Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV – OBDOBA FIFA DISPUTE RESOLUTION CHAMBER; aktualizácia príspevku k 22.11.2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.12.2013Mgr. Marek Majtán (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Aktualizácia príspevku v súvislosti s novelizáciou stanov Slovenského futbalového zväzu zo dňa 22.11.2013


  Dňa 22. Novembra 2013 sa v Poprade konala riadna konferencia SFZ, ktorá okrem iných bodov schválila vytvorenie nového orgánu pre zabezpečenie spravodlivosti – komoru SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „komora“). Zmene stanov predchádzalo uznesenie VV SFZ zo dňa 4. februára 2013, ktorým bol člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky poverený pripraviť na jesennú riadnu konferenciu SFZ v roku 2013 návrh, ktorým sa implementuje do stanov SFZ riešenie Národnej komory pre riešenie sporov.

  Komora bola do stanov doplnená do výpočtu orgánov zabezpečenia spravodlivosti v čl. 36 ods. 5 a jej základný rámec je upravený v čl. 58a[1]. Prechodné ustanovenie v nadväznosti na vytvorenie tohto orgánu upravuje, že komora ako štandardný orgán volený na štyri roky bude prvý raz kreovaná až po volebnej konferencii v roku 2014. Komora pre riešenie sporov bude vytvorená a obsadená v súlade s článkom 58a po najbližšej volebnej konferencii v roku 2014 tak, aby mohla začať svoju činnosť najneskôr od 1. júla 2014.

  Zásadnou zmenou oproti návrhu na vytvorenie komory predkladanom v príspevku v jeho piatej časti je, že o odvolaní proti rozhodnutiu komory bude rozhodovať odvolacia komisia SFZ v zmysle čl. 59 stanov a nie RS SFZ. Ak po prijatí nového zákona o športe vznikne od 1. januára 2015 zo zákona nový Športový rozhodcovský súd, rozhodcovský súd SFZ stratí opodstatnenie a SFZ bude potrebovať orgán, ktorý bude riešiť vnútri futbalovej komunity spory medzi členmi SFZ, pričom týmto orgánom by mala byť komora. Právo podať návrh na rozhodcovský súd, prípadne na civilný súd, existenciou tohto orgánu nebude nijako dotknuté.

  Konanie komory bude podrobne upravené v Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, ktorý bude schvaľovať VV SFZ a jej právomoci budú určovať aj ďalšie predpisy SFZ, najmä pripravovaný Registračný a prestupový poriadok SFZ. Ten bude okrem iného obsahovať aj ustanovenia v zmysle Dohody o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA zo dňa 19. apríla 2012, ktoré sa budú zaoberať aj riešením prípadných sporov medzi zmluvnými stranami.

  V súčasnosti pri registrácii zmluvy medzi hráčom a klubom SFZ vyžaduje, aby mali zmluvné strany medzi sebou uzatvorenú písomnú rozhodcovskú zmluvu[2] o podrobení sa právomoci RS SFZ. Neexistenciu rozhodcovskej zmluvy je možno v zmysle § 4 ods. 3 ZoRK nahradiť vyhlásením zmluvných strán do zápisnice pred rozhodcom najneskôr do začatia konania o veci samej.

  V praxi majú zmluvné strany uzatvorenú rozhodcovskú zmluvu väčšinou vo forme rozhodcovskej doložky k zmluve. V zmluvách uzatváraných od 1. júla 2014 budú mať zmluvné strany na výber, či sa podrobia právomoci len komory, len RS SFZ alebo sa dohodnú na alternatívnej možnosti navrhovateľa obrátiť sa na jeden z týchto orgánov podľa vlastného uváženia. V prípade rozhodcovských doložiek uzatvorených pred 1. júlom 2014, ktoré odkazujú len na RS SFZ, nie je vylúčené obrátiť sa s návrhom na komoru. Navrhovateľ však musí počítať s tým, že odporca má právo namietať právomoc komory vo veci rozhodnúť. Komora v prípade takejto námietky vec bezodkladne postúpi na RS SFZ. V prípade neexistencie námietky bude môcť komora konať a vo veci rozhodnúť. Je preto vhodné zmluvným stranám odporučiť, aby sa v prípade starších rozhodcovských doložiek dohodli na ich doplnení dodatkom.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti