Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

KOŠICE EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2016 – NÁZORNÝ PRÍKLAD SPOLUPRÁCE S UČPS PRI UPLATNENÍ ZÁKONA V PRAXI  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.05.2017Mgr. Ivan Šulek (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Košice – European City of Sport 2016 – an illustrative example of cooperation with the Scientific Law Society in application of law at practice

  Mgr. Ivan Šulek
  Mesto Košice
  Vedúci referátu športu a mládeže
  E-mail: ivan.sulek@kosice.sk


  Kľúčové slová:
  Košice – Európske mesto športu, Mládež a šport v meste Košice, Koncepcia rozvoja športu v meste Košice, Aktívne športujúca mládež, Seminár k Zákonu o športe, organizátor

  Key words:
  Košice the European City of Sport, Youth and Sport in the City of Košice, The Concept of developing sport city of Kosice, Actively doing sports youth, Seminar on the Law on Sport, organizer

  Abstrakt:
  Košice získali pre rok 2016 titul „Európske mesto športu 2016“ a vďaka tomu sa nám podarilo zorganizovať za 9 mesiacov až 499 športových podujatí. Mesto má rozvojový plán pre šport pod názvom „Koncepcia rozvoja športu mesta Košice na roky 2015 – 2020“ schválený mestským zastupiteľstvom v apríli 2015, ktorý obsahuje plánované investície a aktivity vo vzťahu k mládežníckemu športu a športu pre všetkých.
  V roku 2015 celkovo viac ako 61 tisíc obyvateľov bolo aktívne zapojených ľudí do športových činností v meste Košice t. j. 25,41 % obyvateľov. V roku 2016 počet obyvateľov zapojených do športových činností vzrástol minimálne o 10 %, vzhľadom na zaznamenaný zvýšený počet aktivít o 100 %.

  Abstract/Summary:
  Košice was awarded in 2016 the title of the „European City of Sport 2016“ and thanks to this fact we succeeded to organize - during the relevant 9 months - 499 sport-events in total. The city has its own development plan for sport called „The Concept of the Development of Sport in the city of Košice between 2015 – 2020“ – approved by the City Parliament (Assembly) in April 2015. The plan contains planned investments and activities relating to the youth sport and the concept of sports for everybody (everyone).
  In 2015 more than 61 thousand citizens were actively involved in sport activities in the city of Košice, i.e. 25,41 % of the total number population of Košice. In 2016 the number of citizens actively involved in sports increased by 10 % in regard of the increased number of sport activities by 100 %.


  MLÁDEŽ A ŠPORT V MESTE KOŠICE

  Košice získali pre rok 2016 titul „Európske mesto športu 2016“ a vďaka tomu sa nám podarilo zorganizovať za 9 mesiacov až 499 športových podujatí, z toho 308 aktívnych /tzv. rekreačných/, kde sa mohla mládež zapojiť aktívne a 191 pasívnych, kde sa mali možnosť zúčastniť ako športoví fanúšikovia /pre získanie motivácie k športu/. Celkovo sa na podujatiach za január až september zúčastnilo 383 511 účastníkov, z toho 284 171 bolo aktívnych a 99 334 pasívnych. Oproti roku 2015 sme zaznamenali až 100 percentný nárast nových športových podujatí v roku 2016.

   

  VLASTNÉ PODUJATIA:

  Mesto Košice organizuje už 10 ročník školskej športovej ligy pre školskú mládež, ktorá je určená pre deti zo sociálne slabších rodín, alebo deti s nízkou schopnosťou asociácie do kolektívu. V roku 2016 bolo do pravidelnej činnosti v popoludňajších hodinách zapojených 3 a pol tisíc detí, ktoré sa súťažili v 15 individuálnych a kolektívnych športoch. Finále ligy nieslo názov Školská Olympiáda. Do Olympiády sa zapojilo aj viac ako tisíc detí z materských škôl.

  MESTO POSKYTUJE BEZPLATNÚ ÚČASŤ DETÍ NA TÝCHTO HLAVNÝCH PODUJATIACH:

  • Medzinárodný maratón mieru – v roku 2016 už 93. ročník najstaršieho maratónu v Európe a druhého najstaršieho vo svete /2 tisíc detí – minimaratón 4,2 km a atletika hrou/
  • Štvorylka, tanec na Hlavnej ulici – tohto roku už 9. ročník /8 tisíc tanečníkov/
  • Plavecká 24 hodinovka – 10. ročník /2 tisíc účastníkov – žiakov základných a stredných škôl/
  • 24 hodín na ľade – 1. ročník /1 700 účastníkov, prevažne mládež/
  • Spartan race Kids /1 500 detí/
  • Behy: Trojkráľový beh, Night run, Runway run, VSE City run, Spoznaj behom Košice, Beh v ZOO a veľa ďalších /2 tisíc účastníkov/
  • Tri generácie – dieťa, rodič, starý rodič /30 družstiev/
  • Objav svoj šport I. a II. – najväčší nábor do športových klubov na individuálne a kolektívne športy organizovaný mestom /1500 účastníkov/
  • Dotkni sa hviezd – edukatívny program so športovou tematikou pre deti od 6 do 10 rokov /tisíc účastníkov/

   

  Mesto vyhlásilo súťaž o najaktívnejšiu mestskú časť športu a všetky MČ dostali z rozpočtu mesta 10 tisíc Eur na organizáciu športových podujatí, ktoré sú v prevažnej miere venované školskej mládeži.

  Koncom roka 2016 otvoríme prvú mestskú športovú materskú školu, ktorá bude konkurenciou pre súčasnú privátnu materskú školu.

  MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA, DO KTORÝCH JE ZAPOJENÉ MESTO:

  • Challenge day /42 826 účastníkov – zapojené všetky školy v meste/
  • Move Week /37 podujatí, zapojených 12 618 obyvateľov/
  • Európsky týždeň športu /45 podujatí, čo bolo až 30% všetkých 150 nahlásených podujatí, na ktorých sa podieľalo 78 miest a obcí Slovenska/
  • Košice v roku 2016 kandidujú na usporiadanie významného mládežníckeho olympijského podujatia EYOF 2021, ktorého výsledok sa dozvieme už koncom októbra

   

  KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU

  Mesto má rozvojový plán pre šport pod názvom „Koncepcia rozvoja športu mesta Košice na roky 2015 – 2020“ schválený mestským zastupiteľstvom v apríli 2015, ktorý obsahuje plánované investície a aktivity vo vzťahu k mládežníckemu športu a športu pre všetkých.

  V súčasnosti je ročný rozpočet mesta na šport vo výške 7 miliónov 66 tisíc Eur, ktorý okrem investícií do športovej infraštruktúry zahŕňa aj dotácie na mládežnícky šport, medzinárodné športové aktivity a športové aktivity pre verejnosť. Z celkového bežného rozpočtu mesta 126 miliónov je podiel výdavkov na šport v hodnote 5,6 % ročne.

  AKTÍVNE ŠPORTUJÚCA MLÁDEŽ:

  V Košiciach aktívne pôsobí viac ako 128 športových klubov v 55 druhoch športu. Športové kluby využívajú mestské športové zariadenia – školské telocvične a školské športové areály, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj Mestskú športovú halu či letnú plaváreň ČH-čko v zmysle štatútu osobitného zreteľa zadarmo, iba za prevádzkové náklady. Športové zariadenia postavené zo súkromných zdrojov na mestských pozemkoch majú podpísané s mestom zmluvy o bezplatnom prenájme pozemku, na ktorom športové zariadenia stoja. Podmienkou výhodného prenájmu je v zmysle osobitného zreteľa systematická práca s mládežou a poskytovanie športových služieb širokej verejnosti. V prípade že športové organizácie organizujú v spolupráci s mestom aktivity pre verejnosť, tieto sú oslobodené od platenia prenájmu.

  V najvyššej celoštátnej súťaži je v individuálnych športoch 71 klubov, v druhej najvyššej 4 kluby a v tretej 3 kluby. V kolektívnych športoch máme 20 športových klubov v najvyššej celoštátnej súťaži 7 v druhej a 23 v nižších celoštátnych súťažiach. Je to odrazom dobrej práce s mládežou.

  POČTY REGISTROVANÝCH ŠPORTOVCOV V ROKU 2015:

  • Mládež od 4 do 16 rokov – viac ako 15 000 registrovaných športovcov
  • Mládež od 17 do 34 rokov – 10 000 športovcov
  • Vek 35 a viac rokov, kategória Masters – 4 000 športovcov

   

  Celkový súčet registrovaných športovcov je viac ako 29 tisíc, čo je 12 % obyvateľov

  AKTÍVNE ZAPOJENÍ ĽUDIA DO ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ V ROKU 2015:

  • Registrovaní športovci – 29 tisíc obyvateľov
  • Neregistrovaní športovci – pravidelné školské súťaže a športové krúžky – 6 tisíc obyvateľov
  • Pravidelne športujúci obyvatelia nad 20 rokov – 20 tisíc obyvateľov
  • Počet nepravidelne športujúcich počas aktivít mesta – 6 tisíc obyvateľov

   

  Celkovo viac ako 61 tisíc obyvateľov aktívne zapojených ľudí do športových činností v meste Košice t. j. 25,41 % obyvateľov.

  V roku 2016 počet obyvateľov zapojených do športových činností vzrástol minimálne o 10 %, vzhľadom na zaznamenaný zvýšený počet aktivít o 100 %.

  SEMINÁR K NOVÉMU ZÁKONU O ŠPORTE – APRÍL 2016

  Organizátor – mesto Košice
  Určené – všetkým športovým organizáciám v Košiciach a okolí, povinné pre prijímateľov dotácií od mesta z verejných zdrojov
  Účasť – 168 účastníkov, zástupcov športových organizácií – prijímateľov dotácií
  Trvanie – 8 hodín prednášok
  Témy:

  • Kto je spôsobilý byť prijímateľom verejných prostriedkov
  • Ako majú vyzerať stanovy športových organizácií po novom
  • Kto je povinný zriadiť funkciu kontrolóra v športe
  • Ako bude fungovať informačný systém v športe
  • Zmluvné vzťahy športovcov s klubmi     
  • Odvody a dane
  • Sponzorstvo a dobrovoľníctvo
  • Predstavenie stránky a aplikácie webového portálu „Košice Európske mesto športu 2016“

   

  Lektori: JUDr. Peter Sepeši., Mgr. Zuzana Zajíčková; JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.; Ing. Alica Fisterová; Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD.; JUDr. Jaroslav Čollák ml.; Ing. Ján Letko a Mgr. Igor Šumichrast.

  Seminár mal veľký úspech, jeho edukatívny cieľ bol naplnený a týmto sme ako prvé mesto a samospráva na Slovensku začali významnú spoluprácu s tvorcami zákona, ktorá je potrebná pre prax.

  Až na výnimky, bola u väčšiny účastníkov znalosť zákona pred seminárom na nízkej, alebo nulovej úrovni. Po ukončení seminára sa konali tiež okrúhle stoly, kde sa ešte dlho diskutovalo medzi účastníkmi a lektormi o konkrétnych situáciách a témach súvisiacich so športom.

  Každému z nás, či už ľudí zodpovedných za šport v meste, alebo tvorcom zákona a lektorom bolo po skončení seminára jasné, že šport a právo musí byť v symbióze nie iba pri tvorbe zákonov a ich zavádzaní do praxe, ale po celý čas.

  Aj z vyššie uvedených dôvodov, podpísalo mesto Košice dohodu o spolupráci s UČPS, ktorá bude prospešná aj pre iné mestá a samosprávy.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti