Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 1/2013 - Vplyv procesného postupu orgánov verejnej moci na zákonnosť rozhodnutia o väzbe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.10.2013Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.3.2013
  Základné procesné záruky vyplývajúce z čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) sa musia poskytovať aj v konaní podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru. Tieto záruky nemusia byť nutne rovnaké, ako sú tie, ktoré sa vyžadujú v prípade rozhodovania vo veci samej (DeWilde, Ooms a Versyp c. Belgicko, Winterwerp c. Holandsko).
  Rozhodnutie o obmedzení (pozbavení) osobnej slobody, aby mohlo byť považované za zákonné, musí byť založené na bezchybnom a zákonu zodpovedajúcom procesnom postupe, či už orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu. Ak procesný postup orgánov verejnej moci takýto nie je, potom ani väzba nemôže spĺňať atribúty zákonnosti a logicky vyvoláva stav nesprávneho a nezákonného obmedzenia (pozbavenia) osobnej slobody. V prípade, ak o väzbe rozhodol nezákonný orgán (predseda senátu, ale bez senátu), reparácia tohto nezákonného stavu nadriadeným súdom postupom podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, tak aby sa docielilo zákonné obmedzenie osobnej slobody neprichádza do úvahy, ak sa nápravy domáha len osoba, ktorej bola spôsobená ujma na jej právach, pretože takýto postup by znamenal nielen porušenie zásady zákazu reformatio in peius, ale i porušenie práva na spravodlivý a fér proces, pričom zákonný stav by sa dosiahol v rozpore s tým, čoho sa sťažovateľ domáhal. 

  uznesenie KS ZA sp.zn. 1Tos/87/2012

  1Tos/87/2012

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Adriany Gallovej, na neverejnom zasadnutí konanom 27. septembra 2012 prejednal sťažnosť podanú obvineným M. K. proti uzneseniu Okresného súdu Námestovo, č.k. 4T/107/2012-517 z 24.9.2012 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Námestovo, č.k. 4T/107/2012-517 z 24.9.2012.

  Podľa § 79 ods. 1 Tr. por.

  obvineného M............. K.................., nar. .................. v Dolnom Kubíne, trvale bytom

  ........................., okres Námestovo,

  p r e p ú š ť a    z    v ä z b y .

  O d ô v o d n e n i e

  Okresný súd Námestovo uznesením, č.k. 4T/107/2012-517 z 24.9.2012 rozhodol postupom podľa § 79 ods. 3 Tr. por. o zamietnutí žiadosti obvineného M. K. o prepustenie z väzby na slobodu a podľa § 80 ods. 1 písm. b) Tr. por. o zamietnutí žiadosti obvineného o nahradenie väzby písomným sľubom.

  Svoje rozhodnutie okresný súd odôvodnil nasledovne: „Vykonaným dokazovaním dospel súd k záveru, že v danom prípade dôvody väzby naďalej existujú, nakoľko z doposiaľ zadovážených dôkazov, ako aj z podanej obžaloby je dostatočne preukázané protiprávne konanie obžalovaného. Taktiež súd poukazuje na to, že obvinený bol doteraz viackrát súdne trestaný. Naposledy rozsudkom Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 0Tp/20/2011 (správne má byť sp.zn. 0T/20/2011 - pozn. nadriadeného súdu) zo dňa 20.6.2011, kde mu bol uložený za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov, výkon ktorého mu súd podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu na 18 mesiacov. Žalovaného skutku sa preto obvinený dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Podľa názoru súdu je teda preukázané, že predchádzajúce odsúdenia nemali na obvineného žiaden výchovný vplyv. Z uvedeného dôvodu preto súd jeho žiadosť o prepustenie z väzby zamietol a neprijal písomný sľub.“

  Proti uzneseniu okresného súdu podal sťažnosť obvinený, a to priamo do zápisnice o výsluchu (č.l. 516). V sťažnosti odôvodnenej prostredníctvom obhajcu uviedol: „M. K. považuje svoju žiadosť o prepustenie na slobodu za opodstatnenú, nakoľko dôvody väzby netrvajú a nie je doložená dôvodnosť obavy, že obvinený bude po prepustení pokračovať v páchaní trestnej činnosti. M. K. má stabilný mesačný príjem, nakoľko je čiastočne invalidný a taktiež sa pred vzatím do väzby venoval poľnohospodárstvu, v čom by chcel pokračovať. M. K. nebol stíhaný a ani odsúdený za drogovú trestnú činnosť a taktiež nie je ani len príležitostným užívateľom drog, a preto si nepotrebuje na uvedený účel zabezpečovať finančné prostriedky. Obvinený opakovane súdu deklaroval, že chce viesť riadny život, chce pracovať a nepáchať trestnú činnosť, prípadne splniť všetky povinnosti a dodržať obmedzenia, ktoré mu súd uloží. Doterajšia väzba obvineného trvá už od 3.12.2011. V predmetnej veci bol súdom určený termín hlavného pojednávania na deň 25.10.2012 a 26.10.2012, a preto obvinený považuje za oprávnenú svoju požiadavku, aby sa na pojednávanie súdu mohol pripravovať na slobode. Žiadame, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie a rozhodol o prepustení obvineného M. K. na slobodu, nakoľko dôvody väzby netrvajú, v prípade, že bude súd iného názoru, a teda, že dôvody väzby trvajú, navrhujeme, aby prijal jeho písomný sľub a prepustil obvineného z väzby na slobodu.“

  Krajský súd na podklade podanej sťažnosti preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť a zákonnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, ako i správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo, a tak zistil, že sťažnosť obvineného je dôvodná.

  Uznesením vyšetrovateľa PZ, sp.zn. ORP-475/OVK-DK-2011 zo 4.12.2011 bolo vznesené obvinenie aj M. K. za spáchanie obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b), c), d), ods. 2 písm. c), e) Tr. zák. pre skutok podrobne rozvedený v označenom uznesení.

  Obvinený M. K. bol vzatý do väzby uznesením sudkyne pre prípravné konanie Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 0Tp/18/2011 zo 7.12.2011 (č.l. 80 až 81) z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por., pričom lehota väzby začala plynúť 3.12.2011 o 9.30 h.

  Uznesením sudkyne pre prípravné konanie Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 0Tp/18/2011 zo 4.6.2012 (č.l. 216-219) bola obvinenému predĺžená lehota väzby do 3.11.2012.

  Dňa 21.9.2012 podala prokurátorka Okresnej prokuratúry v Námestove obžalobu aj na obvineného M. K. za spáchanie obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b), c), d), ods. 2 písm. c) Tr. zák., s poukazom na § 138 písm. j), e) Tr. zák.

  Dňa 24.9.2012 konajúca sudkyňa ako predsedníčka senátu Okresného súdu v Námestove vypočula obvineného M. K. a v rámci tohto výsluchu vyhlásila sťažnosťou napadnuté uznesenie (č.l. 514-516).

  Krajský súd konštatuje, že konajúca sudkyňa takýmto postupom hrubo porušila právo obvineného na zákonného sudcu, keď vo veci konala a rozhodovala síce s označením ako predsedníčka senátu, ale bez senátu, a teda de iure ako samosudkyňa.

  Zo zápisnice o výsluchu obvineného na č.l. 514-516 vyplýva, že tohto úkonu sa nezúčastnili ďalší dvaja členovia senátu, a teda o väzbe obvineného konala samosudkyňa, v dôsledku čoho boli porušené i ďalšie ustanovenia Trestného poriadku, a to § 72 ods. 2 Tr. por., § 79 ods. 2 Tr. por., § 80 ods. 1 Tr. por. Zo všetkých týchto zákonných ustanovení zrozumiteľne vyplýva, že o väzbe koná a rozhoduje súd v súdnom konaní a sudca pre prípravné konanie v prípravnom konaní. Súdom treba rozumieť samosudcu v samosudcovských veciach a senát v senátnych veciach. V súdnom konaní môže predseda senátu konať o väzbe sám bez senátu len vtedy, keď rozhoduje o zatknutej osobe (§ 73 ods. 5 Tr. por.) a keď prepúšťa obvineného z väzby príkazom (§ 79 ods. 2, 4 Tr. por.). Vo všetkých ostatných prípadoch musí v senátnych veciach o väzbe konať a rozhodnúť senát.

  Z ustanovenia § 243 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že obžalobu podanú na súde pre zločin s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 8 rokov preskúmava predseda senátu a podľa jej obsahu a obsahu spisu posúdi, či ju treba predbežne prejednať na zasadnutí senátu, alebo či o nej môže nariadiť hlavné pojednávanie. V predmetnej veci súd koná o obzvlášť závažnom zločine po podaní obžaloby, a teda je zrejmé, že na konanie i rozhodovanie je príslušný senát, a to sa týka aj rozhodovania o väzbe. Preto bolo povinnosťou konajúcej sudkyne buď na neverejnom zasadnutí senátu postupom podľa § 302 ods. 2 Tr. por. a § 304 ods. 2 Tr. por. alebo na verejnom zasadnutí senátu v zmysle § 243 Tr. por. rozhodnúť o väzbe obvineného M. K. V žiadnom prípade vo veci nemohla konať predsedníčka senátu (samosudkyňa) bez ďalších členov senátu.

  Krajský súd uzatvára, že konajúca sudkyňa v snahe čo najrýchlejšie vo veci rozhodnúť hrubým spôsobom porušila Trestný poriadok v neprospech obvineného, keď o jeho žiadosti rozhodla v nezákonnom zložení senátu, a teda ako nezákonná sudkyňa. Tu krajský súd dáva do pozornosti konajúcej sudkyni judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline č. Jtk 8/12 z 13.3.2012, podľa ktorého pri rozhodovaní o ponechaní obvineného vo väzbe podľa § 238 ods. 3 Tr. por. postupuje samosudca podľa § 72 ods. 2 Tr. por. a senát podľa § 302 ods. 2 Tr. por. a § 304 ods. 2 Tr. por. V upovedomení o úkone je potrebné obvineného, obhajcu a prokurátora poučiť o tom, že „proti uzneseniu, ktoré bude v rámci úkonov predvídateľne vyhlásené, bude možné podať sťažnosť len ihneď po vyhlásení uznesenia, a o možnosti zúčastniť sa aspoň vyhlásenia uznesenia“ (II. ÚS 116/2011). Do zápisnice o úkone treba uznesenie zaznamenať v plnom znení s odôvodnením a poučením (§ 72 ods. 3 veta za bodkočiarkou Tr. por.). V poučení uznesenia musí byť uvedené, že sťažnosť je možné podať len ihneď po vyhlásení uznesenia (§ 83 ods. 2 veta za bodkočiarkou Tr. por.), pretože rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe je rozhodnutím podľa § 76 ods. 3 Tr. por.

  Tento judikát trestnoprávne kolégium prijalo práve preto, aby sa nestala situácia ako v predmetnej veci. Ako je však zrejmé, konajúca sudkyňa nielenže dostatočne neovláda Trestný poriadok, ale nebola schopná postupovať ani podľa označeného judikátu, kde má postup už „nalinajkovaný“ vo forme kompletnej zápisnice o neverejnom zasadnutí senátu konajúceho o väzbe vo veci obzvlášť závažného zločinu.

  Okrem vyššie uvedeného, napadnuté uznesenie trpí i ďalšou chybou, keď obsahuje nesprávne poučenie. Keďže nešlo o rozhodovanie podľa § 76 ods. 3, 4 Tr. por., pretože súd nebol „tlačený“ uplynutím lehoty väzby, ktorá bola predĺžená až do 3.11.2012, a teda sudkyňa nerozhodovala o ponechaní obvineného vo väzbe podľa § 238 ods. 3 Tr. por., potom sa režim lehoty na podanie sťažnosti riadil ustanovením § 187 ods. 1 Tr. por. a nie špeciálnym ustanovením podľa § 83 ods. 2 Tr. por. (Jtk 10/11). Pozoruhodným je aj to, že výrok uznesenia obsahuje len dva výroky, ale sudkyňa obvineného poučila aj o tom, že sťažnosť môže podať aj proti „výroku pod bodom III“. Aj táto okolnosť dokumentuje nezákonnosť rozhodnutia sudkyne, ktorú však krajský súd považuje za bezpredmetnú vzhľadom na už vyššie uvedený chybný a nezákonný postup konajúcej sudkyne bez senátu.

  V predmetnej veci nebolo možné chyby v procesnom postupe napraviť zrušením napadnutého uznesenia a vrátením veci na nové prejednanie (§ 194 ods. 1 písm. b/ Tr. por.) a ani postupom nadriadeného súdu podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por., pretože by to odporovalo spravodlivému procesu v samotnej jeho podstate, nakoľko sťažnosť podal len obvinený M. K.

  Reparácia nezákonného stavu vyvolaného porušením zákona nesprávnym postupom súdu neprichádza do úvahy v prípade, ak by sa náprava mala dosiahnuť len na základe sťažnosti obvineného, ktorého sa táto nezákonnosť dotýka, a to ani v prípade, ak by sa nápravou dosiahlo také isté, avšak už zákonné postavenie sťažovateľa. Prípadný postup v rozpore s uvedeným by znamenal nielen porušenie zásady zákazu reformatio in peius, ale i porušenie práva na spravodlivý a fér proces, pretože zákonný stav by sa dosiahol v rozpore s tým, čoho sa sťažovateľ domáhal.

  Preto krajský súd nemohol dopustiť ďalšie pretrvávanie nezákonného stavu, v ktorom sa obvinený M. K. ocitol v dôsledku nesprávneho postupu procesnej sudkyne, a neostalo mu iné, len menovaného prepustiť z väzby na slobodu, a tak odstrániť existujúci nezákonný právny stav.

  So zreteľom na vyššie uvedené krajský súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 27. septembra 2012

  JUDr. Martin Bargel

  predseda senátu


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti