Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.10.2012Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

  Rozhodnutie o zmene dôvodov väzby v zmysle § 76 ods. 8 Trestného poriadku je rozhodnutím o väzbe (§ 72 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku), a preto je povinnosťou sudcu pre prípravné konanie v prípravnom konaní a samosudcu v konaní pred súdom pred rozhodnutím postupovať v súlade s ust. § 72 ods. 2 Trestného poriadku. V konaní pred súdom postupuje senát podľa § 302 ods. 2 Trestného poriadku a § 304 ods. 2 Trestného poriadku.

  Účinkom rozhodnutia o zmene dôvodov väzby v zmysle § 76 ods. 8 Trestného poriadku skutkovo sa vzťahujúceho na najprísnejší trestný čin je predĺženie lehoty väzby, ktorá sa po takomto rozhodnutí bude určovať od tohto najprísnejšieho trestného činu, pre ktorý obvinený nebol pôvodne stíhaný v tom istom konaní v čase rozhodnutia o jeho vzatí do väzby.

  uznesenie KS ZA
  sp.zn. Tpo/6/2012-145

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Polku a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Veroniky Poláčkovej, na neverejnom zasadnutí konanom 20. marca 2012 prejednal sťažnosť podanú obvineným J. H. proti uzneseniu Okresného súdu Ružomberok, č.k. 0Tp/2/2012-133 z 22.2.2012 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Ružomberok, sp.zn. 0Tp/2/2012 z 22.2.2012 a u k l a d á okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

  O d ô v o d n e n i e

      Uznesením, č.k. 0Tp/2/2012-133 z 22.2.2012 sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Ružomberok podľa § 79 ods. 2 a § 76 ods. 8 Tr. por. zmenil u obvineného J. H., nar. ................ v Bojniciach, trvalé bytom .................., t.č. vo výkone väzby v Ústave na výkon väzby v Žiline, dôvody väzby uvedené v uznesení sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Ružomberok, sp.zn. 0Tp/2/2012 zo dňa 13.1.2012 tak, že u obvineného J. H. naďalej trvajú dôvody väzby uvedené v § 71 ods. 1 písm. a), c) Tr. por., a to aj pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., za ktorý je obvinený J. H. stíhaný na základe uznesenia vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ, odboru kriminálnej polície Ružomberok, ČVS: ORP-3/OEK-RK-2012 zo dňa 25.1.2012 na tom skutkovom základe, že dňa 30.12.2011 v presne nezistenom čase po 18.00 hod., v priestore herne Vix na ulici Hurbanovej v Ružomberku pristúpil k R. P., nar. .............., a J. T., nar. ............., z pravého vrecka bundy vytiahol presne nezistenú pištoľ a držiac ju v ruke nútil R. P. a J. T. vrátiť mu mobilný telefón, ktorý mu menovaní predtým odcudzili v herni Monaco na ulici Panskej č. 2 v Ružomberku, pričom im hrozil, že ak mu mobilný telefón nevrátia, bude to riešiť inak, kde J. T. zo strachu z použitia zbrane odovzdal v herni Vix v Ružomberku odcudzený mobilný telefón R. P., ktorý ho asi po hodine, tiež zo strachu z použitia zbrane, vrátil pred herňou Vix na ulici Hurbanovej v Ružomberku obvinenému J. H..

      Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že Okresná prokuratúra Ružomberok doručila Okresnému súdu Ružomberok návrh na zmenu dôvodov väzby obvineného J. H. podľa § 79 ods. 2 a § 76 ods. 8 Tr. por., stíhaného za prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák., spáchaný v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., pretože v súčasnom štádiu trestného stíhania existujú dôvody na zmenu dôvodov väzby tak, že dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. sa vzťahujú aj na zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. a súčasne sú u obvineného v danom štádiu trestného konania dané dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. Sudca pre prípravné konanie sa oboznámil s pripojeným vyšetrovacím spisom OR PZ, Odboru kriminálnej polície Ružomberok, ČVS:ORP-30/OVK-RK-2012 a so súdnym spisom, z ktorých zistil, že poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Ružomberku uznesením ČVS:ORP-28/OO-RK-2012 dňa 11.1.2012 podľa § 199 ods. 1 Tr. por. začal trestné stíhanie a súčasne toho istého podľa § 206 ods. 1 Tr. por. vzniesol obvinenie J. H., nar. .............., pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák., spáchaný v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. na tam popísanom skutkovom základe a následne dňa 25.1.2012 vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície OR PZ Ružomberok podľa § 199 ods. 1 Tr. por. začal trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. 1 Tr. por. pod ČVS: ORP-3/OEK-RK-2012 vzniesol obvinenie J. H. za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. na tam popísanom skutkovom základe, pričom doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutky, pre ktoré boli začaté trestné stíhania, boli spáchané, majú znaky trestných činov a sú dôvody na podozrenie, že tieto skutky spáchal obvinený, keďže u prvého skutku, za ktorý mu bolo vznesené obvinenie 11.1.2012, sa obvinený k trestnej činnosti aj doznal a je z nej usvedčovaný aj výpoveďami svedkov P. B., M. S., M. C., J. J., zápisnicou o ohliadke miesta činu a fotodokumentáciou a pri druhom skutku, za ktorý mu bolo vznesené obvinenie 25.1.2012, je tento z trestnej činnosti usvedčovaný svedeckými výpoveďami poškodených R. P. a J. T. a úradným záznamom príslušníkov Odboru kriminálnej polície OR PZ Ružomberok zo dňa 3.1.2012. Pri obidvoch skutkoch z konania obvineného, ako aj z ďalších skutočností vyplýva dôvodná obava, že tento ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, keďže obvinený v čase pred vzatím do väzby nemal trvalé ani prechodné bydlisko (ako adresu uviedol Mesto Prievidza), donedávna prespával v karavane, ktorý bol dňa 10.11.2011 zaistený príslušníkmi Policajného zboru na podklade príkazu na zaistenie vozidla vydaného súdom v Taliansku a nocoval v penziónoch, ubytovniach a chatách na rôznych miestach Slovenska a aj trestné stíhanie vedené proti nemu Obvodným oddelením PZ v Rajci pod ČVS:ORP-2096/RA-ZA-2011, kde je stíhaný pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. l Tr. zák. na tam popísanom skutkovom základe, bolo prerušené preto, lebo pre neprítomnosť obvineného nebolo možné vec náležité objasniť, keďže mal zrušený trvalý pobyt a rodinní príslušníci nemali vedomosť o jeho súčasnom pobyte. V prípade uznania viny za celú zbiehajúcu sa trestnú činnosť hrozí obvinenému pri aplikácii asperačnej zásady súčasne aj vysoký trest odňatia slobody. Pri obidvoch skutkoch z konania obvineného a ďalších konkrétnych skutočností vyplýva aj dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, ktorá obava vyplýva najmä z doterajšieho spôsobu života obvineného J. H., ktorý je recidivistom a pácha trestnú činnosť rôznej povahy, prevažne majetkovú, ale aj násilnú, keď v registri trestov má obvinený J. H. sedem záznamov a naposledy bol odsúdený Okresným súdom Prievidza pod sp.zn. 1T/178/2009 za trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249a ods. l Tr. zák., účinného do 31.12.2005 a trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. l Tr. zák., účinného do 31.12.2005, na súhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 1 rok a 4 mesiace so zaradením do II. nápravno-výchovnej skupiny, ktorý trest vykonal 2.11.2010. Z obsahu trestného oznámenia, ako aj z výsluchu poškodeného R. P. ďalej vyplýva dôvodné podozrenie zo spáchania ďalších dvoch čiastkových útokov pokračovacieho zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. obvineným. Navyše vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície OR PZ Ružomberok pod ČVS:ORP-10/OVK-RK-2012 vedie trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák. a prečinu neoprávneného vyrobenia a používania elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty podľa § 219 ods. l Tr. zák., pričom zo spáchania tohto skutku je dôvodne podozrivý J. H., Vychádzajúc zo všetkých hore uvedených skutočností, rozhodol sudca pre prípravné konanie tak, že zmenil dôvody väzby tak, že u obvineného naďalej trvajú dôvody väzby uvedené v § 71 ods. 1 písm. a), c) Tr. por., a to aj pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák.

      Proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie podal obvinený J. H. sťažnosť, ktorú odôvodňuje v podstatnom tým, že sa nedopustil skutku, ktorý je predmetom trestného konania pod ČVS: ORP-3/OEK-RK-2012. Podstatou sťažnosti obvineného J. H. je popieranie spáchania skutku, pre ktorý mu bolo vznesené obvinenie s právnou kvalifikáciou skutku ako zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. Obvinený J. H. v sťažnosti žiada Krajský súd v Žiline, aby bola umožnená konfrontácia s účastníkmi incidentu, nakoľko mu P. vrátil jeho mobilný telefón a to pokladal potom za vybavenú vec.

      Príslušná prokurátorka v písomnom vyjadrení k sťažnosti obvineného uviedla, že uznesenie sudcu pre prípravné konanie považuje za zákonné a dôvodné, a preto navrhuje, aby Krajský súd v Žiline sťažnosť obvineného zamietol ako nedôvodnú.

      Podľa § 192 ods. 1 Tr. por. pri rozhodovaní o sťažnosti preskúma nadriadený orgán správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia.

      Krajský súd, ako nadriadený orgán, v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Tr. por., v ktorom je vyjadrený obmedzený revízny princíp, po tom, ako nezamietol sťažnosť z dôvodov § 193 ods. 1 písm. a) alebo b), na základe sťažnosti preskúmal napadnuté výroky uznesenia, a to zo všetkých hľadísk, bez ohľadu na to, či tieto hľadiská sú alebo nie sú v sťažnosti uvedené, a jednak správnosť postupu konania, ktoré napadnutým výrokom predchádzalo, a to z hľadiska všetkých chýb, ktoré by mohli spôsobiť nesprávnosť napadnutých výrokov uznesenia. Pri plnení revízneho princípu preveril z právnej stránky, či v celom konaní, v priebehu ktorého sa vytvárali podklady pre napadnuté uznesenie, nedošlo k porušeniu Trestného zákona, Trestného poriadku alebo iných mimotrestných právnych predpisov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku, lebo právo nemôže byť založené na nepráve.

      Sťažnosť proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie je prípustná v súlade s ustanoveniami § 83 ods. 1, § 185 ods. 1, 2 Tr. por., bola podaná oprávnenou osobou v zmysle § 186 ods. 1, 2 Tr. por. a v lehote stanovenej § 187 ods. 1 Tr. por.

      Nadriadený súd dospel k záveru, že napadnuté uznesenie sudcu pre prípravné konanie je potrebné zrušiť, i keď nie z dôvodov, ktoré vo svojej sťažnosti uvádza obvinený J. H.. Dôvodom postupu nadriadeného súdu je nesprávnosť postupu konania, ktoré napadnutým výrokom predchádzalo.

      Zo súdneho spisu vyplýva, že uznesením sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Ružomberok, č.k. 0Tp/2/2012-107 z 13.1.2012 bol obvinený J. H. podľa § 87 ods. 2 Tr. por., z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. vzatý do väzby. Krajský súd v Žiline uznesením, sp.zn. 1Tpo/1/2012 z 31. januára 2012 sťažnosť obvineného J. H. proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie zamietol.

      Dňa 17.2.2012 Okresný súd v Ružomberku prevzal návrh na zmenu dôvodov väzby, ktorý podala Okresná prokuratúra Ružomberok.

      Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Ružomberok o návrhu prokuratúry rozhodol dňa 22.2.2012. Z doručeniek založených na č.l. 137 spisu vyplýva, že obvinenému J. H. a jeho ustanovenému obhajcovi bolo doručované zároveň uznesenie sudcu pre prípravné konanie z 22.2.2012, ako i návrh prokuratúry na zmenu dôvodov väzby. Zo súdneho spisu teda jednoznačne vyplýva, že sudca pre prípravné konanie o návrhu prokurátora na zmenu dôvodov väzby rozhodol tzv. „od stola“ (ex cathedra) a naviac bez toho, aby pred vlastným rozhodnutím doručil návrh na zmenu dôvodov väzby obvinenému a jeho obhajcovi.

      Podľa § 72 ods. 1 Tr. por. rozhodnutím o väzbe sa rozumie rozhodnutie o:

  a) vzatí alebo nevzatí obvineného do väzby; za rozhodnutie o nevzatí do väzby sa považuje aj rozhodnutie o ponechaní obvineného na slobode pri nahradení väzby,

  b) prepustení z väzby a o zamietnutí žiadosti o prepustenie obvineného z väzby; za takúto žiadosť sa považuje aj žiadosť o nahradenie väzby,

  c) zmene dôvodov väzby obvineného,

  d) návrhu na predĺženie lehoty väzby obvineného,

  e) ponechaní obvineného vo väzbe, alebo predĺžení celkovej lehoty väzby v trestnom konaní,

  f) prepustení zatknutého obvineného na slobodu; za takéto rozhodnutie sa považuje aj rozhodnutie o ponechaní obvineného na slobode pri nahradení väzby.

      Podľa § 72 ods. 2 Tr. por. konať a rozhodovať možno len o väzbe osoby, proti ktorej bolo vznesené obvinenie. Odôvodnenie rozhodnutia o väzbe obsahuje aj uvedenie skutkových okolností, o ktoré sa výrok rozhodnutia o väzbe opiera. O väzbe koná a rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, ktorý nie je pri vymedzení dôvodov väzby návrhom prokurátora viazaný. O sťažnosti proti rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie o väzbe koná a rozhoduje nadriadený súd. Pred rozhodnutím o väzbe musí byť obvinený vypočutý; o čase a mieste výsluchu sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho obhajca, ak je dosiahnuteľný. Predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného a potom umožní prísediacim alebo sudcom, prokurátorovi a obhajcovi položiť obvinenému otázky týkajúce sa rozhodnutia o väzbe; bez výsluchu obvineného možno rozhodnúť o väzbe len vtedy, ak obvinený výslovne požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti alebo ak zdravotný stav obvineného neumožňuje jeho výsluch. Zástupca záujmového združenia alebo iná osoba ponúkajúca záruku alebo peňažnú záruku sa upovedomí o výsluchu, ak je to potrebné. Návrhy a žiadosti prokurátora sa bezodkladne doručia obvinenému a žiadosti obvineného alebo iných osôb, podané v jeho prospech prokurátorovi tak, aby sa k nim prokurátor a obvinený mali možnosť pred rozhodnutím o väzbe vyjadriť; to platí aj o dôvodoch, pre ktoré má súd rozhodnúť o predĺžení celkovej lehoty väzby podľa § 76a.

      Podľa § 76 ods. 8 Tr. por. ak je obvinený v tom istom konaní stíhaný za viac trestných činov, na určenie lehoty uvedenej v odseku 6 je rozhodujúci čin najprísnejšie trestný; rozhodnutie o väzbe sa však na tento čin musí pri vymedzení dôvodov väzby skutkovo vzťahovať. Ak je to potrebné na dosiahnutie tohto účelu, môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora rozhodnúť o zmene dôvodov väzby.

      Podľa § 79 ods. 2 Tr. por. policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú, alebo či sa zmenili. Sudca pre prípravné konanie tak koná iba pri rozhodovaní o návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby alebo o zmene dôvodov väzby a pri rozhodovaní o žiadosti obvineného o prepustenie z väzby podľa odseku 3. Ak v prípravnom konaní prokurátor zistí, že dôvody väzby sa zmenili, podá návrh sudcovi pre prípravné konanie na rozhodnutie o zmene dôvodov väzby. Sudca pre prípravné konanie o takom návrhu rozhodne bez meškania. Ak súd vyhlásil oslobodzujúci rozsudok, predseda senátu bezodkladne vydá príkaz na prepustenie obvineného z väzby s uvedením dôvodu prepustenia a uvedie túto okolnosť v zápisnici; takto postupuje predseda senátu aj vtedy, ak v súdnom konaní uplynula lehota väzby podľa § 76 ods. 6.

      Je nesporné, že rozhodnutie o zmene dôvodov väzby obvineného je rozhodnutím o väzbe v zmysle § 72 ods. 1 písm. c) Tr. por., a preto bolo povinnosťou sudcu pre prípravné konanie postupovať podľa § 72 ods. 2 Tr. por. Primárnou povinnosťou sudcu pre prípravné konanie bolo doručiť návrh na zmenu dôvodov väzby obvinenému a jeho obhajcovi a potom postupovať spôsobom upraveným v § 72 ods. 2, veta piata Tr. por., podľa ktorého pred rozhodnutím o väzbe musí byť obvinený vypočutý; o čase a mieste výsluchu sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho obhajca, ak je dosiahnuteľný. Výnimku z tohto zákonom predpísaného spôsobu postupu sudcu pre prípravné konanie upravuje ustanovenie § 72 ods. 2, veta šiesta za bodkočiarkou, podľa ktorého bez výsluchu obvineného možno rozhodnúť o väzbe len vtedy, ak obvinený výslovne požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti alebo ak zdravotný stav obvineného neumožňuje jeho výsluch.

      Podľa čl. 17 ods. 2, veta prvá Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

      V prejednávanej veci je nesporné, že sudca pre prípravné konanie pri rozhodovaní o návrhu prokurátora na zmenu dôvodov väzby obvineného J. H. nepostupoval spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Naviac tým, že rozhodol o návrhu na zmenu dôvodov väzby bez toho, aby samotný návrh doručil obvinenému a jeho obhajcovi, odňal obvinenému J. H. možnosť konať pred súdom.

      Konanie, ktoré napadnutým výrokom predchádzalo, bolo zaťažené takými chybami, že nadriadenému súdu nezostalo nič iné, len podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. zrušiť napadnuté uznesenie s tým, že uložil sudcovi pre prípravné konanie vo veci znovu konať a rozhodnúť.

      Povinnosťou sudcu pre prípravné konanie bude pri rozhodovaní o návrhu na zmenu dôvodov väzby postupovať zákonom predpísaným spôsobom pri rešpektovaní zásad práva na spravodlivý proces. Nadriadený súd pri tomto ale poznamenáva, že samotný návrh na zmenu dôvodov väzby už bol spoločne s napadnutým uznesením doručený obvinenému J. H. a jemu ustanovenému obhajcovi.

      Podľa § 194 ods. 5 Tr. por. orgán, ktorému bola vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, je pri novom rozhodovaní viazaný právnym názorom, ktorý vo veci vyslovil nadriadený orgán, a je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie tento orgán nariadil.

      Pojem „záväzný právny názor“ vyjadruje povinnosť rešpektovať závery nadriadeného orgánu v otázkach výkladu a aplikácie hmotného i procesného práva.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, dňa 20. marca 2012

  JUDr. Pavol Polka

    predseda senátu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti