Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

INFORMÁCIE k príprave a skúškam odbornej spôsobilosti členov usporiadateľskej služby na verejných športových podujatiach NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.07.2014JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážené dámy, vážení páni, účastníci odbornej prípravy, vážení predstavitelia národných športových zväzov, športových zväzov, športových klubov, Policajného zboru, obcí a iných subjektov podieľajúcich sa na organizovaní verejných športových podujatí,

  Odborná komisia vymenovaná prezidentom Policajného zboru  podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej zloženie bolo riadne zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR, vytvorila a schválila test na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, ktorého súčasťou sú otázky z piatich oblastí uvedených v § 13 ods. 5 uvedeného zákona.

  Podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona sú “národné športové zväzy, športové zväzy, športové kluby, Policajný zbor a obce oprávnené navrhovať odbornej komisii zmeny a doplnenia otázok a úloh v teste tak, aby testy okrem spoločnej všeobecnej časti obsahovali aj osobitnú časť, v ktorej budú zohľadnené špecifiká organizovania podujatí v jednotlivých športových odvetviach.


  Podotýkame, že zákon č. 1/2014 Z. z. umožňuje dopĺňanie nových otázok do odborného testu priebežne, aby bolo možné operatívne reagovať na zmeny právnej úpravy i vývoj poznania a skúsenosti z praxe organizovania verejných športových podujatí podľa jednotlivých oblastí uvedených v § 13 ods. 5 citovaného zákona.


  Ak má byť pre niektorý druh športu alebo športové odvetvie vypracovaná osobitná časť testu, zaslanie otázok do tejto časti je potrebné v primeranom čase pred skúškami.

  V jednotných pravidlách na používanie testu bude upravené, že osobitná časť testu bude predmetom prípravy a skúšky iba príslušného národného športového zväzu, ktorý zastrešuje dané športové odvetvie.


  JEDNOTNÉ PRAVIDLÁ pre používanie testov na prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti členov usporiadateľskej služby - TU

  Jednotné pravidlá boli dňa 4. júla 2014 schválené odbornou komisiou vymenovanou prezidentom Policajného zboru podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z.


  1. Otázky v testoch sú rozdelené do piatich oblastí podľa § 13 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z. z.

  1. právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí, (25 zo 100 otázok)

  2. verbálna a neverbálna komunikácia, (25)

  3. základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci, (15)

  4. základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a (10)

  5. praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií. (25)

  2. Test pozostáva spolu zo 100 otázok, z ktorých je:

  1. 25 otázok z oblastí podľa § 13 ods. 5 písm. a), b) a e),

  2. 15 otázok z oblasti podľa § 13 ods. 5 písm. c) a

  3. 10 otázok z oblasti podľa § 13 ods. 5 písm. d) zákona.

  3. Testy/otázky sú pripravené pre tri skupiny uchádzačov:

  1. test pre HLAVNÝCH USPORIADATEĽOV (ďalej len “HU”)

  2. test pre BEZPEČNOSTNÝCH MANAŽÉROV (ďalej len “BM”)

  3. test pre USPORIADATEĽOV (ďalej len “U”)

  4. Otázky do testov boli vypracované zo ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5 písm. a) až e) zákona, ktoré sú verejne prístupné na webe - TU
  (zákony a metodické materiály)

  5. Na každú otázku v teste je vždy IBA JEDNA správna odpoveď.

  6. Otázky pripravené do testu sú verejne prístupné prostredníctvom internetu (verejne zdieľané dokumenty na Google docs/Google drive) a priebežne sa dopĺňajú (správna odpoveď je vždy v stĺpci "C" napísaná modrým textom)

  • pre HLAVNÝCH USPORIADATEĽOV - TU
  • pre BEZPEČNOSTNÝCH MANAŽÉROV- TU
  • pre USPORIADATEĽOV - TU

  APLIKÁCIA s TESTOM je dostupná vo dvoch režimoch:

  1. v režime VOĽNÉ TESTOVANIE - TU

  2. v režime SKÚŠKA (vyžaduje sa heslo) - TU


  ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY pre odbornú prípravu uchádzačov: (podľa jednotlivých oblastí podľa § 13 ods. 5 písm a) až e) zákona č. 1/2014 Z. z. k príprave na skúšku HU, BM a U)

  a) právna úprava súvisiaca s organizovaním verejných športových podujatí:
  1. zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (najmä § 8 až 11, § 15 až 18, § 22, 24 a 25, § 37, § 51 ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. k), § 62a, 72a, 72b, § 112a, § 121 ods. 8, § 122 ods. 14, § 138 až 140a, § 348 a 364)
  3. Najčastejšie trestné činy pri športových podujatiach: http://www.ucps.sk/Trestne_ciny_pri_sportovych_podujatiach
  4. zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (najmä § 6, 82, 204, 216, 353, 444a)
  5. zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch (najmä § 2 až 4, 17, 21, 47, 47a, 48 až 52 a 55)
  6. Priestupky pri športových podujatiach: http://www.ucps.sk/Priestupky_pri_sportovych_podujatiach_od_1_februara_2014
  7. zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
  8. zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (najmä § 39, 140)
  9. zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (§ 8 ods. 13)
  10. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (najmä § 4 a § 19)
  11. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
  12. zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov (najmä § 7 až 12)
  13. vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenie
  14. zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (najmä § 2, 3, 8, 14, 49 až 52)
  b) verbálna a neverbálna komunikácia:
  1. zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Bureš, I., Lopuchovská, V.; 2004. Zlatá pravidla vyjednávaní. Praha: Management Press, 2004; ISBN 978-80-7261-172-0.
  3. Borg, J.; 2007. Umění presvědčivé komunikace. Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. Praha: Grada Publishing, 2007; ISBN 978-80-247-1971-9.
  4. Bruno, T., Adamczyk, G.; 2005. Řeč tela. Jak neverbálne působit na druhé a rozumět řeči těla. Praha: Grada Publishing, 2005; ISBN 80-247-1313-6.
  5. Hertzer, K.; 2006. Rétorika v zaměstnání. Praha: Grada Publishing, 2006; ISBN 80-247-1799-9.
  6. Janáčková, L.; 2009. Praktická komunikace pro každý den. Praha: Grada Publishing, 2009; ISBN 978-80-247-2479-9.
  7. Nöllke, M.; 2009. Velká kniha umění slovní sebeobrany. Praha: Grada Publishing, 2009; ISBN 978-80-247-3004-2.
  8. Slepička, P., Hošek, V., Hátlová, B.; 2009. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009; ISBN 978-80-246-1602-5.
  9. Slepička a kol.; 2010. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010; ISBN 978-80-246-1838-8.
  10. Tegze, O.; 2003. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003; ISBN 80-251-0183-5.
  c) základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci:
  1. výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 11.03.2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe na štadiónoch počas zápasov
  2. Manažment v poskytovaní prvej pomoci, ERC 2010; www.urgmed.sk
  3. Kardiopulmonálna resuscitácia podľa odporúčaní ERC 2010 (autorizovaný slovenský preklad) - strany 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  4. www.redcross.sk/dokumenty/Zasady-poskytovania-prvej-pomoci.pdf
  5. www.sk.wikipedia.org/wiki/Prvá_pomoc
  6. Príručka prvej pomoci (vyd. Perfekt, 2003) – komplexná učebnica, plnofarebné obrázky
  7. Prvá pomoc do vrecka (vyd. Perfekt, 2007) – praktický a stručný vreckový plnofarebný manuál pre všetky druhy prvej pomoci
  d) základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany:
  1. zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
  2. vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
  3. vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných  a pojazdných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly
  4. vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky č. 562/2005 Z.z.
  e) praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií:
  1. zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach - TU
  3. Metodické odporúčanie SFZ pre bezpečnostných manažérov - TU
   1. Príloha č. 1 k metodickému odporúčaniu - TU
  4. Organizačný a návštevný poriadok SFZ (platný od 1. 7. 2014) - TU

  Popis k jednotným osvedčeniam a preukazom pre HU, BM a U schváleným odbornou komisiou:

  1. Preukazy/osvedčenia budú mať jednotný formát i vzhľad pre všetky športy.
  2. Preukazy/osvedčenia budú zaliate v plastovej fólii alebo budú celé plastové; rozmery BusinessCard.
  3. Preukazy/osvedčenia budú obsahovať zákonom ustanovené údaje.
  4. Preukazy/osvedčenia budú bez fotografie.
   Poznámka: Podľa zákona sa majú predkladať oprávnenej osobe vždy spolu s dokladom totožnosti. Ich účelom je preukázať odbornú spôsobilosť, nie totožnosť (na to je doklad totožnosti).
  5. Na preukaze/osvedčení bude jedinečné identifikačné číslo, ktoré pridelí uchádzačovi SFZ ako správca informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (IS BŠP) na základe registrácie žiadosti o vykonanie skúšky HU, BM a U.

  Graficky návrh jednotného OSVEDČENIA pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov a PREUKAZU pre usporiadateľov nájdete TU

  Návrhy osvedčenia a preukazu zodpovedajú náležitostiam podľa zákona č. 1/2014 Z.z.


  Ďakujeme všetkým členom odbornej komsie i ostatným, ktorí sa aktívne zapojili, za poskytnutú odbornú súčinnosť, ktorej cieľom je spoločne skvalitniť organizovanie verejných športových podujatí a zlepšiť tak ich atmosféru a poskytovanie ochrany, bezpečnosti a komfortu pre ich návštevníkov.

  Profesionálny výkon usporiadateľskej služby prispeje k zníženiu počtu incidentov na verejných športových podujatiach a k ich zmierlivému riešeniu, ak k nim už došlo. Dôsledkom toho je lepšia komunikácia a spolupráca s fanklubmi, vedením klubov, obcou i políciou, na konci ktorej je zvyšovanie dôvery športového diváka a občana v to, že slovenská športová komunita v rámci autonómie športu s podporou obcí a štátu dokáže a chce robiť veci lepšie.

  V prípade akýchkoľvek otázok, požiadaviek alebo návrhov môžete kedykoľvek kontaktovať predsedu alebo koordinátora odbornej komisie na kontaktných mailoch (peter.sepeši@gmail.com, peter.france@futbalsfz.sk).

  S úctou

  JUDr. Peter Sepeši

  predseda odbornej komisie

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti