Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 9/2012 - Rozhodnutie o väzbe - zmena dôvodov väzby podľa § 79 ods. 2 Tr. por.  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.09.2012Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012

  Pri rozhodovaní o zmene dôvodov väzby v prípade, keď súd rozširuje alebo zužuje ich rozsah, sa rozhoduje len podľa ustanovenia § 79 ods. 2 Trestného poriadku, a nie aj podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku. V ustanovení § 72 ods. 1 Trestného poriadku nie je upravený procesný postup súdu pri rozhodovaní o väzbe. V tomto ustanovení, ktoré má interpretačný charakter, sú expressis verbis vymenované rozhodnutia o väzbe z hľadiska ich pojmového vymedzenia.


  1Tos/71/2011

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Milana Repáňa, na neverejnom zasadnutí konanom 9. augusta 2011 prejednal sťažnosť prokurátorky Okresnej prokuratúry Čadca podanú proti uzneseniu Okresného súdu Čadca, sp.zn. 2T/92/2010 z 27.7.2011 a takto

  r o z h o d o l :

       Podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Čadca, sp.zn. 2T/92/2010 z 27.7.2011.

      Podľa § 79 ods. 2 Tr. por. m e n í dôvody väzby

  u obžalovaného R. F., nar. ................. v ............, trvale bytom ...........

  t.č. vo výkone väzby v Ústave na výkon väzby Žilina

  tak, že vypúšťa dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. a menovaný obžalovaný bude ďalej vykonávať väzbu len z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.

  O d ô v o d n e n i e

       Okresný súd Čadca uznesením, sp.zn. 2T/92/2010 z 27.7.2011, rozhodol tak, že: „Podľa § 72 ods. 1 Tr. por. s prihliadnutím k § 79 ods. 2 Tr. por. súd mení dôvody väzby u obž. R.F., nar. .......... v .........., trvale bytom ........................., t.č. v ÚVV Žilina uložené uznesením Okresného súdu v Čadci, sp.zn. 1Tp/3/2010 zo dňa 25.2.2010 v spojení s uznesením Krajského súdu v Žiline zo dňa 18.3.2010 sp.zn. 3Tpo/13/2010 podľa § 71 ods. 1 písm. b), písm. c) Tr. por. na dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.“

  Svoje rozhodnutie odôvodnil súd prvého stupňa v podstate tým, že vzhľadom na skutočnosti uvádzané menovaným obžalovaným, ktorý na hlavnom pojednávaní konanom 27.7.2011 uviedol, že nemá ďalšie návrhy na dokazovanie, a na štádium trestného stíhania, kedy je už vedené konanie pred súdom a na hlavnom pojednávaní boli vykonané takmer všetky navrhované dôkazy, dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. u obžalovaného pominul. Naďalej je však daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. Okolnosti a dôvody, pre ktoré bol obžalovaný vzatý do preventívnej väzby, trvajú naďalej aj v tomto štádiu konania.

      Proti tomuto uzneseniu podala riadne a včas sťažnosť prokurátorka Okresnej prokuratúry Čadca. Podanie sťažnosti odôvodnila nasledovne: „Som toho názoru, že s predmetným uznesením nemožno súhlasiť. Poukazujem na ustanovenie § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por., z ktorého vyplýva, že tento dôvod väzby vyvstane, ak sú dôvody na podozrenie, že skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Vo veci prebieha hlavné pojednávanie, na ktorom dochádza k predkladaniu ďalších návrhov na vykonanie dôkazov obžalovanými, pričom obžalovaný R. F. aj podaniami adresovanými OP v Čadci, ktoré boli bezodkladne predložené OS v Čadci k vyššie uvedenému číslu, žiadal vykonanie nových dôkazov, a to i výsluchov ďalších svedkov, príp. spoluobžalovaných. Obhajca obžalovaného JUDr. P. síce uviedol, že R. F. je už 17 mesiacov vo výkone väzby, z jeho postoja je jednoznačné, že je nevinný a nenavrhuje vykonať ďalšie dôkazy, že pokiaľ ide o domnienku prokurátorky, obžalovaný nenavrhuje do budúcnosti výsluch žiadnych ďalších svedkov a účel väzby bude zachovaný aj keď bude vo väzbe nie kolúznej. Som však toho názoru, že nie je zrejmé, či v priebehu ďalšieho hlavného pojednávania, kde dokazovanie doposiaľ nie je skončené, nebude žiadať obžalovaný vypočuť ďalších svedkov, príp. nebude opätovne žiadať vypočutie spoluobžalovaného, ktorý je taktiež vo väzbe v ÚVV Žilina, kde sa nachádza vo výkone väzby aj obžalovaný R. F., pričom poukazujem i na závery uznesenia KS v Žiline sp.zn. 3Tpo/13/2010 zo dňa 18. marca 2010. Vzhľadom na vyššie uvedené aj na fakt, že dokazovanie na hlavnom pojednávaní doposiaľ nie je skončené, pričom strany konania majú právo predkladať návrhy súdu na vykonanie ďalšieho dokazovania, a teda nie je zrejmé, či nebudú vypočutí prípadne ďalší svedkovia, navrhovaní i obžalovaným R. F., mám za to, že u obžalovaného R. F. naďalej trvajú dôvody väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. b), c) Tr. por., preto navrhujem uznesenie OS v Čadci zrušiť a ponechať obžalovaného R. F. vo väzbe z dôvodov uvedených v ust. § 71 ods. 1 písm. b), c) Tr. por.“

      K sťažnosti prokurátorky sa prostredníctvom svojho obhajcu vyjadril obžalovaný R. F., ktorý navrhol predmetnú sťažnosť podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. zamietnuť ako nedôvodnú. Poukázal na to, že dôvod kolúznej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. u neho nie je daný, pretože

  -    hlavné pojednávanie na Okresnom súde Čadca v trestnej veci sp.zn. 2T/92/2010 pokračuje,

  -    vo výkone väzby je už 17 mesiacov,

  -    z obsahu trestného spisu sp.zn. 2T/92/2010 jednoznačne vyplýva, že dokazovanie bolo vykonané v rozsahu ustanovenia § 2 ods. 10 Tr. por.,

  -    zo zápisnice o hlavnom pojednávaní konanom dňa 27.7.2011 je zistiteľné, že hlavné pojednávanie bolo odročené na 21.9.2011 z dôvodu opätovného predvolania M. P., P. K. a za účelom upovedomenia svedkov poškodených o jeho termíne.

  Predvolaní vyššie menovaní svedkovia nemajú žiaden vzťah k jeho osobe ako obžalovanému, a teda nie sú to „jeho svedkovia“, takže ich nemôže ovplyvňovať. Podľa právnej teórie a praxe na riešenie problému, či a kedy v priebehu trestného stíhania pominú dôvody kolúznej väzby, je posúdenie toho, či obvinený bude pôsobiť na doposiaľ súdom nevypočutých svedkov alebo spoluobvinených. Zaistenie jeho osoby výkonom väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. je dostatočným zaistením, aby nepôsobil ani na obžalovaných, ani na svedkov.

      Krajský súd na podklade podanej sťažnosti preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť a zákonnosť napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo, a zistil, že sťažnosť prokurátorky je dôvodná, ale pre iné skutočnosti, ako uvádzala vo svojej sťažnosti.

  Nadriadený súd preskúmaním spisového materiálu zistil, že súd prvého stupňa v rámci procesného postupu dodržal základné zásady trestného konania uvedené v ustanovení § 2 Tr. por. Nadriadený súd preto konštatuje, že okresný súd dospel k vyhlásenému uzneseniu po bezchybnom procesnom postupe a v súlade so všetkými zákonnými ustanoveniami, ktoré tento proces upravujú.

  Krajský súd považuje v prvom rade za nutné uviesť, že súd prvého stupňa v samotnom základe rozhodol správne, keď u obžalovaného R. F. zmenil dôvody väzby v podstate tak, že vypustil dôvod kolúznej väzby a rozhodol, že obžalovaný bude ďalej len v preventívnej väzbe. Týmto svojim správnym úvahám však dal okresný súd nesprávny právny rámec, keď rozhodol aj podľa ustanovenia § 72 ods. 1 Tr. por.

  Pri rozhodovaní o zmene dôvodov väzby v prípade, keď súd rozširuje alebo zužuje ich rozsah, sa rozhoduje len podľa ustanovenia § 79 ods. 2 Tr. por., a nie aj podľa § 72 ods. 1 Tr. por., resp. § 72 ods. 2 Tr. por. V ustanovení § 72 ods. 1 Tr. por. nie je upravený procesný postup súdu pri rozhodovaní o väzbe. V tomto ustanovení, ktoré má interpretačný charakter, sú len expressis verbis vymenované rozhodnutia o väzbe z hľadiska ich pojmového vymedzenia.

  V súvislosti s formuláciou napadnutého výroku nadriadený súd dáva do pozornosti súdu prvého stupňa, že dôvody väzby sa „neukladajú“, ako to vo výroku napadnutého uznesenia uviedol súd prvého stupňa, ale určujú, ustaľujú, resp. inak povedané, súd konštatuje ich existenciu. V zmysle trestných kódexov sa ukladajú sankcie (tresty, ochranné opatrenia), obmedzenia, resp. povinnosti.

  Rozhodnutiu súdu prvého stupňa však inak okrem uvedeného nemožno vytknúť žiadnu podstatnú chybu či nedostatok, pričom odôvodnenie uznesenia učinil prvostupňový súd zodpovedajúcim spôsobom, dostatočne a presvedčivo, a preto krajský súd v zásade na odôvodnenie napadnutého uznesenia odkazuje.

  Ustálená súdna prax a judikatúra je jednotná v tom, že väzba je zákonná a opodstatnená iba vtedy, ak sú na použitie tohto zabezpečovacieho inštitútu kumulatívne splnené tak materiálne podmienky (t.j. skutkové okolnosti vzatia do väzby - § 71 ods. 1 Tr. por. a existencia niektorého z väzobných dôvodov taxatívne uvedených v § 71 ods. 1 písm. a/, b/ alebo c/ Tr. por.), ako i formálne podmienky (t.j. vznesenie obvinenia vrátane jeho oznámenia obvinenému a včasné podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby). V zmysle § 79 ods. 2 veta prvá Tr. por. je v konaní pred súdom súd povinný v každom období trestného stíhania skúmať, či dôvody väzby trvajú, alebo či sa zmenili. Aj kolúzna väzba podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. smie nielen v prípravnom konaní, ale i v konaní pred súdom trvať len nevyhnutný čas.

  Prokurátor Okresnej prokuratúry Čadca podal 16.8.2010 na Okresný súd Čadca na obvinených R. F., R. F. a ml. V. Č. obžalobu. Na obžalovaného R. F. bola predmetná obžaloba podaná pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c) Tr. zák. spáchaný v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák.

  Obžalovaný R. F. bol v predmetnej trestnej veci vzatý do väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. b), c) Tr. por. uznesením sudcu pre prípravné konanie tamojšieho okresného súdu, sp.zn. 1Tp/3/2010 z 25.2.2010, v spojení s uznesením tunajšieho krajského súdu, sp.zn. 3Tpo/13/2010 z 18.3.2010. Lehota väzby začala plynúť 23.2.2010 o 8.15 h. a menovaný ju vykonáva v Ústave na výkon väzby Žilina.

  Po preskúmaní obsahu spisu aj nadriadený súd dospel k záveru, že dôvod kolúznej väzby u obžalovaného R. F. pominul a dôvodnosť ďalšieho väzobného stíhania menovaného obžalovaného je daná len podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. V predmetnom trestnom konaní boli vykonané takmer všetky dôkazy. Na hlavnom pojednávaní konanom 6.4.2011 bola prečítaná aj výpoveď spoluobžalovaného R. F. z prípravného konania z 23.2.2010 (t.j. spoluobžalovaného vo vzťahu, ku ktorému bolo konštatované kolúzne správanie sa obžalovaného R. F.). Vzhľadom na uvedené i štádium trestného konania preto ďalej neobstojí dôvod väzby aj podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por., pretože obava z kolúznych aktivít obžalovaného, ktoré by podstatným spôsobom mohli zmariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, pominula. Rozsah možného kolúzneho konania obžalovaného R. F., ktoré by mohlo relevantným spôsobom ovplyvniť predmetné trestné konanie, je vzhľadom na rozsah vykonaného dokazovania už eliminovaná. Táto obava existuje v súčasnom štádiu trestného konania už len v abstraktnej rovine. Na uvedenom závere nedokážu zmeniť nič ani argumenty prokurátorky prezentované v jej sťažnosti.

  Aj krajský súd dospel k záveru, že z väzobných dôvodov, pre ktoré bola obmedzená osobná sloboda obžalovaného jeho vzatím do väzby, sa v súčasnom štádiu trestného konania opiera o celkom konkrétne skutočnosti vyžadované zákonom len dôvod uvedený v § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por., t.j. preventívna väzba.

  Podľa názoru krajského súdu dôvod preventívnej väzby obžalovaného je v súčasnom štádiu trestného konania aj naďalej nepochybne preukázaný, pričom tento názor vychádza z dôkazov, ktoré boli doteraz zabezpečené v prípravnom konaní a sú súčasťou vyšetrovacieho spisu, ktorý bol predložený súdu.

  Krajský súd uzatvára, že vyššie uvedené skutočnosti sú významným a dostatočným dôvodom pre zmenu dôvodov väzby podľa § 79 ods. 2 Tr. por. vypustením dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por., t.j. dôvodu kolúznej väzby. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti aj krajský súd dospel k záveru, že dôvod kolúznej väzby, pre ktorý bol obžalovaný tiež vzatý do väzby, pominul a obžalovaný bude ďalej väzbu vykonávať len z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.

  I keď vytýkané formálne nedostatky nemali vplyv na vecnú správnosť napadnutého uznesenia, záväznosť výrokovej časti (enunciátu) rozhodnutia obsahujúcej v koncentrovanej podobe vlastné rozhodnutie súdu vyžaduje, aby každý výrok súdneho rozhodnutia bol úplný, presný, určitý, zrozumiteľný a obsahoval všetky zákonné náležitosti naň sa vzťahujúce, pričom jeho formulácia by mala zodpovedať zákonnému zneniu a zaužívanej aplikačnej praxi. Preto krajský súd napadnuté uznesenie postupom podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. zrušil a vo veci rozhodol sám tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 9. augusta 2011    

  JUDr. Martin Bargel

  predseda senátu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti