Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 11/2012 - Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a započítanie skúšobnej doby do novourčenej skúšobnej doby - § 50 ods. 3 Tr. zák.  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.09.2012Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012

  Rozhodnutie súdu v zmysle § 50 ods. 3 Trestného zákona, je rozhodnutím obligatórnym a preto je súd povinný z úradnej povinnosti rozhodnúť jedným z nasledovných spôsobov:

  a/ do novourčenej skúšobnej doby sa započíta celá pôvodná skúšobná doba, ak odsúdený počas nej viedol riadny život,

  b/ do novourčenej skúšobnej doby sa započíta len časť pôvodnej skúšobnej doby, a to časť, po ktorú viedol odsúdený riadny život, alebo

  c/ do novourčenej skúšobnej doby sa nezapočíta pôvodná skúšobná doba, ak odsúdený počas nej neviedol riadny život.

  Absencia rozhodnutia súdu v zmysle § 50 ods. 3 Trestného zákona spôsobuje nezákonnosť konania, ktoré predchádza rozhodnutiu o neosvedčení sa odsúdeného, ktorému bol výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložený s probačným dohľadom (§ 419 ods. 1, 4 Trestného poriadku, § 418 ods. 1 Trestného poriadku) a je dôvodom na zrušenie takéhoto uznesenia.

   uznesenie KS ZA sp.zn. 1Tos/9/2012

  1Tos/9/2012

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Polku a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Veroniky Poláčkovej, na neverejnom zasadnutí konanom 31. januára 2012 prejednal sťažnosť podanú odsúdeným L. G. proti uzneseniu Okresného súdu Liptovský Mikuláš, č.k. 2T/94/2008-743 z 5.12.2011 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Liptovský Mikuláš, č.k. 2T/94/2008-743 z 5.12.2011 a u k l a d á okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

  O d ô v o d n e n i e

      Okresný súd Liptovský Mikuláš uznesením, č.k. 2T/94/2008-743 z 5.12.2011 podľa § 420, § 418 ods. 1 Tr. por. a § 52 ods. 1 Tr. zák. vyslovil, že odsúdený L. G. sa neosvedčil v skúšobnej dobe a nariadil výkon trestu odňatia slobody vo výmere 33 mesiacov, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 2T/94/2008 zo dňa 9.3.2009 a výkon ktorého bol odložený na skúšobnú dobu vo výmere 30 mesiacov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. súd zaradil odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

  Súd prvého stupňa svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 2T/94/2008 zo dňa 9.3.2009 bol L. G. odsúdený za pokračovací zločin poškodzovania cudzej veci v spolupáchateľstve podľa § 20 k § 245 ods. 1, 3 písm. c) Tr. zák. a iné na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 33 mesiacov, výkon ktorého bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu vo výmere 30 mesiacov, pri súčasnom uložení probačného dohľadu nad správaním sa odsúdeného v skúšobnej dobe a obmedzenia spočívajúceho v zákaze stretávania sa s Ľ. K., nar. ................, P. Š., nar. ............, M. P., nar. ................, počas skúšobnej doby, pričom ak by obvinený L. G. bol spolužiakom niektorého z týchto osôb, zakazuje sa mu stretávať sa s nimi po skončení vyučovania, ako aj po skončení akcií usporiadaných školou, ktorú by spoločne navštevovali. Odsúdenému bolo uložené aj ambulantné ochranné protialkoholické liečenie. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 9.3.2009.

  Podľa vyjadrenia Mestskej polície v Liptovskom Hrádku zo dňa 15.9.2011 odsúdený L. G. sa počas roka stretával so svojou partiou, s ktorou popíjal alkohol. V priebehu roka bol niekoľkokrát kontrolovaný hliadkou mestskej polície z dôvodu vzbudzovania verejného pohoršenia, pričom pri každej kontrole bol pod vplyvom alkoholu a k hliadke polície sa správal arogantne. Dňa 13.2.2011 sa v kontrolovanej skupine s odsúdeným nachádzal aj P. Š., s ktorým má zákaz stretávania sa. Zo správy Strednej odbornej školy drevárskej v Liptovskom Hrádku bolo zistené, že odsúdený L. G. počas vyučovacieho procesu ignoroval vyučujúceho, prichádzal neskoro na vyučovacie hodiny. V študijných výsledkoch za 1. polrok v školskom roku 2010/2011 dosiahol priemer 3,7, neprospel z dvoch predmetov. Známka zo správania bola znížená na 3. stupeň (menej uspokojivé správanie) za neospravedlnenú absenciu 50 hodín, pokarhania od vyučujúcich, rušenie vyučovacieho procesu a neplnenie si povinností, lebo sa nepripravoval na vyučovanie. Psychiatrička Súkromnej psychiatrickej ambulancie Polikliniky v Liptovskom Hrádku MUDr. Z. B., u ktorej odsúdený vykonáva súdom nariadené ochranné liečenie, oznámila, že odsúdený sa zúčastňoval ambulantného liečenia nepravidelne, nedodržiaval termíny, na ktoré bol objednaný. Toxikologické vyšetrenie dňa 12.5.2011 potvrdilo prítomnosť marihuany.

  Uvedenými správami mal súd preukázané, že odsúdený L. G. počas skúšobnej doby podmienečného odsúdenia neviedol riadny život. Pri skúmaní podmienky vedenia riadneho života odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia sa súd neobmedzil len na zistenie, či sa odsúdený dopustil trestnej činnosti, prípadne iného protiprávneho konania. Je pravdou, že ďalší záznam v registri trestov nemá, nebol potrestaný za priestupok, nie je stíhaný za inú trestnú činnosť, ale zo správy Mestskej polície v Liptovskom Hrádku jednoznačne vyplýva, že odsúdený porušil súdom uložené obmedzenie spočívajúce v zákaze stretávania sa s P. Š., čo odsúdený na verejnom zasadnutí nepoprel, ale túto situáciu zdôvodnil tým, že P. Š. sa len náhodne pristavil pri ňom, keď ho kontrolovala mestská polícia, ktorá však v rozpore s týmto tvrdením oznámila, že obidvaja boli v skupine mužov, ktorú kontrolovala. Navyše nemožno opomenúť, že hliadka mestskej polície zakročovala voči odsúdenému opakovane pre neprístojné správanie, pričom odsúdený bol vždy pod vplyvom alkoholu, čo len podporuje záver MUDr. Z. B., u ktorej L. G. vykonáva ambulantné ochranné protialkoholické liečenie, že liečebný režim nedodržiava, nechodí pravidelne na kontroly, dokonca objektívne laboratórnym vyšetrením bola u neho zistená konzumácia návykovej látky - marihuany. Odsúdený si riadne neplnil ani školské povinnosti, neprospel z viacerých predmetov v dôsledku toho, že sa na vyučovanie nepripravoval, rušil vyučovací proces nevhodným chovaním, mal neospravedlnené hodiny na vyučovaní.

  Na základe uvedených skutočností súd dospel k záveru, že nemožno vysloviť, že odsúdený L. G. viedol riadny život počas skúšobnej doby podmienečného odsúdenia, lebo nemal záujem úspešne absolvovať ochranné protialkoholické liečenie, naopak, alkohol sústavne konzumoval, pod jeho vplyvom sa dopúšťal narušovania verejného poriadku, nerešpektoval obmedzenie uložené súdom o zákaze stretávania sa s P. Š. a ani v škole nedodržiaval školský poriadok, narušoval vyučovací proces, čiže súd nezískal žiadny pozitívny poznatok o správaní odsúdeného a zároveň sa nejednalo ani o nejaké ojedinelé a náhodné vybočenie z riadneho spôsobu života, preto nariadil výkon trestu odňatia slobody vo výmere 33 mesiacov. Odsúdený bol zaradený na výkon nariadeného trestu do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, pretože v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý by mu bol uložený za úmyselný trestný čin.

  Zo zápisnice o verejnom zasadnutí z 5.12.2011 vyplýva, že po vyhlásení uznesenia, jeho odôvodnení a poučení o opravných prostriedkoch odsúdený zahlásil sťažnosť, ktorú odôvodnil nasledovne: „Ja si myslím, že som viedol počas skúšobnej doby riadny život. Ja som nevedel, že keď pôjdem s partiou von, že ma mestskí policajti budú kontrolovať a pôjde to sem a v tej škole som si nesadol s triednou učiteľkou. Myslím si aj naďalej, že som sa osvedčil. Trest som mal uložený za krádeže, s takými vecami som už skončil, aj s inými trestnými činnosťami. Myslím si, že nie som hodný na to, aby som nastúpil výkon trestu. Školu by som mal skončiť v tomto školskom roku s opakovaním záverečných skúšok. Chcem sa zaradiť do normálneho života po skončení školy.“

      Príslušný prokurátor dňa 19.1.2012 doručil súdu prvého stupňa vyjadrenie k sťažnosti, v ktorej uviedol, že s rozhodnutím súdu sa stotožňuje, pretože obvinený, ako bolo zistené zo zabezpečených dôkazov, nedodržal podmienky uložené mu v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia.

       Podľa § 192 ods. 1 Tr. por. pri rozhodovaní o sťažnosti preskúma nadriadený orgán správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia.

      Krajský súd, ako nadriadený orgán, v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Tr. por., v ktorom je vyjadrený obmedzený revízny princíp, po tom, ako nezamietol sťažnosť z dôvodov § 193 ods. 1 písm. a) alebo b), na základe sťažnosti preskúmal napadnuté výroky uznesenia, a to zo všetkých hľadísk, bez ohľadu na to, či tieto hľadiská sú alebo nie sú v sťažnosti uvedené, a jednak správnosť postupu konania, ktoré napadnutým výrokom predchádzalo, a to z hľadiska všetkých chýb, ktoré mohli spôsobiť nesprávnosť napadnutých výrokov uznesenia. Pri plnení revízneho princípu preveril z právnej stránky, či v celom konaní, v priebehu ktorého sa vytvárali podklady pre napadnuté uznesenie, nedošlo k porušeniu Trestného zákona, Trestného poriadku alebo iných mimotrestných právnych predpisov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku, lebo právo nemôže byť založené na nepráve.

      Sťažnosť proti uzneseniu súdu je prípustná v súlade s ustanoveniami § 185 ods. 1, 2 Tr. por., § 419 ods. 2 Tr. por., bola podaná oprávnenou osobou v zmysle § 186 ods. 1 Tr. por., v lehote stanovenej § 187 ods. 1 Tr. por.

      Krajský súd sa nestotožnil s výrokom napadnutého uznesenia, ktoré nezodpovedá stavu veci a zákonu, a zákonu nezodpovedá ani konanie predchádzajúce výroku napadnutého uznesenia.

      Z rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš, č.k. 2T/94/2008-605 z 9.3.2009, je nesporné, že obvinený ml. L. G. bol odsúdený podľa § 286 ods. 2 Tr. zák., § 117 ods. 1, § 41 ods. 2 Tr. zák., § 42 ods. 1 Tr. zák., § 38 ods. 3 Tr. zák. (§ 36 písm. j/, l/ Tr. zák., § 37 písm. h/ Tr. zák.) na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 33 mesiacov. Podľa § 51 ods. 1 Tr. zák., § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. súd výkon trestu podmienečne odložil a zároveň uložil probačný dohľad nad správaním obvineného v skúšobnej dobe. Podľa § 119 ods. 1 Tr. zák. obvinenému určil skúšobnú dobu vo výmere 30 mesiacov. Podľa § 51 ods. 3 písm. c) Tr. zák. uložil obmedzenie spočívajúce v zákaze stretávania sa s Ľ. K., nar. .............., trvalé bydlisko ..........................., okres Liptovský Mikuláš, s P. Š. nar. ................. v ............................., trvalé bydlisko .................................č. ...., okres Liptovský Mikuláš, M. P., nar. ..................... v ........................., trvalé bydlisko ................................, okres Liptovský Mikuláš, počas skúšobnej doby, pričom ak by obvinený ml. L. G. bol spolužiakom niektorého z týchto osôb, zakazuje sa mu stretávať sa s nimi po skončení vyučovania, ako aj po skončení akcií poriadaných školou, ktorú by spoločne navštevovali. Podľa § 51 ods. 5 Tr. zák. bola obvinenému ml. L. G. uložená povinnosť strpieť nad sebou kontrolu vykonávanú probačným a mediačným úradníkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš a v tej súvislosti sa u neho hlásiť jedenkrát za mesiac počas skúšobnej doby, prvýkrát bol povinný hlásiť sa 10. kalendárny deň po právoplatnosti rozsudku o schválení dohody o vine a treste. Podľa § 73 ods. 2 písm. c), § 74 ods. 1 Tr. zák. obvinenému bolo uložené ambulantné ochranné protialkoholické liečenie. Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. sa zrušil výrok o treste rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 2T/136/2007 zo dňa 15.1.2008, ktorým bol obvinenému za pokračovací zločin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v spolupáchateľstve podľa § 20 k § 286 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a) Tr. zák. uložený trest odňatia slobody podľa § 286 ods. 2, § 117 ods. 1, § 38 ods. 3 (§ 36 písm. j/, l/ Tr. zák.), § 39 ods. 4 Tr. zák. vo výmere 16 mesiacov, výkon ktorého bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu vo výmere 12 mesiacov, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 9.3.2009.

      Podľa § 50 ods. 3 Tr. zák. doba, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život, sa započítava do skúšobnej doby novourčenej pri povolení odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo probácie uložených za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby alebo probácie určených pri uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

      Zo súdneho spisu vyplýva, že súd prvého stupňa nerozhodol podľa § 50 ods. 3 Tr. zák. v prípade odsúdeného L. G.. V spise absentuje rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 50 ods. 3 Tr. zák. a aj z trestného listu (č.l. 638 spisu) vyplýva, že koniec skúšobnej lehoty je evidovaný na 9.9.2011, čo zodpovedá dĺžke skúšobnej doby 30 mesiacov, začínajúcej 9.3.2009, teda právoplatnosťou rozsudku.

      Ak nastane situácia predpokladaná ustanovením § 50 ods. 3 Tr. zák., príslušný súd je povinný z úradnej povinnosti vydať rozhodnutie, pričom prichádzajú do úvahy tri spôsoby rozhodnutia:

  1/ do novourčenej skúšobnej doby sa započítava celá doba, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život,

  2/ do novourčenej skúšobnej doby sa započítava len časť pôvodnej skúšobnej doby, a to časť, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život, alebo

  3/ súd rozhodne, že do novourčenej skúšobnej doby sa nezapočítava pôvodná skúšobná doba, ktoré rozhodnutie prichádza do úvahy v tom prípade, ak odsúdený v pôvodnej skúšobnej dobe neviedol riadny život.

      Absencia rozhodnutia príslušného súdu podľa § 50 ods. 3 Tr. zák. spôsobuje nezákonnosť konania súdu, ktoré predchádza výroku napadnutého uznesenia. Samotná táto nezákonnosť je dôvodom pre zrušenie napadnutého uznesenia.

      Nadriadený súd sa nestotožňuje ani so záverom, akým vyhodnotil súd prvého stupňa správanie sa odsúdeného L. G. počas skúšobnej doby. Sám vo svojom rozhodnutie tvrdí, že za vedenie riadneho života treba považovať to, že odsúdený dodržiaval právny poriadok a ďalšie zákonné normy občianskej spoločnosti, plnil si svoje povinnosti voči štátu, rodine i voči spoločnosti, nezneužíval svoje práva voči spoluobčanom, nenarušoval občianske spolužitie v bydlisku ani v zamestnaní, nedopúšťal sa priestupkov, iných deliktov a trestných činov.

      Z dôkazov, ktoré obsahuje súdny spis, je zrejmé, že počas skúšobnej doby sa L. G. nedopustil protispoločenského konania, ktoré by bolo kvalifikované ako trestný čin alebo priestupok. Súd prvého stupňa zo správ, ktoré má k dispozícii, vybral len negatívne poznatky a z nich potom vyslovil negatívny záver, z ktorého vyplynulo, že odsúdený L. G. sa v skúšobnej dobe neosvedčil. Zo správ Mestskej polície Liptovský Hrádok ale vyplýva, že L. G. žije v rodinnom dome so svojimi rodičmi, s ktorými vychádza dobre. Rovnako dobre vychádza aj so susedmi. Hliadka mestskej polície ho počas roka často stretáva s jeho partiou, s ktorou popíja alkoholické nápoje, po ich požití nie je agresívny. Zo správy o výsledku probácie z 5.10.2011, vyhotovenej probačným a mediačným úradníkom, vyplýva, že spoluprácu odsúdeného L. G. s probačným a mediačným úradníkom súdu možno hodnotiť ako dostatočnú. Z poslednej správy psychiatričky MUDr. Z. B. z 20.9.2011 vyplýva, že L. G. sa ochranného protialko-holického liečenia ambulantnou formou zúčastňuje nepravidelne, nedodržiava termíny, na ktoré bol objednaný. Pri kontrolách nejaví klinické známky požívania alkoholu, neboli pozorované ani abstinenčné prejavy. Sám udáva sporadické požívanie alkoholických nápojov (sem-tam ide na pivo). Pečeňové testy z 12.5.2011 mal v norme. Popiera požívanie iných psychoaktívnych látok, toxikologické vyšetrenie 12.5.2011 bolo pozitívne na marihuanu, ale 6.7.2011 toxikologický skríning bol negatívny. Sociabilitu pacienta je ťažko zhodnotiť, opakovane sa nedostavila na pohovor matka L. G., ale 1.7.2011 sa do ambulancie dostavila sestra pacienta L. G., ktorá uviedla, že ho nepovažuje za alkoholika, on nepije ani každý víkend, je nešťastný, keď musí ísť na kontrolu, začala sa mu aj rodina obracať, matka už na to nemá nervy, v škole má problémy, nedostal výučný list. Psychiater na záver konštatuje, že pacient je po celú dobu trvania liečby negativistický, slabo spolupracuje, vzhľadom k postojom nepredpokladá, že by ústavná liečba priniesla výraznejší efekt a doporučuje pokračovať v liečbe ambulantnou formou. Z posledného hodnotenia školy zo dňa 16.9.2011 vyplýva, že L. G. bol hodnotený z praktického vyučovania známkou nedostatočná. Z toho dôvodu opakuje tretí ročník. Nový triedny učiteľ pre krátkosť času jeho správanie nehodnotil.

      Na druhej strane, podľa opakovaných správ mestskej polície L. G. sa zdržiaval v skupinke osôb, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, prechádzala cez mesto a svojím správaním vzbudzovala verejné pohoršenie (kričala, spievala, nadávala). V tejto skupinke sa nachádzali aj mladistvé osoby, a to pod vplyvom alkoholu, pričom L. G. nezabránil týmto osobám tento alkohol popíjať. Dňa 13.2.2011 sa v tejto skupinke nachádzaj aj P. Š.. L. G. bol pri každej kontrole pod vplyvom alkoholu a k hliadke mestskej polície sa správal arogantne. Podľa správy školy zo 16.3.2011 L. G. je počas vyučovacieho procesu ticho, ignoruje vyučujúceho, prichádza neskoro na vyučovacie hodiny, lebo cez prestávky chodí fajčiť. V prvom polroku školského roka 2010/2011 dosiahol priemer 3,7, neprospel z dvoch predmetov – slovenský jazyk a grafické systémy. Známka zo správania bola znížená na stupeň 3 za neospravedlnenú absenciu 50 hodín a za pokarhania od vyučujúcich, za rušenie vyučovacieho procesu, neplnenie si povinností. Svoje študijné povinnosti si neplní, nepripravuje sa na vyučovanie, nenosí si pomôcky, na hodinách nepracuje, dosiahnuté výsledky má veľmi slabé. Dochádzka do školy je slabá – 155 hodín ospravedlnenej absencie. Vzťah so spolužiakmi má dobrý, hlavne s tými, ktorí fajčia, na hodinách nespolupracuje, nepíše poznámky, nerysuje.

      Zhrnutím dôkazov možno konštatovať, že počas dlhej skúšobnej doby, ktorá trvala dva a pol roka, sa L. G. nedopustil žiadneho protispoločenského konania, ktoré by bolo kvalifikované ako trestný čin alebo priestupok. Zo správ mestskej polície nie je špecifikované tzv. arogantné správanie odsúdeného L. G. voči hliadke mestskej polície a z týchto správ ani nevyplýva, akým spôsobom bolo zisťované, že L. G. je pod vplyvom alkoholu. V správach mestskej polície sa neuvádza žiaden výsledok objektívnej kontroly na alkohol v dychu alebo v krvi L. G.. Z rozhodnutia súdu, ale ani z dôkazov, ktoré obsahuje súdny spis, nevyplýva, či stretnutie so spoluodsúdeným P. Š. dňa 13.2.2011 v meste Liptovský Hrádok bolo náhodné, alebo vopred naplánované. Z odsudzujúceho rozsudku nevyplýva uloženie primeraného obmedzenia odsúdenému L. G., spočívajúce v zákaze požívania alkoholických nápojov počas skúšobnej doby. Ak ambulantná forma ochranného opatrenia neplní svoj účel, je to dôvodom pre zmenu formy ochranného opatrenia, pričom túto zmenu vo svojom hodnotení nenavrhuje ani psychiater. Skutočnosť, že si L. G. neplnil riadne školské povinnosti, nemôže byť sama o sebe dôvodom na vyslovenie neosvedčenia sa v skúšobnej dobe. Naviac, podľa poslednej správy zo školy badať nápravu pri prístupe odsúdeného k plneniu školských povinností, pretože sa konštatuje nedostatočná známka už len z praktického vyučovania.

      Nadriadený súd bez ďalších dôkazov za súčasného stavu nenadobudol presvedčenie, že spôsob života odsúdeného L. G. počas skúšobnej doby pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody bol takého charakteru, aby súd musel vysloviť, že sa v skúšobnej dobe neosvedčil a uložený trest odňatia slobody vykoná.

  Podľa výsledkov prieskumu napadnutého uznesenia a konania, ktoré mu predchádzalo, nadriadeným súdom boli zistené také pochybenia pri aplikácii práva hmotného a procesného súdom prvého stupňa, pre ktoré musel postupom podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. zrušiť napadnuté uznesenie a uložiť okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

  Podľa § 194 ods. 5 Tr. por. orgán, ktorému bola vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, je pri novom rozhodovaní viazaný právnym názorom, ktorý vo veci vyslovil nadriadený orgán, a je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie tento orgán nariadil.

  Nadriadený súd na záver poznamenáva, že viazanosť právneho názoru sa týka otázok hmotného i procesného práva.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, dňa 31. januára 2012

  JUDr. Pavol Polka

   predseda senátu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti