Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 15/2012 - Špecifiká hlavného pojednávania pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.01.2013Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

  V konaní o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, keď súd upravuje skutok predĺžením času jeho spáchania o čas po podaní obžaloby a zvýšením sumy dlžného výživného o sumu po podaní obžaloby, koná o časti skutku, ku ktorej obžalovaný doposiaľ nebol vypočutý. Bez výsluchu obžalovaného súd nemôže náležite objasniť objektívnu ani subjektívnu stránku skutkovej podstaty tohto trestného činu. Preto platí, že ak súd koná hlavné pojednávanie o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, vzhľadom na jedinečnosť tohto trestného činu, vyplývajúcu z ustanovenia § 122 ods. 13 Trestného zákona súd spravidla nemôže vykonať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného podľa § 252 ods. 2 Trestného poriadku, pretože ak obžalovaný neplní svoju vyživovaciu povinnosť aj po podaní obžaloby, musí mať obžalovaný možnosť sa vyjadriť k tejto časti skutku, tak ako to predpokladá ustanovenie § 34 ods. 1 Trestného poriadku. Ak sa tak nestane, nielenže dôjde k porušeniu práva obžalovaného na obhajobu, ale tiež vzniknú vážne pochybnosti o priebehu skutkového deja.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 1To/28/2012

  1To/28/2012

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Veroniky Poláčkovej, na neverejnom zasadnutí konanom 24. apríla 2012 prejednal odvolanie podané obžalovaným M. R. proti rozsudku Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 1T/130/2011 z 11.1.2012 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 321 ods. 1 písm. a), c) Tr. por. z r u š u j e rozsudok Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 1T/130/2011 z 11.1.2012.

      Podľa § 322 ods. 1 Tr. por. vec v r a c i a okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

  O d ô v o d n e n i e

  Rozsudkom Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 1T/130/2011 z 11.1.2012 bol obžalovaný M. R. uznaný za vinného zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c) Tr. zák. pre skutok, že:

  hoci je zo Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. a podľa rozsudku Okresného súdu Ružomberok sp.zn. 9C 251/2009 zo dňa 23.4.2010, právoplatného dňom 1.6.2010, povinný prispievať na výživu svojej maloletej dcéry K. N., nar. .................., trvale bydliskom ......................., ........................, okres ......................., sumou 120,- Eur mesačne od 16.3.2010 do budúcna vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred k rukám matky dieťaťa J. N., nar. ................., svoju vyživovaciu povinnosť si úmyselne riadne a včas neplní od mesiaca apríl 2011 až do 11.1.2012, okrem mesiaca máj 2011, kedy uhradil sumu 20,- Eur, čím takto na výživnom za uvedené obdobie dlhuje J. N sumu 1 060,- Eur,

  a uvedeného konania sa dopustil napriek tomu, že trestným rozkazom Okresného súdu Ružomberok sp.zn. 1T/33/2011 zo dňa 29.3.2011, právoplatným dňa 20.4.2011, bol uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona,

  pričom obvinený M. R. bol v období od 21.12.2010 do 6.6.2011 evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, dňa 7.6.2011 bol z evidencie vyradený z dôvodu nespolupráce, počas uvedenej doby nepožiadal o priznanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, o nájdenie trvalého zamestnania nejaví vážny záujem a žije záhaľčivým spôsobom života, pracuje občasne brigádnicky s nezisteným príjmom, od mesiaca máj 2011 neuhrádza svojej matke náklady na spoločnú domácnosť, vyfajčí jednu krabičku cigariet denne a je vlastníkom motorového vozidla Seat Cordoba ev.č. .........................

  Za to mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 14 mesiacov a na výkon trestu bol zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

      Proti tomuto rozsudku podal riadne a včas odvolanie obžalovaný. Svoje odvolanie doposiaľ neodôvodnil.

      Krajský súd na podklade podaného odvolania preskúmal v zmysle § 317 ods. 1 Tr. por. zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého rozsudku, ako i správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Mal pritom na zreteli aj povinnosť prihliadnuť na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por., a zistil, že odvolanie obžalovaného je dôvodné.

      Súd prvého stupňa vykonal 11.1.2012 hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného M. R., čím porušil ustanovenie § 252 ods. 2 Tr. por.

      Podľa § 252 ods. 2 Tr. por. v neprítomnosti obžalovaného môže súd hlavné pojednávanie vykonať, len ak súd má za to, že vec možno spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť aj bez prítomnosti obžalovaného a pritom

  a)    obžaloba bola obžalovanému riadne doručená a obžalovaný bol na pojednávanie riadne a včas predvolaný,

  b)    obžalovaný mal možnosť vyjadriť sa o skutku, ktorý je predmetom obžaloby, pred orgánom činným v trestnom konaní a boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní a obvinený bol upozornený na možnosť preštudovať spis a urobiť návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania,

  c)    obžalovaný bol na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jeho neprítomnosti upozornený,

  d)    obhajca obžalovaného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, vyhlási, že netrvá na osobnom výsluchu obžalovaného.

      Pri skúmaní podmienky, či vec možno spoľahlivo rozhodnúť aj bez prítomnosti obžalovaného, treba vychádzať z povahy veci, z jej závažnosti, ako aj z toho, či bez výsluchu obžalovaného na hlavnom pojednávaní a bez jeho súčinnosti pri dokazovaní bude možné náležite zistiť skutkový stav, teda v takej kvalite, ktorá vylúči dôvodné pochybnosti v rozsahu nevyhnutnom pre spravodlivé rozhodnutie súdu.

      Trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. je výnimočný v tom, že môže byť obžalovaným páchaný aj po podaní obžaloby práve pre tento trestný čin. Vyplýva to z ustanovenia § 122 ods. 13 Tr. zák., podľa ktorého ak obvinený pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po oznámení vznesenia obvinenia, posudzuje sa také konanie od tohto procesného úkonu ako nový skutok; to neplatí, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207. V takom prípade ide o pokračovanie konania až do doby, kým je vyhlásený rozsudok súdu prvého stupňa alebo pokiaľ sa súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu.

      Z uvedeného potom vyplýva, že súd musí po podaní obžaloby pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. vždy vykonať na hlavnom pojednávaní dokazovanie nielen k neplneniu vyživovacej povinnosti obžalovaného do podania obžaloby, ale aj po tomto okamihu. Treba si uvedomiť, že k plneniu či neplneniu si vyživovacej povinnosti v čase po podaní obžaloby musí byť obžalovaný vypočutý, pretože inak by mu bola upretá možnosť vyjadriť sa k obvineniu, a tým porušené právo na obhajobu.

      Podľa § 34 ods. 1 Tr. por. obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu...

  V prípade konania o trestnom čine podľa § 207 Tr. zák., keď súd upravuje skutok predĺžením času jeho spáchania o čas po podaní obžaloby a zvýšením sumy dlžného výživného o sumu po podaní obžaloby, koná o časti skutku, ku ktorej obžalovaný doposiaľ nebol vypočutý. Bez výsluchu obžalovaného súd nemôže náležite objasniť objektívnu ani subjektívnu stránku skutkovej podstaty tohto trestného činu. Preto platí, že ak súd koná hlavné pojednávanie o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák., vzhľadom na jedinečnosť tohto trestného činu, vyplývajúcu z ustanovenia § 122 ods. 13 Tr. zák., súd spravidla nemôže vykonať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného podľa § 252 ods. 2 Tr. por., pretože ak obžalovaný neplní svoju vyživovaciu povinnosť aj po podaní obžaloby, musí mať obžalovaný možnosť sa vyjadriť k tejto časti skutku, tak ako to predpokladá ustanovenie § 34 ods. 1 Tr. por. Ak sa tak nestane, nielenže dôjde k porušeniu práva obžalovaného na obhajobu, ale tiež vzniknú vážne pochybnosti o priebehu skutkového deja.

      V prejednávanej veci okresný súd oproti obžalobe upravil skutok tak, že čas jeho spáchania „posunul“ až do 11.1.2012, kedy bol vyhlásený rozsudok (v obžalobe do 29.11.2011) a upravil i výšku dlžného výživného na čiastku 1 060,- Eur (v obžalobe 940,- Eur). Postupom súdu bolo porušené právo na obhajobu, pretože obžalovaný nemal možnosť vyjadriť sa k obvineniu, v dôsledku čoho skutkový stav v žiadnom prípade nebol náležite zistený, pretože súd nezistil dôvody, prečo si obžalovaný neplnil svoju vyživovaciu povinnosť aj v čase po podaní obžaloby (čo ak by obžalovaný už nežil?).

      Preto bude okresný súd povinný vykonať hlavné pojednávanie od začiatku za prítomnosti obžalovaného a tak mu dať možnosť vyjadriť sa k veci, a to aj k časti skutku po podaní obžaloby. Až po takto riadne vykonanom dokazovaní na hlavnom pojednávaní bude môcť okresný súd vo veci opätovne rozhodnúť, ak medzitým obžalovaný nevyužije ustanovenie o účinnej ľútosti.

      Krajský súd zároveň dáva súdu prvého stupňa do pozornosti zásadu zákazu zmeny k horšiemu, pretože odvolanie v predmetnej veci nebolo podané v neprospech obžalovaného.

      So zreteľom na uvedené krajský súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 24. apríla 2012

  JUDr. Martin Bargel

    predseda senátu


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti