Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Informácie o obsahu portálu pre notárov, notárskych kandidátov a notárskych koncipientov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.12.2009Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážení notári, notárski kandidáti a notárski koncipienti,

  nachádzate sa na základnej podstránke portálu UčPS venovanej adresne vám – notárom, notárskym kandidátom a notárskym koncipientom. Jedným zo základných cieľov Učenej právnickej spoločnosti je poskytovať komplexné a aktuálne informácie všetkým zástupcom právnickej obce na Slovensku, avšak napriek tomu neustále prihliadať na osobitosti jednotlivých profesií.

  Našou snahou je, aby sme k vám boli čo najbližšie a súčasne to, aby sme v tom boli čo najrýchlejší. Samozrejme, to všetko pri neustálom dodržiavaní vysokých odborných štandardov kvality, ktoré si UčPS kladie za svoj základný cieľ už od svojho vzniku.

  Vieme, že v notárskej praxi môže byť každá minúta strateného času drahá, preto sme pre vás pripravili takú štruktúru informácií, v ktorej sa bude jednoducho a rutinne orientovať aj ten, kto s prácou s počítačmi nemá žiadne väčšie skúsenosti.

  Dovoľte nám, aby sme sa stali vašimi partnermi počas celého dňa - portál UčPS je tu pre vás od rána až do večera... od pracovných vecí až po voľný čas.

  Vyberte si prosím cestu, ktorou sa chcete vybrať:

  1. NOTÁRSKA ČINNOSŤ AKO POVOLANIE - táto podstránka vám poskytne užitočné informácie týkajúce sa výkonu notárskeho povolania, a to najmä personálne aspekty notárstva, poistenie zodpovednosti pri výkone notárskej činnosti, informácie týkajúce sa Notárske komory Slovenskej republiky a v neposlednom rade aj osobitné komerčné ponuky pre notárov, spoločenské podujatia pre notárov a pod.

  2. NOTÁRSKA PRAX - ODBORNÉ INFORMÁCIE - z profesijného hľadiska kľúčová stránka pre notára, ktorý chce svojim rozhľadom ísť nad rámec všeobecne záväzne právnych predpisov. Na tejto podstránke ponúkame najmä informácie k najčastejším právnym odvetviam v praxi, výpočty pre notárov (odmena notára za notársku činnosť), informácie k jednotlivým notárskym registrom, ponuku školení a seminárov a pod. 1. NOTÁRSKA ČINNOSŤ AKO POVOLANIE:

  1.    Personálne aspekty notárskej činnosti

  1.1.   Predpoklady výkonu notárskej činnosti

  1.2.   Podmienky vymenovania notára ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky

  1.3.   Notársky koncipient

  1.4.  Notársky kandidát

  2.    Poistenie zodpovednosti pri výkone notárskej činnosti


  3.     Notárska komora Slovenskej republiky (NKSR)

  3.1.  Kontakt na NKSR 3.2.  Orgány 3.3.  Zoznam notárov

  4.    Osobitné komerčné ponuky pre notárov

  4.1.    Telekomunikácia 4.2.     Publikácie a elektronické systémy 4.3.     Cestovné kancelárie 4.4.     Poisťovne 4.5.     Kancelárske potreby nástroje 4.6.     Počítače a elektronika 4.7.     Relax a wellness  

  5.    Spoločenské podujatia (pre) notárov


  6.    Odborné poznávacie pobyty pre notárov

  7.  Užitočné linky pre notárov

  7.1.  LINKY NA SLOVENSKÉ STRÁNKY

  7.1.1.  Notárska komora Slovenskej republiky úvodná stránka
  7.1.2.  Obchodný register SR
  7.1.3.  Elektronická Zbierka zákonov
  7.1.4.  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  7.1.5.  Národná rada Slovenskej republiky
  7.1.6.  Katastrálny portál UGKK SR

  7.2.  LINKY NA ZAHRANIČNÉ STRÁNKY

           7.2.1.  Medzinárodná únia notárstva
  7.2.2.  Stredoeurópsky zoznam notárov
  7.2.3.  Konferencia notárov Európskej únie

  7.3.  LINKY NA NOTÁRSKE KOMORY INÝCH ŠTÁTOV

           7.3.1.  Notárska komora Českej republiky
  7.3.2.  Notárska komora Rakúskej republiky
  7.3.3.  Notárska komora Maďarskej republiky
  7.3.4.  Notárska komora Poľskej republiky
  7.3.5.  Notárska komora Francúzskej republiky
  7.3.6.  Notárska komora Spolkovej republiky Nemecko

  2. NOTÁRSKA PRAX - ODBORNÉ INFORMÁCIE

  1.    Najčastejšie právne odvetvia

  2.    Výpočty pre notárov

  3.    Notárske registre

  4.    Vzdelávacie podujatia

  5.    Cudzie jazyky v notárskej praxi

  1.1.   Predpoklady výkonu notárskej činnosti

  V zmysle § 2 zákona 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov je základným predpokladom výkonu notárskej činnosti skutočnosť, aby bola osoba štátom určená vykonávať notársku činnosť a inú činnosť podľa tohto zákona.

  Súčasne platí, že pri výkone notárskej činnosti je notár nestranný a nezávislý, avšak je viazaný Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri výkone notárskej činnosti má notár vykonáva verejnú moc a z tohto dôvodu notár pri výkone notárskej činnosti má postavenie verejného činiteľa.

  Notárska činnosť je slobodným povolaním, riadi si osobitným zákonom (zákonom o notároch a notárskej činnosti) a výkon tejto činnosti nespadá pod klasickú zárobkovú činnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

  Zákon o notároch a notárskej činnosti deklaruje esenciálne podmienky, ktorých splnenie je potrebné pre výkon notárskej činnosti, a to

  a)    zloženie sľubu do rúk ministra,

  b)   uzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti,

  c)    zloženie peňažnej zábezpeky na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabezpečenie pripojenia jeho notárskeho úradu s centrálnym informačným systémom komory.

  Taktiež je potrebné, aby notár pri výkone notárskej činnosti mal technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyhľadávanie a prenos dát.

  Zákon zdôrazňuje, že notár vykonáva svoju činnosť vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť v kancelárii označenej zákon určeným spôsobom.

  1.2.   Podmienky vymenovania notára ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky

  Súčasná právna úprava (zákon o notároch a notárskej činnosti) určuje výsledok výberového konania ako kľúčový faktor menovania notára ministrom. Výberové konanie sa koná spravidla v obvode sídla súdu prvého stupňa a vyhlasuje ho komora v zákonom určených prípadoch, a to

  a)    ak sa zvýši počet notárskych úradov,

  b)   ak výkon notárskeho úradu zanikol.

  Komora je povinná vyhlásiť výberové konanie vždy najneskôr do troch mesiacov odo dňa vzniku skutočnosti pre jeho vyhlásenie a skončiť ho vyhlásením výsledkov najneskôr do troch mesiacoch odo dňa jeho vyhlásenia. Ak sa výberové konanie skončí neúspešne, komora v v trojmesačnej lehote opätovne vyhlási nové výberové konanie.

  Osoba, ktorá sa prihlási do výberového konania musí spĺňať nasledujúce zákonné požiadavky definované v § 11 ods. 1 zákona:

  a)   plná spôsobilosť na právne úkony,

  b)   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

  c)    bezúhonnosť,

  d)   vykonaná právna prax v dĺžke päť rokov, z toho najmenej dva roky notárska prax,

  e)   neuložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona,

  f)     neuložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov.

  1.3     Notársky koncipient

  a)       Kto je notárskym koncipientom?

  b)       Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych koncipientov.

  Kto je notárskym koncipientom?

  Legálna definícia notárskeho koncipienta je uvedená v § 20 zákona o notároch a notárskej činnosti znie:

  Notársky koncipient je zamestnanec notára zapísaný do zoznamu notárskych koncipientov.

  Z praktického hľadiska je notárskym koncipientom fyzická osoba  (s minimálne druhostupňovým vysokoškolským vzdelaním v študijnom odbore právo), ktorá je pracovnoprávnom pomere u notára a vykonáva notársku činnosť na základe jeho písomného  poverenia (v súlade platným právom - najmä pracovnoprávnymi predpismi a zákonom o notároch a notárskej činnosti).

  Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych koncipientov.

  Ak boli Notárskej komore Slovenskej republiky predložené všetky listiny predpísané zákonom o notároch a notárskej činnosti a súčasne sú splnené všetky zákonné predpoklady, Notárska komora Slovenskej republiky je povinná do zoznamu notárskych  koncipientov zapísať uchádzača (koncipienta), ktorý:

  a)    je plne spôsobilý na právne úkony,

  b)   získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

  c)    je bezúhonný,

  d)   je v pracovnom pomere u notára.

  Upozornenie: Návrh na zápis do zoznamu notárskych koncipientov dáva notár (v zmysle zákona o notároch a notárskej činnosti) - a nie samotný advokátsky koncipient.

  Komora vykoná zápis do zoznamu notárskych koncipientov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu a vykonanie zápisu komora oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere.

  1.4.   Notársky kandidát

  a)     Kto je notárskym kandidátom? b)   Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych kandidátov

  Kto je notárskym kandidátom?

  Zákon o notároch a notárskej činnosti neuvádza legálnu definíciu notárskeho kandidáta. 

  Z praktického hľadiska je notárskym kandidátom fyzická osoba  (zapísaná do zoznamu notárskych kandidátov), ktorá je pracovnoprávnom pomere u notára a vykonáva notársku činnosť, ďalšie činnosti a činnosti v súvislosti s výkonom notárskej činnosti na základe jeho písomného  poverenia (v súlade platným právom - najmä pracovnoprávnymi predpismi a zákonom o notároch a notárskej činnosti).

  Upozornenie: Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje. Za úkony kandidáta vykonané pri zastupovaní zodpovedá notár. Notár predloží komore písomné poverenie kandidáta a vzor podpisu kandidáta. 

  Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych kandidátov.

  Ak boli Notárskej komore Slovenskej republiky predložené všetky listiny predpísané zákonom o notároch a notárskej činnosti a súčasne sú splnené všetky zákonné predpoklady, Notárska komora Slovenskej republiky je povinná do zoznamu notárskych  kandidátov zapísať uchádzača (kandidáta), ktorý:

  a)   ku dňu zápisu je zapísaný v zozname koncipientov a nenastal dôvod na jeho vyčiarknutie podľa § 23 ods. 1 písm. a) až f),

  b)   vykonal najmenej trojročnú právnu prax, z toho najmenej dva roky notársku prax,

  c)    zložil notársku skúšku.

  Komora vykoná zápis do zoznamu notárskych koncipientov  do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu a vykonanie zápisu komora oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je kandidát zamestnaný.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti