom, ktorý tiež v konečnom môže prispieť k naplneniu sledovaného cieľa. Nevyhnutná a bezpodmienečná je však pomoc a podpora zo strany štátu, miest a obcí, musíme si uvedomiť, že fenomén diváckeho násilia v jeho najagresívnejších podobách nie je možné riešiť len v rámci športovej autonómie, dokonca takáto snaha bez zákonnej opory môže v komunite pôsobiť až kontraproduktívne. V takých prípadoch je preto na mieste aby agresivitu a iné nebezpečné formy protiprávneho správania v našej spoločnosti pomohol zákonne a efektívne vyriešiť štát prostredníctvom profesionálneho plnenia úloh Policajného zboru[17] a v tých najzávažnejších prípadoch aj s využitím justičného systému. Všetci spoločne musíme urobiť ďalší krok vpred, o ktorom veríme budem môcť napísať zase niekedy na budúce. 

  Poznámky pod čiarou:
  1. http://www.ucps.sk/Zakon_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov ^
  2. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4679 ^
  3. V čase konania konferencie bol návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme v legislatívnom procese. Dňa 8. októbra bola táto vyhláška schválená, publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 274/2014 Z. z. a účinnosť nadobudla 1. novembra 2014. ^
  4. http://www.genpro.gov.sk/legislativa/zbierka-sluzobnych-predpisov-generalneho-prokuratora-308f.html?a=download&id=1581 ^
  5. http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Usporiadatelia/20140226_Prirucka_bezpecnostny_manazer_WEB.pdf ^
  6. https://docs.google.com/forms/d/1ITiXI4RXu9XTfwFzKyWYED7yxkEVqOJn58So1xHbb1s/viewform ^
  7. https://docs.google.com/forms/d/1SJSCoUfKHZgGH2QI7YZYaJeMnhHQ_DcwlgbnLxQy5ic/viewform ^
  8. https://docs.google.com/document/d/1h0BX1YVOkuHbHeMuLTFihhEyMfK44ZNBjKtrgoGeP_M/edit?pli=1 ^
  9. http://www.ucps.sk/Zakon_1_2014_Z_z_OTAZKY_a_ODPOVEDE ^
  10. Napríklad § 20 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z.: „(7) Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími osobami koordinujú premiestňovanie účastníkov podujatia z miesta ich odchodu na miesto konania podujatia tak, aby neumožnili rizikovým účastníkom podujatia účasť na podujatí ani ich prítomnosť v okolí miesta konania podujatia, najmä ak svojim správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie.” ^
  11. http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20140312_Smernica_IS_BSP.pdf ^
  12. http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5052469313 ^
  13. http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20140701_Organizacny_a_navstevny_poriadok_SFZ.pdf ^
  14. http://www.minv.sk/?zoznam-clenov-odbornej-komisie-pre-vypracovanie-testov-na-overenie-odbornej-sposobilosti-hlavnych-usporiadatelov-bezpecnostnych-manazerov-a-usporiadatelov-verejneho-sportoveho-podujatia-podla-13-ods-7-zakona-c-1-2014-z-z-o-organizovani-verejnych-spor ^
  15. https://docs.google.com/document/d/1xYzSghU8i63dQCGUiw0s4dEvqcKFi72qYUYjdry2gUE/edit?usp=sharing ^
  16. http://www.ucps.sk/INFORMACIA_k_priprave_a_skuske_odbornej_sposobilosti_clenov_usporiadatelskej_sluzby_na_verejnych_sportovych_podujatiach^
  17. § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti