Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Komuniké z rokovania Legislatívnej rady vlády SR zo dňa 31. mája 2011 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.06.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Legislatívna rada vlády SR rokovala na svojom 17. zasadnutí pod vedením svojho podpredsedu Jaroslava Piláta.

  • Prvým bodom rokovania bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov /tlač 339/ (č. m. 13320/2011).

  Cieľom predloženého návrhu zákona je ustanoviť, aby nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevznikol oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b), ak ani jedna z oprávnených osôb nebola v období posledných štyroch rokov nemocensky poistená najmenej 270 dní alebo sa nepripravovala na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa nestala absolventom vysokej školy alebo strednej školy za posledné štyri roky predchádzajúce vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona odporučila vláde s predloženým návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami.

  • Druhým bodom rokovania bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /tlač 338/ (č. m. 13321/2011)

  Predloženým návrhom zákona sa navrhuje výška rodičovského príspevku 50 % zo sumy 190,10 eura. Súčasne sa navrhuje rodičovský príspevok v sume 190,10 eura len v prípade, ak aspoň jedna z oprávnených osôb za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok poberala materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte alebo za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok bola nemocensky poistená najmenej 270 dní alebo sa pripravovala na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa stala absolventom vysokej školy alebo strednej školy

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona odporučila vláde s predloženým návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami.

  • Tretím bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z. (č. m. 15244/2011)

  Návrh nariadenia vlády sa predkladá z dôvodu potreby doplniť nariadenie vlády č. 51/2007 Z. z. o druhy olejnatých a priadnych rastlín, ktoré sú uvedené v Smernici Komisie 2008/124ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo, alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh s pripomienkami schváliť.

  • Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov .

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na výraznú dynamiku v prijímaní legislatívy a v jej zmenách v potravinovej oblasti. Pri vypracovaní návrhu zákona bola zohľadnená aj potreba zmeny resp. doplnenia príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., pri implementácii ktorých sa orgány úradnej kontroly potravín stretli od nadobudnutia účinnosti poslednej zmeny zákona č. 152/1995 Z. z. s určitými problémami.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť a odporučila predkladateľovi vypracovať nový zákon, resp. úplné znenie zákona o potravinách.

  • Piatym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (materiál bude doručený dodatočne)

  Predložený návrh zákona reaguje aj na prijatie nových právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a to najmä v oblasti nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009).

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  • Šiestym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. m. 15445/2011)

  Cieľom týchto legislatívnych návrhov je nadviazať na už prijaté úpravy v tejto oblasti, ktoré nadobudli účinnosť od 1. apríla 2011. Navrhovanými úpravami by sa mala zlepšiť vyjednávacia pozícia klientov bánk, ktorí už čerpajú alebo majú v zámere čerpať vyššie uvedené produkty, a to garanciou predčasne splatiť takýto úver bez poplatku, ak k jeho predčasnému splateniu dôjde pri refixácii úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby a taktiež povinným informovaním zo strany bánk o úrokovej sadzbe transparentne pri uzatváraní zmluvy a tiež pred zmenou fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby už poskytnutého úveru. To znamená, že klient bude poznať zložky úrokovej sadzby, ktorými sú základná úroková sadzba hypotekárnej banky a hrubá marža, ktoré banka bude garantovať na nasledujúce úrokové obdobie. Navrhuje sa, aby aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby zverejňovali na svojich webových sídlach hypotekárne banky.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť

  • Siedmym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (č. m. 15446/2011)

  Predkladaný materiál rieši problematiku poplatkov stavebných sporiteľní, a to tým, že podmieňuje uzavieranie prémiovo zvýhodnených zmlúv o stavebnom sporení dodržiavaním výšky alebo sadzby vybraných poplatkov a tiež medziúverov, a to tak, že obmedzuje poberanie štátnej prémie počas obdobia čerpania a splácania medziúveru, okrem toho rieši problematiku osobitného určenia výpočtu nároku na štátnu prémiu v kalendárnom roku, v ktorom je zmluva o stavebnom sporení uzavretá.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  • Ôsmym bodom rokovania bol návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (č. m. 15563/2011)

  Predkladaným návrhom sa realizuje prvá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, a to spojenie daňovej a colnej správy na úrovni riaditeľstiev – vytvorením Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Týmto sa zabezpečí inštitucionálna príprava na pripojenie výberu poistných odvodov k 1. januáru 2013.

  • Deviatym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (č. m. 15565/2011)

  Predkladaným návrhom sa v súvislosti s realizáciou prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, novelizujú príslušné súvisiace právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé druhy daní, ako aj iné dotknuté právne predpisy. Týmito zmenami sa zabezpečí príprava na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov k 1. januáru 2013.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  • Desiatym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ugandskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (č. m. 15637/2011)

  Zmluva o podpore a vzájomnej ochrane investícií, nazývaná aj bilaterálna investičná dohoda je významný medzinárodný zmluvný dokument a predstavuje jednu zo štandardných dohôd, ktoré sa uzatvárajú medzi suverénnymi subjektmi medzinárodného práva verejného s cieľom vytvárať priaznivé ekonomické podmienky pre rozvoj vzájomnej spolupráce.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu na uzavretie zmluvy odporučila vláde s návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami.

  • Jedenástym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (č. m. 15638/2011)

  Zmluva o podpore a vzájomnej ochrane investícií, nazývaná aj bilaterálna investičná dohoda je významný medzinárodný zmluvný dokument a predstavuje jednu zo štandardných dohôd, ktoré sa uzatvárajú medzi suverénnymi subjektmi medzinárodného práva verejného s cieľom vytvárať priaznivé ekonomické podmienky pre rozvoj vzájomnej spolupráce.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu na uzavretie zmluvy odporučila vláde s návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami.

  • Dvanástym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh zákona má za cieľ bližšie upraviť podmienky úradného určenia cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a následne rozsahu ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia; klásť zvýšený dôraz na otázku nákladovej efektívnosti liečby uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia; zaviesť do procesu kategorizácie liekov inovatívne postupy smerujúce k zabezpečeniu účelného vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a súčasne k zabezpečeniu finančnej stability tohto systému; umožniť rýchlejší vstup nových liekov na trh; podporiť efekt úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia spojený so vstupom generických liekov na trh; zvýšiť transparentnosť procesov kategorizácie a úradného určenia cien a súčasne podporiť elektronizáciu týchto procesov.

  Legislatívna rada prerokovala návrh zákona a uplatnila k nemu pripomienky. Rokovanie o tomto návrhu zákona legislatívna rada prerušila, s odporúčaním predložiť na jej rokovanie nový zákon, ktorý by upravoval problematiku kategorizácie liekov a boli by v ňom zapracované vznesené pripomienky.

  • Trinástym bodom rokovania návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd (č. m. 15241/2011)

  Návrh nariadenia vlády ustanovuje technické špecifikácie pre chemickú analýzu vôd, sedimentov, živých organizmov a iných matríc vodného prostredia v súvislosti s monitorovaním stavu vôd. Zároveň ustanovuje minimálne pracovné kritériá analytických metód uplatňovaných pri monitorovaní stavu vôd, sedimentov a živých organizmov a súvisiacich matríc, ako aj pravidlá preukazovania kvality výsledkov analýz.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh s pripomienkami schváliť.

  • Štrnástym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (č. m. 14567/2011).

  Predkladaný návrh zmluvy je štandardnou bilaterálnou zmluvou s cieľom podpory a rozvoja obchodnej spolupráce.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu na uzavretie zmluvy odporučila vláde s návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami.

  • Pätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa (č. m. 15502/2011)

  Na základe nových skutočností (hranice pamiatkových rezervácií nie sú vedené po hranici pozemkov, pribudli nové poznatky o pamiatkových hodnotách bezprostredného okolia dotknutých pamiatkových rezervácií, v súčasnosti sa pri územnej ochrane sústredených pamiatkových hodnôt uplatňujú nové metodické prístupy) vznikla potreba zmeniť a aktualizovať rozsah územia dotknutých pamiatkových rezervácií.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh s pripomienkami schváliť.

  • Šestnástym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov (č. m. 15577/2011).

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov, sa predkladá najmä z dôvodu zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), kedy na základe zákona č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa kompetenčný zákon, pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín prešla na podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.


  Program rokovania a súvisiace materiály môžete nájsť na stránkach Legislatívnej rady vlády SR.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti