Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu na uzavretie dohovoru Rady Európy č. 218 Slovenskou republikou NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.05.2019JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) bol zverejnený návrh na uzavretie Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218). Dohovor bol otvorený na podpis 3. júla 2016 v Saint-Denis (Francúzsko).

  Legislatívne materiály na SLOV-Lexe vrátane slovenského znenia dohovoru nájdete - TU

  Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/340
  Dátum začiatku MPK: 02.05.2019
  Dátum konca MPK: 23.05.2019 

  Stránky Rady Európy k dohovoru CETS 219:

  • Základné informácie o dohovore - TU
  • Prehľad signatárov dohovoru - TU
  • Text dohovoru v anglickom jazyku - TU
  • Výkladová správa k dohovoru (Explanatory Report) - TU

  Dohovor doposiaľ podpísalo 31 členských štátov Rady Európy a ratifikovalo ho 8 členských štátov Rady Európy (Poľsko, Monako, Francúzsko, Nórsko, Moldavsko, Rusko, Portugalsko a Azerbajdžan).
  Slovensko zatiaľ dohovor nepodpísalo.

  Na základe článku 17 (Nadobudnutie účinnosti):
  "Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa, keď tri členské štáty Rady Európy vyjadrili svoj súhlas s tým, že budú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 16."

  Dohovor nadobudol účinnosť 01.11.2017 po tom, čo ho ratifikovali prvé 3 členské štáty Rady Európy - Poľsko, Monako a Francúzsko

  Podľa predkladacej správy k návrhu dohovoru:

  "Hlavným cieľom dohovoru je vytvoriť na futbalových zápasoch a počas iných športových podujatí bezpečné a prívetivé prostredie. Dohovor je založený na integrovanom a vyváženom multiagentúrnom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám, ktorý vychádza z myšlienky, že „ochranné, bezpečnostné a usporiadateľské opatrenia“ na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach sa bez ohľadu na ich primárny účel nepretržite prekrývajú z pohľadu ich vplyvu a potreby vyváženosti a nie je možné ich navrhovať alebo vykonávať izolovane.

  V dohovore sa od zmluvných strán vyžaduje, aby zabezpečili vnútroštátne a miestne dojednania, ktoré umožnia prípravu a implementáciu integrovaného multiagentúrneho prístupu k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám. V tejto súvislosti majú zmluvné strany dohovoru prijať rozličné opatrenia na zaistenie ochrany, bezpečnosti a usporiadateľských služieb na športových štadiónoch, napr. zabezpečiť, aby prevádzkové podmienky na štadiónoch vytvárali podmienky na účinnú spoluprácu medzi políciou, záchrannou službou a partnerskými agentúrami a zaviedli politiky a postupy v oblastiach ako napr. rasistické alebo diskriminačné správanie.

  Dohovor podporuje príslušné agentúry a zainteresované strany k vzájomnej spolupráci v záujme vytvorenia chráneného, bezpečného a otvoreného prostredia na verejných priestranstvách mimo štadiónov. Zmluvné strany dohovoru sú povinné zaistiť, aby príslušné agentúry vypracovali núdzové plány a podporovať všetky agentúry, aby aktívne udržiavali vzťahy s fanúšikmi a miestnymi komunitami.

  V rámci policajného dohľadu je úlohou zmluvných strán dohovoru zabezpečiť prípravu policajných stratégií, ich pravidelné vyhodnocovanie a zlepšovanie, zmluvné strany dohovoru tiež musia zaistiť, aby polícia pracovala v súčinnosti s príslušnými zainteresovanými stranami.

  Dohovor tiež zriaďuje Výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach, ktorého cieľom je monitorovať dodržiavanie dohovoru zmluvnými stranami a poskytovať poradenstvo a dávať odporúčania zmluvným stranám dohovoru o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na vykonávanie dohovoru." 

  Tento dohovor je založený na poznatkoch a skúsenostiach, ktoré na medzinárodnej úrovni získal Stály výbor Európskeho dohovoru o násilí divákov, ktorý bol prvou celoeurópskou inštitucionálnou zmluvou reagujúcou na tragédiu Heysel v roku 1985 zameranou na riešenie tzv. fenoménu európskeho výtržníctva. 

  Hlavným cieľom tohto nového dohovoru je dnes prejsť od prístupu zameraného na násilie k integrovanému prístupu založenému na troch nezávislých pilieroch: BEZPEČNOSŤ, OCHRANA a SLUŽBY.

  Športový svet prešiel v posledných tridsiatich rokoch stále sa zvyšujúcimi zmenami, čo ovplyvnilo spôsob organizovania športových podujatí. S viacerými spôsobmi sledovania a zapájania sa do týchto udalostí môžeme povedať, že z pohľadu fanúšika sa veľké medzinárodné športové podujatia vyvinuli z obyčajného športového podujatia na „zážitok“.

  Narastá počet významných európskych zápasov, rozširuje sa mediálne pokrytie, zväčšuje sa interakcia prostredníctvom sociálnych médií a keďže cestovanie je omnoho jednoduchšie a cenovo dostupnejšie, existuje veľký počet priaznivcov, ktorí cestujú po Európe, čo vedie k rozšíreniu popularity. verejných pozorovacích priestorov, zón fanúšikov, atď.; preto bolo zrejmé, že je potrebné riešiť všetky tieto nové výzvy. S týmto vedomím Rada Európy vypracovala nový dohovor založený na najlepších európskych postupoch získaných počas 30 rokov.

  Tento dohovor je jediným medzinárodne záväzným nástrojom na vytvorenie integrovaného prístupu založeného na bezpečnosti, zabezpečení a službách. Podporuje tiež spoluprácu medzi všetkými verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami: vládami, miestnymi úradmi, políciou, futbalovými orgánmi a tiež priaznivcami, aby sa zabezpečilo bezpečné, bezpečné a príjemné prostredie na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, či už v rámci alebo na území mimo štadiónov.

  Bol otvorený na podpis 3. júla 2016 v Saint-Denis (Francúzsko), na štvrťfinálovom zápase UEFA EURO 2016, ktorý už podpísalo 30 krajín a ratifikovalo ho šesť (ku koncu januára 2018). Okrem toho má tento dohovor globálny cieľ a môže ho ratifikovať ktorýkoľvek štát na celom svete.

  Hneď ako ratifikuje tento dohovor desať krajín, zriadi sa nový Výbor pre bezpečnosť a ochranu pri športových podujatiach. Postupne prevezme aktivity Stáleho výboru pri stanovovaní noriem, monitorovaní a technickej pomoci a bude sa tiež stať novou platformou expertov pre medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti