Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Konferencia o "match-fixingu" (Rím, 17.-18.1.2013), správa zo zahraničnej pracovnej cesty.  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.02.2013Mgr. Peter Dedík PhD. (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Konferencia Match-fixing „the Ugly Side of the Beautiful Game“
  (Manipulácia s výsledkami futbalových stretnutí „škaredá tvár nádhernej hry“) 

  V dňoch 17.-18. januára 2013 sa uskutočnila v Ríme pod gesciou INTERPOL-u konferencia Match-fixing „the Ugly Side of the Beautiful Game“, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia najvýznamnejších svetových a európskych organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou.

  Téma a účastníci konferencie 

  Hlavnou témou konferencie bola integrita športu a jej ohrozenie v súvislosti s rozmáhajúcou sa korupciou - manipuláciou s výsledkami športových podujatí („match-fixing“), ktorá je najmarkantnejšie práve vo futbale.

  To, akým fenoménom sa match-fixing stáva, je zrejmé aj zo zastúpenia najvýznamnejších európskych a svetových organizácií a inštitúcií venujúcich sa tomuto globálnemu problému. Konferenciu otvoril Roberto Sgalla, riaditeľ talianskej policajnej akadémie, ktorá bola zároveň jej dejiskom. Okrem iných vystúpili na konferencii i generálny sekretár INTERPOL-u (Ronald K. Noble), generálny sekretár UEFA (Gianni Infantino), generálny sekretár medzinárodnej futbalovej asociácie FIFA (Jérome Valcke) či prezident talianskeho policajného zboru (Antonio Manganelli).

  Svoje zastúpenie tu mali aj medzinárodná hráčska asociácia FIFPro, ministerstvo vnútra Talianska, orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy), inštitúcie monitorujúce match-fixing, zástupcovia niektorých renomovaných prevádzkovateľov/operátorov stávkových hier (ďalej tiež „stávkových kancelárií“) a v neposlednom rade predstavitelia národných futbalových zväzov, predovšetkým z Európy.

  Za Slovenský futbalový zväz sa konferencie zúčastnil Mgr. Peter Dedík, PhD., ktorý zastrešuje integritu futbalu ako jeden z 53 „Integrity Officerov“ členských krajín európskej futbalovej asociácie UEFA.

  Ciele konferencie    

  INTERPOL predstavil tieto hlavné ciele konferencie:

  • zvýšenie všeobecného vedomia a pochopenia globálnej hrozby v podobe match-fixingu a ilegálneho stávkovania, vrátane ich dopadu na národnej úrovni (aktuálne trendy iniciátorov tejto kriminálnej činnosti vo futbale a vyhliadky do budúcna),
  • identifikácia súčasných efektívnych praktík a postupov pri prevencii manipulácie s výsledkami stretnutí a korupcie vo futbale, hľadanie budúcich možností ochrany tejto nádhernej hry,
  • motivovanie celosvetových, národných a regionálnych organizácií spojených s futbalom k spolupráci za účelom vytvorenia partnerstva, zdieľania informácií a spoločných aktivitách v prevencii match-fixingu.

   

  Priebeh konferencie

  Konferencia prebiehala v niekoľkých blokoch, ktoré sa venovali týmto oblastiam:

  • všeobecná snaha v boji s manipuláciou výsledkov stretnutí
  •    čo môže pomôcť hráčovi, ktorý je v tomto prípade stredobodom pozornosti?
  •    čo môžeme v oblasti match-fixingu do budúcna očakávať?
  •    ázijský trh stávkových kancelárií a európski zástupcovia prevádzkovateľov stávkových hier
  •    vytvorenie a šírenie myšlienky dobrého riadenia („good governance“) vo futbalovej rodine
  •    vyšetrovanie účasti na match-fixingu ako organizovanej kriminálnej činnosti
  •    čo je efektívnou zbraňou v boji s match-fixingom?
  •    podpora vo vzdelávaní a tréningu účastníkov športových podujatí
  •    čo by sme mali ďalej robiť, aby sme predišli manipulácii s výsledkami stretnutí vo futbale?

   

  Dôležité poznatky z konferencie

  Predstavitelia vyššie uvedených organizácií a inštitúcií vo svojich prejavoch na úvod konferencie zdôraznili najmä neustále sa zvyšujúcu závažnosť problému, ktorým sa match-fixing stal, jeho globálne dopady na integritu športu a zároveň vyzdvihli niektoré prípady, ktoré sa v ostatných rokoch podarilo úspešne odhaliť. Ďalej sa zhodli na tom, že bez úzkej spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov (INTERPOL, UEFA, FIFA, národné futbalové zväzy, hráčske asociácie, asociácie rozhodcov, orgány činné v trestnom konaní, stávkové kancelárie) nie je možné efektívne bojovať s match-fixingom, pričom deklarovali spoločné odhodlanie venovať tomuto negatívnemu javu v najbližšom období ešte viac úsilia.

  FIFA predstavila svoj program detekcie podozrivých (ovplyvnených) stretnutí tzv. „Early Warning System“.

  UEFA spolupracuje so spoločnosťou Betradar, ktorá monitoruje pre UEFA prostredníctvom tzv. "Betting Fraud Detection System“ ročne približne 32,000 stretnutí dvoch najvyšších ligových súťaží v krajinách Európy. Z týchto stretnutí je približne 0,7% podozrivých z ovplyvnenia výsledku. Na základe výstupov zo systému je generovaná správa, ktorú obdrží národný futbalový zväz prostredníctvom svojho Integrity Officera. (Pozn.: SFZ obdržal v roku 2012 dve takéto správy)

  Veľmi dôležitým nástrojom boja proti match-fixingu je prevencia a vzdelávanie osôb, ktoré môžu byť iniciátorom manipulácie oslovené (hráči, rozhodcovia, tréneri). Ich znalosť by mala obsahovať schopnosť: A - rozoznať takúto situáciuB – odmietnuť spoluprácuC – oznámiť takéto konanie.

  FIFA i UEFA zriadili nepretržité telefonické linky, na ktorých je možné ohlásiť akékoľvek podozrenie z manipulácie výsledkov futbalových stretnutí.

  Krajinou, ktorá je na prvom mieste v boji proti organizovanej korupcii v súvislosti s manipuláciou výsledkov futbalových stretnutí, je Taliansko. Bývalý mladý futbalista Simone Farina oznámil polícii skutočnosť, že bol oslovený manipulátorom (tzv. „fixerom“) s požiadavkov ovplyvniť výsledok futbalového stretnutia, čo viedlo k sérii rozsiahlych úspešných vyšetrovaní. V Taliansku boli zároveň upravené nielen futbalové normy, ale aj štátna legislatíva, ktorá jasne definuje manipuláciu s výsledkami športových podujatí ako trestný čin. Vo väčšine európskych krajín však takáto legislatívna úprava chýba. V rámci boja proti diváckemu násiliu boli v Taliansku zavedené tzv. „divácke karty“ oprávňujúce k vstupu na futbalové stretnutia. Za účelom boja proti match-fixingu bola zasa zriadená pri kluboch funkcia „klubový Integrity Officer“.

  Najväčšie „on-line“ (internetové) stávkové kancelárie, ponúkajúce množstvo stávkových príležitostí (so stále sa rozširujúcim portfóliom), na ktoré je možné stávkovať i počas športového podujatia, a to najmä futbalových stretnutiach, pôsobia v Ázii. Medzi tieto patria hlavne ISOBET a SBOBET, z ktorých každá dosiahla v roku 2012 obrat vo výške cca. 200mld. USD. ( Pozn.: Na finálové stretnutie Ligy Majstrov UEFA Bayern Mníchov – FC Chelsea boli len v jednej z týchto spoločností prijaté stávky v objeme 1 mld. USD).

  V ostatných rokoch rastie obrat ázijských stávkových kancelárií úmerne tempu rastu hrubého domáceho produktu („HDP“) krajín Ázie. Zároveň sa vplyvom rýchleho rozvoja informačných technológií, informatizácie spoločnosti a elektronických médií stáva boj s organizovanou kriminalitou (match-fixingom) oveľa zložitejší, o čom svedčí aj klesajúce množstvo vyriešených prípadov a odsúdených osôb.

  Terčom manipulácie s výsledkami futbalových stretnutí sa stávajú najmä nižšie futbalové súťaže, v ktorých futbalisti nezarábajú veľa finančných prostriedkov, ďalej práve tí futbalisti, ktorí dlhšie obdobie nedostali mesačnú odmenu, alebo sa jedná o hráčov na konci futbalovej kariéry. Manipulátorom môže byť obyčajne bývalý futbalista, ktorý dobre pozná futbalové prostredie, ako aj mnohých hráčov. Často sa stáva to, že distribútormi futbalistov, ochotných za úplatu ovplyvňovať výsledky stretnutí, sú falošní hráčski agenti. Veľkým nebezpečím je skutočnosť, že manipulátori sa čím ďalej tým viac sústreďujú na mládežnícke futbalové stretnutia.

  Zaujímavé je to, že podstatná väčšina všetkých svetových stávok sa realizuje v Ázii, avšak jedná sa prevažne o stávkové príležitosti (športové podujatia, napr. futbalové stretnutia konané v Európe. Dôvodom je to, že v Európe existuje istá miera regulácie stávok prostredníctvom limitov, pričom podmienkou stávkovania cez internetové stávkové kancelárie je i oficiálna registrácia stávkujúceho na základe overiteľných údajov. Zároveň sú ligové futbalové súťaže v krajinách Ázie často považované za ovplyvňované, a to z rôznych (politických či športových) dôvodov. V roku 2012 bolo zo strany orgánov činných v trestnom konaní v Čínskej republike podozrivých približne 50% futbalových stretnutí druhej čínskej futbalovej ligy.

  Všeobecné odporúčania pre svetový futbal

  S príspevkov prednesených na konferencii vyplynuli tieto odporúčania a závery pre športové (futbalové) hnutie a príslušné organizácie a inštitúcie na národnej resp. medzinárodnej úrovni:

  1. Je potrebné iniciovať rokovania na úrovni Európskej únie o urýchlenej príprave jednotnej legislatívnej úpravy boja proti manipulácii s výsledkami športových podujatí, ktorá by bola záväzná pre všetky členské štáty EÚ.
  2. V nadväznosti na jednotnú legislatívu by mala vzniknúť snaha o prípravu medzinárodného dohovoru proti manipulácii športových výsledkov, na základe ktorého by sa výrazne zjednodušila a urýchlila cezhraničná spolupráca národných či medzinárodných vyšetrovacích tímov.
  3. Ako jedna z najvyšších priorít bola označená potreba otvorenia dialógu s prevádzkovateľmi stávkových hier na ázijskom trhu tak, aby došlo k nadviazaniu spolupráce UEFA, FIFA a INTERPOL-u s ázijskými stávkovými kacleáriami za účelom regulácie stávkových príležitostí a možnej identifikácie osôb,               čo by malo byť s ohľadom na časté veľké straty stávkových kancelárií v súvislosti s match-fixingom taktiež záujmom ich prevádzkovateľov.
  4. Za najväčšie nebezpečenstvo je považované narastajúce množstvo prípadov, v ktorých sú manipulované výsledky mládežníckych futbalových stretnutí. Preto je nevyhnutné bezodkladne riešiť možnú reguláciu stávkových príležitostí v súvislosti s futbalovými stretnutiami detí a mládeže.
  5. Na úrovni nadnárodných futbalových asociácií (FIFA, UEFA) sa očakáva sprísnenie licenčných kritérií v súvislosti s včasným plnením si finančných záväzkov voči hráčom (tzv. „financial fair play“), pretože hráči dlhodobo, nepravidelne resp. málo platení, sú obyčajne ideálnym objektom pre manipulátorov.
  6. V neposlednom rade je potrebné organizovať vzdelávacie podujatia pre rozhodcov, hráčov, funkcionárov futbalových klubov atď. za účelom šírenia osvety ohľadom tohto nového fenoménu, možných hrozieb a rizík a najčastejších prípadov ovplyvňovania športových výsledkov.

   

  Odporúčania pre národnú legislatívu a národné futbalové zväzy

  Vyššie uvedené všeobecné odporúčania je možné aplikovať na národnej úrovni v prostredí jednotlivých krajín, ktoré sa často odlišuje v ekonomických, spoločenských, právnych či politických pomeroch, takto:

  1. Hlavnou podmienkou by malo byť nastavenie spolupráce medzi kľúčovými subjektmi – národné športové zväzy, prevádzkovatelia stávkových hier a orgány činné v trestnom konaní, a to nielen pri vyšetrovaní už spáchanej „trestnej“ činnosti, ale taktiež za účelom regulácie stávkových príležitostí.
  2. Zároveň však musí byť vytvorený tlak v súvislosti s nevyhnutnou úpravou národnej legislatívy týkajúcej sa korupcie a manipulácie s výsledkami športových podujatí tak, aby bolo takéto konanie explicitne považované za trestný čin.
  3. Národné futbalové zväzy by mali citlivo pristúpiť k úprave ich interných predpisov (napr. etický kódex, disciplinárny poriadok a pod.), v ktorých je potrebné vymedziť kompetencie a postupy príslušných orgánov futbalových zväzov v prípade akéhokoľvek podozrenia z manipulácie výsledkov futbalových               stretnutí (vrátane prípadu, keď futbalový zväz obdrží správu z UEFA resp. FIFA) a tiež spôsob a poskytnutie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní.
  4. Prioritou však naďalej zostáva šírenie povedomia a vzdelávania účastníkov športových podujatí (hráči, agenti, tréneri, rozhodcovia, delegáti, manažéri), osôb z iných zainteresovaných organizácií a inštitúcií (orgány verejnej moci, regulačné orgány pre hazardné hry, orgány presadzovania práva, prevádzkovatelia stávkových hier) a taktiež širokú futbalovú verejnosť.

   

  Záverečné zhodnotenie

  Organizácia podujatia bola zo strany INTERPOL-u zvládnutá na solídnej úrovni. Daná problematika bola prediskutovaná do hĺbky, avšak tí, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú dlhšie, očakávali viac konkrétnych informácií z praxe, a to najmä v súvislosti s už úspešnými vyšetrovaniami, ktoré prebehli v niektorých európskych krajinách, najmä v Taliansku a Nemecku.

  Konferencia prispela k získaniu množstva teoretických informácií a námetov v súvislosti s problematikou manipulácie športových výsledkov. Mnohí „Integrity Officeri“ vyjadrili potrebu častejších stretnutí na pôde UEFA za účelom zdieľania skúseností z aplikácie odporúčaní a postupov na národnej úrovni, vrátane prípravy podkladov pre jednotnú európsku legislatívnu úpravu pre „match-fixing“.

  Bolo by vecne prospešné, aby sa na podobných podujatiach v budúcnosti zúčastňovali aj zástupcovia slovenských orgánov činných v trestnom konaní, ktorých rola pri boji proti manipulácii s výsledkami športových podujatí je nezastupiteľná.  

  Odporúčaná literatúra

   

  Správu vypracoval:
  Peter Dedík
  integrita futbalu SFZ

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti