Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 14/2012 - Porušenie práva na obhajobu nesprávnym doručením písomností NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.01.2013Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

  Ak bol na hlavnom pojednávaní konanom v neprítomnosti obžalovaného vyhlásený rozsudok a v lehote 15 dní (§ 309 ods. 1 Trestného poriadku) od doručenia rozsudku, ku ktorému došlo jeho uložením na pošte alebo orgánu obce podľa § 66 ods. 3 Trestného poriadku, obžalovaný oznámi súdu novú adresu na doručovanie písomností, súd je povinný doručiť obžalovanému rozsudok na novú adresu. Ak sa tak nestane, dôjde k porušeniu práva obžalovaného na obhajobu podľa § 34 ods. 1, 5 Trestného poriadku a práva obžalovaného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1, ods. 3 písm. b) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V takom prípade obžalovanému plynie lehota na podanie odvolania od doručenia rozsudku na novú adresu.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 1  To/28/2012

  1To/28/2012

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Veroniky Poláčkovej, na neverejnom zasadnutí konanom 24. apríla 2012 o žiadosti obžalovaného M. R. o povolenie navrátenia lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 1T/130/2011 z 11.1.2012 takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. p o v o ľ u j e obžalovanému M. R., nar. .............. v ....................., navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 1T/130/2011 z 11.1.2012.

  O d ô v o d n e n i e

  Rozsudkom Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 1T/130/2011 z 11.1.2012 bol obžalovaný M. R. uznaný za vinného zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c) Tr. zák. pre skutok, že:

  hoci je zo Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. a podľa rozsudku Okresného súdu Ružomberok sp.zn. 9C 251/2009 zo dňa 23.4.2010, právoplatného dňom 1.6.2010, povinný prispievať na výživu svojej maloletej dcéry K. N., nar. .................., trvale bydliskom ......................., ........................, okres ......................., sumou 120,- Eur mesačne od 16.3.2010 do budúcna vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred k rukám matky dieťaťa J. N., nar. ................., svoju vyživovaciu povinnosť si úmyselne riadne a včas neplní od mesiaca apríl 2011 až do 11.1.2012, okrem mesiaca máj 2011, kedy uhradil sumu 20,- Eur, čím takto na výživnom za uvedené obdobie dlhuje J. N sumu 1 060,- Eur,

  a uvedeného konania sa dopustil napriek tomu, že trestným rozkazom Okresného súdu Ružomberok sp.zn. 1T/33/2011 zo dňa 29.3.2011, právoplatným dňa 20.4.2011, bol uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona,

  pričom obvinený M. R. bol v období od 21.12.2010 do 6.6.2011 evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, dňa 7.6.2011 bol z evidencie vyradený z dôvodu nespolupráce, počas uvedenej doby nepožiadal o priznanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, o nájdenie trvalého zamestnania nejaví vážny záujem a žije záhaľčivým spôsobom života, pracuje občasne brigádnicky s nezisteným príjmom, od mesiaca máj 2011 neuhrádza svojej matke náklady na spoločnú domácnosť, vyfajčí jednu krabičku cigariet denne a je vlastníkom motorového vozidla Seat Cordoba ev.č. .........................

  Za to mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 14 mesiacov a na výkon trestu bol zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

      Obžalovanému sa nepodarilo rozsudok doručiť, a preto bola zásielka (rozsudok) v súlade s ustanovením § 66 ods. 3 Tr. por. 17.1.2012 uložená na pošte. Obžalovaný si rozsudok neprevzal v lehote troch pracovných dní od uloženia, t.j. do 20.1.2012, a preto tento deň sa považuje za deň doručenia rozsudku obžalovanému.

      V zmysle § 63 ods. 3, 5 Tr. por. od 21.1.2012 plynula obžalovanému lehota na podanie odvolania. Obžalovaný mohol podať odvolanie do 6.2.2012.

      Dňa 2.2.2012 obžalovaný M. R. oznámil Okresnému súdu Ružomberok zmenu adresy na doručovanie písomností (č. l. 108, 138), pričom v tom čase nemal žiadnu vedomosť o tom, že vo veci už bol vydaný rozsudok, pretože sa zdržiaval v Holandsku. Zo spisového materiálu vyplýva, že menovaný pri oznámení zmeny adresy na doručovanie postupoval bez meškania, tak ako to predpokladá ustanovenie § 34 ods. 5 Tr. por., pretože tak učinil ihneď, ako si našiel ubytovanie.

      Podľa § 34 ods. 5 Tr. por. obvinený je povinný na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať, vrátane písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu; o doručovaní a následkoch s tým spojených orgán činný v trestnom konaní alebo súd obvineného poučí.

      Dňa 13.3.2012 obžalovaný podal Okresnému súdu Ružomberok žiadosť o navrátenie lehoty na podanie odvolania (č .l. 120). Učinil tak v súlade s ustanovením § 64 ods. 1 Tr. por. v lehote do troch dní od odpadnutia prekážky, pretože o tom, že vo veci bol vydaný rozsudok, sa dozvedel až 12.3.2012 od svojho obhajcu (č. l. 122).

      Krajský súd konštatuje, že v prípade, ak bol na hlavnom pojednávaní konanom v neprítomnosti obžalovaného vyhlásený rozsudok a v lehote 15 dní (§ 309 ods. 1 Tr. por.) od doručenia rozsudku, ku ktorému došlo jeho uložením na pošte alebo orgánu obce podľa § 66 ods. 3 Tr. por., obžalovaný oznámi súdu novú adresu na doručovanie písomností, súd je povinný doručiť obžalovanému rozsudok na novú adresu. Ak sa tak nestane, dôjde k porušeniu práva obžalovaného na obhajobu podľa § 34 ods. 1, 5 Tr. por. a práva obžalovaného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1, ods. 3 písm. b) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V takom prípade obžalovanému plynie lehota na podanie odvolania od doručenia rozsudku na novú adresu.

      Okresný súd Ružomberok sa 2.2.2012, a teda v lehote plynúcej na podanie odvolania, dozvedel o novej adrese na doručenie rozsudku, a preto bolo povinnosťou súdu doručiť písomné vyhotovenie rozsudku obžalovanému na ním uvedenú novú adresu. Nakoľko sa tak nestalo, bolo porušené právo obžalovaného na obhajobu a právo na spravodlivé súdne konanie.

      So zreteľom na vyššie uvedené a preto, že boli splnené všetky podmienky na navrátenie lehoty, rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 24. apríla 2012

  JUDr. Martin Bargel

  predseda senátu


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti