Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ - novú ústavu slovenského futbalového hnutia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.09.2012JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Od schválenia Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014 po Konferenciu SFZ v septembri 2012

  • 4. júla 2011 – Výkonný výbor SFZ (ďalej len "VV SFZ" jednohlasne (11 členov /11 bolo za) schválil Strategický plán SFZ na obdobie 2011-2014
   • časť VII. Legislatíva[1] – úloha 32. „Novelizácia noriem SFZ“
  • 10. februára 2012 – bol vypracovaný prvý koncept = prvá verzia návrhu stanov SFZ, na základe podnetov od členov SFZ, pracovníkov aparátu, funkcionárov zväzu a vlastných poznatkov a skúseností autorov návrhu
   • zdieľaný dokument prístupný cez web na komentovanie pre futbalovú verejnosť
   • prebehli tri kolá oficiálneho pripomienkovacieho konania, v ktorých postupne vzniklo 14 časových verzií návrhu stanov
   • prebehli konzultácie s právnikmi UEFA/FIFA
   • návrh bol odprezentovaný na pracovných stretnutiach so zástupcami amatérskeho a profesionálneho futbalu po celom Slovensku
  • 4. septembra 2012 – VV SFZ odporučil návrh stanov na schválenie konferencii (8/3/0)
   • nikto z členov VV SFZ nebol proti odporučeniu návrhu Stanov Konferencii SFZ
   • za návrh hlasovali aj dvaja členovia za ÚLK (dvaja sa zdržali hlasovania)
   • dosiahla sa zhoda na tom, že konferencia by nemala byť tak početný orgán (doposiaľ mala 154 delegátov) ale že bude mať 87 delegátov, zároveň však bola zvýšená hranica kvalifikovanej väčšiny na 70% hlasov všetkých delegátov (61) 
  • 28. septembra 2012 – návrh stanov bol prerokovaný na Konferencii SFZ a schválený 121 delegátmi (13 delegáti sa zdržali a 11 delegátov bolo proti)
   • do návrhu predloženého na Konferenciu SFZ boli zapracované a odkomunikované aj pripomienky právnikov UEFA a FIFA k návrhu stanov SFZ

  Výsledky hlasovania na konferencii SFZ:

  zväz

  za

  zdržal sa

  proti

  Bratislavský futbalový zväz (BFZ)

  0

  1

  3

  Západoslovenský futbalový zväz (ZsFZ)

  30

  1

  2

  Stredoslovenský futbalový zväz (SsFZ)

  25

  0

  0

  Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ)

  32

  0

  0

  Únia ligových klubov (ÚLK)

  27

  7

  7

  pridružení členovia

  7

  1

  1

  spolu

  121

  10

  13

  Na tvorbe návrhu stanov SFZ sa aktívne podieľali:

  1. členovia Legislatívno-právnej komisie: 
   JUDr. Jozef Čorba, PhD., JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš. LLM, MA a Mgr., Mgr, Ladislav Križan, PhD. (bývalý člen komisie)
  2. pracovníci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ: Mgr. Miroslav Kiša a JUDr. Jaroslav Rybánsky
  3. člen VV SFZ a garant projektu: JUDr. Peter Sepesi.

  Manažérom projektu a jedným z pripomienkujúcich bol JUDr. PaedDr. Jozef Malich - predseda Legislatívno-právnej komisie SFZ.

  Poďakovanie patrí všetkým pripomienkujúcim osobám a subjektom, ktoré taktiež významne prispeli ku kvalite konečného návrhu, osobitne predsedom jednotlivých odborných komisií, predsedovi a členom predsedníctva Rozhodcovského súdu pri SFZ a zástupcovi klubu MŠK Žilina Mgr. Marekovi Majtánovi.

  Hlavné dôvody pre vypracovanie návrhu nových Stanov SFZ:

  1. Poznatky o nedostatkoch doterajšieho znenia stanov SFZ
   1. Logické rozpory platných stanov s organizačným poriadkom ako aj v ďalších predpisoch SFZ (napr. článok 25/5 Stanov a článok 14/4 OrgPor)
   2. Duplicita ustanovení v rôznych predpisoch (napr. Stanovy – OrgPor; OrgPor – Štatúty komisií)
   3. Chýbajúca úprava (individuálne členstvo, licenčné orgány)
   4. Aplikačné problémy (disciplinárny postih fyzických osôb za porušenie predpisov SFZ, konflikt záujmov)
  2. Odporúčania zo strany FIFA/UEFA (pozri príspevok Jozefa Čorbu - TU)
   1. Odporúčaná štruktúra a pôsobnosť orgánov národných zväzov
   2. Voľba členov VV SFZ na konferencii SFZ (nie potvrdzovanie)
  3. Právna úprava SR, EÚ, predpisy FIFA/UEFA a ich vývoj
   1. Napr. § 2 odsek 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, z ktorého jednoznačne vyplýva, že členmi občianskych združení majú byť primárne fyzické osoby a až sekundárne môžu byť členmi aj právnické osoby. V SFZ však boli členmi občianskeho združenia iba právnické osoby.

  Postupy využité pri príprave návrhu stanov SFZ:

  1. Zber a sumarizácia podnetov k platným stanovám a iným predpisom SFZ
  2. Analýza platnej právnej úpravy, stanov FIFA, UEFA, MOV, FA ČR a iných
  3. Práca autorov na návrhu – tvorba návrhu v zdieľaných dokumentoch (5 spoluautorov)
  4. Pracovné stretnutia a konzultácie s predsedami komisií a členmi orgánov SFZ
  5. Postupné vypracovanie 14 verzií návrhu stanov SFZ (3 kolá PK)
  6. Priebežné spracovanie podnetov a pripomienok od členov SFZ i aparátu SFZ
  7. Prezentácia návrhu a diskusia vo viacerých slovenských mestách so zástupcami amatérskeho futbalu i ÚLK
  8. Spracovanie odborných článkov a videorozhovoru k návrhu stanov
  9. Prerokovanie a schválenie/odporučenie návrhu vo VV SFZ dňa 4.9.2012
  10. Preklad návrhu stanov do anglického jazyka a posúdenie návrhu právnikmi UEFA a FIFA
  11. Zapracovanie pripomienok UEFA a FIFA k návrhu po konzultáciách GS s právnikom UEFA

  Piliere návrhu stanov SFZ:

  1. Vedomosti, skúsenosti a poctivá práca autorského kolektívu
  2. Vecná komunikácia s predstaviteľmi futbalového hnutia
  3. Nezávislosť a nestrannosť autorského kolektívu
  4. Rôznorodosť právnických povolaní autorov
  5. Rôznorodosť poznania futbalovej problematiky
  6. Odbornosť a kredit autorov návrhu
  7. Spoločný pohľad na nevyhnutnosť verejnej kontroly
  8. Hľadanie rovnováhy a bŕzd pre jednotlivé záujmové skupiny

  Charakteristické nové prvky stanov:

  • Preambula – slávnostný text o histórii a víziach do budúcnosti
  • Jednotný výklad pojmov pre celé futbalové hnutie
  • Vymedzenie základných a osobitných princípov činnosti SFZ a jeho orgánov 
  • Princípy ako interpretačné pravidlá pri aplikácii noriem SFZ
  • Vymedzenie poslania, cieľov a hlavných činností združenia
  • Normatívny systém a rozhodovacia činnosť orgánov SFZ
  • Posilnenie princípu odbornosti – povinnosť orgánov SFZ vyžiadať si pred rozhodnutím odborné stanoviská príslušných komisií SFZ
  • Reprezentovanie SR - postavenie reprezentanta (Štatút)
  • Licenčný systém, licenčné orgány, súťaže
  • Integrácia futsalu do SFZ
  • Vznik, pozastavenie, zánik a druhy členstva – práva a povinnosti členov
  • Zavedenie individuálneho členstva v SFZ
  • Štruktúra orgánov SFZ (podľa odporúčania a vzoru UEFA)
  • Spoločné ustanovenia pre všetky volené orgány SFZ (konflikt záujmov, uznášaniaschopnosť, rozhodovanie, funkčné obdobie)
  • Obmedzenie a kontrola rozhodovacej činnosti orgánov SFZ (odborná starostlivosť, povinnosť vyžiadať si odborné stanoviská, zverejňovanie zápisníc z rokovania VV, Konferencie a rozhodnutí na webovom sídle SFZ)
  • Zmena postavenia komisií – pomocné/poradné orgány VV (gescia člena VV)
  • Kontrola hospodárenia SFZ (zverejňovanie rozpočtu, správy o hospodárení, správy nezávislého audítora a správy revíznej komisie na webovom sídle SFZ.
  • Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti SFZ (licenčné orgány, DK, OK)
  • Rozšírenie pôsobnosti RS pri SFZ aj na spory v rámci iných športov

  "Čím dôležitejšie rozhodnutie, tým väčší počet ľudí ho bude schvaľovať."

  Štruktúra Stanov SFZ - OBSAH 

  PREAMBULA

  PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia

  Prvá hlava - Úvodné ustanovenia

  Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma a symboly SFZ
  Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

  Druhá hlava - Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti SFZ

  Článok 3 - Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele SFZ
  Článok 4 - Hlavné činnosti SFZ

  Tretia hlava - Princípy a vzťahy SFZ

  Článok 5 - Princípy uplatňované v rámci činnosti SFZ
  Článok 6 - Politická neutralita a nediskriminácia
  Článok 7 - Vzťahy v SFZ

  Štvrtá hlava - Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci SFZ

  Článok 8 - Systém predpisov SFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi SFZ
  Článok 9 - Záväznosť predpisov SFZ a ich vzťah k predpisom FIFA, UEFA, právnemu poriadku a judikatúre
  Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí orgánov SFZ
  Článok 11 - Predpisy členov SFZ
  Článok 12 - Disciplinárne opatrenia
  Článok 13 - Riešenie sporov
  Článok 14 - Nepredvídané udalosti a vyššia moc

  Piata hlava - Športová činnosť v rámci SFZ

  Článok 15 - Pravidlá hry
  Článok 16 - Súťaže
  Článok 17 - Medzinárodné súťaže a stretnutia
  Článok 18 - Udeľovanie licencií klubom
  Článok 19 - Hráči
  Článok 20 - Reprezentovanie Slovenskej republiky
  Článok 21 - Futsal
  Článok 22 - Ženský futbal

  DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v SFZ

  Článok 23 - Členstvo v SFZ a členovia SFZ

  Článok 24 - Vznik a zánik členstva v SFZ
  Článok 25 - Vystúpenie zo SFZ
  Článok 26 - Pozastavenie členstva v SFZ
  Článok 27 - Vylúčenie zo SFZ
  Článok 28 - Riadne členstvo v SFZ
  Článok 29 - Pridružené členstvo v SFZ
  Článok 30 - Individuálne členstvo v SFZ
  Článok 31 - Čestné členstvo v SFZ
  Článok 32 - Práva členov SFZ
  Článok 33 - Povinnosti členov SFZ
  Článok 34 - Regionálne a oblastné futbalové zväzy
  Článok 35 - Únia ligových klubov

  TRETIA ČASŤ - Orgány SFZ

  Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch SFZ

  Článok 36 - Všeobecné ustanovenia
  Článok 37 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SFZ a ich členov
  Článok 38 - Funkčné obdobie volených funkcionárov SFZ
  Článok 39 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií
  Článok 40 - Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

  Druhá hlava - Konferencia SFZ

  Článok 41 - Konferencia
  Článok 42 - Delegáti konferencie
  Článok 43 - Právomoci konferencie
  Článok 44 - Uznášaniaschopnosť konferencie
  Článok 45 - Rozhodnutia konferencie
  Článok 46 - Program riadnej konferencie
  Článok 47 - Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia
  Článok 48 - Mimoriadna konferencia

  Tretia hlava - Výkonný výbor SFZ

  Článok 49 - Zloženie výkonného výboru

  Článok 50 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru
  Článok 51 - Zasadnutia výkonného výboru
  Článok 52 - Právomoci výkonného výboru
  Článok 53 - Rozhodnutia výkonného výboru

  Štvrtá hlava - Prezident SFZ

  Článok 54 - Postavenie prezidenta
  Článok 55 - Právomoci prezidenta

  Piata hlava - Kontrolné orgány SFZ

  Článok 56 - Revízna komisia SFZ
  Článok 57 - Volebná komisia SFZ

  Šiesta hlava - Orgány zabezpečenia spravodlivosti SFZ

  Článok 58 - Disciplinárna komisia SFZ
  Článok 59 - Odvolacia komisia SFZ
  Článok 60 - Licenčné orgány SFZ

  Siedma hlava - Administratívne orgány SFZ

  Článok 61 - Generálny sekretár SFZ
  Článok 62 - Aparát SFZ
  Článok 63 - Odborné komisie SFZ
  Článok 64 - Komisie a pracovné skupiny

  ŠTVRTÁ ČASŤ - Rozhodcovský súd

  Článok 65 - Právomoc rozhodcovského súdu
  Článok 66 - Pravidlá fungovania rozhodcovského súdu
  Článok 67 - Organizácia činnosti rozhodcovského súdu

  PIATA ČASŤ - Hospodárenie SFZ

  Článok 68 - Základné pravidlá hospodárenia
  Článok 69 - Príjmy SFZ
  Článok 70 - Výdavky SFZ
  Článok 71 - Marketingové práva SFZ

  ŠIESTA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  Článok 72 - Zánik SFZ
  Článok 73 - Použitie stanov na ženský futbal, futsal a plážový futbal
  Článok 74 - Prechodné ustanovenia
  Článok 75 - Zrušovacie ustanovenie
  Článok 76 - Účinnosť

  Prepojenie na úplne znenie schválených STANOV SFZ nájdete - TU


  Poznámky pod čiarou:
  1. VII. Legislatíva
   32. Novelizácia noriem SFZ
   Vykonanie auditu stanov, noriem a ostatných predpisov SFZ, na základe výsledkov ktorého následné priebežné vytváranie komplexného, vnútorne bohatého a vzájomne nerozporného systému noriem a interných smerníc SFZ, neustále zosúlaďovanie systému noriem SFZ s právom EÚ, právnym poriadkom SR a normami FIFA a UEFA. Príprava návrhu modernej smernice k štatútu a zmluvným vzťahom (ne)profesionálnych futbalistov s ich futbalovými klubmi vrátane prestupov.
   33. Bezpečnosť pri organizácii futbalových podujatí
   Zasadzovanie sa, v súlade s právom EÚ a normami FIFA a UEFA, ako aj v úzkej súčinnosti s orgánmi verejnej moci v SR, za komplexné riešenie problematiky organizovania futbalových a iných športových podujatí v SR s cieľom zabezpečiť na nich bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu majetku, efektívnejšie a prísnejšie trestať prejavy chuligánstva trestným a priestupkovým právom a hľadať možnosti ako úspešne podporovať snahy vymáhať vzniknuté škody od ich vinníkov prostriedkami civilného práva. 
   ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti