Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 4/2013 - Uplatnenie nároku na náhradu škody NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.10.2013Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.6.2013
  Ak poškodený uplatní nárok na náhradu škody, ale nie včas t.j. najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania - § 46 ods. 3 Trestného poriadku, súd na hlavnom pojednávaní vyhlási do zápisnice o hlavnom pojednávaní uznesenie podľa § 256 ods. 4 Trestného poriadku, ktorým vysloví, že poškodený nárok na náhradu škody v trestnom konaní už uplatňovať nemôže. Také uznesenie sa osobitne nevyhotovuje, nie je proti nemu prípustná sťažnosť a nebráni poškodenému vo výkone procesných práv podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku. V rozsudku potom súd nerozhoduje o náhrade škody, a to ani odkazom poškodeného na občianske súdne konanie, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom.

  3To/21/2012

  U Z N E S E N I E

  Senát Krajského súdu v Žiline, zložený z predsedu senátu Juraja Krupu a sudcov JUDr. Vladimíra Sučika a JUDr. Pavla Polku na verejnom zasadnutí konanom dňa 14.6.2012 v Žiline, o odvolaní poškodených D. K. a J. K. proti rozsudku Okresného súdu v Námestove č.k. 6T/95/2011-308 zo dňa 20.10.2011

  r o z h o d o l :

      Podľa § 321 ods. 1 písm. f), ods. 2 Tr. por. z r u š u j e sa napadnutý rozsudok v časti – vo výroku o náhrade škody.

  O d ô v o d n e n i e

      Citovaným rozsudkom Okresný súd v Námestove uznal obžalovaný F. B., nar. ............, ml. Ľ. B., nar. ............. a J. H., nar. .................. za vinných v spolupáchateľstve z trestných činov (prečinov) podľa §§ 364 ods. 1 písm. a), 156 ods. 1 Tr. zák.

      Skutkovým základom tohto rozsudku je zistenie súdu, že dňa 16.8.2009 v čase okolo 01.50 hod. v obci Babín pred budovou kultúrneho domu, po tom čo k F. B., J. H. a Ľ. B. prišli bratia J. K., nar. ............, trvale bytom ........... č. ... a D. K., nar. ..............., trvale bytom ........ č. ......, sa J. K. s F. B. začali vzájomne udierať päsťami rúk do oblasti tváre a brucha, následne potom ako D. K. taktiež začal fyzicky napádať F. B., prišiel k nim J. H., ktorý D. K. od nich odsotil, päsťami rúk udieral D. K. do oblasti tváre a brucha, následne, keď sa F.B. a J. K. vzájomne fyzicky napádali ležiaci na zemi, pribehol k nim Ľ. B., ktorý J. K. fyzicky napadol tak, že ho jedenkrát silno kopol nohou do oblasti tváre, pričom neuvedeným konaním F. B. a Ľ. B. spôsobili J. K. zlomeninu nosových kostí bez posunu kostných úlomkov s poúrazovým krvácaním nosa, mnohopočetné pomliaždenia a podkožné krvné výrony vo vlasatej časti hlavy, pomliaždenie a podkožný krvný výron na čele vpravo, pomliaždenie a podkožný krvný výron hornej pery úst, otras mozgu ľahkého stupňa, ktoré zranenia si vyžiadali práceneschopnosť v dobe od 16.8.2009 do 6.9.2009 a J. H. uvedeným konaním spôsobil D. K. zlomeninu nosových kostí bez posunu kostných úlomkov s poúrazovým krvácaním z nosa, mnohopočetné pomliaždenia a podkožné krvné výrony vo vlasatej časti hlavy, ktoré zranenia si vyžiadali dobu liečenia od 16.8.2009 do 4.9.2009.

      Za tieto trestné činy uložil súd obžalovaným F. B. a J. H. tresty povinnej práce a obžalovanému ml. Ľ. B. súhrnný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom.

      Podľa § 288 ods. 1 Tr. por. boli poškodení J. a D. K. s nárokmi na náhradu škody odkázaní na občianske súdne konanie.

      Proti tomuto rozsudku podali poškodení v zákonnej lehote, bez bližšieho odôvodnenia odvolanie.

      Keď odvolací súd nerozhodol o odvolaní podľa § 316 ods. 1, 3 Tr. por., podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého výroku rozsudku, proti ktorému odvolatelia podali odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo.

  * * *

      Podľa § 46 ods. 3 Tr. por. poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.

      V zmysle § 46 ods. 3 Tr. por. podmienkou návrhu poškodeného, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu je teda jej včasnosť (cit. „musí“), a to najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.

      V priebehu prípravného konania boli obaja poškodení v tomto zmysle viackrát poučení (napr. č.l. 46, 65). Napriek takému poučeniu však obaja poškodení uplatnili nárok na náhradu škody až na hlavnom pojednávaní dňa 20.10.2011 (č.l. 302 p.v.), kedy J. K. škodu vyčíslil na 1.000,-Eur a D. K. žiadal, aby mu bola uhradená škoda podľa bodového ohodnotenia.

      Po začiatku hlavného pojednávania (§ 255 ods. 1 a nasl. Tr. por.), je povinnosťou súdu okrem iného podľa § 256 ods. 3 Tr. por. skúmať, či uplatňuje práva poškodeného oprávnená osoba. Ak uplatňuje práva poškodeného osoba, ktorej toto právo zrejme nepatrí, vysloví súd uznesením, že túto osobu ako poškodeného na hlavné pojednávanie nepripúšťa. Také rozhodnutie nebráni uplatneniu nároku na náhradu škody pred príslušným orgánom. Podľa § 256 ods. 4 Tr. por. podľa odseku 3 postupuje súd aj vtedy, ak bránia účasti poškodeného okolnosti uvedené v § 46 alebo § 47.

      Takto mal okresný súd postupovať aj v konkrétnom prípade. Keďže poškodení neuplatnili svoj nárok včas, uznesením, ktoré sa osobitne nevyhotovuje, ale zaznamená sa v zápisnici a proti ktorému nie je prípustná sťažnosť, mal súd podľa § 256 ods. 4 Tr. por. rozhodnúť, že poškodení nemajú (už) oprávnenie navrhnúť, aby obžalovaným bola v odsudzujúcom rozsudku uložená povinnosť na náhradu škody. To však nebráni vo výkone procesných práv poškodených (ako strán) podľa § 46 ods. 1 Tr. por.

      Pochybil preto okresný súd, ak tak nekonal. Krajský súd napravil nezákonný výrok o odkaze poškodených na občianske súdne konanie tak, že po úkone podľa § 256 ods. 4 Tr. por. tento výrok zrušil.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, dňa 14. júna 2012        

                                          Juraj Krupa    

                                      predseda senátu


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti