Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 5/2012 - Rozhodovanie podľa § 419 ods. 1, 4 Tr. por. a § 50 ods. 4 Tr. zák. - ponechanie podmienečného odsúdenia v platnosti s ohľadom na okolnosti prípadu v zmysle § 50 ods. 4 Tr. zák.  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.09.2012Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012

  Hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, pred rozhodnutím o neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe a o nariadení výkonu trestu odňatia slobody (§ 419 ods.1, 4 Trestného poriadku) je potrebné skúmať či okolnosti prípadu umožňujú rozhodnúť o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti.
  „Okolnosťami prípadu“ v zmysle § 50 ods. 4 Trestného zákona treba rozumieť také výnimočné okolnosti, ktoré vyplývajú zo správania sa odsúdeného po podmienečnom odsúdení, pričom odsúdený musí v skúšobnej dobe prejaviť snahu o odstránenie tých príčin, ktoré v pôvodnom konaní viedli k jeho trestnej činnosti.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 3Tos/88/2011

  3Tos/88/2011

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Repáňa a sudcov JUDr. Vladimíra Sučika a JUDr. Márie Urbanovej na neverejnom zasadnutí konanom 7. septembra 2011 prejednal sťažnosť odsúdeného P. Ď. podanú proti uzneseniu Okresného súdu Dolný Kubín, sp.zn. 2T/14/2007 z 2.8.2011 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín, sp.zn. 2T/14/2007 z 2.8.2011.

      Podľa § 419 ods. 1 Tr. por. z dôvodov uvedených v § 50 ods. 4 písm. b) Tr. por. p r e d l ž u j e skúšobnú dobu určenú rozsudkom Okresného súdu Dolný Kubín sp.zn. 2T/14/2007 z 3.2.2009 vo výmere 3 roky o 1 (jeden) rok.

  O d ô v o d n e n i e

      Napadnutým uznesením Okresný súd Dolný Kubín podľa § 419 ods. 1 Tr. por. z dôvodov uvedených v § 50 ods. 4 Tr. zák. vyslovil, že odsúdený P. Ď., nar. ............. v ............., sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia z rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín sp.zn. 2T/14/2007 z 3.2.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 3.2.2009, neosvedčil a trest vo výmere 2 roky nepodmienečne vykoná. Zároveň podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. súd rozhodol, že odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia.

      Okresný súd svoje rozhodnutie odôvodnil v podstate tak, že odsúdený P. Ď. počas skúšobnej doby bol 2-krát odsúdený za úmyselný trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, čo bolo dôvodom na tom, aby okresný súd vyslovil, že v skúšobnej dobe sa odsúdený P. Ď. neosvedčil, a preto pôvodne podmienečný trest odňatia slobody musí vykonať.

      Proti tomuto uzneseniu okresného súdu podal v zákonnej lehote sťažnosť odsúdený P. Ď.. V odôvodnení sťažnosti uviedol, že sa zúčastnil protialkoholického liečenia v Sučanoch, peňažný trest, ktorý mu bol uložený vo výške 160,-Eur zaplatila jeho exmanželka Z. Ď. a trest povinnej práce vo výmere 150 hodín si riadne odpracoval v Trstenej u pána B., na základe dohody s mediačným úradníkom, ktorému bolo zaslané potvrdenie o odpracovaní tohto trestu. Prehlásil, že povinnosti uložené súdom si plnil a toho času vedie normálny život. V súčasnej dobe navštevuje ambulantne protialkoholickú ambulanciu v Trstenej u MUDr. F., býva v jednoizbovom byte a nie sú na neho žiadne sťažnosti od susedov ani od jeho bývalej manželky. Navrhol preto, aby krajský súd napadnuté uznesenie zrušil.

      Krajský súd na podklade podanej sťažnosti v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že sťažnosť bola podaná v zákonom stanovenej lehote, oprávnenou osobou a je sčasti dôvodná.

      Odvolací súd pri plnení prieskumnej povinnosti zistil, že rozsudkom Okresného súdu Dolný Kubín sp.zn. 2T/14/2007 z 3.2.2009 bol odsúdený P. Ď. uznaný za vinného zo spáchania trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. c) Tr. zák., účinného do 31.12.2005 a iné, a bol mu uložený úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 2 roky, výkon ktorého mu bol podmienečne odložený a určená skúšobná doba na 3 roky. Zároveň podľa § 73 ods. 2 písm. c) Tr. zák. súd uložil odsúdenému aj ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou.

      P. Ď. toto ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou riadne nevykonával, preto bol rozsudkom Okresného súdu Námestovo sp.zn. 6T/20/2010 z 11.5.2010 uznaný za vinného zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. e) Tr. zák., za čo mu bol uložený peňažný trest vo výmere 160,- Eur. Vzápätí a z vyššie uvedeného dôvodu okresný súd rozhodol, že odsúdený P. Ď. bude ochranné protialkoholické liečenie vykonávať ústavnou formou, pričom ani na toto ochranné protialkoholické liečenie nenastúpil a musel byť na výkon tohto liečenia dodaný prostredníctvom príslušníkov polície. Keďže nerešpektoval ani toto nariadenie súdu, okresný súd ho opätovne uznal vinným z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. e) Tr. zák., a to rozsudkom Okresného súdu Námestovo sp.zn. 6T/48/2011 zo 17.5.2011 a bol mu uložený trest povinnej práce vo výmere 150 hodín. Oba tresty, peňažný trest i trest povinnej práce, v súčasnej dobe už vykonal.

      V čase rozhodovania okresného súdu o tom, či sa P. Ď. v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia osvedčil, ako aj v čase rozhodovania krajského súdu o sťažnosti proti uzneseniu súdu prvého stupňa, odsúdený vykonáva ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou.

      Z vyššie uvedeného vyplýva, že odsúdený v skúšobnej dobe svojím konaním dal príčinu na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody, tak ako o tom rozhodol okresný súd v napadnutom uznesení. Odsúdený v skúšobnej dobe neviedol riadny život, riadne nevykonal sankcie uložené mu rozsudkom okresného súdu a najmä nepodrobil sa ochrannému protialkoholickému liečeniu, za čo bol 2-krát rozsudkom odsúdený.

      Z ustanovenia § 50 ods. 4 veta druhá Tr. zák. vyplýva, že v prípade, ak odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, výnimočne, vzhľadom na okolnosti prípadu, súd môže ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti a súčasne môže ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad, alebo primerane predĺžiť skúšobnú dobu, maximálne o dva roky, pričom však nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby stanovenej v odseku 1, alebo uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti.

      Ustanovenie tohto zákona takýto postup predpokladá iba výnimočne, a to vzhľadom na okolnosti prípadu. Ktoré okolnosti sa majú aplikovať pri takomto postupe však zákon už nekonkretizuje. Podľa názoru krajského súdu výnimočné okolnosti prípadu by mali byť také, ktoré vyplývajú zo správania sa odsúdeného po podmienečnom odsúdení, pričom odsúdený musí v skúšobnej dobe prejaviť snahu na odstránenie tých príčin, ktoré v pôvodnom konaní viedli k jeho trestnej činnosti.

      Z rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín sp.zn. 2T/14/2007 z 3.2.2009, ktorým bol odsúdenému uložený podmienečný trest odňatia slobody, vyplýva, že nadmerné požívanie alkoholických nápojov odsúdeným bolo hlavnou a základnou príčinou jeho trestnej činnosti, za ktorú bol odsúdený. V roku 2009 odsúdený P. Ď. nebol ochotný dobrovoľne sa podrobiť protialkoholickej liečbe, preto mu bola rozsudkom uložená povinnosť podrobiť sa ochrannej protialkoholickej liečbe.

      Z trestného spisu vyplýva, že ochrannú protialkoholickú liečbu ústavnou formou odsúdený P. Ď. absolvoval až po druhom odsúdení pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, a to po rozsudku Okresného súdu Námestovo sp.zn. 6T/48/2011. V súčasnej dobe odsúdený P. Ď. vykonáva ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou, a to v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená u MUDr. Ľ. F.. Z jej lekárskej správy vyplýva, že odsúdený dodržiava abstinenciu v súčasnej dobe a ona sama nezistila príznaky požitia alkoholu. Odsúdený sa dokonca zúčastnil svadby svojho syna, pričom ani na svadbe žiadny alkohol nepožíval, hoci ho tam viacerí hostia ponúkali.

      Z vyššie uvedeného vyplýva, že odsúdený po absolvovaní ochrannej protialkoholickej liečby sa nedopúšťa žiadnej trestnej činnosti ani priestupkov a dodržiava režim stanovený ošetrujúcou lekárkou MUDr. Ľ. F., u ktorej sa podrobuje protialkoholickej liečbe ambulantnou formou. Teda absolvovanie protialkoholického liečenia u odsúdeného P. Ď. má sledovaný účel, pričom jeho snahou je odstrániť príčiny, ktoré pôvodne viedli k jeho trestnej činnosti.

      Aj z čestného prehlásenia Z. Ď., bývalej manželky odsúdeného, vyplýva, že odsúdený P. Ď. v súčasnej dobe nekonzumuje alkoholické nápoje, žije normálnym životom a správa sa na spoločenskej úrovni.

      Podľa názoru krajského súdu toto sú okolnosti prípadu, ktoré predpokladajú postup v zmysle ustanovenia § 50 ods. 4 veta druhá Tr. zák. na ponechanie podmienečného odsúdenia v platnosti, a to aj napriek tomu, že odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu.

      Krajský súd preto napadnuté uznesenie okresného súdu zrušil a postupom podľa § 50 ods. 4 veta druhá písm. b) Tr. zák. predĺžil skúšobnú dobu odsúdenému o 1 rok. Krajský súd takto predĺženú skúšobnú dobu považuje za dostatočnú na to, aby odsúdený P. Ď. preukázal, že sa zbavil nadmerného požívania alkoholických nápojov, ktoré u neho vedú k agresivite a v konečnom dôsledku k páchaniu trestnej činnosti.

      S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti krajský súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, dňa 7. septembra 2011    

                                      JUDr.    Milan Repáň  
                                  predseda senátu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti