Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 10/2012 - Rozhodnutie o väzbe - o zatknutom obvinenom podľa § 73 ods. 5 Tr. por.  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.09.2012Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012


  Pri rozhodovaní o väzbe obvineného, ktorý bol zatknutý na základe príkazu na zatknutie, rozhodne v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v súdnom konaní predseda senátu o vzatí obvineného do väzby podľa § 73 ods. 5 Trestného poriadku, ktoré ustanovenie je vo vzťahu špeciality k § 87 ods. 2 Trestného poriadku i § 72 ods. 2 Trestného poriadku.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 1Tpo/67/2007

  1Tpo/67/2007

  U Z N E S E N I E

      Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Milana Repáňa a Mgr. Miroslava Mazúcha na neverejnom zasadnutí konanom 12. decembra 2007 prejednal sťažnosť podanú obvineným D. P. proti uzneseniu Okresného súdu Dolný Kubín, sp.zn. 0Tp/103/2007 z 22.11.2007 a takto

  r o z h o d o l :

      Podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín, sp.zn. 0Tp/103/2007 z 22.11.2007.

      Podľa § 73 ods. 5 Tr. por., z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por.

  obvineného D. P., nar. .................... v ....................., bytom ..............................,

  b e r i e d o v ä z b y .

      Lehota väzby u obvineného D. P. začala plynúť 22.11.2007 od 3.10 h. a menovaný ju vykonáva v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku.

  O d ô v o d n e n i e

      Napadnutým uznesením Okresný súd Dolný Kubín rozhodol o vzatí obvineného D. P. do väzby podľa § 72 ods. 2 Tr. por., z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. Lehota väzby začala plynúť 22.11.2007 od 3.10 h. a obvinený ju vykonáva v Ústave na výkon väzby Ružomberok.

      Proti tomuto uzneseniu podal riadne a včas, v zákonom stanovenej lehote, sťažnosť obvinený, ktorú zahlásil priamo do zápisnice o výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie po vyhlásení predmetného uznesenia. Svoju sťažnosť písomne bližšie neodôvodnil.

      Krajský súd na podklade sťažnosti podanej obvineným D. P. preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť a zákonnosť napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že uznesenie okresného súdu trpí takými formálnymi nedostatkami, pre ktoré ho bolo potrebné zrušiť.

      Obvinený D. P. je trestne stíhaný pre prečin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. pre skutok uvedený vo výroku uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia. Pretože obvineného nebolo možné predvolať, predviesť alebo zadržať a zabezpečiť tak jeho prítomnosť na úkonoch trestného konania, na návrh okresného prokurátora, sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Dolný Kubín vydal na D. P. 14.11.2007 príkaz na zatknutie. Tento bol realizovaný 22.11.2007, kedy o 03.10 h. bol obvinený zatknutý a o 7.45 h. bol dodaný na Okresný súd Dolný Kubín. V tento istý deň o 08.00 h. bol obvinený pred sudcom pre prípravné konanie vypočutý a rozhodnutie o väzbe bolo obvinenému oznámené o 08.35 h.

      Podľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočnosti vyplýva dôvodná obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť inak zistiť, ak nemá stále bydlisko, alebo ak mu hrozí vysoký trest.

      Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Dolný Kubín pri rozhodovaní o väzbe D. P. správne zistil, že u obvineného je daný dôvod väzby v zmysle citovaného ust. § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. tak po materiálnej, ako aj formálnej stránke. Obvinený D. P. spáchanie trestnej činnosti vo svojich výpovediach nepopieral. Uviedol však, že na túto ho naviedol J. Z.. Z trestnej činnosti obvineného usvedčuje aj výpoveď K. G., zástupkyne spoločnosti ................ s.r.o. Trenčín, ul. .............., ako aj listinné dôkazy založené v trestnom spise. Preto sudca pre prípravné konanie správne konštatoval v napadnutom uznesení, že zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktoré bolo obvinenému vznesené obvinenie bol spáchaný, má znaky vyššie uvedeného prečinu a je dôvodné podozrenie, že tento prečin spáchal obvinený D. P..

      Z výsluchu obvineného pred sudcom pre prípravné konanie vyplýva, že obvinený sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska tak, ako to uviedol vyšetrovateľovi policajného zboru pri prvom výsluchu. Nemá stále bydlisko a svoj pobyt neustále mení. Taktiež nemá ani stále zamestnanie. V minulosti bol desaťkrát súdne trestaný a bol aj vo výkone trestu odňatia slobody a to predovšetkým za majetkovú trestnú činnosť. Z uvedeného vyplýva, že obvinený podstatnú časť svojich životných nákladov si zabezpečuje trestnou činnosťou. Teda u obvineného boli splnené materiálne podmienky pre vzatie do väzby.

      Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Dolný Kubín vecne správne rozhodol, keď obvineného D. P. vzal do väzby. Formálne však pochybil, keď rozhodol podľa ust. § 72 ods. 2 Tr. por. Podľa tohto zákonného ustanovenia sudca pre prípravné konanie rozhoduje o väzbe obvineného na návrh okresného prokurátora. V prejednávanom prípade sudca pre prípravné konanie prehliadol, že rozhodovaniu o väzbe obvineného predchádzal príkaz na zatknutie, ktorý vydal Okresný súd Dolný Kubín. V takomto prípade sudca pre prípravné konanie rozhoduje o väzbe zatknutého obvineného podľa ust. § 73 ods. 5 Tr. por., ktoré je špeciálnym ust. k § 72 ods. 2 Tr. por.

  Aj keď materiálne podmienky pri rozhodovaní o väzbe podľa § 72 ods. 2 a § 73 ods. 5 Tr. por. sú rovnaké, rozdielne sú formálne podmienky pre vzatie obvineného do väzby.

      Sudca pre prípravné konanie po zatknutí obvineného musí skúmať, či orgán, ktorý obvineného na podklade príkazu zatkol, dodal takéhoto obvineného súdu najneskôr do 24 h. od zatknutia (§ 73 ods. 4 Tr. por.). Ak sa tak nestane, musí byť obvinený prepustený na slobodu. Sudca pre prípravné konanie, ktorému bol obvinený dodaný, musí obvineného bez meškania vypočuť, rozhodnúť o väzbe a rozhodnutie oznámiť obvinenému do 48 h. a pri obzvlášť závažných zločinoch do 72 h. od času, keď mu bol obvinený dodaný. Ak sa obvinenému rozhodnutie neoznámi do 48 h., resp. 72 h. od času, keď bol dodaný súdu, musí byť obvinený prepustený na slobodu (§ 73 ods. 5 Tr. por.). Z uvedených zákonných ustanovení teda vyplýva, že nedodržanie týchto lehôt na dodanie zatknutého obvineného súdu, ktorého sudca príkaz na zatknutie vydal a na oznámenie rozhodnutia o väzbe obvinenému, je vždy dôvodom na jeho prepustenie na slobodu.

  Keďže u obvineného D. P. boli splnené materiálne podmienky na väzbu a taktiež neboli porušené ani formálne dôvody väzby vyplývajúce z ust. § 73 ods. 4, ods. 5 Tr. por. krajský súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 12. decembra 2007

                                   JUDr. Martin Bargel

                                       predseda senátu

  Vypracoval: JUDr. Milan Repáň

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti