Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 8/2012 - Rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe (§ 238 ods. 3 Tr. por., § 72 ods. 1 písm. e/ Tr. por.). a procesný postup súdu aj v súlade s II. ÚS 116/2011  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.09.2012Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012

  Pri rozhodovaní o ponechaní obvineného vo väzbe podľa § 238 ods. 3 Trestného poriadku postupuje samosudca podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku a senát podľa § 302 ods. 2 Trestného poriadku a § 304 ods. 2 Trestného poriadku. V upovedomení o úkone je potrebné obvineného, obhajcu a prokurátora poučiť o tom, že „proti uzneseniu, ktoré bude v rámci úkonu predvídateľne vyhlásené, bude možné podať sťažnosť len ihneď po vyhlásení uznesenia a o možnosti zúčastniť sa aspoň vyhlásenia uznesenia“ (II. ÚS 116/2011). Do zápisnice o úkone treba uznesenie zaznamenať v plnom znení s odôvodnením a poučením (§ 72 ods. 3 veta za bodkočiarkou Trestného poriadku). V poučení uznesenia musí byť uvedené, že sťažnosť je možné podať len ihneď po vyhlásení uznesenia (§ 83 ods. 2 veta za bodkočiarkou Trestného poriadku), pretože rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe je rozhodnutím podľa § 76 ods. 3 Trestného poriadku.

  zápisnica o neverejnom zasadnutí OS ZA + uznesenie v plnom znení uvedenom v zápisnici

  Spisová značka: 35T/147/2010

  ZÁPISNICA O VÝSLUCHU OBVINENÉHO NA NEVEREJNOM ZASADNUTÍ

  Okresného súdu Žilina, spísaná dňa 08. októbra 2010 o 9.00 hod.

  Trestná vec proti obvinenému M. P.

  pre pokus obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 14 ods. 1, § 145 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zákona a iné.


  Predmetom výsluchu obvineného na neverejnom zasadnutí je rozhodovanie o väzbe obvineného podľa § 238 ods. 3 Tr. por.

  Prítomní:

  Predseda senátu: JUDr. Marek Šenkár

  Prísediaci: Ing. V. H., A. B.

  Prokurátor: JUDr. M. C.

  Zapisovateľka: M. M.

  Obhajca: JUDr. D. Ch. – prítomný, dor. vykáz., leh. zach.,

  Obvinený: M. P. – prítomný, predvedený eskortou z ÚVV Žilina o 9.00 hod., dor. vykáz., leh. zach.

  Bolo vyhlásené        

  O p a t r e n i e

  Na príkaz predsedu senátu boli obvinenému sňaté putá - donucovacie prostriedky.

  Okresnému súdu bola 17.09.2010 doručená obžaloba pod č. Kv 27/10-50

  Predseda senátu zisťuje, či obvinenému a obhajcovi bola doručená predmetná obžaloba a výzva podľa § 240 Tr. por.

  Obvinený uvádza: Áno, obžaloba a výzva mi bola doručená.

  Obhajca uvádza: Áno, obžaloba a výzva mi bola doručená.

      Príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže ÚVV Žilina, bol predvedený obvinený:

  M. P., gen. ako na č.l. 42 a 509, nar. ............. v ..............., trvale bytom ............... č. ........, okr. .................., t.č. vo výkone väzby v ÚVV Žilina, totožnosť overená prostredníctvom ÚVV Žilina, ktorý po zákonnom poučení podľa § 34, § 65 ods. 3, § 66 ods. 2 a 3, § 69 ods. 1, § 121, § 122, § 123 Tr. poriadku uvádza:

  Poučeniu som porozumel. Svoje zákonné právo odmietnuť vypovedať využívam, nechcem sa vyjadriť k rozhodnutiu o väzbe.

  Predstúpil prokurátor Krajskej prokuratúry Žilina, ktorý k väzbe obvineného uvádza:

  Vyjadrím sa až v konečnom návrhu.

      Predseda senátu oboznámil prítomných s obsahom vyšetrovacieho spisu ČVS:KRP-47/OVK-ZA-2010, vrátane celého obsahu súdneho spisu Okresného súdu Žilina, sp.zn. 0Tp/171/2010, ako i obsahu súdneho spisu Okresného súdu Žilina, sp.zn. 35T/147/2010.

  Obvinený: bez pripomienok.

  Obhajca obvineného: bez pripomienok.

  Prokurátor: bez pripomienok.

  Bolo udelené slovo na konečné návrhy:

  Konečný návrh prokurátora: Ja navrhujem ponechať obv. vo väzbe podľa § 238 ods. 3 Tr. por. s poukazom na dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.

  Konečný návrh obhajcu: Otázku rozhodnutia o väzbe obv. ponechávam na rozhodnutí a uvážení súdu.

  Konečný návrh obvineného: Súhlasím s prednesom môjho obhajcu.

  Po tichej porade senátu bolo vyhlásené

  U z n e s e n i e

  Podľa § 238 ods. 3 Tr. por. s poukazom na § 72 ods. 1 písm. e) Tr. por. súd ponecháva obvineného M. P., nar. ...................... v ................, trvale bytom .........................., t.č. vo výkone väzby v ÚVV Žilina v o v ä z b e .

  O d ô v o d n e n i e

  Prokurátorka Krajskej prokuratúry Žilina podala 17.09.2010 na Okresný súd Žilina obžalobu na obvineného M. P. pre pokus obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 14 ods. 1, § 145 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. na skutkovom základe, ako je uvedený v predmetnej obžalobe. Na základe doposiaľ zadovážených dôkazov možno považovať trestné stíhanie obvineného M. P. za dôvodné.

      Uznesením sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Žilina sp.zn. 0Tp/171/2010 zo 07.04.2010 bol obvinený M. P. vzatý do väzby podľa § 87 ods. 2 Tr. por. z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. Lehota väzby začala obvinenému plynúť 05.04.2010 od 04.35 hod. a obvinený ju vykonáva v Ústave na výkon väzby Žilina.

  Prokurátor Krajskej prokuratúry Žilina pri výsluchu obvineného k väzbe obvineného uviedol, že navrhuje ponechať obvineného vo väzbe podľa § 238 ods. 3 Tr. por. s poukazom na dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.

  Obhajca obvineného pri výsluchu obvineného k rozhodovaniu o väzbe a k žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu uviedol, že čo sa týka otázky rozhodnutia o väzbe obvineného ponecháva na rozhodnutí a uvážení súdu.

  Obvinený pri výsluchu k rozhodovaniu o väzbe uviedol, že súhlasí s prednesom svojho obhajcu.

  Podľa § 238 ods. 3 Tr. por. ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd o väzbe prednostne a urýchlene a ak to okolnosti prípadu umožňujú, tak súčasne s rozhodnutím podľa § 239 ods. 1, § 241, § 244 alebo § 331 ods. 1, najneskôr však tak, aby postupom podľa § 76 ods. 3 alebo 4 došlo k právoplatnému rozhodnutiu o väzbe do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predĺženou lehotou väzby v prípravnom konaní.

  Podľa § 79 ods. 3 Tr. por. obvinený má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť.

  Podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.

  Obvinený M. P. nebol doposiaľ súdne postihnutý. Obvinený teda doposiaľ viedol riadny život. V predmetnej veci možno však konštatovať, že doposiaľ vykonané dôkazy nasvedčujú o dôvodnosti trestného stíhania obvineného M. P.. Vykonané dôkazy v uvedenej trestnej veci taktiež nijako neoslabili dôvodnosť podozrenia obvineného zo spáchania trestného činu kladeného mu za vinu.

  O dôvodnosti trestného stíhania obvineného M. P. nasvedčuje čiastočne jeho vlastná výpoveď pred vyšetrovateľom z 5.4.2010 (č.l. 42-48), ako i pred sudkyňou pre prípravné konanie zo 7.4.2010 (č.l. 13-19), kde uviedol, že po predchádzajúcom slovnom a fyzickom útoku zo strany R. a D. B., ktorý popísal, išiel domov za synom L., ktorého sa opýtal, aké peniaze dlží B.. Z domu išiel potom nazad do baru. Avšak predtým zobral z domu, z drevárne pištoľ, ktorú mal nabitú 6 alebo 7 nábojmi. Cestou z domu išiel priamo do baru, ako išiel z domu dole cestou na to si už nespomínal, vie že začal strieľať, ale po kom strieľal nevedel. Spomínal si až na moment, že bol vo vode pod mostom, precitol, vyšiel z potoka na cestu a šiel späť po hlavnej ceste k baru, čo sa to vlastne stalo. Po príchode k baru ho chytili policajti. K predmetnej zbrani uviedol, že túto mal doma, kúpil si ju v Poľskej republike v roku 1994, z tej zbrane strieľal teraz prvýkrát. Zbraň mal skrytú v drevárni na hrade, náboje mal na inom mieste, v kotolni, v zásuvke stola. Zbraň z domu zobral, ublížiť nechcel nikomu, veľmi ho to mrzí. Pred sudkyňou pre prípravné konanie sa v celom rozsahu odvolal na svoju prechádzajúcu výpoveď pred vyšetrovateľom, k veci nič viac neuviedol.

  O dôvodnosti trestného stíhania obvineného M. P. nasvedčujú najmä výpovede svedkov – poškodených M. T., S. Ť., D. G., ktorí podrobne popísali ako malo ku skutku dôjsť; výpovede svedkov L. P., K. P., R. B., D. B., J. K., R. H., A. M., D. L., D. G. st., M. Š., Z. K., M. Š., M. Š., ktorí sa vo svojich výpovediach vyjadrovali predovšetkým k okolnostiam, za ktorých malo ku skutku dôjsť, resp. ako sa mali o skutku dozvedieť. Svedok – poškodený M. T. okrem iného uviedol, že obvineného prvýkrát zaregistroval pri začiatku plota vedľa ľavého stĺpa brány v smere do dvora, pričom keď obvinený zaujal pozíciu a prvýkrát vystrelil, tak ako prvého zasiahol S. Ť.. Obvinený mal strieľať asi zo vzdialenosti 5-6 metrov. Nepamätá si, či obvinený niečo pred výstrelom povedal, ale pamätá si, že zaregistroval prvý výstrel, aj záblesk, pričom obvinený strieľal postojačky, od tela. Svedok – poškodený S. Ť. okrem iného uviedol, že videl prichádzať obvineného už zo vzdialenosti 30 metrov s tým, že obvinený ide smerom k nemu, k M. T. a k M. Č., ktorá medzitým zatvárala dvere na bare. Obvinený mal na sebe oblečené tričko s krátkym rukávom a rifle. Následne podišiel k nim asi na vzdialenosť 3 metrov a spoza chrbta vytiahol na nich zbraň, ktorú držal v pravej ruke. Potom povedal, že: „vy ma jebať nebudete“ a začal po nich strieľať. Svedok D. G. videl k baru prichádzať obvineného M. P., tento ako prichádzal mal asi ľavú ruku za chrbtom. Ako uviedol: „ Spýtal sa ho: „M., čo sa deje,“ na čo on odvetil: „vy ma jebať nebudete“, po čom vytiahol spoza chrbta ruku, v ktorej zbadal krátku guľovú zbraň a začal hneď po nich strieľať, bez toho, aby mieril.“ Svedok utiekol, schoval sa vonku za budovu a počul asi 4-5 výstrelov, následne počul ešte dva výstrely. Potom prešiel do baru, kde našiel ležať na zemi S. Ť. a M. T.. Svedkyňa M. Č. bola v čase streľby v bare, zvonku počula 2-3 výstrely, potom do baru vošiel Stano, ktorý si držal nohu, povedal jej, že vonku strieľa M. P., že ho trafil a držal si aj hruď. Následne opäť počula zvonku 2-3 výstrely a do dverí vstúpil M. T.. Videla, že bol celý krvavý a po pár krokoch spadol na zem. Potom, ako mu jej brat D. roztrhol košeľu videla na M. hrudníku dve rany a jednu na bruchu.

  V predmetnej veci sa žiada tiež poukázať na vo veci zabezpečené listinné dôkazy – zápisnica o rekonštrukcii spolu s fotodokumentáciou na č.l. 202-227; zápisnica o ohliadke miesta činu na č.l. 311-343 spolu s fotodokumentáciou na č.l. 351-375; znalecký posudok znalcov z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie chirurgia a traumatológia na č.l. 228-246; znalecký posudok znalcov z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria na č.l. 253-274; znalecké posudky Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Slovenskej Ľupči na č.l. 275-303f.

  Naviac sa žiada poznamenať, že nebezpečnosť konania obvineného je znásobená tým, že sa trestnej činnosti mal dopustiť pod vplyvom požitých alkoholických nápojov.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, podľa názoru okresného súdu je daná dôvodná obava, že by obvinený M. P. po prepustení z väzby na slobodu pokračoval v páchaní trestnej činnosti a preto dospel k záveru, že dôvod, pre ktorý bol obvinený vzatý do väzby - § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. sa nezmenil a trvá aj v súčasnom štádiu konania. Okresný súd v uvedenej súvislosti poukazuje na okolnosti za akých mal byť skutok spáchaný a spôsob jeho spáchania – po konflikte, ktorý nastal medzi obvineným a osobami v miestnom bare, obvinený mal odísť domov, odkiaľ si mal zobrať zbraň a vrátiť sa priamo do baru, začať strieľať po osobách nachádzajúcich sa pri bare a z toho sa odvíjajúci motív jeho konania. Všetky uvedené okolnosti preukazujú existenciu dôvodnej obavy z toho, že po prípadnom prepustení obvineného z väzby na slobodu bude v obdobnej trestnej činnosti pokračovať. Na pretrvávajúcej a dôvodnej obave z možného pokračovania v páchaní trestnej činnosti obvineným nemení nič ani skutočnosť, že obvinený nebol doposiaľ súdne postihnutý, a teda hľadí sa na neho ako na bezúhonného človeka. Existenciu tejto dôvodnej obavy v danom štádiu trestného konania neoslabuje ani vybudované rodinné zázemie, stabilný príjem a zabezpečené bývanie a nie agresívna povaha, na ktoré poukazoval obvinený spolu s obhajcom. Z okolností, za ktorých mal byť spáchaný žalovaný skutok dospel okresný súd k záveru, že nie je možné vylúčiť, že v prípade obdobných záťažových situácii, akou bola aj tá, ktorá mala viesť obvineného ku spáchaniu vyššie uvedeného skutku nebude reagovať obdobným spôsobom, zvlášť, keď je pod vplyvom alkoholických nápojov. Z povahy konania t.j. zo závažnosti trestného činu, z ktorého je obvinený v tomto štádiu trestného konania dôvodne podozrivý, zvýšenou typovou nebezpečnosťou konania pre spoločnosť danú – naplnením okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby – spáchanie činu na dvoch osobách, z osobitného motívu z pomsty, podľa názoru súdu bezprostredne hrozí nebezpečenstvo, že obvinený by sa mohol dopustiť ďalšej trestnej činnosti.

      Na základe uvedených skutočností, ako aj s prihliadnutím na dôvodnú obavu, že prepustením obvineného na slobodu hrozí obava pokračovania z páchania ďalšej trestnej činnosti obvineným z dôvodov vyššie uvedených, okresný súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e: Proti výroku tohto uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté tak, že: „Podľa § 238 ods. 3 Tr. por. s poukazom na § 72 ods. 1 písm. e) Tr. por. ponecháva obvineného M. P, nar. ................... v ................, trvale bytom ........................, t.č. vo výkone väzby v ÚVV Žilina v o v ä z b e.“ je prípustná sťažnosť prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Žiline. Sťažnosť možno podať len ihneď po vyhlásení uznesenia.

      Uznesenie bolo vyhlásené, odôvodnené a bolo dané poučenie o opravnom prostriedku.

  K opravnému prostriedku sa vyjadrili:

  Obvinený uvádza a diktuje: uzneseniu som porozumel, vzdávam sa práva na podanie sťažnosti za seba, ako i za všetky oprávnené osoby, ktoré by mohli podať sťažnosť v môj prospech.

  Obhajca uvádza a diktuje: prikláňam sa k vyjadreniu obvineného, vzdávam sa práva podať sťažnosť.

  Prokurátor uvádza a diktuje: vzdávam sa práva podať sťažnosť.

  Zápisnica skončená a podpísaná o 9.33 h.

  Zapisovateľka:                                                                                                           Predseda senátu:

  Obvinený:                                               Obhajca obvineného:                                          Prokurátor:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti