Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 8/2010 - Poriadková pokuta (§ 70 Tr. por.) a právo na obhajobu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.12.2011Krajský súd v Žiline (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 8.6.2010

  Ak obžalovaný, resp. obhajca zákonným spôsobom realizujú svoje právo na podanie návrhov na doplnenie dokazovania v zmysle § 272 ods. 2 Trestného poriadku nemožno ich za to postihnúť poriadkovou pokutou, a to ani s odkazom na to, že nereagovali na predchádzajúcu výzvu súdu na oznámenie návrhov na doplnenie dokazovania. Nikoho nemožno postihnúť poriadkovou pokutou za to, že realizoval svoje právo vyplývajúce mu zo zákona.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 1Tos/105/2008

  1Tos/105/2008-182

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Milana Repáňa a JUDr. Márie Urbanovej na neverejnom zasadnutí konanom 3. decembra 2008 prejednal sťažnosti podané obžalovanými J. Č. a M. Č. a obhajcom JUDr. P. V. proti uzneseniu Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 2T/24/2008 z 3.11.2008 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 2T/24/2008 z 3.11.2008.

  O d ô v o d n e n i e

  Napadnutým uznesením okresný súd postupom podľa § 70 ods. 1 Tr. por. uložil poriadkovú pokutu vo výške po 2.000,- Sk obžalovanému J. Č., obžalovanému M. Č. a obhajcovi JUDr. P. V..

  Svoje rozhodnutie okresný súd odôvodnil v podstate tým, že obžalovaní nereagovali na výzvu doručenú súdom, aby oznámili návrhy na vykonanie dôkazov v konaní pred súdom, obhajca ako osoba práva znalá v písomne vyhotovenom odpore takisto v mene obžalovaných nenavrhol vykonať žiadne dôkazy na hlavnom pojednávaní a hoci v predvolaní na hlavné pojednávanie obžalovaní boli poučení o tom, že do začatia hlavného pojednávania môžu súdu navrhnúť vykonať dôkazy, rovnako táto skutočnosť bola známa aj obhajcovi, ani jeden si túto povinnosť nesplnil. V dôsledku návrhu obžalovaných na vypočutie znalca z odboru zdravotníctva MUDr. Tibora Letku na hlavnom pojednávaní, hlavné pojednávanie bolo odročené, hoci vo veci boli vykonané všetky dostupné dôkazy a súd mohol vo veci rozhodnúť 3.11.2008. Obžalovaní a obhajca nenavrhnutím dôkazov, ktoré majú byť vykonané na hlavnom pojednávaní, nerešpektovali výzvu súdu, pritom v predvolaní boli poučení, že im môže byť uložená poriadková pokuta do výšky 50.000, -Sk, preto súd pre nesplnenie tejto povinnosti a v dôsledku toho odročenia hlavného pojednávania uložil obidvom obžalovaným a ich obhajcovi poriadkovú pokutu vo výške po 2.000, -Sk.

  Proti tomuto uzneseniu podali riadne a včas, v zákonom stanovenej lehote, sťažnosť obidvaja obžalovaní i obhajca. V sťažnosti uviedli, že súd v danom prípade mal možnosť návrh na predvolanie znalca odmietnuť a neuložiť poriadkové pokuty, ku ktorým nemal splnené zákonné podmienky. Obhajca obžalovaných na možnosť uloženia poriadkovej pokuty nebol upozornený a z týchto dôvodov je uloženie poriadkových pokút nezákonné a nemá oporu v citovaných paragrafoch.

  Krajský súd na podklade podaných sťažností preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť napadnutého uznesenia, ako i správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo a tak zistil, že sťažnosť obžalovaných a obhajcu je dôvodná.

  Na znalecké dokazovanie pred súdom v zmysle § 268 Tr. por. sa takmer absolútne vzťahuje zásada ústnosti - § 2 ods. 18 Tr. por. a zásada bezprostrednosti - § 2 ods. 19 Tr. por.

  Len výnimočne nie je nevyhnutné znalca na hlavnom pojednávaní vypočuť osobne a to vtedy, keď: „... prokurátor a obžalovaný s tým súhlasia“ - § 268 ods. 2 Tr. por. Už zákonodarca teda predpokladá, že znalec by mal byť zásadne vždy osobne vysluchnutý na hlavnom pojednávaní, a preto aj súd by mal pripraviť hlavné pojednávanie s predpokladom, že znalec bude osobne vysluchnutý. Na tomto závere nič nemení ani pasivita obžalovaného, či obhajcu pri navrhovaní dôkazov. Výnimočnosť znaleckého dokazovania na hlavnom pojednávaní (§ 268 Tr. por.) spočíva v tom, že znalecký posudok nemožno prečítať, ak s tým nesúhlasia prokurátor a obžalovaný, a preto ak ide o dôležitý posudok, jednoducho musí byť znalec osobne vysluchnutý.

  K samotnej podstate, prečo nemožno postihnúť poriadkovou pokutou obžalovaných a obhajcu za to, že po výzve (§ 240 Tr. por.) a po doručení predvolania na hlavné pojednávanie, nenavrhli vykonanie dôkazov výsluchom znalca na hlavnom pojednávaní, krajský súd poznamenáva:

  Nikoho nemožno postihnúť poriadkovou pokutou za to, že realizoval svoje právo vyplývajúce mu zo zákona. Obžalovaní na hlavnom pojednávaní (č. l. 170) navrhli doplniť dokazovanie o osobný výsluch znalca MUDr. Tibora Letka. Obžalovaní takto postupovali v súlade s ust. § 272 ods. 2 Tr. por.

  Zákonným spôsobom uplatnené a realizované právo nemožno postihnúť poriadkovou pokutou a to ani s odkazom na to, že obžalovaní nereagovali na predchádzajúcu výzvu súdu. Ak by krajský súd pripustil opak, mohlo by sa stať, že súd by mohol takýmito výzvami nútiť obžalovaného k tomu, aby aj proti svojej vôli realizoval svoje právo. Tu si treba uvedomiť, že stále ide o právo obžalovaného a obhajcu a nie o ich povinnosť. S ohľadom k vyššie uvedenému preto rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, dňa 3. decembra 2008

  JUDr. Martin Bargel
              predseda senátu           

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti