Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 5/2011 - Konanie o dohode o vine a treste (§ 333 Tr. por.) - osobná účasť obvineného na verejnom zasadnutí. Poriadková pokuta (§ 70 ods. 1 Tr. por.) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.12.2011Krajský súd v Žiline (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 14.6.2011

  I. V konaní podľa § 333 Trestného poriadku o návrhu na dohodu o vine a treste je osobná účasť obvineného na verejnom zasadnutí nevyhnutná, pretože len obvinený môže odpovedať na otázky uvedené v § 333 ods. 3 Trestného poriadku. Obvinený tak realizuje svoje neprenosné osobné právo, na výkon ktorého nemôže splnomocniť obhajcu ani iné osoby.

  II. Ustanovenie § 333 ods. 1 Trestného poriadku je k ustanoveniam § 293 ods. 4, 5, 6, 7 Trestného poriadku vo vzťahu špeciality, ktorý s ohľadom na špecifický výkon osobného a neprenosného práva vylučuje analógiu v procesnom postupe. S ohľadom na to neúčasť obvineného na verejnom zasadnutí konanom podľa § 333 ods. 1 Trestného poriadku nemožno odôvodňovať tým, že obvinený požiadal o vykonanie verejného zasadnutia v jeho neprítomnosti.

  III. Vo výroku uznesenia o uložení poriadkovej pokuty nie je namieste ukladať osobe, ktorej bola poriadková pokuta uložená, povinnosť túto zaplatiť. Postup súvisiaci s platbou a vymáhaním uloženej poriadkovej pokuty (§ 467 Trestného poriadku) prichádza do úvahy až po právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia, ktorým bola uložená, a realizuje sa výzvou na jej zaplatenie, ktorá má formu opatrenia. Na náležitosti tejto výzvy sa analogicky vzťahuje ustanovenie § 79b vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

  uznesenie OS ZA sp.zn. 34T/146/2009 z 27.11.2009

  34T/146/2009

  5109011076

  U Z N E S E N I E

  Okresný súd v Žiline pred samosudkyňou Mgr. Annou Mihálikovou v trestnej veci obvineného Š. K., stíhaného pre prečin podielnictva podľa § 232 ods. 1 Tr. zák, na verejnom zasadnutí konanom 27.11.2009 takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 70 ods. 1 Tr. por. súd obvinenému Š. K., nar. .........., trvale bytom Žilina, .................. ukladá poriadkovú pokutu vo výške 100 € (sto eur), ktorú je povinný zaplatiť štátu Slovenskej republike na účet Okresného súdu Žilina, číslo účtu: 7000141008/8180, špecifický symbol: 5108010483, variabilný symbol:1202207108, alebo formou poštovej poukážky priloženej v prílohe, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

  O d ô v o d n e n i e

  V trestnej veci obvineného Š. K. stíhaného pre prečin podielnictva podľa § 232 ods. 1 Tr. zákona samosudkyňa vytýčila termín verejného zasadnutia na 27.11.2009, predmetom ktorého bolo rozhodnutie o návrhu prokurátora na schválenie dohody o vine a treste.

  Obvinený Š. K. sa na verejné zasadnutie nedostavil a svoju neúčasť na verejnom zasadnutí dostatočne neospravedlnil. Obvinený bol na predmetné verejné zasadnutie riadne a včas predvolaný, tz. - predvolanie mu bolo doručené poštou, toto prevzal 16.11.2009 (doručenka na č.l. 191), v dostatočnom časovom predstihu pred konaním verejného zasadnutia, aby si mohol svoje povinnosti včas zariadiť a verejného zasadnutia sa zúčastniť prípadne súdu riadne a včas oznámiť dôležité dôvody, ktoré mu bránia v jeho účasti. Súčasťou predvolania je aj poučenie o poriadkových opatreniach súdu podľa § 70 Tr. por.

  Na verejnom zasadnutí obhajkyňa predložila súdu osobitné splnomocnenie z 11.11.2010, ktorým bola splnomocnená obvineným, aby v jeho neprítomnosti, zodpovedala na všetky otázky podľa § 333 ods. 3 Tr. por. kladne a to v rozsahu uvedenom v § 333 ods. 3 písm. a) – j) Tr. por., na základe vyhlásenia v jeho mene bola schválená dohoda o vine a treste a potvrdená rozsudkom. Súčasťou tohto splnomocnenia bol aj výslovný súhlas obvineného, aby konanie o dohode o vine a treste bolo uskutočnené v zmysle § 293 ods. 6 Tr. por. v jeho neprítomnosti (č.l. 193).

  Súd poukázal na osobitosť konania o predloženom návrhu na schválenie dohody o vine a treste, v ktorom súd rozhoduje o vine a treste obvineného, a preto prejav obvineného, ktorý je obsahom predloženej dohody o vine a treste si musí súd overiť priamo u obvineného tým, že obvinený odpovie na otázky podľa § 333 ods. 3 písm. a) – j) Tr. por. osobne, pričom súd musí aj zhodnotiť takýto prejav obvineného, či je tento urobený slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. Ak by súd pripustil, že by vykonal verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného, musel by disponovať takým písomným prejavom obvineného, ktorý môže vyhodnotiť v zmysle vyššie uvedených atribútov prejavu vôle. Z tohto dôvodu súd bez účasti obvineného nevykonal verejné zasadnutie a odročil ho.

  Obhajkyňa vzhľadom na zvolený procesný postup ospravedlnila dodatočne neprítomnosť obvineného a uviedla, že podľa jej vedomostí je obvinený v zahraničí, kde má podpísanú zmluvu s predpokladaným návratom – máj 2010 a z dôvodu hospodárnosti konania bolo súdu predložené vyššie uvedené splnomocnenie.

  Súd neprijal prednesené ospravedlnenie neprítomnosti obvineného jeho obhajkyňou na verejnom zasadnutí.

  Žiada sa poznamenať, že obvinený prevzal dvakrát predvolanie na verejné zasadnutie. Prvýkrát ho prevzal 27.10.2009 (č.l. 173), jeho neúčasť na verejnom zasadnutí ospravedlnila rovnakým spôsobom obhajkyňa z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti. Takouto informáciou disponovala od jeho manželky, pričom obhajkyňa uviedla, že dodatočne obratom doručí súdu potvrdenie o pracovnej neschopnosti obvineného (č.l. 176), avšak súdu nebolo takéto potvrdenie dodnes doručené. Druhé ospravedlnenie neprítomnosti obvineného Š. K. sprostredkovane podané súdu obhajkyňou súd neprijal. Súd v tomto smere poukazuje na to, že obhajkyňa nedisponovala osobitným splnomocnením na ospravedlnenie neúčasti obvineného.

  Podľa § 70 ods. 1 Tr. por. tomu, kto bez dostatočného ospravedlnenia nevyhovie výzve alebo predvolaniu podľa tohto zákona, toho môže sudca a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt potrestať poriadkovou pokutou do 1.650 €; ak ide o právnickú osobu, až do 16.590 €. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musia byť dotknuté osoby vopred upozornené.

  Skutočnosť, že obvinený sa nedostavil na hlavné pojednávanie bez dostatočného ospravedlnenia (pozn. v danom prípade bez akéhokoľvek ospravedlnenia), vyhodnotila tak, že obvinený nevyhovel predvolaniu súdu. Predvolanie obvineného zahŕňa aj jeho povinnosť v prípade nemožnosti zúčastniť sa na nariadenom úkone súdu, svoju neúčasť riadne a včas súdu ospravedlniť, čo obvinený neučinil.

  Podľa judikatúry dostatočné ospravedlnenie predvolanej osoby zahŕňa uvedenie dôležitého dôvodu, ktorý jej bráni zúčastniť sa verejného zasadnutia (napr. dočasná práceneschopnosť alebo iný vážny porovnateľný dôvod), ktorý je podložený hodnoverným spôsobom a oznámenie týchto dôvodov súdu včas t. j. v dostatočnom časovom predstihu tak, aby súd stihol vykonať opatrenia, ktoré by predišli zbytočne vynaloženým trovám konania (Rt 83/2001). Ďalej podľa názoru súdu ospravedlnenie obžalovaného z neúčasti na verejnom zasadnutí prostredníctvom obhajkyne je nepostačujúce, nakoľko súd si chcel predvolaním zabezpečiť osobnú účasť obvineného pri tomto type konania (v konaní o návrhu na schválenie dohody o vine a treste. Táto skutočnosť (podľa pokynu sudkyne) je vždy osobitne zdôraznená v predvolaniach obvineného na verejné zasadnutie – „Vaša účasť je nevyhnutná“ a vzápätí je obvinený poučený o poriadkových opatreniach. Z tohto dôvodu je potom aj osobnou povinnosťou obvineného v prípade existencie prekážok brániacich mu v účasti na verejnom zasadnutí, tieto vyššie uvedeným spôsobom, súdu oznámiť. Takýmto poučením v predvolaní obvineného súd dáva jasne najavo, že vykonanie verejného zasadnutia v neprítomnosti obvineného nie je možné.

  Pri určení výmery poriadkovej pokuty som prihliadla na opakovaný postoj obvineného k doručenému predvolaniu súdu, ktoré zakladá jeho povinnosť takéto predvolanie rešpektovať a dostaviť na súd. Podľa názoru súdu ide o opakovaný ľahostajný prístup k vzniknutej povinnosti (okrem iného súdu nebolo dodatočne zaslané ani potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti obvineného), ktorý viedol dvakrát k zmareniu vytýčených verejných zasadnutí.

  S ohľadom na vyššie uvedené rozhodol súd tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť v lehote do 3 dní od jeho oznámenia cestou Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Žiline. Sťažnosť má odkladný účinok.

  Okresný súd Žilina

  dňa 27.11.2009

  Mgr. Anna Miháliková
  samosudkyňa

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti