Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

INTRO k publikovaniu REAKCIE na článok Mariána Šima v médiách UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.03.2019 Peter Sepeši a UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Našim čitateľom i celej športovej obci prinášame INTRO k publikovaniu REAKCIE v médiách UčPS na článok Mariána Šima s názvom Veľký zákon a malé pomery, v ktorom autor článku hodnotí proces prípravy návrhu zákona o športe, ktorý zákon nepochybne má svoje rezervy, čo však neoprávňuje autora dotýkať sa integrity odborníkov, ktorí boli tvorcami návrhu zákona o športe, ako aj športovcov a športových funkcionárov, ktorí sa za prijatie zákona o športe postavili v diskusiách odborných i v diskusiách s politikmi.

  CHRONOLÓGIA doterajšej komunikácie s SOŠV ako vydávateľom/editorom článku v časopise i na webovskej stránke:

  • Dňa 7. decembra 2018 - Slovenský olympijský výbor (ďalej len „SOV”) odovzdal účastníkom 55. valného zhromaždenia SOV v Šamoríne časopis „Slovenská olympijská revue”, vydanie jeseň/zima 2018.[1] Na jeho stranách 17 až 21 bol uverejnený článok Mariána Šima[2] s názvom „Veľký zákon a malé pomery”, v ktorom autor hodnotí proces prípravy návrhu zákona o športe a dotýka sa aj integrity odborníkov, ktorí boli jeho tvorcami, športovcov a športových odborníkov, ktorí sa za prijatie zákona o športe postavili.
  • Dňa 10. decembra 2018 - Článok Mariána Šima bol publikovaný aj na webovej stránke SOV[3], kde bol uvedený ako „ANALÝZA GENÉZY VZŤAHU MEDZI SLOVENSKÝM ŠPORTOM A ŠTÁTOM: VEĽKÝ ZÁKON A MALÉ POMERY”.
  • Dňa 31. januára 2019 - Prezidentovi Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „SOŠV”) bol na osobnom stretnutí odovzdaný list JUDr. Petra Sepešiho vedúceho pracovnej skupiny, ktorá pripravovala návrh zákona o športe, ako aj implementačnej skupiny, v ktorom oznámil výhrady pracovnej skupiny k článku Mariána Šima a požiadal prezidenta SOŠV o zabezpečenie publikovania “REAKCIE” pracovnej skupiny na článok Mariána Šima nasledovne:

  “Vzhľadom na to, že viaceré tvrdenia a hodnotiace úsudky uvedené v článku Mariána Šima nepovažujeme za presné či korektné, dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o zabezpečenie publikovania reakcie na článok Mariána Šima a to rovnakým spôsobom ako bol publikovaný aj samotný článok Mariána Šima, t. j. v oficiálnom časopise SOŠV „Slovenská olympijská revue”, ako aj na webovom sídle Slovenského olympijského a športového výboru, kde bude výrazne uvedený link na „REAKCIU” aj za samotným článkom Mariána Šima.

  Považujeme za súladné s princípmi olympizmu a fair play, aby si každý čitateľ oficiálnych médií SOŠV mohol, okrem z nášho pohľadu problematického článku Mariána Šima, prečítať aj vyjadrenie vypracované za skupinu niekoľkých desiatok športových odborníkov a športovcov, ktorých činnosti, prístupu a v neposlednom rade aj integrity sa Marián Šimo vo svojom príspevku svojimi hodnotiacimi úsudkami či spochybňovaním dotkol.

  Nech si každý čitateľ urobí svoj vlastný názor na obsah publikovaných príspevkov.

  To považujeme za férové. Takej požiadavke by sme vyhoveli aj my, ak by nás niekto, kto bol dotknutý obsahom nášho príspevku, požiadal o uverejnenie reakcie naň.”.

  • Dňa 7. februára 2019 - Prezident SOŠV listom upovedomil vedúceho pracovnej skupiny o vykonaných krokoch (požiadal o vyjadrenie Mediálnu a edičnú komisiu SOŠV a ďalšie inštitúcie a osobnosti, ktorých názor považuje za relevantný) a zároveň požiadal o oznámenie zoznamu osôb, ktoré sa stotožňujú s „Reakciou”.
  • Dňa 14. februára 2019 - Prezidentovi SOŠV bola zaslaná negatívna odpoveď na jeho žiadosť o oznámenie zoznamu osôb, ktoré sa stotožňujú s „Reakciou” s týmto vysvetlením:

  “Vašej požiadavke na oznámenie mien ľudí z pracovnej skupiny, ktorá pripravovala návrh zákona o športe či z implementačnej skupiny preto na základe uvedeného - po rovnako promptnej porade celej skupiny, ktorá podporila „reakciu”, na základe konsenzu - nevyhovieme.

  V našej „reakcii” sme v rámci pluralitnej diskusie vyjadrili názor na konkrétnu vec (článok Mariána Šima). Veríme a očakávame, že túto „reakciu” Slovenský olympijský a športový výbor vecne posúdi a korektne vyrieši.

  Tak ako v čase zaslania „reakcie”, tak aj dnes - po dohode s kolegami a podporovateľmi „reakcie”, názor všetkých prezentujem ako vedúci pracovnej skupiny i implementačnej skupiny, pričom tento postoj nezmenil ani Váš list s predmetnou požiadavkou na oznámenie mien signatárov, s ktorou boli všetci podporovatelia „reakcie” na článok Mariána Šima oboznámení.

  Na záver nám dovoľte poznamenať, že všetci sme na strane športu, venujeme sa mu dlhodobo a koncepčne. Snažíme sa veci posúvať vpred na vecnej a odbornej úrovni.

  Zároveň sme však pripravení demokraticky a v zmysle slobody prejavenia názoru vyjadriť i nespokojnosť, či nesúhlas s aktivitami, ktoré takýto charakter podľa nášho názoru nemajú, uviesť k nášmu názoru kvalifikované vecné argumenty a navrhovať alternatívne riešenia.

  Je v záujme nás všetkých, aby ďalšie generácie požívali a využívali výhody právneho štátu, vrátane správne - a právne riadeného športu na Slovensku.”.

  • Dňa 18. februára 2019 - Prezident SOŠV oznámil vedúcemu pracovnej skupiny, že na základe obdržaných stanovísk sa výkonný výbor SOŠV ako aj Mediálna a edičná komisia SOŠV jednoznačne zhodli na tom, že žiadosti o publikovanie Reakcie na článok Mariána Šima SOŠV nevyhovie. Toto stanovisko mali podporiť aj všetci oslovení odborníci pôsobiaci na mediálnom trhu. Prezident SOŠV rovnako upovedomil vedúceho pracovnej skupiny o tom, že k problematike prípravy návrhu zákona o športe pripraví aj informáciu pre členov SOŠV tak, aby mali možnosť vytvoriť si vlastný objektívny názor.
  • Dňa 10. marca 2019 - Vzhľadom na to, že SOŠV odmietol publikovať Reakciu pracovnej skupiny na článok Mariána Šima, t. j. komunikáciou s SOŠV ako vydavateľom časopisu i správcom webu, kde bol článok publikovaný, nebol dosiahnutý požadovaný stav, aby si každý čitateľ mohol urobiť vlastný názor nielen na základe článku Mariána Šima, ale aj na základe výhrad a argumentov členov pracovnej skupiny uvedených v Reakcii na článok Mariána Šima, rozhodli sme sa Reakciu sprístupniť členom športovej obce prostredníctvom médií UčPS.

  Pracovná skupina zvažovala či vôbec a ako na článok Mariána Šima zareaguje. Rozhodli sme sa reagovať najmä preto, aby sa tento diskutabilný článok pomerne rešpektovaného športového redaktora nestal v budúcnosti citovaným zdrojom informácií o procese prípravy návrhu zákona o športe a prístupe/činnosti členov pracovnej skupiny, vrátane športovcov a športových funkcionárov.

  Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) dokonca v § 8 ods. 1 upravuje pre podobné prípady právo na odpoveď. Toto právo sme sa rozhodli si neuplatňovať, nakoľko našim cieľom nebolo, nie je a nebude zaťažovať športovú obec a súdy uplatňovaním právnych nárokov či vedením sporov.

  Zvolili sme si inú cestu, cestu apelovania na elementárnu slušnosť a dodržiavanie princípu fair play.

  V tomto duchu sme sa preto rozhodli slušne komunikovať s vydavateľom článku i správcom webu, aby sme sa pokúsili dosiahnuť riešenie, ktoré by mohlo celú záležitosť uzavrieť k spokojnosti dotknutých strán.

  Ako férové sa nám javilo (a javí) dosiahnuť stav, aby si ľudia zo športovej obce mohli prečítať názor a argumenty jednej strany i druhej dotknutej strany, t. j. tak článok Mariána Šima, ako aj “Reakciu” pracovnej skupiny na tento článok.

  Nech má čitateľ možnosť prečítať si obe vyjadrenia a nech si vytvorí svoj vlastný názor.

  Na záver považujeme za potrebné uviesť, že pre nás síce ide o principiálnu záležitosť, ale popri našich tvorivých aktivitách ju vnímame ako parciálny problém, ktorý je treba korektne vyriešiť a posunúť sa ďalej smerom k pozitívnej, tvorivej a všeobecne prospešnej práci v prospech slovenského športu.

  Našim cieľom nie je viesť osobné či inštitucionálne spory a strácať nimi čas, ale ak ide o princíp, vyjadríme slušne svoj názor a budeme sa dožadovať dodržiavania pravidiel a princípov fair play.

  Kto nás pozná, vie akí sme a čím žijeme a čomu veríme (nie jedno či dve funkčné obdobia, ale celý náš život) ...

  JUDr. Peter Sepeši

  za pracovnú skupinu, ktorá pripravovala návrh zákona o športe 
  za odbornú komunitu UčPS, ktorá pomáha pri implementácii zákona o športe do praxe

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti