Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 2/2009 - Rozhodovanie o väzbe po podaní obžaloby NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.12.2011Krajský súd v Žiline (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 8.9.2009

  Po podaní obžaloby nemôže o väzbe obvineného rozhodovať sudca pre prípravné konanie, s výnimkou postupu podľa § 348 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, pretože jeho procesná jurisdikcia končí podaním obžaloby.

  uznesenie KS ZA sp. zn. 1Tos/85/2008

  1Tos/85/2008-83

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Milana Repáňa a JUDr. Adriany Gallovej na neverejnom zasadnutí konanom 17. septembra 2008 prejednal sťažnosť podanú obžalovaným V. B. proti uzneseniu Okresného súdu v Námestove, sp. zn. 5T/33/2008 z 30.8.2008 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Námestovo, sp. zn. 5T/33/2008 z 30.8.2008.

  Podľa § 79 ods. 1 Tr. por.

  obžalovaného V. B., nar. ............... v Trstenej, bytom

  Trstená, Hviezdoslavova č. .......,

  p r e p ú š ť a     z     v ä z b y     n a     s l o b o d u .

  O d ô v o d n e n i e

  Napadnutým uznesením sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Námestovo rozhodla podľa § 72 ods. 2 Tr. por. o vzatí do väzby obžalovaného V. B. z dôvodu § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. s tým, že väzba začala plynúť 30.8.2008 o 9.00 hod. a menovaný ju vykonáva v Ústave na výkon väzby v Ružomberku.

  Svoje rozhodnutia sudkyňa pre prípravné konanie odôvodnila tak, že: „v danom prípade je dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku dôvodný, nakoľko obvinený sa úmyselne vyhýba trestnému konaniu, pretože aj napriek tomu, že dal súdu písomný sľub a bol mu oznámený termín pojednávania sa na tento nedostavil a jeho tvrdenie, že potvrdenie o práceneschopnosti zaslal na súd, nebolo preukázané, pretože sa v spise nijaká takáto písomnosť nenachádza. Z uvedeného dôvodu preto súd neuveril tvrdeniam obvineného, že sa nevyhýba trestnému konaniu, ale vzal ho do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku“.

  Proti tomuto uzneseniu podal riadne a včas v zákonom stanovenej lehote sťažnosť obžalovaný a to priamo do zápisnice o jeho výsluchu vykonanom sudkyňou pre prípravné konanie pri rozhodovaní o jeho vzatí do väzby. Svoju sťažnosť neodôvodnil.

  Krajský súd na podklade podanej sťažnosti preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť a zákonnosť napadnutého uznesenia, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a tak zistil, že sťažnosť obžalovaného je dôvodná.

  Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že okresný prokurátor v Námestove podal 21.1.2008 Okresnému súdu Námestovo obžalobu na V. B., nar. .............., za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. pre skutok podrobne rozvedený vo výrokovej časti obžaloby.

  Vec bola pridelená na ďalšie konanie sudkyni JUDr. Gabriele Kyseľovej (č. l. 47).

  Menovaná procesná samosudkyňa vo veci vykonala hlavné pojednávania v dňoch 2.4.2008, 16.4.2008 a 2.7.2008.

  Dňa 7.7.2008 samosudkyňa JUDr. Gabriela Kyseľová vydala príkaz na zatknutie obžalovaného V. B. z dôvodu § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por., nakoľko tento sa opakovane nedostavoval na hlavné pojednávania.

  Dňa 30.8.2008 po zatknutí obžalovaného V. B. na základe vydaného príkazu na zatknutie rozhodla Mgr. Vanda Mikulášová sudkyňa pre prípravné konanie o vzatí obžalovaného V. B. do väzby (č.l. 74-75) z dôvodu § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. s tým, že väzba začala plynúť 30.8.2008 o 9.00 hod.

  Krajský súd konštatuje, že o väzbe obžalovaného rozhodol procesne nekompetentný – sudca pre prípravné konanie.

  Podľa § 72 ods. 2 Tr. por. vziať do väzby možno len obvinenú fyzickú osobu. Uznesenie o vzatí do väzby sa musí odôvodniť aj skutkovými okolnosťami. O väzbe rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. ...

  Podľa § 73 ods. 1 Tr. por., ak je daný niektorý z dôvodov väzby a obvineného nemožno predvolať, predviesť alebo zadržať a zabezpečiť jeho prítomnosť na výsluchu alebo na inom úkone vydá predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora príkaz, aby bol obvinený zatknutý.

  Podľa § 73 ods. 6 Tr. por. o väzbe zatknutého obvineného rozhoduje súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie uznesením.

  Krajský súd pripomína, že v predmetnej veci už od 21.1.2008 (podanie obžaloby) prebieha súdne konanie a nie prípravné konanie, preto o väzbe obžalovaného V. B. v žiadnom prípade nemohol rozhodovať sudca pre prípravné konanie.

  Príslušný na rozhodnutie o väzbe obžalovaného V. B. bol súd, v tomto prípade procesná samosudkyňa JUDr. Gabriela Kyseľová, alebo podľa rozvrhu práce ju zastupujúci iný samosudca nie však sudca pre prípravné konanie.

  S ohľadom k tomu, že v predmetnej veci o väzbe zatknutého obžalovaného rozhodol procesne nekompetentný sudca pre prípravné konanie, je nutné považovať doposiaľ vykonanú väzbu za zákonne aj ústavne neakceptovateľnú, čo znamená, že ďalšie trvanie väzby by nebolo podložené právnym titulom, ktorý by zabezpečil jej legitímnosť a legálnosť a preto nemohol krajský súd sám rozhodnúť o väzbe obžalovaného v rámci konania o sťažnosti. Krajskému súdu neostávalo iné, len zrušiť nezákonné rozhodnutie okresného súdu a obžalovaného prepustiť z väzby na slobodu.

  Preto rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 17. septembra 2008

  JUDr. Martin Bargel
  predseda senátu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti