Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kamenický poslal Lubyovej doplatok 90,9 milióna eur, tá Kmotríkov štadión za 118 miliónov zatiaľ nekúpila NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.02.2020Ladislav Križan, Zuzana Zajíčková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Toto je apolitická občianska iniciatíva iba reagujúca na uznesenie Vlády SR z 29. januára 2020. Namiesto výstavby nových alebo rekonštrukcie existujúcich telocviční pri školách nevyhnutných pre povinnú telesnú a športovú výchovu plánuje štát kúpiť od NFŠ, a.s. Ivana Kmotríka Národný futbalový štadión.

  Štadión síce nesie prívlastok Národný futbalový, ale v skutočnosti najväčší prospech aj po zaplatení 118 miliónov eur vrátane DPH štátom má a bude mať stále profesionálny futbalový klub ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. Ivana Kmotríka.

  Informácie z odpovedí na infožiadosti:
  Podali sme množstvo infožiadostí, z ktorých vyplynuli k 25.2.2020 niektoré nasledujúce zistenia:

  1. Minister financií Kamenický splnil 7.2.2020 úlohu danú mu Vládou SR 29.1.2020 a poukázal na účet Ministerstva školstva sumu 90 936 400,- eur. Táto presná suma spolu s už poukázanou a investorom NFŠ, a.s. Ivana Kmotríka minutou a zúčtovanou sumou, by mala byť pravdepodobnou celkovou kúpnou cenou za nekomerčnú časť Národného futbalového štadióna vo výške 118 136 400 eur s DPH. Hoci táto suma nevyplýva ani zo zverejneného dodatku č. 2, ani z uznesenia č. 30/2020.
  2. Sporný dodatok č.2, ktorý túto sumu neobsahuje zatiaľ nebol podpísaný nikým, teda ani, ministerkou školstvou Lubyovou, čo sa však môže v najbližších hodinách a dňoch zmeniť, a to napriek tomu, že podľa odpovede z Úradu vlády SR je úloha ministerky Lubyovej podpísať dodatok č. 2 netermínovaná!
  3. Ministerstvo školstva v zmysle uznesenia vlády SR z 29.1.2020 zatiaľ nedoručilo žiadny podnet na vykonanie úkonov Protimonopolnému úradu SR ani Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý v tejto chvíli navyše nemá žiadnu zákonnú kompetenciu kontrolovať nepodpísanú zmluvu.
  4. Podľa odpovede ministerstva školstva MŠVVaŠ SR zastupujú v monitorovacom výbore dvaja zástupcovia, pričom pri hlasovaní majú spolu údajne jeden hlas. Toto je v rozpore so Štatútom monitorovacieho výboru, ktorý nám bol sprístupnený, ako aj v rozpore so zápisnicou o výsledku hlasovania monitorovacieho výboru z 27.1.2020.
  5. Úrad vlády SR nám vo vzťahu k otázkam, týkajúcim sa okolností prijatia rozhodnutia vlády o NFŠ 29.1.2020 oznámil, že predlžuje zo závažných dôvodov lehotu na vybavenie našej žiadosti o osem pracovných dní, t. j. najneskôr do 05. 03. 2020.
  6. Celý proces schvaľovania kúpy štadióna prebehol neštandardne, bez medzirezortného pripomienkového konania, zástupca Úradu pre verejné obstarávanie nebol na zasadanie vlády SR 29.1.2020 prizvaný.

  Verejná výzva zodpovedným
  Treba konať. Teraz. Toto je preto verejná výzva za účelné a hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami pri vládou SR plánovanej kúpe Národného futbalového štadióna od NFŠ, a.s. Ivana Kmotríka. Vyzývame preto členov vlády SR, poslancov NR SR i kandidátov na tieto funkcie na budúce obdobie a iných dotknutých vo verejnom i športovom sektore k jasným činom, stanoviskám a odpovediam. Verejne vyzývame:

  1. ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby vôbec nepodpísala dodatok č. 2. k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu štadióna štátom od NFŠ,
  2. transakčného poradcu KPMG Slovensko spol. s r.o., aby verejne písomne vysvetlil svoje úlohy, postup a najmä zodpovednosť pri posúdení navrhovaného zvýšenia kúpnej ceny o desiatky miliónov eur vzhľadom na opakované tvrdenia politikov, že cena bola zvýšená na základe odporúčania KPMG Slovensko spol. s r.o.,
  3. právneho poradcu ministerstva školstva advokátsku kanceláriu MAPLE & FISH, s.r.o., aby sa písomne vyjadril k dôvodným pochybnostiam k záväzku štátu kúpiť štadión a aby toto vyjadrenie bezodkladne zverejnil,
  4. ministerstvo školstva, aby bezodkladne podalo na súd žalobu o určenie, či zmluva o budúcej kúpnej zmluve existuje alebo neexistuje (bola zrušená od samého počiatku),
  5. ministerstvo financií, aby zverejnilo hodnotenie, konkrétne Útvaru hodnoty za peniaze vo vzťahu k vládou SR plánovanej kúpe Národného futbalového štadióna v zmysle § 19a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  6. vládu SR, aby zrušila svoje uznesenie č. 30/2020 z 29.01.2020 a prehodnotila túto transakciu tak, aby štát na štadión účelne a hospodárne prispel, nie ho kúpil,
  7. všetkých ešte stále poslancov NR SR, ale aj všetkých kandidátov na tieto funkcie na nasledujúce 4 roky, aby vytvorili verejný tlak, aby všetci dotknutí aktéri postupovali v súlade s verejným záujmom.

  Pochybnosti o transakcii:

  1. Neexistuje záväzok štátu odkúpiť žiadnu časť Národného futbalového štadióna, a teda ani povinnosť vyplatiť ďalších vyše 75 milióna eur, lebo minister Plavčan prekročil svoju právomoc a konal v rozpore so zákonom, v dôsledku čoho sa na zmluvu po 3 rokoch od uzavretia od mája 2019 hľadí, ako keby neexistovala.
  2. Vo vládou SR (29. 1. 2020) schválenom uznesení č. 30/2020 a ani v návrhu dodatku č. 2 nie je vôbec uvedená konkrétna finálna kúpna cena, namiesto ktorej sú tam iba bodky, a teda platí, že vláda SR neschválila žiadnu určitú kúpnu cenu.
  3. Nie je dostupné, a dokonca ani vláde SR nebolo podľa zverejnených dokumentov predložené hodnotenie tejto najväčšej verejnej investície do športu od vzniku SR, Útvarom hodnota za peniaze, hoci ide o investíciu nad 40 miliónov eur, čo bolo potrebné vykonať najneskôr pred vznikom takého záväzku, od ktorého je realizácia projektu nezvratná v zmysle § 19a zákona č. 523/2004 Z.z.,
  4. Vláda SR už viac ako účelne prispela na výstavbu Národného futbalového štadióna v Bratislave už vyčerpanou sumou 27,2 miliónov EUR, keďže odhadovaný počet zápasov odohraných futbalovou reprezentáciou mužov je zhruba iba 5 zápasov ročne na území celej SR, pričom za 27 rokov od vzniku SR hrala v Bratislave doteraz celkovo iba 55 zápasov,
  5. Futbalová reprezentácia mužov od roku 2015 môže hrať aj na štadióne v Trnave, ktorý spĺňa rovnaké medzinárodné štandardy UEFA ako štadión v Bratislave,
  6. Na 1 zápas futbalovej reprezentácie mužov na Národnom futbalovom štadióne tak pripadá 8 až 10 zápasov súkromného klubu ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s.,
  7. Nie je vôbec jasné, či existuje po zaplatení neurčitej kúpnej ceny povinnosť nájomcu štadióna ŠK Slovan Facility Services, s. r. o. prenechať štadión do užívania v prospech Slovenského futbalového zväzu pre reprezentačné zápasy vo futbale všetkých vekových kategórií; za akú cenu a za akých podmienok,
  8. Nie je jasné, prečo boli v priebehu času vypustené benefity štátu z kúpy štadióna vrátane bezodplatného využívania štadióna na reprezentačné zápasy, sídla Slovenského futbalového zväzu vrátane administratívnych priestorov, skladu a parkovacích miest, Siene slávy slovenského futbalu, či sídla Národného centra športu, ktoré dodnes neexistuje,
  9. Služby KPMG Slovensko spol. s r.o. poskytnuté štátu v zmysle zmluvy za 1 406 206,80 eur s DPH, na ktoré sa ministerstvo odvoláva, nie sú auditom a posúdenie zvýšených nákladov vychádzalo najmä z tvrdení investora - NFŠ, a.s. Ivana Kmotríka bez porovnania údajov z externými zdrojmi, pričom sa KPMG Slovensko spol. s r.o. vyjadrilo, že neposkytne žiadnu mieru uistenia k získaným informáciám alebo k zisteniam z nich vyplývajúcich,
  10. Vláda SR mala rozhodnúť podľa zverejnenej zápisnice na základe odporúčania 2 hlasov z prítomných 4 členov monitorovacieho výboru (1 sa zdržal, 1 nehlasoval), ktorých mená neboli doteraz zverejnené a ani sprístupnené podľa infožiadostí, pričom zápisnica z rokovania monitorovacieho výboru z 27.01.2020 v čase rokovania vlády SR konaného dňa 29.01.2020 k tomuto bodu neexistovala a bola vytvorená až po rokovaní vlády, a to dňa 31.01.2020, Podľa odpovedí na infožiadosti sa zástupca investora p. Komorník zdržal a pán Majerský ako zástupca ministerstva financií “ hlasoval za obsah, ktorý bol predmetom rokovania vlády SR.”, z čoho nie je jasné, ako hlasoval, keďže rokovali dva dni pred rokovaním vlády SR.
  11. Ministerstvo školstva má pre tento projekt právneho poradcu, advokátsku kancelária MAPLE & FISH, s.r.o., ktorý má platnú zmluvu do 31. marca 2020, a má povinnosť chrániť a presadzovať práva a záujmy ministerstva školstva, konať čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využívať všetky právne prostriedky v prospech svojho klienta, ktorý zastupuje nás všetkých, najmä vo vzťahu k dôvodným pochybnostiam ohľadom existencie záväzku kúpiť štadión.

  Viac podrobností k histórii a dôvodom tejto verejnej výzvy sa dozviete tu a úplné detaily sa dočítate, keď kliknete sem, sem a sem. Rozhovor s Ivanom Kmotríkom zo 7.2.2020 je tu, reportáž z tlačovky SaS z 24.2.2020 s reakciou školstva je tu. Kliknite si na všetky hyperlinky v tomto článku.

  Ak ministerka Lubyová napriek všetkému horeuvedenému dodatok č. 2 a následne riadnu kúpnu zmluvu podpíše, NFŠ, a.s. Ivana Kmotríka dostane takmer 50 miliónov eur do 20 dní po prevode vlastníctva. Opätovne zdôrazňujeme, že podľa odpovede z Úradu vlády SR je úloha ministerky Lubyovej podpísať dodatok č. 2 netermínovaná.

  #ZALEZINAKAZDOMZNAS

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti