Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kluby a športovci majú nárok na pomoc z tzv. balíčka prvej pomoci Podľa Jaroslavy Lukačovičovej môžu kluby požiadať o pomoc štátu – ak sa predčasne nezľakli NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.04.2020 Róbert Kotian
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zdroj: Rozhovor s Jarkou Lukačovičovou bol publikovaný dňa 8.4.2020 v denníku Šport na strane 8.
  https://m.aimg.sk/magaziny/add6e51ce8e09cb9b4e90f4abe40b13b.pdf


  Kluby a športovci majú nárok na pomoc z tzv. balíčka prvej pomoci
  Podľa Jaroslavy Lukačovičovej môžu kluby požiadať o pomoc štátu – ak sa predčasne nezľakli

  Desiateho marca 2020 prijal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy – na Slovensku sa zakázalo všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Následkom tohto zákazu bolo o. i. prerušenie a/lebo ukončenie vrcholových súťaží kolektívnych športov a následne aj ukončovanie zmlúv medzi klubmi a profesionálnymi športovcami, či už boli v pozícii zamestnanca alebo SZČO.

  Druhého apríla prijala NR SR tzv. balíček prvej pomoci, finančnú pomoc pre zamestnancov, firmy a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). O tom, ako tieto rozhodnutia štátu dopadli na športové kluby a športovcov, sa zhovárame s Jaroslavou Lukačovičovou, prezidentkou Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

  Základná otázka znie: Ak o zákaze športových podujatí a de facto ukončení činnosti športových klubov rozhodol štát, nemal by sa podieľať aj na akejsi náhrade strát, ktoré športovým klubom vznikli zákazom organizovať a usporadúvať hromadné športové podujatia?
  S tým súhlasím, a preto je na mieste, ak štát rozbehol projekt prvej pomoci zamestnávateľom a SZČO, mal by v týchto krokoch pokračovať a pamätať aj na ďalšie skupiny špecifických zamestnávateľov, akými sú napríklad aj športové kluby. Ak je športový klub zamestnávateľom, ktorí musel dočasne ukončiť činnosť a nemôže organizovať športové podujatia a jeho zamestnanci ostali „bez práce“ kvôli prekážkam na strane zamestnávateľa, alebo ak klubu poklesli tržby za organizovanie podujatí a teda výkon činnosti, mal by patriť do skupiny zamestnávateľov, pre ktorých štát spustil možnosť čerpať príspevky na podporu zamestnanosti. Niektoré športové kluby, ktoré zamestnávajú profesionálnych športovcov na základe zmluvy o výkone profesionálneho športu, sa v podpore nájsť vedia, rovnako v prípade, ak zamestnávajú športových odborníkov na základe pracovnoprávneho vzťahu.

  Bol zákaz športových podujatí dôvodom na to, aby kluby mohli s okamžitou platnosťou rušiť zmluvy s profesionálnymi hráčmi?
  Toto si nemyslím. Naopak, ak je klub právnickou osobou, teda obchodnou spoločnosťou alebo občianskym združením a zaviazal by sa udržať zamestnancov, teda profesionálnych športovcov na základe zmluvy o výkone profesionálneho športu, mohol sa uchádzať o príspevok na mzdu týchto športovcov.

  Nebolo zrušenie zmlúv s profesionálnymi hráčmi dôvodom na to, aby sa na kluby nevzťahovala pomoc štátu? Prvý príspevok balíčka prvej pomoci bol určený na udržanie pracovného miesta pre zamestnávateľov, ktorí mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a udržia pracovné miesta.
  Príspevky, ktorých poskytovanie štát v týchto dňoch spustil, sa delia na dve skupiny. V tej prvej môžu podporu čerpať zamestnávatelia, ktorých prevádzky museli byť zatvorené od 13.marca 2020 nariadením ÚVZ, a tam patria aj telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, prevádzky voľnočasového charakteru či zariadenia na rekondičné pobyty. V druhej skupine sú zamestnávatelia, ktorí nemuseli zatvoriť svoje prevádzky, ale v súvislosti s mimoriadnou situáciou im klesli tržby. V marci minimálne o 10 percent, od apríla to bude minimálne o 20 percent. Ak by sa klub ihneď nezľakol, nedal výpovede a necelý mesiac počkal, po splnení podmienok by mohol čerpať finančnú pomoc od štátu. Samozrejme, asi nie každý, ale určitá skupina športových klubov by nárok na príspevok mala.

  Druhá základná otázka znie - týka sa prijatý tzv. balíček prvej pomoci aj športových klubov a profesionálnych športovcov? Ak nie, prečo?
  Áno, balíček prvej pomoci sa týka aj športových klubov, aj SZČO. Samozrejme, nie úplne všetkých. Ako som už spomenula, športový klub, ktorý je právnickou osobou, okrem subjektov verejnej správy, má nárok buď na preplatenie 80 percent z vyplatenej priemernej mzdy zamestnancov, alebo nárok na príspevok podľa poklesu tržieb. Do tejto skupiny patria aj obchodné spoločnosti, aj občianske združenia ako športové organizácie. Okrem toho, že zamestnávateľ nemôže byť subjektom verejnej správy, zamestnanec musí mať uzatvorený pracovný pomer, nie dohodu mimo pracovného pomeru, na dohodárov sa príspevky nevzťahujú.
  Čo sa týka SZČO, ak ide o športovca alebo športového odborníka s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. e), ten sa po splnení podmienok môže uchádzať o príspevok z titulu poklesu tržieb. Musí to byť SZČO, ktorá vznikla najneskôr 1. februára 2020, a musí byť buď povinne nemocensky poistená, alebo je ešte v tzv. odvodových prázdninách, to znamená, že začala vykonávať činnosť v roku 2019 a povinnosť platiť odvody jej vznikne až po podaní daňového priznania za rok 2019.
  Obidve skupiny záujemcov o príspevok v čestnom prehlásení, ktoré je súčasťou žiadosti, vyhlasujú, že majú splnené záväzky, nie sú podnikom v ťažkostiach, nie sú v konkurze ani likvidácii, majú vyplatené záväzky voči zamestnancom.

  Odlišuje sa pozícia športových klubov od pozície malých a stredných podnikateľov?
  Nie, pokiaľ sú právnickou osobou a nie subjektom verejnej správy, tak sa ich pozícia neodlišuje od pozície iných zamestnávateľov.
  Odlišuje sa pozícia profesionálnych športovcov od pozície zamestnancov firiem a ostatných SZČO?
  Nie, pre profesionálnych športovcov s príjmami podľa § 6, teda z podnikania, sa ich pozícia nijakým spôsobom neodlišuje od postavenia a nárokov iných SZČO. Rovnako, pokiaľ vykonávajú svoju činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, sú v rovnakom postavení ako zamestnanci.

  Ak sa balíček týka aj športových klubov, na akú podporu majú nárok?
  Obidva balíčky sa týkajú aj športových klubov. Prvý, ak museli zatvoriť prevádzku a platiť náhradu mzdy zamestnancom, a druhý v prípade, ak im z titulu mimoriadnych opatrení poklesli tržby. Aj športový klub, ktorý je napríklad občianskym združením a má viaczdrojové financovanie, pričom jeden zo zdrojov príjmov je príjem z hlavnej činnosti, teda podpory a rozvoja športu, alebo organizovania športových podujatí, vie preukázať, že mu poklesli príjmy/tržby z jeho činnosti a uchádzať sa o príspevok.

  Ak sa teda balíček týka aj športových klubov, odlišuje sa pozícia profesionálnych športovcov v pozícii ich zamestnancov a v pozícii SZČO?
  Áno, pokiaľ sú profesionálni športovci v pozícii zamestnancov, klub ako zamestnávateľ vie žiadať o príspevok, ktorý by čiastočne refundoval náklady na vyplatené náhrady zamestnancom, a pokiaľ je profesionálny športovec v postavení SZČO, vie si žiadať príspevok on sám, ako SZČO z titulu poklesu tržieb.

  Na akú podporu majú nárok profesionálni športovci v pozícii zamestnancov?
  Zamestnanci ako takí nárok na príspevok nemajú, nárok na príspevok má klub, pokiaľ im vyplácal náhradu mzdy.

  RÓBERT KOTIAN

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti