Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 8/2013 - Primeranosť poriadkovej pokuty NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.02.2014Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 10.9.2013

  Pri určovaní výmery ukladanej poriadkovej pokuty nestačí posudzovať len závažnosť zmareného procesného úkonu, ale je potrebné zohľadniť aj sociálnu situáciu osoby, ktorej sa poriadková pokuta ukladá. Tieto okolnosti musia byť vo vzájomnej proporcionalite, ktorá v konečnom dôsledku znamená pre osobu, ktorá je poriadkovou pokutou postihnutá, takú ujmu a sankciu, ktorá je pre ňu citeľná, nie však likvidačná a dosiahne sa ňou sledovaný účel. Postup súdu, v rámci ktorého len právne formalisticky určí neprimerane vysokú výmeru poriadkovej pokuty bez toho, aby prihliadol na sociálny status osoby a jeho sociálne pomery, nezodpovedá náležitému zohľadneniu proporcionality uloženej sankcie k sociálnym pomerom a závažnosti zmareného procesného úkonu.

  uznesenie KS ZA sp.zn. 1Tos/81/2012

  1Tos/81/2012

  U Z N E S E N I E

      Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Adriany Gallovej, na neverejnom zasadnutí konanom 18. septembra 2012 prejednal sťažnosť podanú svedkom D. T. proti uzneseniu Okresného súdu Dolný Kubín, sp.zn. 9Nt/4/2012 zo 7.6.2012 a takto

  r o z h o d o l :

  Podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín, sp.zn. 9Nt/4/2012 zo 7.6.2012.

      Podľa § 70 ods. 1 Tr. por. u k l a d á svedkovi D.T., nar. ......1992, bytom ........... č. ....., poriadkovú pokutu 15,- (pätnásť) Eur.

  O d ô v o d n e n i e

      Okresný súd Dolný Kubín uznesením sp.zn. 9Nt/4/2012 zo 7.6.2012 podľa § 70 ods. 1 Tr. por. uložil svedkovi D. T. poriadkovú pokutu v sume 270,- Eur.

      Svoje rozhodnutie odôvodnil okresný súd v podstate nasledovne: „V predmetnej veci bol určený termín verejného zasadnutia na deň 7.6.2012. Svedkovi bolo predvolanie na verejné zasadnutie doručené do vlastných rúk dňa 21.5.2012 (č.l. 13). Dňa 1.6.2012 bolo Okresnému súdu Dolný Kubín doručené písomné ospravedlnenie, ktorým svedok žiadal, aby súd ospravedlnil jeho neúčasť na verejnom zasadnutí z dôvodu, že je študentom vysokej školy a v súčasnosti má skúškové obdobie (č.l. 15). Verejné zasadnutie bolo napokon odročené výlučne pre neprítomnosť svedka. Písomné ospravedlnenie svedka súd považuje za nedôvodné, keďže toto neobsahuje žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali jeho neúčasť na nariadenom verejnom zasadnutí. Vo všeobecnosti platí, že samotné štúdium na vysokej škole nemôže mať prednosť pred rešpektovaním súdneho predvolania. Len výnimočne môže súd akceptovať (ospravedlniť) neúčasť predvolanej osoby z takých dôvodov. Súd uložil svedkovi poriadkovú pokutu, aby tak pre budúcnosť zabezpečil jeho účasť na verejnom zasadnutí. Pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, že v danom prípade ide o prvé poriadkové opatrenie tohto druhu uplatnené voči svedkovi, a preto určil výšku pokuty pri dolnej hranici zákonom povoleného rozpätia (v prvej šestine).“

      Proti tomuto uzneseniu podal riadne a včas sťažnosť svedok D. T.. Podanie sťažnosti odôvodnil nasledovne: „Dňa 7.6.2012 som sa zúčastnil skúšky z predmetu Matematika. Dodatočný doklad o skúške si vyžiadam na Dekanáte Leteckej fakulty pri najbližšej návšteve školy a následne vám ho predložím.“

  Krajský súd na podklade podanej sťažnosti preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ podal sťažnosť, a konanie predchádzajúce tomuto výroku a dospel k záveru, že sťažnosť svedka D. T. je čiastočne dôvodná, avšak pre iné skutočnosti, ako uviedol vo svojej sťažnosti.

  Z obsahu spisového materiálu mal krajský súd preukázané, že v konaní o návrhu odsúdeného R. T. na povolenie obnovy konania sp.zn. 2T/174/2006, vedenom na okresnom súde pod sp.zn. 9Nt/4/2012, okresný súd 17.5.2012 určil termín verejného zasadnutia na 7.6.2012 o 12.00 h., na ktoré predvolal i svedka D. T.. Menovanému svedkovi bolo predvolanie na hlavné pojednávanie doručené do vlastných rúk 21.5.2012. Po otvorení verejného zasadnutia predseda senátu konštatoval, že z predvolaných osôb nie je prítomný svedok D. T., doručenie predvolania má vykázané, ospravedlnil sa. Predseda senátu podľa § 293 ods. 5 Tr. por. rozhodol, že verejné zasadnutie vykoná napriek neúčasti menovaného svedka. Po vypočutí odsúdeného R. T. okresný súd rozhodol o uložení poriadkovej pokuty menovanému svedkovi a následne za účelom výsluchu tohto svedka verejné zasadnutie odročil na 10.7.2012 o 8.00 h.

  Krajský súd poznamenáva, že uloženie poriadkovej pokuty je jedným z prostriedkov, ktorými orgány činné v trestnom konaní a súd môžu pôsobiť tak na zachovanie potrebnej dôstojnosti konania účastníkmi trestného konania, ako aj na to, aby títo účastníci rešpektovali príkazy ustanovené Trestným poriadkom. Treba uviesť, že za príkaz daný svedkovi podľa Trestného poriadku tak, ako to má na mysli ustanovenie § 70 ods. 1 Tr. por., treba považovať aj jeho riadne a včasné predvolanie na nariadené hlavné pojednávanie, resp. verejné zasadnutie. Tým, že sa svedok na verejné zasadnutie v určenom termíne nedostavil, neuposlúchol uvedený príkaz.

  Z pojmu „dostatočné ospravedlnenie“ v zmysle § 70 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že musí ísť o vážny dôvod, ktorý jednak bránil v účasti na úkone a jednak o včasné ospravedlnenie neúčasti. V danom prípade menovaný svedok svoju neprítomnosť na verejnom zasadnutí ospravedlnil písomným podaním, ktoré bolo okresnému súdu doručené 1.6.2012 (t.j. 6 dní pred vykonaním verejného zasadnutia), teda včas. Pokiaľ ide o posúdenie vážnosti dôvodu, ktorý menovanému svedkovi bránil v účasti na verejnom zasadnutí, nadriadený súd sa v podstate stotožňuje s tým, čo v tomto smere uviedol predseda senátu okresného súdu, teda, že samotné štúdium na vysokej škole a v rámci neho prebiehajúce skúškové obdobie nemožno považovať za vážny dôvod, ktorý by predvolanému svedkovi (študentovi vysokej školy) bránil v účasti na verejnom zasadnutí. Za dôvod spadajúci do kategórie „vážnych dôvodov“ by v danom prípade bolo možné považovať absolvovanie skúšky v rovnakom termíne, v ktorom má byť vykonaný úkon, na ktorý bol tento svedok predvolaný.

  Na základe tvrdenia svedka prezentovaného v jeho sťažnosti, že 7.6.2012 – t.j. v deň konania verejného zasadnutia, na ktoré bol predvolaný, sa zúčastnil skúšky z predmetu Matematika, okresný súd prípisom z 23.8.2012 (č.l. 52), adresovaným vysokej škole, ktorej študentom je D. T., požiadal príslušnú fakultu o oznámenie, či menovaný absolvoval v dňoch 7.6.2012 a 10.7.2012 nejaké skúšky. Z odpovede dekana príslušnej fakulty z 23.8.2012 (č.l. 55) vyplynulo, že D. T. v týchto dňoch skúšky neabsolvoval. Z uvedeného je zrejmé, že menovaný svedok nielenže nemal žiaden vážny dôvod na nedostavenie sa na verejné zasadnutie, ale že dokonca v tomto smere zavádzal súd.

  Vzhľadom na to, že z hľadiska podmienok vymedzených v ustanovení § 70 ods. 1 Tr. por. pre uloženie poriadkovej pokuty nie je rozhodné len to, že svedok svoju neúčasť na nariadenom úkone včas ospravedlnil, ale aj to, či dôvod jeho neúčasti bol vážny a reálne existujúci (nie vymyslený).

  Vzhľadom na uvedené krajský súd dospel k záveru, že v danom prípade boli splnené všetky zákonné podmienky na sankcionovanie neprítomného svedka poriadkovou pokutou, tak ako vyplývajú z ust. § 70 ods. 1 Tr. por. K výmere uloženej poriadkovej pokuty krajský súd poznamenáva, že túto nemožno v danom prípade považovať za adekvátnu.

  Pokiaľ ide o stanovenie výmery poriadkovej pokuty, nadriadený súd dáva do pozornosti okresného súdu nasledovné:

  Pri určovaní výmery ukladanej poriadkovej pokuty nestačí posudzovať len závažnosť zmareného procesného úkonu a počet už uplatnených poriadkových opatrení vo vzťahu k tej istej osobe, ktorej sa poriadková pokuta ukladá, ale aj sociálnu situáciu tejto osoby. Všetky tieto okolnosti musia byť vo vzájomnej proporcionalite, ktorá v konečnom dôsledku znamená pre osobu, ktorá je poriadkovou pokutou postihnutá, takú ujmu a sankciu, ktorá je pre ňu citeľná, nie však drakonická a dosiahne sa ňou sledovaný účel. Okresný súd postupoval len právne formalisticky, keď necitlivo určil neprimerane vysokú výmeru poriadkovej pokuty svedkovi bez toho, aby prihliadol na sociálny status tohto svedka (20-ročný študent vysokej školy) a jeho sociálne pomery. Takýto postup nezodpovedá prirodzenému a ľudskému chápaniu spravodlivosti a náležitému zohľadneniu proporcionality uloženej sankcie k sociálnym pomerom a závažnosti zmareného procesného úkonu.

      Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti a vyššie prezentovaný právny názor, ako i s prihliadnutím na význam a dôležitosť procesného úkonu, na ktorý bol svedok predvolaný – nariadené verejné zasadnutie, krajský súd dospel k záveru, že účel, ktorý sa má dosiahnuť uložením poriadkovej pokuty, možno docieliť i pokutou v nižšej

  S ohľadom na uvedené okolnosti krajský súd napadnuté uznesenie podľa § 194 ods. 1 písm. a) Tr. por. zrušil a sám vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 18. septembra 2012

  JUDr. Martin Bargel
   predseda senátu     


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti