Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

KONTROLÓR ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCII NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.05.2017Ing. Alica Fisterová (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Controller of sport organizations

  Ing. Alica Fisterová
  Hlavný kontrolór športu
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky
  E-mail: alica.fisterova@minedu.sk

  Kľúčové slová:
  kontrolór, športová organizácia, povinnosti, právo, rozsah kontroly, povinnosti

  Key words:
  controller, sports organization, law, scope of control, obligations

  Abstrakt:
  Zákon o športe definuje novú pozíciu v športových organizáciách, ktorým je kontrolór. Medzi činnosti kontrolóra patrí najmä kontrola použitia verejných prostriedkov, dodržiavanie rozhodnutí športovej organizácie a dodržiavanie právnych predpisov športovou organizáciou. Kontrolór v športovej organizácii neplní len kontrolnú funkciu ale hlavne preventívnu funkciu, tak aby športovej organizácii nevznikli žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych predpisov a to nielen zo pohľadu zákona o športe ale aj ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a povinností vyplývajúcich z medzinárodných aktov.

  Abstrakt/Summary:
  The Act on Sports has defined – introduced a new position in sports organization – the controller. The controller shall continously carry out control activities focused in particular on the use of public funds, compliance with legal regulations and compliance with the regulations and decisions of the sports organization. The controller shall proceed in a manner that prevents any serious breach of any sanctions, measures and other negative consequences for the sports organisation.


  Postavenie kontrolórov v športových organizáciách a v športových zväzoch

  Športové organizácie, ktoré dosiahli dva roky za sebou príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, majú povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30 júna nasledujúceho roka.

  Hlavné činnosti kontrolóra je možné rozdeliť do troch hlavných okruhov:

  Fisterova___obra__zok__1_

  Aby kontrolór športove organizácie zvládol svoju činnosť musí ovládať najmä nasledovné oblasti:

  1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vyhláškami ako je
   1. Vyhláška č. 110/2016 MŠVVaŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe,
   2. Vyhláška č. 51/2016 Z. z. MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca
  2. Svetový antidopingový kódex
   1. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu Rady EU
  3. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
  4. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
  5. Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov
   1. Vyhláška č. 164/2013 Z. z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
  6. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  7. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  8. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   1. Vyhláška č. 156/2016 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
   2. Vyhláška č. 157/2016 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
  9. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
   1. Postupy účtovania pre podvojné účtovníctvo pre neziskový sektor
   2. Spracovanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre neziskový sektor
   3. Postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo pre neziskoý sektor
   4. Spracovanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve pre neziskový sektor
  10. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov
  11. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  12. Zákon č.663/2007 Z. z., Zákon o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
  13. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  14. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  15. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  16. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
  17. Zákon 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  18. Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
  19. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
  20. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  21. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

  Kontrolór v športovej organizácii neplní len kontrolnú funkciu ale hlavne preventívnu funkciu, tak aby športovej organizácii nevznikli žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych predpisov a to nielen zo pohľadu zákona o športe ale aj ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a povinností vyplývajúcich z medzinárodných aktov.

  Kontrolór vykonáva ďalšie činnosti, ako sú:

  • Kontroluje dodržiavanie právnych predpisov športovou organizáciou
  • Kontroluje predpisy a rozhodnutia športovej organizácie
  • Kontroluje predpisy a rozhodnutia športovej organizácie s predpismi športových organizácii, ktorých je športová organizácia členom
  • Vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť
  • Priebežne kontroluje obsah zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
  • Priebežne kontroluje riadne zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu
  • Kontroluje a upozorňuje na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii
  • Navrhuje preventívne a nápravné opatrenia pri zistení závažného nedostatku
  • Určuje lehotu na odstránenie závažného nedostatku
  • Upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča postup
  • Konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku
  • Vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie

  Pôsobnosť kontrolórov národných športových zväzov (ďalej len „NŠZ“) a národným športových organizácii (ďalej len „NŠO“) je rozšírená o nasledovné činnosti:

  • Konzultačná činnosť pre kontrolórov športové organizácie, ktoré sú členmi NŠZ a NŠO
  • Dozor na prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov NŠZ a NŠO
  • Účasť na zasadnutiach volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov
  • Zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov a iných orgánov NŠZ a NŠO, ak to považuje za potrebné
  • kontroluje postupy a rozhodnutia orgánov NŠZ a NŠO s predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je členom

  Kontrolór pri vykonávaní svojej činnosti by mal dodržiavať nasledovné princípy:

  • princíp nezávislosti
  • princíp čestnosti
  • princíp objektívnosti
  • princíp mlčanlivosti
  • princíp odbornosti
  • princíp etického vystupovania a korektných vzťahov

  Pri kontrolnej činnosti vychádza kontrolór z ustanovení § 14 zákona o športe. V rámci kontrolnej činnosti môžeme identifikovať nasledovné fázy kontrolnej činnosti:

  1. podnet
  2. analýza podnetu
  3. vyžiadanie dokladov od športovej organizácie
  4. vyhodnotenie podnetu
  5. žiadosť o odstránenie nedostatku
  6. vyjadrenie športovej organizácie alebo orgánu športovej organizácie k nedostatku
  7. vypracovanie návrhu správy o kontrolnej činnosti
  8. prerokovanie návrhu správy o kontrolnej činnosti so športovou organizáciou alebo orgánom športovej organizácie voči ktorej podnet smeroval
  9. Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti
  10. Zaslanie správy o kontrolnej činnosti podávateľovi podania

  V prípade, ak športová organizácia neodstráni zistený nedostatok v určenej lehote kontrolórom zašle podnet hlavnému kontrolórovi športu do 10 dní po márnom uplynutí lehoty na odstránenie nedostatku.

  Pre športovú organizáciu, ktorá nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra, alebo nevytvorí podmienky na nezávislý výkon kontroly hrozí strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti